Vas megye múltjából 1976 - Levéltári Évkönyv 1. (Szombathely, 1976)

Sill Ferenc: A vasvár-szombathelyi káptalan hiteleshelyi tevékenysége

A vasvár-szombathelyi káptalan hiteleshelyi tevékenysége SILL FERENC A szombathelyi püspökség 1777. évi megállapítása előtt a vasvár-szombathelyi székeskáp­talan Szent Mihályról elnevezett társaskáptalan volt. Keletkezésének pontos idejét nem ismerjük. Országunkban a közösségben élő és szabályokat, vagyis kánonokat követő papi társulások (capituli) az egyházi szervezet fokozatos kiépülésével jöttek létre. A nyugati kereszténységben akkor már kialakult szervezeti formák alapján, így főleg Szent Chrodegang regulájának hatására, általában a megyéspüspök gondoskodó fel­ügyelete alatt bontakoztak ki ezek az intézmények. Ennek a feltételezésnek szemléltető igazolását adja az 1109 körül íródott Szent Gellért legenda, amely megemlékezik a Csa­nádi káptalan megalakulásáról is. Voltak országunkban királyi alapítású társaskápta­ianok, így pl. Székesfehérvár és Óbuda, a legtöbb káptalan megalapításában mégis a püspököknek kell fontos szerepet tulajdonítanunk, akik a papi utánpótlás biztosítása miatt sem nélkülözhették a káptalanok szolgálatát. A térítés kezdeti szakaszában nem zárhatjuk ki az idegenből érkező papok szerepét sem. Előfordulhatott, hogy egyik­másik missziós pap káptalani iskolából indult el, esetleg valamelyik káptalani szerve­zetből kiválva érkezett magyar földre. Itt azután maga is papi társulást kezdeménye­zett, elnyerve vállalkozásához püspöke jóváhagyását. A magyar viszonyokra jellemző egyházszervezeti kibontakozásnak főbb mozzanatait tehát így jelölhetjük: István király megalapította a püspökséget, a püspökök pedig közösségbe gyűjtötték székvárosuk papjait: székeskáptalan. Központibb településeken, ahol több pap működött, a közös életre szintén lehetőség nyílt. Közismert tény, hogy az egyházmegyék területén levő várispánságok idővel a püspökségekre épülő egyházi szervezet alsóbb közigazgatási központjai lettek. Feltételezhetjük, hogy már Szent István korában a püspököknek székhelyükön kívül is voltak kiemelt munkatársaik, akiket később archipresbitereknek, majd archidiakónusoknak, vagyis főespereseknek hívtak. 1 Ha ebben a beosztásban olyan papi személy működött, aki közösségbe tudta összegyűjteni munkatársait, létrejött egy-egy társaskáptalan. Nem zárhatjuk ki az egyé­ni kezdeményezéseknek ezt a lehetőségét, hiszen a legősibb káptalanok kialakulásában nem lehet kimutatni tervszerű területi elosztást. Voltak megyeszékhelyek, ahol nem volt káptalan, viszont Esztergomban pl. a székeskáptalan mellett másik két társas­káptalanról tudunk, és Győrben is virult a Szent Adalbertről elnevezett prépostság. Talán nem alaptalan a feltételezés, hogy a vasvári főesperesnek is szerepe lehetett a káptalan megalapításában, amelynek ő lett a prépostja. Ezzel magyarázható, hogy a vasvári prépostnak 1770-ig Vas megyére kiterjedő főesperesi joghatósága volt. 2 A prépost vezetése alatt álló káptalanok, amelyek a közös istentisztelet végzésében és a legszükségesebb ismeretek oktatásában tevékenykedtek, a 11-12. században még nagyon szerény igényű, szerzetesi életformát mutató papi közösségek voltak. Nagyon valószínű, hogy e kezdeti időszakban megélhetésüket nem az adománybirtok haszna, hanem az egyházi tizedből való részesedés biztosította. Életszükségleteikről tehát a püspök gondoskodott. Jellemző volt ez a vasvári káptalanra is, amely jóval megala­20

Next

/
Oldalképek
Tartalom