Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1984. (Szombathely, 1984)

1. szám - ADATTÁR - HERÉNYI ISTVÁN: KI VOLT BULCSÚ HARKA?

HERÉNYI ISTVÁN KI VOLT BULCSÚ HARK A? A kalandozások korának legendás vezérét, aki Lehellel együtt a Lech-mezei ütközet után esett fogságba és akasztófán végezte életét, mindnyájan ismerjük. Azt azonban, hogy honnan származik, kik voltak elődei és rokonai, hol volt szállása, mit tett a magyarok érdekében, kevesen tudják. A hivatásos történészek véleménye megoszlik e kérdésben. Bulcsút, akit egyes forrásaink Vérbulcsú néven emlegetnek főleg Bíborbanszületett Kon­stantin, Anonymus és Kézai Simon műveiből ismerjük./"!/ A rá vonatkozó adataink igen szűkszavúak, de mégsem tartjuk lehetetlennek, hogy az előbbi kérdésekre a megközelítően helyes választ megadjuk. A három szerző már az elődök tekintetében eltér egymástól. Míg ugyanis Konstantin Bulcsút Kál fiának tudja, addig Anonymus és Kézai Bogát leszármazott­jaként emlegeti. Hol itt az igazság? Az kétségtelenül megállapítható Bulcsú szálláshelyén előforduló helynevek alapján, hogy a Bulcsú nevű falvak környékén mind a Kál, mind pedig a Bogát név egyaránt megtalálható. Bogát és Kál tehát Bulcsú közeli hozzátartozói lehettek. Sokkal nehezebb annak a megállapí­tása, hogy Kál és Bogát esetében két különböző személyről van-e szó, vagy egy személynek két nevéről. Mindkét álláspontra találunk történészeink körében utalásokat. Az elterjedtebb felfogás mindenesetre az, hogy két különböző személyt takar a Kál és Bogát név.121 Egyesek azt is tudni vélik, hogy Bogát volt Bulcsú nagyatyja, Kál pedig az atyja. Ezt a feltevést semmi nem támasztja alá, sőt ennek az ellenkezője látszik valószínűnek. Bogát ugyanis 921-ben Felsőitáliában Dursak (Tarhos) vezérrel vett részt a kalandozásokban,/3/ Bulcsú pedig már a 930-as évek végén szintén a kalandozások egyik vezetője volt./4/ A két személy között nincs meg a korbeli távolság, amely gyermek és nagyszülője (általában 40-50 év) között elengedhe­tetlen. Felmerül azonban az a további kérdés, hogyha Bogát nem lehet Bulcsúnak a nagyaty­ja, nem a nagybátyja-e? Itt a korbeli különbség is megvan./5/ Kétségtelen, hogyha a Kál—Bo­gát kérdésben a kétszemélyiség álláspontjára helyezkedünk, akkor bizonyára ez a feltevés a valószínűbb. Van azonban a kérdésnek egy másik megoldása is, amelyet korán elhunyt kiváló tudósunk, Gyóni Mátyás szólaltatott meg évtizedekkel ezelőtt, de ennek nemigen volt vissz­hangja. Gyóni hivatkozik ugyanis egy 16. századbeli héber forrásra, mely Bulcsú személyével foglalkozva őt gold (káliz) jelzővel illeti. Egyébként kétségtelenül megállapítható az a tény is, hogy Bulcsúnak a téli szállása a Balaton délnyugati részén feküdt, ahol voltak káliz tele­pek is. Ha tehát Bulcsút káliz, másként káli, kál származásúnak tartjuk, akkor nem kell meglepődnünk azon, hogy atyját egyszer a Kál, máskor a Bogát névvel illetik. A legvalószí­nűbb tehát, hogy Bulcsúnak az atyja káliz, vagy káli, kál Bogát volt. Ez esetben feloldható az a látszólagos feszültség, amely Konstantin Kál és Anonymus-Kézai Bogát tudósítása között áll fenn./6/ Legnagyobb a valószínűsége annak, hogy Bulcsú és családja nemzetsége káliz, azaz kazár eredetű volt. Ezt az álláspontot nemcsak a már említett héber forrás, hanem az a körülmény is alátámasztja, hogy Bulcsú nyári szállása (Szombathely környéke) szintén káliz és más határvédő törzsek területén feküdt. Egyébként jellemző e vonatkozásban az is, hogy a hon­foglalás korában forrásaink csupán a kende és gyula kettős fejedelemségéről tudnak és csak a 10. század első felében bukkan fel a harmadik fejedelmi méltóság, a harka méltósága a magyar törzsszövetségben./?/ Ez a harka méltóság pedig nem kerülhetett máshonnan a ma­19

Next

/
Oldalképek
Tartalom