Váci Hirlap, 1907 (21. évfolyam, 1-102. szám)

1907-01-02 / 1. szám

Vác/ Hírlap 0) szólította körünkből s az azzal járó sokféle nézetkülönbség nem engedte a város polgár­ságával végleg összeforrni* De a jelenlegi pol­gármesterünk mienk maradt,velünk összeforrott, egygyé vált s nem zavarta meg az áldott, egyet­értést a lefolyt tiz év alatt semmi. Becsületes, egyenes jellemétől távol áll minden anyagi ér­dek és önzés és ezzel biztosítja magának min­denki tiszteletét. Adja a jó Isten, hogy a jövőre is igy legyen. Mert ennek a szegény városnak nagy szüksége van az egyetértésre és lakói egymás iránti sze- retetére és vezetői önzetlen áldozatkészségére. Nagy feladatok, nagy kérdések állanak előttünk, melyeket csak a város polgárságának egyetértő munkájával és áldozatkészségére! lehet csak megoldani. Rajta vagyunk a ha'adás útján. Nem lehet azon sem megállás, sem visszalépés, csak meg­maradjon köztünk a közös jóakarat. Ebben az ügyekezetben és munkában vezessen bennün­ket továbbra is, újabb évtizedeken át a mi szereteti polgármesterünk, hogy szegény sor­ban talált városunkat gazdagságban, erőben és boldogságban gyarapodva adhassuk át gyer­mekeinknek és unokáinknak. Adja a jó Isten, hogy boldogságban lássa meg munkája sikerét és a tiz év előtt, hivatalba lépésekor keblét át járt lelkes remények és magasztos tervek megvalósulását. Ezzel a kívánságunkkal köszönt­jük és üdvözöljük ét az első tiz éves évfor­dulón. Legyen ez a közös érzelmünk a város jegy­zőkönyvében megörökítve, de a terem falain kívül is találjon lelkes visszhangra polgármes­terünk ünneplése ! Dr. Zádor János polgármester meghatottság­tól remegő hangon mondott köszönetét a nem várt ünnepeltetésért s a szónok ajkáról elhang­zott elismerő és dicsőítő szavakért, melyeket — szerinte — talán meg sem érdemelt. Mert igaz ugyan, hogy tiz évet eltölteni nehéz és felelősségteljes állásban nem csekély dolog s testileg és szellemileg is megviseli az embert; de ez magában véve nem érdem és nem jog­cím az ünnepeltetésre. A kötelességteljesités nem érdem; ő pedig mindenkor és mindenben csak a kötelességének tett eleget. Lehet — kös Julisnak, (ez a kotsis neve, azér körösz tölték hőgynemű névre, hogy katonaékhoz ne pászoljik regutának.) — Szógám, 3-ni urat, ha látsz az első magas, mint a kan flanyingó gólya, a másik olyan pötzkös, mint a tokalyi átalag hordó, a 3-ik mög pötzkös [ugyan, de kitsi, mint a polyvával tömött zsák, kajáts oda: Bárdos úr, Borbély Pista, mög Gergő Miska. Aszondia Julis, lössz gazd’ ram. Menünk busán, etzör ki fordul a szutykos pélpa kézség a Julis pofájából, aszondi: Pista bátyám nagyot mán tapasztalom testbéli sze­meimmel, de a 2-tő pitzit nem. Modok, ordi akkor. Hát Uramfija azok vóttak! Öreg szö- meimből az baráti szerelem könyvei potyogá- nak. Hogy oszt közelebb vonatkoztak, ne hogy gyávaságnak mondatódjék szömeim harmatja, szólyon pirrantottam a Julis gyerököt. Mögál- litottam a tsézát, kiugrók és beugrók a lelköm Bárdoska hosszú pók tsápjaiba. Mögleleltem az anyák könyvező urát is, az Pistát, mög a go­lyóbis formuláju Miska gyerököt is. Haza vittem ükét. Ott vatsoráltak, ott is aludtak nállam. Többre nem vélekszöm mer mög ártalmazott a borital. Tsak röggel tetszőit úgy, hogy fakélpnél volnék hagyva, mikor el kotzogtak az vasúton. — No mondok. Fene! Legalább