Tóth Péter: Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1595-1600. - Vas megyei levéltári füzetek 2.

Regeszták

5. I. 5-6 A közgyűlés elrendelte, hogy az egytelkes nemesek, li­bertinusok, molnárok, kereskedők, külső marhakereskedők és mások, akiket a mondott törvénycikkelyek megneveznek, minden járásból a megjelölt határnapra tartoznak Szom­bathelyre jönni és a nevezett alispán előtt megjelenni, vagy a maguk személyében, vagy pedig egy, többük közül kiválasztott képviselő útján. 6. I. 6. A vármegye többi, tudniillik a Rába folyón túl eső ré­szét illető portaszámlálás elvégzésére a közgyűlés a másik alispánt, Nádasdy Ferencet és a melléje rendelt Tarródy Istvánt (egregius) küldte ki. A határozat sze­rint ők részint április 21-re (? f. VI. praescriptam /.../) Körmend oppidumba, részint pedig április 29-re (sabb. p. Cantate) Muraszombat oppidumba kötelesek összehívni a mezővárosok, falvak és helységek bíráit és esküldtjeit, s ezek kikérdezése után összeállítani a porták kimutatását. 7. 1.6. A vármegye ezen részéből való egytelkes nemeseket a nevezett alispán és a mellé rendelt nemes a fent leírt mód szerint és lelkiismeretes limitáció szerint adóz­tassa meg. 8. I. 6. A vármegye hadi népének kapitányául erre az esztendő­re Nádasdy Tamás alispánt választották meg és havi fizetéséül *0 forintot rendeltek abból a közpénzből, amely a katonaság eltartására szolgál, mégpedig annyi időre,ameddig a megyei katonaságot el kell tartani. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom