Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 2004. (Szombathely, 2004)

1. szám - Németh Tibor: A költőfejedelem és a szürke eminenciás. - Berzsenyi Dániel és Kis János párhuzamos életrajza -

„Eljártok a kis ház előtt... Nincs rajta, nincs, mit lássatok; Hanem azt, hogy millyenek Hazánk földén a pórlakok. Öreg gazdája gondosan Vetette földbe a magot Magvából ette kenyerét, Szárából háztetőt kapott. Ki hinné hogy itt egykoron Aranynál drágább kincs vala? KISünk itt látta a napot, O, a szép sjó apostola. O is vetett el magvakat... Egy hon földébe hulltanak Gyümölcsiből jelen sjövő Dús aratást tartandanak."* Berzsenyi Dániel hat évvel később, 1776. május 7-én látta meg a napvilá­got Egyházashetyén, középbirtokos nemesi családban. Apja, Berzsenyi Lajos jogi műveltségi! földesúr, édesanyja Thnlmon Rozália volt. A család eredetéről a legrégibb adat egy 1559-ben kelt megerősítő oklevél. Kis János házukban egy alacsony polc szép kötésű könyvei között rátalált Balassi és Rimái verseskötetére is. A prédikációs könyvek mellett ezek je­lentették első olvasmányait. A téti, majd a vadosfai iskolai tanulmányok után 1782 novemberében került Sopronba. „Drága bútorokat, rajzolatokat, képeket, kő- vagy rézmetszeteket, szobrokat, szép épületeket tizenkét esztendős korom előtt soha nem láttam s azután is soká elkerülték minden éjfélek figyel­memet... Eszerint egy felől a szép művészetek iránti ízlésem soká egészen mí­veletlen maradiott s utóbb is csak igen kevéssé míveltetett ki; s a szép művészetekre nézve egész életemben nem igen lehettem több mint idióta ... A származási hátrányából adódó műveltségi kisebbrendűsége mellett - eh­hez kapcsolódóan - irodalmi tevékenységének másik meghatározója az önbiza­lomhiányból táplálkozó rendkívül alázatos természete. Erről így vallott: „talán ez a körülmény volt a prometheusi tűz kevéssége s néhány jó írók munkáinak szerfelett korán olvasása mellett egyik oka annak, hogy eredeti munkák dolgozására akkor, mikor kellett volna, magamat nem szoktattam." 5 A származás és a műveltség mellett további gátló tényezőként jelentkezett az idegen nyelvű környezet, amelynek azonban paradox módon később sokat kö­szönhetett, hiszen megalapozta külföldi tanulmányait, amelyek után kiváltság­tudata alakulhatott ki, némileg kompenzálva halmozottan hátrányos indulását. A soproni líceum többezer kötetes könyvtárának szorgos használója lett: nyelvtanulásban elért előrehaladása folytán eredetiben olvashatta többek közt Voltaire, Rousseau és Montesquieu munkáit és megismerkedhetett a felvilá­gosodás gondolatvilágával. Úgy látta, hogy „hazánk tudománybeli állapotjára nézve csaknem egyiptomi setétség vala eddig rajtunk". 0 Iskolai éveinek döntő fontosságú eseménye az ország első önképzőköré­nek, a Magyar Társaságnak a megalakítása volt 1790. március 20-án. Rajta kí­vül Németh László, Potyondi László, Hrabovszky István és Halasy Mihály voltak az alapító tagok. 7 1790 szeptemberében 11 új tagot választottak s való­színűleg Kis János lehetett a vezetőjük. Első irodalmi munkái is ezt követően születtek s neve a társaságéval egybeforrva szájról szájra terjedt egyre szé­1(3

Next

/
Oldalképek
Tartalom