Tóth Péter: Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1595-1600. - Vas megyei levéltári füzetek 2.

Regeszták

Vas vármegye közgyűlése 1595. április 10. Cf. II. p. D. Miseri­cordia), Szombathely (Savaria) 2. Először jelentést tettek a császár és király őfelsége Po­zsonyban kiadott rendelete alapján a minap meghozott or­szággyűlési törvényekről és határozatokról. E törvények­ben foglaltaknak megfelelően aztán a vármegye kiküldte a szarvaskendi Sibrik István és Nádasdy Tamás (egregii) alis pánokat a porták számának helyesbítésére (csökkentésére vagy növelésére, ahogyan a szükség megkívánja), valamint az egytelkes és armalista nemesek, továbbá a libertinusok és más hasonló lakosok - akikről a törvényben szó van ­megadóztatására. 3. A kiküldöttek egyikének, Sibrik Istvánnak (lásd az előző regesztát) a közgyűlés a következő utasítást adta: vegye maga mellé a tehetősebbek közül széplaki Bottka Ferencet (egregiüs) és április 20-ra (f. V. p. jubilate) hívják össze Szombathelyre a Sool Farkas szolgabíró járásához tartozó mezővárosokból, falvakból és helységekből a bírá­kat két-két esküdt polgárukkal együtt, akiktől a nevezett alispán eskü alatt megtudja, milyen a helységük állapota, az utolsó portaszámolás után épültek-e új porták és a hely ség elpusztult-e valamely részében. 4. Hollósy Sándor szolgabíró járásából a mezővárosok, falvak és helységek bíráinak ugyancsak Szombathelyre kell jönnie április 26-ra (f. IV. p. f. Georgii), s vallomásuk alapján ugyancsak Sibrik István és Bottka Ferenc végzi' majd el a portaszámok helyesbítését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom