Tanulmányok Veszprém megye múltjából - A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 3. (Veszprém, 1984)

Hudi József: Veszprém megyei parasztmozgalmak

Csajágon. Október 28-ig a kiállítandó 26 újoncból az elöljáróság mind­össze 12 egyént tud a honvédelem ügyének megnyerni. Farkas Sándor 21 éves kovácslegény hollétét szülei azzal tagadták le: ,,Ha az országnak kell, keresse meg!" Huszár Péter, a csajági salétromfözö 24 éves szolgája a szolgabíró felszólítása ellenére sem jelenik meg a sorshúzáson. Hénes Sándor 22 éves takácslegényt atyja titkolja el. Mindhármuk országos köröztetését elrendelik. 681 Juhász Sándor 22 éves lakatoslegényt testvére bújtatja. Hordó János 23 éves lakatoslegényt apja azért nem állítja elö, mert kisebbik fiát már besorozták, de kis termete miatt alkalmatlannak nyilvánították, s ,,nem hiszi, hogy másik fiát tartozzon katonának adni, ámbár életidejénél fogva beleesik is". 682 Az állandó bizottmány mindkét esetben azzal fenyegeti a vétkeseket, hogy ha nem mondják be hozzá­tartozójuk búvóhelyét, őket fogatják be. 683 Csajági Istvánt, özv. Bodacz Jánosné vejét — az elöljáróság kérése ellenére — mint családfenntartót felmentik a katonáskodás alól. 684 Szőke András, a helység nemes bírája a bujkálókat minden vizsgálat nélkül a község újoncai közé bevenni kéri, de a megye ragaszkodik határozatához. November végén sor kerül az első katonaszökevény befogására: Szili József szökevény önkéntes honvédet a mezöfői bíró kísérteti át a megyé­be. 685 December közepén már a besorozáson meg nem jelenő hadkötele­seket mint katonaszökevényeket országosan köröztetik. így a balaton­főkajári Kis Dánielt, a kenései Hauck Györgyöt, Veszprémből is többe­ket. 686 Szili Elek 17 éves devecseri születésű honvéd a 7. honvédzászlóalj kötelékéből szökik meg. November 27-én fogják el, s december 7-én a hadparancsnokságnak adják át. 687 Balatonfőkajáron a kiállítást tettleges ellenállás akadályozta meg 1848 november 21-én. A lázadás a már két nappal előtte elkövetett izgatás egyenes következménye volt. Ekkor Nórápi József és két fia — István és János — Bencze János bujtogatására megrohanták és feldúlták Győré Sámuel házát, akinek egyetlen fiát felmentették a honvédelem köteles­sége alól. Fodor László járási szolgabíró november 21-én jelent meg Ka­járon és megkezdte az újoncállítást. A sorshúzás mindaddig rendben is ment, amíg a 21 éves Nórápi István sorra nem került. Abban a pillanat­ban testvére, Nórápi János felcsapta a szolgabíró előtt fejébe a kalapját és harsányan odakiáltotta: ,,Húzd ki mind, az ura istenét!" — mire Nó­rápi István a „sorsokat" megmarkolta, hogy kihúzza a kalapból, amit a szolgabíró megakadályozni igyekezett, mire Nórápi János testvére segít­ségére sietve meglökte Fodor Lászlót és a sorshúzásra kijelölt helyiség előtt álló őrjöngő ifjúsághoz fordult: „Menjetek be, húzkodjátok ki őket, majd ellátjuk idekinn a bajukat!" — Sa sorshúzásból percek alatt véres verekedés kerekedett. 688

Next

/
Oldalképek
Tartalom