Források a Muravidék történetéhez - Szöveggyűjtemény. 1. kötet, 871-1849 (Szombathely-Zalaegerszeg, 2008)

FORRÁSOK 871-1849

dasdyak úriszéke volt. Önkormányzati szer­vezetük egy bíróból és 12 esküdtből állt, és 4 forintnyi büntetó'tételig minden ügyben maguk dönthettek. A falu elöljáróinak ha­talmát jelzi az, hogy a testület megkerülé­sét, azaz a földesúrnak tett „panaszolko­dást" büntetni rendelte a rendtartás. A statútumok alapján megállapítható, me­lyek voltak egy 17. századi jobbágyközség életének szabályozandó konfliktusai. Mi, Nádasdy Boldizsár és Darabos Gás­pár egyező' akaratbul ide Magyarósdra 70 jővén, mivelhogy az mi damakosfai job­bágyink között sok veszekedések voltak, hogy ennek utána azon veszekedés ne legyen közöttök, ilyen rendet szabtunk: Legelsőben is választottunk falu bírájának Sebők Andrást, az mellé ti­zenkét esküdtet, úgymint Poczek Már­tont, Szabó Istvánt, Kóczán Tamást, Kóczán Jánost, Sebők Mihályt, Kóczán Balázst, Gál Pétert, Sebők Balázst, Se­bők Mártont, Poczek Balázst, Sáncza Mártont, Márkus Gergelyt, úgyhogy azután az mi veszekedés lenne közöt­tök, törvényesen eligazítsa az falu négy foréntig. Szabadsága legyen az falunak az egymás ellen való bírságlásra. Az lélekmondás 71 nékül ellegyenek, 4 forént bírsága legyen. Az asszony­ember, ha az falu böcsületi ellen szól, egyszer intse meg az falu, ha másszor is engedetlen lenne az faluhoz, pilin­gerben 72 tegyék, délig ott tartsák. Az, kik penig az falu szabad útját elfoglalták, az falu reá menjen, igazé­tásba vegye, az mint azelőtt volt. Örimagyarósd. Másnak szidalmazása. A falu főterén álló oszlop, az elítélt sze­mély megszégyenítésére szolgál. j Nádasdy. Organizacijo njihove samouprave J so sestavljali en sodnik in 12 porotnikov, ki | so do višine kazni štirih forintov lahko sami odločali o vseh zadevah. Kako vplivni so bili odborniki, kaze dejstvo, da je pravilnik dolo­čal kazen za primer, če je kdo zaobšel ta or­gan in se »pritožil« veleposestniku. Na pod­lagi pravilnikov je mogoče ugotoviti, kakšne \ konflikte so reševali v življenju podložniške ! skupnosti 1 7. stoletja. Mi, Boldizsár Nádasdy in Gáspár Da­\ rabos, po isti volji smo prišli sem v Ma­| gyarósd, 70 ker je bilo med našimi do­! manjševskimi podložniki dosti kreganja, | da pozneje med njimi ne bi bilo več j razprtij, smo določili takšen red: Najprej smo za sodnika vasi izbrali I Andrása Sebőka, k njemu pa postavili dvanajst porotnikov, to so bili: Márton Poczek, István Szabó, Tamás Kóczán, János Kóczán, Mihály Sebők, Balázs Kóczán, Péter Gál, Balázs Sebők, Márton Sebők, Balázs Poczek, Márton Sáncza, Gergely Márkus, s tem bi vse nesoglasje med njimi po zakoni uredila vas sama, do štirih forintov. Vas naj ima svobodo za kaznova­nje ednega proti drugemi. Naj bodo brez špotanja, 7 ' v nasprot­nem 4 forinté kazni. Ženska, ki bi kaj govorila zoper poštenje vasi, naj se je prvič opomni, če pa tudi drugič ne bi ubogala, naj se jo postavi k stebru, 72 do poldneva naj se je tam drži. Tisti pa, ki so vasi odvzeli svobodno pot, naj vsi iz vesi odidejo nanjo, pa naj jo napravijo takško, kakršna je prej bila. j Örimagyarósd. Zmerjanje drugega. Sramotilni steber na sredi vasi, namenjen sramotitvi obsojenca. 149

Next

/
Oldalképek
Tartalom