Váci Hirlap, 1903 (17. évfolyam, 1-46. szám)

1903-01-04 / 1. szám

Tizenketedik évfolyam. 1. szám. Vác.| 1903. január 4. VÁCI HÍRLAP Előfizetési ái’ak : ■ Egész évre ; . , • • . 12 korona. Negyedévre ....................... 3 korona. Egyes szám ira .... 24 fillér. Megjeleli minden vasarnap. VÁG ÉS VIDÉKÉNEK H ÉTI KAPJA. Kiadótulajdonos: Felelős szerkesztő: Kovách Ernő. Dercsényi Dezső. Szerkesztőség es kiadóhivatal: Papnövelde-utca 6. szám alatt. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Nyilt-tér sora 60 fillér. TJjévi beszéd. Vác, jan. 2. A szokásos újévi beszédeknek kevés a tartalmuk, udvariassági formák csu­pán. Mindazonáltal ma szokás keresni s belemagyarázni minden szürke szóba nagy politikánál a nagy dolgokat, me­lyek egykor a világtörténet lapjait fog­lalják majd el. Mi nekünk, kik a kis városban élünk s a politikát képviselő- választáskor majdnem véglegesen elin­téztük. nem marad más az ellenzékies­kedésnél. a melyet a napi lapok vezérlő r-i a a -i bői szívunk magunkba, de az is telje.':'} ártalmatlan. A városi ügyek, apró dolgok jobban érdekelnek minket s ha léha napján egy-egy jó falat —- miként a viJ]amos világítás — akad ho­rogra, van min elrágodni. Van most újabb téma, nagyon keve­set b(;SZél:iek róla, hát mi szóvá tesz- j sző vis/.on’ Újévkor szokás, néhol köteles tiszte­letből, néhol tiszteletből és szerétéiből, felkeresne a hivatalfőket, kiknek ilyen­A szerelem iskolája. Egy Brooks nevű amerikai tanár New- York mellett iskolát alapított, a melynek az udvarlás és a szerelem tudománya a tantárgyai. A tanítás elősegítésére minták is vannak az iskolában, a melyek között az erőmérővel ellátott ölelőgép a legérde­kesebb. Az iskola végzett tanítványai ok­levelet kapnak, hogy képesek a — boldog­ságra. Pajkos kis leányok im mondok egy mesét, már azt is tanítják, hogy az ember miképp csókolja kedvesét. Egy amerikai foglalta rendszerbe, hogyan kell kacsintni, miképp kell nevetni szép asszonyi szembe. Ölelni igy ölelj: Tárd ki a két karod és szoritsd magadhoz, gyöngéden s mégis jól azt, a kit akarod. Suttogj halkan, lágyan apró kis fülébe, és a mig öleled, lehajthatod fejed az édes ölébe. kor tett, udvarias, de szürke kijelenté­sei — miként a nagy politikában —■ egy-két ember Ián boldogénak is. Nálunk többek közt dr. Zádor János polgármestert keresték fel a város tiszt­viselői, kiknek élén dr. Morlin Zsiga tiszti ügyész üdvözölte őt meleg, szere­tettel elteilí, sablontól elütő hangon. Senki a jelenvoltak közül nem várt mást, mint hasonló udvariasságot a pol­gármestertől, ámde ép ebben nagy volt a csalódás. Ezt válaszolta körülbelül: Az uj tisztujitáson a tisztviselői kar régi maradt, de tudja mindenki, hogy mégis volt kifogásolni való. A mellett, hogy munkámat meg fogom osztani, mert csak igy vihetem végbe a nagy, terve­zett s várt reformokat, kijelentem tiszt­viselőtársaimnak, hogy az uj ciklusban vége az elnézésnek és szigorúan ügye­lek arra, hogy kiki hivatalával járó kö­telmeinek pontosan eleget tegyen. Heuréka! Ez az, a mit a város pol­gársága saját érdekében már a polgár- mestertől, kitől a tisztújító gyűlésen ve­Mond el neki hévvel, hogy érte ég szived, meghalsz ha nem szeret Ha ő nem úgy — más sem lesz soha a tied. Hanem arra vigyázz, heves ne légy legény ! Légy gyöngéd és finom, ne fájjon, ha ölelsz, ne szenvedjen szegény ! . . . Egy gép oktatja ki, miképp kell ölelni, mert a szegény tanár kedvesét ölelve — megtalálta ölni. Megtanuljátok itt az ölelést csókot, „Igent“ elrebegni, szerelmet vallani, érzéskeltő bókot. Hogy rebegje a lány: „Mamámmal beszéljen !“ Boldog csak úgy lehet, ha feleségül vesz, hogy én velem éljen. zetö férfiak ajkáról annyi magasztaló szó hangzott, régen várt. Nincs ebben a nagy városban egyetlen embert sem kivéve, ki más bűnt, ha ugyan bűnnek mondható, mert volna dr. Zádor Jánosnak felróni, mint azt, hogy — jószivű. Kétszer sem mond egyet, inkább maga végzi és még hiva­tali erős munkássága mellett az elnézés legnagyobb mértékét gyakorolja tisztvi­selőivel szemben. Valahogyan úgy érzi, hogy a szigorú szó, mely az ő szájából elhangzana a hanyag tisztviselő ellen, neki fáj s inkább némán tűri, hogy olyanokat mondjanak róla, minői még bizalmas barátai is sokszor hallhattak: a polgármester derék, feltétlen tisztessé­ges, munkás ember, de hivatalfőnek nem való, mert nagyon jószivű. Ilyen s ezekhez hasonló kijelentések hallatszottak azok ajkáról, kiknek kákán való csomókeresés is munka nagy tét­lenségükben. Ilyen és hasonló hirlelések — derék, jó emberek! — erősitgették egy rövid időn, hogy ez a tisztességes, becsületes stb. stb. férfiú otthagyja állá­A sok pajkos leány gondolja magába : De jó lenne járni nálunk Vácon ilyen iskolába! . . . Az első osztályban még csak udvarolnak, a második ölel, a harmadik csókol. — Hát még mit tanulnak?! . . Sok fiú lehet olt szerelmet tanulni, de a lánynak nem kell, mert azok mind tudnak csókolni ölelni. Már igyen születnek erre a világra: Szájukra csók való, mint méh a virágra, mint madár az ágra. Minek oly iskola, minek oly tudomány, miben a mesternél sokkal járatosabb minden kicsi leány ? ! . . Riporter. Ferencz-József keserüviz az egyedül elismert kellemes izű természetes hashajtószer.

Next

/
Oldalképek
Tartalom