Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában; Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára (Szombathely 2003)

Kiss Mária: A Szociális Testvérek Társasága Vas megyében

KISS MÁRIA A SZOCIÁLIS TESTVÉREK TÁRSASÁGA VAS MEGYÉBEN A 19. század végén jelentkező politikai követelések mellett szociális intézkedéseket sürgető feladatok is jelentkeztek. Ezek megoldása érdekében sorra alakultak katolikus részről is a szociális és karitatív célú egyesületek, melyek a szegények megsegítését tar­tották elsődleges céljuknak. 1 Ebbe a munkába kapcsolódott be a Szociális Testvérek Társaságának közössége is. A Társaság létrejöttét kiváló egyéniségeknek köszönheti. Elindítója XIII. Leó pápa Rerum Novarum című enciklikája volt, melynek hatására Magyarországon a 19­20. század fordulóján egyre erősebbé váló katolikus, szociális és nővédelmi munka kez­dődött. Szervezője, ügyvezetője Farkas Edit kezdetben önkéntes munkatársakkal dol­gozott. A munka során felismerte, hogy olyan közösséggel tud eredményesen dolgozni, amelynek tagjai élethivatásuknak tekintik a szegények, elhagyatottak szolgálatát. 2 Ennek érdekében alapította meg 1908-ban Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök támogatásával a Szociális Missziótársulatot. Ennek tagja lett Slachta Margit is. Slachta Margit - Margit testvér - nemcsak magáévá tette az alapítók elgondolását, ha­nem tovább is fejlesztve azokat, új módszereket dolgozott ki. Közéleti munkára nevelte a nőket, és ő maga lett a magyar parlament első női képviselője. A Szociális Missziótársulatban az 1. világháború után vélemény különbségek je­lentkeztek. Farkas Edit új szabályzatot készített, megváltoztatva az eredeti alapító ok­iratban foglaltakat. Akik továbbra is a régi szabályzat szerint kívántak élni és dolgozni, azok Margit testvér vezetésével új társaságot hoztak létre. „A Szociális Testvérek Tár­sasága nevet viselő közösség részt vesz az egyház szociális küldetésében, ami magában foglalja a társadalom sokrétű szükségleteit, amelyek szociális, vallási, gazdasági, kör­nyezeti, valamint kulturális és politikai körülményekből származnak." 3 Slachta Margit szerint a Szociális Testvérek Társaságát a legújabb idők hozták létre. Mona Ilona: Slachta Margit. Bp., 1997. 8. p. Szombathelyi Püspöki Levéltár (továbbiakban: SZPL) Acta cancellariae (továbbiakban: Act. canc.) 17/1995. 75 éves a Szociális Testvérek Társasága. = Lélek Szava, 1992. 2. sz. 9. p. A társaság alapításának ideje 1923. május 12. 509

Next

/
Oldalképek
Tartalom