meg fere- dözhettek volna „Hévíz“ potsétában. úgymond továbbá — hogy más az ő helyén annyi idő alatt talán többet produkált volna; de azt teljes önérzettel vallhatja, hogy több jóakarattal, nagyobb lelkiismeretességgel, ön­zetlenséggel és tisztább pártatlansággal a város ügyeit nem vezethette volna senki sem. Úgy véli. . hogy ő tiz éves polgármesteri műkö­désében is ezek találtak méltánylásra. Végeze­tül pedig, amidőn köszönetét mond a szeretet, bizalom és elismerés ily egyhangú kifejezéséért, Ígéri, hogy működésében őt a jövőben is ugyan­azok az irányelvek és szempontok fogják ve­zérelni. melyeket a múltban követett és kéri a képviselőtestületet, hogy a múltban iránta ér­zett' szeretetéf s irányában táplált bizalmát, melyet most is ily megható módon juttatott kifejezésre, továbbra is tartsa és őrizze meg a számára s szeretett városunk boldogitására és felvirágoztatására irányzott törekvésében őt a jövőben is az eddigi odaadással és lelkesedés­sel támogassa. A polgármester szavait nagy és lelkes éljen­zés követte, mely után Révész Béla szólalt fel, hogy az elhangzott beszédeket örök emlékül a város jegyzőkönyvébe jegyezzék fel. A tisztikar. Vác város tisztikara feketébe öltözve pén­teken délelőtt tisztelgett a polgármesternél, ki előtt nevükben dr. Hörl Péter többek kö­zött igy beszélt; Tiz nehéz esztendőnek előtte az Urnák 1896-ik évében e napon s tán ez órában a hármas színű nemzeti lobogó lengett ősi vá­rosunk székházának ormán, hirdetve a nagy napot, midőn szeretett városunk polgármes­ter-választó ünnepet ült vala. A közbizalom s általános egyhangú vélemény a város szolgálatában már akkor tevékeny és ügybuzgó személyedet ültette a polgármesteri székbe, vállaidra helyezvén városunk közigazga­tása s jövendő fejlődésének összes terhes gondjait. És te, szeretett polgármesterünk, legjobb tudásod, munka bírásod, szorgalmad, tiszta jellemed s férfias becsületeddel felvértezve felvetted a város jövendő fejlődésének- szeplő­telen zászlóját s tisztviselő társaid élén küzdve és munkálkodva, mint harcos a harcosok kö­Igy a 3-m vátzi úr! Most én vagyok itt. Nagyon Ivó mindőn. A hová tsak bé katlan- kodok van étel ital — de sok. Első volt, a kivel találkozók a vátzi vak verklis, kezőt fo­gok. Beszélgötünk. Aszondi no, Isten kendet mögálui Dömbörgei bátsi az viszont látásra.- - Hasze lyó, mondok de, hogy lehötsegös-e mikor nállad sohsincs nyitva az ablak \(Vak a szögeny lélök :) Innen oszt föl tsoszogtam a városházára mögtaláltam mindönkit lyó egész­ségben, tsak a Kálié biró áptolyás színe nem tetszőit. Ippeg üunepélység volt. Az Ádor atyapolgárt magasztalták, hogy 10 éves lyubeliutnát itt érte mög. Mint első embere Vátznak, A Hörli dok­tor szavatlott, de olyan szépen, annyi szóvi­rággal, hogy az igazán béillett volna vőfény beszidnek is lakodalomkor, — mondok sose lehessen tudni kibe mi lakik, a bors kitsi, de erős. A fenébe, oszt a helyett, hogy „gratulálok“ azt mond ja részvétem“ No ilyen a tudatlan mint mán én, de az igazi úr elértöt zibálta a kezöm aszondva köszönörr pints baj semmi. Melyhöz hasonlóly >k ümbörgei Csánk István hejjös pógár. zött vezérként adtad ki a jelszót: előre, élőik fejleszteni kell,fejlesszük tehát szeretett város1 jövőjét tőlünk kitelhető módon! Tiz évi becsületes munkádnak harca meg ■ hozta