Alsóörs története - A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 11. (Veszprém, 1996)

IV. A szatmári békétől a polgári átalakulás kezdetéig

azért, mivelhogy ő atyja híre nélkül rakodtatta meg Piszatics Josefet, meg­büntettük. 9. Ifjú Danka Istvány ellen az a panasz jelentetett bé a tekintetes káptalan hajdúja által, hogy ö egy robotos kocsin jövénn az almádi pusztáról, amidőn már az faluhoz közel értek volna, a fent már említett őtet a kocsinn háromszor egymás utánn az cibékjével megütötte. Ezen panasszára a hajdúnak Danka Istványt meghívattuk, és ő azon gorom­ba tettét elesmérvén, tüstént 12 pálcaütésekkel őtet megbüntettük, amelyet ki is állott, az testi suhodalmát pedig az hajdú barátságos kérése után Danka István­nak elengedte. 10. Nemes Miskei Ádám panaszt tett, hogy múlt 1841-diki december hó 30­dikán estve vagy éccaka egy jókora darab szalannát és hat szál kalbászt az konyhája padlásáról eltolvajlottak, ezt ugyan észrevévénn az kárt vallott, de senkire hamarjában gyanítani nem tudta. Történt ismét 1842-dik év ujjesztendő napján délelőtti órákba, míg magok és mások is az Isten házábann voltak, ugyanazon helyről egy disznó oldal vastag szalannát és egy oldalast csönkővel edgyütt szinte eltolvajlottak. Nem szenvedhetvénn Miskei Ádám tetemes kárát, keresni indult törvénybíróval és más hites emberrel edgyütt. Megkerestette te­hát nemes Fábián Péter istállóját és istálója padlását és szerencséssen meg is találtatott az szalannának nagyob része, de az oldalas és kolbász nem, az takar­mány alatt eltéve. Jóllehet Fábián Péter fiait senki az cselekedetenn nem érte, de mivel az je­lek az kereset idejénn szinte arra mutattak, meghívatvánn azért nemes Fábián Pétert és fiait, az kárnak megtéríttését elválolta, és még azonkívül a káros fél kívánsága szerént 5 pöngőforint fölülfizetést is ajánlott, és előttünk tüstént ki is füzetté Miskei Ádámnak. Még ezenkívül az elöljáróság Fábián Péter fiait meg­büntette szinte 5 pöngőforintokra ezen fölyebb írt állapotért. NB Nemes Fábián Péter azon föntebb 12 forint és 30 váltókraj cárokat ugyan készpénzül meg nem füzetté, hanem az fiát tizenkét pálcaütés testi büntetés alá adta, mellyet jelenlétébe és előtte az elöljáróságnak ki is szenvedett. 11. Ifjú nemes Morotza lmréné és Horváth Jánosné leánya Erse mind a ket­ten panaszképpen jelentették, hogy az templomból kijővén egymást rútul mocskolták, s mindeniknek panasszát az elöljárók kihalgatván, így végeztetett el. Jóllehet mind a ketten panaszt tettek, de úgy világosodott ki bizonyságok által, hogy Horváth Erse kezdette el a mocskolódást, és így őtet hat korbács­ütésre büntettük s kiállítottuk, de könyörgésére néki az elöljáróság megenge­dett, ígérvén ennekutánna, hogy többé meg nem sérti Morotza Imrénét, sem le­ányát Morotza Dánielnét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom