Váczi Hirlap, 1889 (3. évfolyam, 1-77. szám)

1889-01-06 / 1. szám

Vácz, 1889. Nincs. Nem is lehet. Az uj év uj sikerekkel biztat. Bizalommal kezdi el élni mindenki s e bizalmat, az első hónapokban legalább, meg is tartja. Azonfelül tevékeny, munkás ember czélt is tűz ki maga elé, a mit az év leforgása alatt elérni törekszik. Az ember oly kevéssé tudja a.jövőt, hogy nagyon előre nem szá­míthat, de mert bizonytalan előtte még a másnap is, kénytelen előre gondolni s terveket szőni, bogy czéljait megvalósít­hassa. S a terv megkezdését rendesen e nap, uj év napjára halasztja az emberek legnagyobb része. Ez a nap az, a mikor a régivel leszámol s miután ezzel tisztába jött, bele mer kezdeni az újba. Kettős teher sok v o 1 n a n e k i. Puszta szokás ez, melyet csak azon egy körülmény igazol, bogy az ember kí­vánja mintegy a felmentést tetteiért s ha az csak bosszú idő múlva következnék be, ólomsulyként nehezednék lelkiismeretére. Gyenge lény az ember, a kinek ereje vé­ges s a kinek szüksége van arra, hogy ne sok terhet viseljen erőtlen válla. Innen az öröm és a megnyugvás, ha egy cyclusát életének befejezte s innen az a büszke öntudat, melylyel mondja az uj év második napján is már: »az még a múlt évben történt.« Mintha azt akarná vele mondani, hogy avval már kiki leszá­molt, az már kevésbé érdekel bennünket. De roszul tennénk, ha hirtelen elfeled­keznénk a múltról. Ellenkezőleg, minél gyakrabban idézzük azt fel emlékezetünk­be, hogy tévedéseinken okulva, újakkal ne tetézzük még azokat. Vegyük figye­lembe a múlt tapasztalatait s legyen az vezérfonalunk jövő cselekvésünknél. Ki ne hibázott volna? Ivi merné azt mondani, hogy tettei mindig hibátlanok s cselekedetei tévedésektől mentek? Nagyon könnyen ráborítjuk másra a vizes lepedőt s nagyon hamar készek vagyunk azt a sárba mártani, nem gondolva meg azt, rétben. Ez a mennykövekröl irt azon müve, a melyet a nagy Révay Miklós magyarra forditott s 1781. Pozsonyban adott ki. Meg­van az egyet, könyvtárban, a m. nemzeti múzeumban s a természettudományi társulat könyvtárában. e) Physikalische Abhandlung von Nordlichte Wien, 1773. 8-ad rétben, ugy látszik ugyanazon müve, a mely aztán ké­sőbb „Beiträge zu verschiedenen AVissen- schaften“ AVien, 1798. 8-ad rétben kinyo­matva jelent meg s a budapesti nyilv. könyv­tárakban olvasható. f) Sätze aus dem Gleichgewichte der Körper aus der Maschinenlehre und aus dem WTasserbau. 1773. 8-ad rétben. Az egye­temi könytárban megvan. g) Dissert a tio phisicae; először Olomuci, 1767; majd Pludae, 1780; 8-ad rétben ki- nyomatva. Mennyiségtani munkái közül ismereteseb­bek. ajCompendiariaMatheseosinstitutio. Algebra et Geometria. Partes duo. AGndo- bonae, 1764: ismét 1776; 8-ad rétben, áb­rákkal, feltalálható a m. nemz. múzeumban. b) Calculi differentialis et integrális institutio. Aündobonae, 1768. 8-ad rétben többszörösen utánnyomatva Sziléziában, Svajczban, Olaszországban stb. c) 13 e arithmeticis et geometris aequationum resolutionibus. ATennae, 1770. 4-ed rétben. Megvan az egyetem, muzeum és József műegyetem könyvtárai­ban Budapesten. d) Elementa Matheseos purae. Budáé. 1778. 8-ad rétben. e) Ele menta Geometriáé purae. Budáé, 1778. 8-ad rétben. Bölcseleti munkáiban Alakó a Wolff tu­dományos rendszerét követte s első volt a VÁOZI HÍRLAP. hogy magunk is vizesek maradunk, vagy sárosak leszünk. Ezek a tények lehetlek a múlt tévedései is, vonjuk ezeket szemléletünk körébe s be fogjuk látni, hogy sokszor csak önérde­keinknek nagyon is túlzott beczézgetése ragadott el bennünket. S ha levontuk e következtetést, jövő cselekvésünk irányát látjuk egyúttal kitűzve, melyet követve megszokjuk a dolgokat nem kicsinyes, egyéni szempontokból megítélni. Ez legyen irányunk az uj évben s akkor az év végén talán kevesebb tévedést s hi­bát találunk fel tetteinkben. o. VÁROSI HÍREK * Olvasóinkhoz. Tisztelettel kérjük mindazon vidéki előfizetőinket, kik a múlt évnegyeddel még hátralékban van­nak. hogy kötelezettségüknek mi hama­rább eleget tenni szíveskedjenek, annyi­val is inkább, mert a január 20-ig be nem küldött hátrálékokat postai meg­bízás utján fogjuk beszedetni. * Felolvasó-estély. A múlt évben meg­tartott felolvasó-estély sikere arra bírta a rendezőket, hogy a folyó hó 16-án, szerdán, a „Curia“ nagytermében tart­sák meg aniásodik felolvasó-estélvt,mely egyúttal tánczczal is legyen összekötve. Belépő dijak: szem élyen kint 30 kr„ csal adónk int 50 kr. A részletes prog- rarnmot jövő csütörtöki számunkban fog­juk közölni. * A püspöki papnövelde Pázmány-egy- lete újév napján délután öt órakor tartá meg szokásos évi diszgyülését. A diszgyü- lésen püspökünk ő excziája is jelen volt, emelve a gyűlés fényét s fontossá téve egyúttal a növendékpapok törekvéseit, me­lyeket alapszabályaik értelmében maguk­nak czélul tűztek ki. A gyűlés lefolyása kellemes benyomást tett a nagyszámú je­lenvoltakra: kik közt ő excziáján kivül az összes clerus ; báró Piret Lajosné leá­nyával Leontin bárónővel; Palkovics József alezredes ; Bölöni Kálmán százados s még számosán nők és férfiak vegyest. A műit számunkban közölt műsor minden számát zajos tapsok és éljenek kisértek, de leg­inkább tetszettek a szavalatok, melyeket monarchiában, a ki annak alkalmazását rneg- kisérlette, a mennyiben kiküszöbölte a sok scholasticai vitatkozást, a melyek tompítják az elmeélt és kifárasztják, bénitják a gon­dolatok ébresztését. Ilynemű munkái közül ismertebbek : a) Compendiaria Logices institutio. Vindobonae, 1765. a mely négy kiadást ért, ez utóbbi 1773. 4-ed rétben jelent meg s újra nyomatott Velenczében. b) Compendiaria Metaphysices insti­tutio. Vindobonae, 1761. Utolsó kiadása 1767-ben 8-ad rétben jelent meg s Velen­czében hasonlóképen utányomatták. Makó sokat fáradozott azon, hogy ha­zánkban a bölcsészeti tudományoknak alkal­mas kézikönyve legyen ; s hetvenedik évében is azon törte fejét, miként lehetne Eber­hard nak bölcsészeti erkölcstanát latinból magyarra lefordítani? Makó előadási mo­dora vonzó ; logikája szabatos és éles ; si­kerei, a. melyeket felmutatott, a maga ide­jében páratlanok voltak. Halála előtt két évvel Eder X. Ferencz- nek, egykori szerzetestársának a moxiták tartományáról irt müvét rendezte sajtó alá s általában sokat fáradt a tudomány és iro­dalom emelése érdekében s mint a tanügy bajnoka általános sajnálkozás és részvét között hunyt el Budán, 1793. aug. 19-én. Alakó életéről többrendbeli müvek jelen­tek meg. Ilyenek többi között latin nyel­ven : (i) P. Makó posthum ae memoriae. Pesthini, 1793. 8-ad rétben. b) J. Stoeger: Scriptores Provinciáé Austricae S. J. Viennae, 1855. Lex. 8°. pag. 216. c) A. Korányi: Memoria Hungarorum et Provincialum scriptis editis notorum. ATennae, 1775. 