Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1993. (Szombathely, 1993)

1. szám - IN MEMORIAM - Nádasdy Lajos: A közösség javát munkáló szeretet embere Mesterházy Sándor (1907-1992)

Az elemi ismereteket szülőfaluja Ostffyasszonyfa iskolájában szerezte meg és ezt követően a hazai művelődés és oktatás egyik legősibb, már a 16. században meglévő tanintézetébe, a Soproni Evangélikus Líceumba került. Az iskola és eszméi,melynek gyökerei a reformáció talajába nyúlnak és ab­ból táplálkoznak, valamint a benne oktató tanári példaképek formálták a fejlődő ifjú szellemi világát. Ebben az iskolában beleplántálták a diák szel­lemiségébe azt a tudatot, hogy mindenkinek magának kell, a maga módja szerint elkészülni a világgal: ez az élet feladata. Ebből folyóan mélyen bele­oltották a szívébe a család, az emberszeretet és ember megbecsülés, a nem­zet, a hazaszeretet valós érzelmeit, melyek a közösségért való szolgálat cse­lekedeteiben teljesednek ki. Mélyen tudatosították a diákban azt, hogy a mindennapi életben, ahova iskolájukból tanulmányaik elvégzése után kike­rülnek, a hivatásuk szerint becsülettel elvégzett munka, megszerzett tudá­suknak mások hasznára is és javára való átadása, vagyis a közösség építése és szolgálata a legfontosabb feladatuk: ott, ahova hivatásuk és rendelteté­sük állította őket. Ettől a szellemiségtől áthatva került Mesterházy Sándor az érettségi után Budapestre, ahol a jogi karra iratkozott be, de vendéghallgatóként a bölcsészkarra is bejárt. Es aztán elérte az UR hívása s 0 engedelmeskedett ennek az elhívásnak. „Az Ur Isten megnyitotta fülemet és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam." (Ezs. 50:5.v.) így vallotta egész élete és lelkészi szolgálata mindennapjaiban. Valóság lett az ő életében is a prófétai bizonyosság: „Es kinyujtá az Ur az 0 kezét és megilleté számat, és monda nékem az Ur, imé az én igéimet adom a te szádba." (Jeremiás 1:9.) Ámde azt is átélhette, amiről a próféta így vall: „ az Ur Isten bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy halgassak, miként a tanítványok." (Ezs. 50:4.) Engedelmeskedett a belső elhívásnak és 1927/28. tanévben már a Pé­csi Erzsébet Tudomány Egyetem Evangélikus Hittudományi Karán találjuk Sopronban: a bölcsészből és jogászból, aki már alapvizsgákat is tett — teoló­gussá lett. \ Lelkészi oklevelét 1931-ben szerezte meg és Urához engedelmes bizoda­lommal, az eloreformátor Wesley János alázatos vallomásának szellemében kezdte szolgálatát Kemenesalján: „Helyezz, ahova te akarsz Uram! Társa leszek annak, akit kijelölsz! Azt akarom, hogy minden munkára Te alkal­mazz engem Uram, vagy Te állíts félre engem. Ha jól megy sorsom, Teérted legyen, ha gyaláznak és nyomorgóm, az is Erted legyen." Ezzel a lelkülettel foglalta el állását 1932-ben, az újonnan szervezett, anyásított gyülekezetben Kemenesmihályfán. Ez a kis kemenesaljai falu és a benne élő evangélikus gyülekezet lett a végleges munkamező és az egyetlen szolgálati hely számára, 76

Next

/
Oldalképek
Tartalom