gyümölcsét, a tiz év előtt erős kezedig felvett fehér lobogó immár arany betűkkel hirdeti mindazt, amit városunk érdekében önzetlenül munkálkodtál. A városnak törzsvagyona ingatlan, szerzés, kövezés és csatornázás által fél millió koro­nával szaporodott, városunk utcáit és tereif vil­lanytól izzó fény borítja, a Kobrák gyár, beige te­lep s az újonnan létesültVáci Hengermalom meg- alakúlása nevedhez fűződnek ; a tűzoltók uj otthona, kosdi aluljáró, valamint a sportegylet felvirágzása a te érdemed, a nagy körút ren­dezése, valamint a küszöbön levő regale meg­váltás ügye s a székház folyamatban levő építése szintén a te munkádnak eredménye; mindezen bokros érdemeid mellett szakítottál időt magadnak arra is, hogy a tisztviselői kar helyzetét a város anyagi erejéhez mérten ja­vítsad, meg lévén győződve arról, hogy polgár­mesteri működésed és fáradozásod csak akkor lesz a város érdekében gyümölcsöző, ha egy munkakedvvel biró. anyagilag jól szituált tiszt­viselő kar egy testben tömörülve falanx ként áll melletted és hátad mögött. Sok keserű perc és nehéz óra jutott ki neked osztályrészül, a mig mindezt a város érde­kében meg tehetted, sok verejtéket izzadtál, sokszor viharos harcot küzdöttél. a mig sze­retett városunk egy-egy igaz ügyét a megva­lósulás kikötőjébe vitted — de a város gond­jaiban megbarázdált homlokod mindenkor ki­simította szeplőtelen jellemednek vonása, ve- rejtékes orcádat tisztviselő társaid meleg rokonszenve (elszáritá, keserű napjaid megéde- sitette városunk polgárságának tisztelt szem lyed irányában mindenha megnyilatkozó sze- retete. Igazi férfi voltál, a kit egyébb nemes tulaj­donaid mellett szigorú becsületességed, szenny télén jehemed emelt a város élére, ezekkel küzdöttél tiz éven át a városnak munkájában és ezekkel —- becsületesség és jellem — hat­ványozott mértékben feldíszítve kerültél ki vezér-munkádnak harcaiból. Mindez azonoan már a mu té s mindezt majd a szigorú Klio, a történet múzsája lesz hivatva szeretett városunk évkönyvének lapjaira bevésni, tied kedves polgármesterünk a jelen és jövő. Itt állunk előtted Vác r. t. város tiszviselő kara, bár soraink az idő, a tiz év leforgása alatt megváltoztak, egyes bajtársaid már ki- oőlve. letörve, lábaink alatt aluszszák siri ál­mukat, de úgy érzem, úgy látom, hogy tiz évi pol­gármesterséged felett érzett örömünk felrázza őket siri álmukból és ezen ünnepi alkalomra szel­lemük közénk vegyül s együtt örül velünk az örvendőkkel, a kik, midőn megköszönjük né­ked, szeretett főnökünknek irányunkban tanú­sított, gyengeségünket elnéző, de mindenkor szigorú, igazságos bánásmódodat, csüggedé- sünkben bátorító tanácsodat, mindnyájunkhoz leereszkedő nyájasságodat, felfohászkodunk és az isteni Gondviselés kegyelmét kérjük, hogy további nehéz munkádban ő legyen oldalad­nál, ő adjon erőt és kitartást neked, hogy a város további s már eddigi működésed alatt is szép fejlődésnek induló haladását soha nem szűnő munkakedvvel, csüggedést nem ismerő erővel és biztos kézzel vihessed előre ő tart­son meg eddigi népszerűségedben, hogy a tisztességes korral öregbedve, de lélek és erő­ben megifjúhodva megérd és meglásd, misze­rint a vezetésedre rendelt szeretett városunk a korszerű modern városok között előkelő helyet foglal el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom