Balatonfüred és Balatonarács története - A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 14. (Veszprém, 1999)

III. Középkor (Rainer Pál)

ML KÖZÉPKOR Rainer Pál A mai Balatonfüred vidékén a honfoglalást - pontosabban a Dunántúl meg­szállását - követően rövidesen megtelepedett a magyarság. Ezt bizonyítják a környéken - Balatonalmádiban 1 , Balatonalmádi-Vörösberényben 2 , Felsőörsön 3 , Paloznakon 4 , Cso­pakon 5 - előkerült, jobbára sírleletek. Ebbe a sorozatba illeszthetőek az Arácson, a Mor­vái József utca 10. szám alatt talált temetkezések is. 6 Sajnos, az ezen temetőkhöz egykor tartozott településekre legfeljebb csak a felszínen található cseréptöredékek utalnak, ed­dig egy sem került feltárásra közülük. 7 Az első ezredforduló táján végbement magyar államalapítást követő századok­ból már írott források - oklevelek - is rendelkezésünkre állnak a környék történetével kapcsolatban. A XI—XII. századból valók azonban még igen szórványosak, csak a XIII. századtól kezdve maradtak meg nagyobb számban. 8 Füred vidékén a kora Árpád-korban jelentős fejedelmi-királyi birtokokat felté­telezhetünk. Ezeknek eredetileg Veszprémben lehetett a központja, amelyből már az ezredfordulón püspöki és megyésispá­ni székhely lett. Királyi birtokokkal, ki­rályi népekkel azonban még a XIV. szá­zad derekán is találkozunk e vidéken. Miután I. András király (1046­-1060) Tihanyban 1055-ben megalapí­totta a bencés szerzetesek Szent Anyos­monostorát, rövidesen a bencés rend vált a környék legjelentősebb birtokosá­vá. A bencések mellett a veszprémi püs­pökség és káptalanja - Szent Mihály­egyház - volt a másik jelentős környék­beli egyházi birtokos. E két egyházi tes­tület birtoklása az egész középkoron át meghatározó jellegű maradt Füred vi­dékének életében. Melléjük idővel szá­mos kisebb-nagyobb világi birtokos és más egyháziak is társultak. Nagyjából a mai Balatonfüred területén a középkorban több település létezett. Elsősorban a máig is folyama­tosan tovább élő - de fontosabb szere­pet csak a reformkor óta játszó - Füred. 2. ábra. Középkori települések a mai Balatonfüred területén (Rajz: Kulcsár Agnes)

Next

/
Oldalképek
Tartalom