8°. Tom. II. pag. 541. AXsárnap, január 6. mi is a legnagyobb dicsérettel emelhetünk ki. Nem nevezünk személyeket meg, csak általánosságban nyilvánítjuk véleményün­ket s ez az, hogy az intézet élén állók he­lyes tapintattal vezetik be a leendő lelké­szeket hivatásuk ismeretébe s a gyűlés le­folyása arról is meggyőz bennünket, hogy az ifjak között jó szellem uralkodik s a a lélek kiművelését ugy látszik mindenik fontos kötelességének ismeri. A szavalat­verseny után a jutalmak kiosztása követke­zett. Ezután ő excziája intézett rövid be­szédet a leendő lelkészeihez, megelégedé­sét és elismerését fejezve ki a hallottak és látottak felett. Többek kört kiemelte azt, hogy a pap, a kinek hivatása másokat meg­győzni, ezt csak ugy érheti el, ha benne magában is lángol az eszme s ha buzgóan teljesiti hivatását. A szép ünnepély kevés­sel 7 óra előtt ért véget. * Adópénztárnokunk beteg. Megijesz- tette a városi elöljáróságot Szilveszter nap­ján az a hír, hogy Vadkerty Lajos pénz­tárnok, a pénztár kulcsait felküldve ... el­tűnt. Azonnal a pénztár megvizsgálásához fogtak, de okát nem találták meg a pénz­tárnok eltűnésének. A pénztár rendben volt, mindössze egy kis összeadási hiba találta­tott, mely azonban csekélység. Újév nap­ján se volt még a pénztárnok itthon, csak este hozták haza . . . betegen. Azóta fek­szik s helyét Haidfeld Lajos tölti be ideig­lenesen. mig az ellenőrzés tisztjét Aleiszner Ede közgyám és Trümmer Sándor végezik. * Szilveszter este. A helyben lakó ka­taszteri mérnökök rendeztek egy kedélyes estét az év utolsó napján a Curia-szálló kis termében, melyre többeket meghívtak. A kedélyes estén részt vettek : Lokota Ala- riska, Vadkerty Irma, Kövessy Alariska, Zsonya Cornelia, Alezovits Gizi, Schechling Hermin, Adám Emma, továbbá: Lokotáné, Radinszkyné, Brennerné, Prohászkáné, Bur- jerné, Fuchsné, Schöpflinné, Schwanfelderné, Adámné, Pechanné, \7adkertyné stb. Az est tulajdonképen csak összejövetel nevét vi­selte, de azért tánczra készülve jelentek meg a nők. Éjfél előtt Pechan János he­gedűn, neje zongora kísérete mellett elő­adta Pablo de Sarasate : „Spanyol tánczok“ czimü müvét, továbbá, C de Beriot: 1-er Concerto op. 16. czimü darabját. A sikerült s egyes helyeken művészileg előadott he­gedű játék zajos tapsokra ragadta a kö­zönséget. Éjfél után, mint halljuk Prohászka d) G. Fejér: História Academiae scien- tiarum Pazmaniae Archi-Episcopales ac M. Theresianae regiae literaria. Budáé, 1835. 4°. 52, 96, 106 és 111. lp. Továbbá németül: a) J. G. Aleusel : Lexikon von der Jahre 1750 bis 1800 verstorbenen deutschen Schrift­steller. Leipzig, 1808. 8°. VIII. köt. 449. lp. b) Fr. Schlichtegroll: Nekrolog auf das Jahr 1793. Gotha, 1794. 8°. IV. Jahrg. I. Band 365. lp. c) (De Luca): Das gelehrte Oesterreich. AVien, 1776. 8°.' I. Bd. 1. Stück 307. lp. d) J. C. Poggendorff: Biographisch­literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften. Leipzig, 1859. 8°. II. köt. 21. hasáb. Végre francziául: a) Biographie Nouveile des Contem­por ains etc Paris, 1821. et s. 8°. Tome XII. pag. 291. b) Nou veile Biographie generale . . . publiée sous la direction de Al. le dr. Hoefer (Paris. 1850 et s.) 8°. Tome XXXII. pag. 996. Mindezekből eléggé kitűnik mennyire érdemes lenne K. Makó Pál müveivel tüze­tesen foglalkoznunk s nem győzzük őt a vácz-egyházmegyei papság becses figyelmé­be ajánlani ; annál is inkább, mert Karcsú A. Arzén, hogy-fiogynem, munkájában irodalmi érdemeire ki nem terjeszkedhetett. Aíüvei díszére válnak ugy a tudományos irodalom­nak, mint a káptalannak, melynek tagja volt. Find ura Imre. .ríoi

Next

/
Oldalképek
Tartalom