Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2011/2 (Szombathely, 2011)

ADATTÁR - Liptay Éva: A „szombathelyi múmia” – új vizsgálati eredmények

váth József helytörténész kutatásaira hivatkozva megkérdőjelezte, sőt meg is cáfolta az Almásy-sztori hitelességét. Az előkerült levéltári dokumentu­mok alapján egészen pontosan rekonstruálhatóvá vált a múmia és a koporsó legújabbkori történetének utolsó 115 éve.* A következőkben az új, Horváth József által publikált levéltári dokumentumok és az eddigi múmiakutatási eredmények tanulságait foglalom össze, az egyiptológus nézőpontjából. A MÚMIA A múmia5 maga - a bandázsolás technikáját tekintve - különleges, hiszen a megszokott, vékony vászonpólyákkal több rétegben betekert test helyett eb­ben az esetben lényegében egy vászonruhába „felöltöztetett” testről van szó. Ez az jelenti, hogy az általános szokással ellentétben a végtagok nincsenek a testtel szorosan egybecsavarva, hanem külön-külön kaptak vászonborítást. A módszer ugyan nem túl gyakori az ókori Egyiptomban, ám nem példa nélküli. A Kr. e. 3. évezredből származó óbirodalmi múmiák esetében példá­ul a végtagokat hasonló módon, a testtől külön csavarták gyantával átitatott vásznakba, a fejet borító vászonra pedig arcot festettek.0 A cél ebben az eset­ben nyilvánvalóan az volt, hogy a mumifikált halott a valaha élt ember képmá­sává váljon (nem feltétlenül azért, hogy hasonlítson rá, hanem inkább hogy ugyanolyan élőnek tűnjön), és a túlvilági életben használhassa a halál után újjászületett testét és az életfunkcióit. Több mint 2000 évvel később, a Nagy Sándor hódítása (Kr. e. 332) utáni időkben a jelek szerint Egyiptomban újra felfedezték - vagy felelevenítették? - ezt a különleges eljárást, ebből az időszakból ugyanis ismerünk hasonlóan „felöltöztetett” múmiákat. Ezeknek egy speciális csoportján, amelybe össze­sen nyolc múmia sorolható a világ különböző múzeumainak egyiptomi gyűjte­ményeiben/ a vászonöltözetet általában vászoncsíkokra festett vagy rátett dí­szítőmotívumok ékesítik, az arcot borító vászonra pedig általában felfestették az arcvonásokat. Ezt a múmiacsoportot a legutóbbi időkig a Kr. u. 3. századra datálták, ugyanis a múmiavásznakat díszítő motívumok emlékeztetnek az eb­ből a korból származó deir el-bahari (Dél-Egyiptom, Tliéba) múmiamaszkok dekorációjára.8 Újabban azonban a csoport British Museumban található tag­ját több mint 500 évvel korábbra, a Kr. e. 305 utáni időkre keltezik.9 A „szombathelyi” múmia sok hasonlóságot mutat ezzel a csoporttal, azon­ban néhány dologban különbözik tőlük: (1) nincsenek rajta festett vagy rá­tett díszítőmotívumok (bár a karokon a vékony vászoncsíkok mintázatát talán díszítőmotívumnak szánták), és (2) a karokat nem a test mellett kinyújtva, hanem a mellkason egymáson keresztbe fektetve helyezték el.10 (Az arcot ta­karó vászonborítást az archív dokumentumok tanúsága szerint már a múmia Szombathelyre érkezésekor eltávolították, az azonban nem derül ki a korabeli leírásból," hogy az festett volt-e.) További különbség, hogy az említett mú­miacsoport tagjai szemmel láthatólag ugyanabban az időpontban, a 19. század első felében kerültek a különböző európai gyűjtőkhöz, könnyen meglehet te­hát, hogy egy abban az időszakban felfedezett temetkezésből vagy lelőhelyen 53

Next

/
Oldalképek
Tartalom