Vas megye múltjából 1976 - Levéltári Évkönyv 1. (Szombathely, 1976)

Bariska István: Küzdelem az ausztriai zálogon levő Kőszeg városa és az uradalom között a 16. század derekán

Küzdelem az ausztriai zálogon levő Kőszeg városa és az uradalom között a 16. század derekán nmiwMMMMmmmmmmmmmmtmmmmmmtMMMMMMMMMMm BARISKA ISTVÁN 1- A várkapitányság intézménye és Kőszeg önrendelkezése Kőszeg 16. századi történetében van két olyan évtized, amely problémagazdagsága, ennél fogva súlya miatt is külön figyelmet érdemel. Az 1556-1572 közötti, szűken vett két évtizednyi periódusról van szó. Arról az időszakról, amikor a kőszegi záloguradalom (Pfandherrschaft Güns) földesura Jurisich Miklós unokaöccse: neuhofi Nicolaus Juri­sich volt. 1 Csak látszatra furcsa, hogy a város történetének igen jelentős szakaszát az uradalom élén történt változással és neuhofi Nicolaus Jurisich záloguraságával jellemezzük. 2 Je­lenléte azonban nem volt közömbös a városra nézve: ekkor ugyanis az a közvetlen veszély fenyegette Kőszeget, hogy neuhofi Jurisich kontraktuális mezővárosává válik. Ebben a történetben csak az a különös, hogy az uradalom II. Miksa egész apparátusának támogatását élvezte. Kőszeg 16. századi történetét az uradalommal való kapcsolatának feltárásával együtt kell vizsgálnunk. Ismeretes, hogy Kőszeg vára, vártartománya és Kőszeg városa az 1491 -es pozsonyi békeszerződés alapján koronazálogjogon Magyarországtól elcsatoltatott és ausztria fenn­hatóság alá került. 3 Ennek a szerződésnek a következményeképpen került Kőszeg is először I. Miksa kormányszervei/ 1 majd az I. Ferdinánd által felállított Alsó-Ausztriai Kormányszék és Kamara (Niederösterreichische Regierung und Kammer) kezelésébe. A pénzügyigazgatásnak az igazságszolgáltatástól és a politikai kormányzástól való legfelső szétválasztásakor ez utóbbi feladatok ellátására hívták életre a testületi kor­mányszerveket az egyes ausztriai tartományok élén. A pénzügyigazgatást viszont a tartományi kamarák végezték. I. Ferdinánd ezt a két kormányhatósági szervtípust hagy­ta meg 1522 után: az ún. Regiment vagy Regierung (kormányszék) és a Kammer (kamara) szerveit. A két szervtípus egymás mellett működő hivatalt képezett; sokszor egyetlen tartomá­nyi kormányhatóság két részeként is emlegetik a források (Niederösterreichische Regie­rung und Kammer). Meg kell jegyeznünk, hogy a „kormányszék" és „kamara" kifeje­zéseken Alsó-Ausztria tartományi szintű kormányhatóságát értjük. Továbbá hozzá kell tennünk még azt is, hogy a kormányszék nemcsak igazgatási, hanem törvénykezési felügyeletet is gyakorolt a város és az uradalom felett az egész 16. századon át. Ter­mészetesen ezek a tartományi kormányhatóságok az osztrák központi hatóságok irá­nyítása alatt működtek. Kőszeg vára, vártartománya és városa így az egész 16. század folyamán ausztriai kamarai birtoknak (Cammerguet) 5 minősült. Amikor alkalmanként sor' került ennek a kamarai birtoknak a kiárusítására, akkor a jövedelem és a zálogösszeg szempontjából egységes elbírálás alá esett az uradalom és a város is, bár egyenként különböző jog­öt

Next

/
Oldalképek
Tartalom