Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1993. (Szombathely, 1993)

1. szám - IN MEMORIAM - Nádasdy Lajos: A közösség javát munkáló szeretet embere Mesterházy Sándor (1907-1992)

IN MEMÓRIÁM A KÖZÖSSÉG JAVÁT MUNKÁLÓ SZERETET EM­BERE MESTERHÁZY SÁNDOR (1907-1992) Valósággál puskalövésként röppent szét a hír Celldömölkön és Kemenesalján, ahogyan közel­múltunk egyik ragyogóan tiszta lírikusa egy ver­sében megírta: MESTERHÁZY SÁNDOR bará­tunk, bátyánk és Istennek elhívott szolgája, Jézus Krisztusnak a JÓ PÁSZTORNAK bizony­ságtévő öreg bojtárja meghalt. Szolgálat közben vette végső nyugalomba és vitte be a feltá­madásig tartó nyugalmába elhívott s talentuma­ival hűen forgolódó sáfárát megbízó Ura, az örökkévaló Isten. A zsoltáros szavai: „Kicsoda oly erős, hogy ne lásson halált" (Zsolt.89:49.), mint minden ember életére, úgy Mesterházy Sándoréra is ér­vényes. Akik Isten igéjét szólják és szólották, azokra is egyszercsak emléke­zünk, mert elmennek ők is a minden földinek utján. Egyének és korszakok, bármilyenek voltak is, elmúlnak és lezárulnak. Nincs mindig holnap az életben, legalább is általunk elgondolt, eltervezett holnap. Nem vagyunk urai sem az időnek, sem az életnek, ámbár lehet nyugodtan álmokat ál­modni, békességesen tervezni. Mégis tudomásul kell vennünk, akár tetszik, akár nem, hogy Isten kezében vagyunk aki ura az életnek és az időnek is. Az ember élete viszont kimért idő, amely mindenkinek csak egyszer adatik! Bölcsen kell tehát vele bánnunk és sáfárkodnunk, betöltve hasznos munká­val, közösséget építő szolgálattal, egymást megbecsülő emberséggel. Gyermekáldásban gazdag, kilenc gyermeket nevelő és tápláló családi fé­szek meleg ölelésében tanulgatta a fészekalja gyermek a közösségi együvé tartozás erkölcsi normáit, a családi szeretetközösségnek semmivel nem pó­tolható benső örömöket nyújtó megbecsülendő értékeit, szépségeit és egyút­tal azt is, hogy a családnak és a szülőföldnek a szeretete az a széttéphetetlen kapocs, amely az ember számára egész életre szólóan megtartó erő és tápláló útravaló. 75

Next

/
Oldalképek
Tartalom