Vas megye múltjából 1976 - Levéltári Évkönyv 1. (Szombathely, 1976)

Katona Imre: Hol állt a Manlius-féle könyvnyomda?

Hol állt a Manlius-féle könyvnyomda? Kései hozzászólás egy érdekes polémiához KATONA IMRE A hite miatt Laibachból elűzött híres vándornyomdász, Hans Mannel - vagy huma­nista nevén Manlius - nyugat-magyarországi vándorlása során Sitzen vagy Lövőn is megfordult az 1590-es évek elején. Miután Vas és Sopron megyében is van Sitz vagy Lövő nevű helység, mindmáig tisztázatlan, hogy a Vas megyei, vagy a Sopron megyei Lövőt tekintsük-e Manlius tartózkodási helyének. A vélemények ez ideig megoszlanak erről. 1929-ben érdekes polémia zajlott le a Soproni Hírlapban Payr Sándor és Mohi Adolf között Sitz holléte felől. Mielőtt a kérdésben a magunk álláspontját hallatnánk, ismer­tetjük Mohi és Payr érveit. ,,Volt-e Sopronlövőn könyvnyomda" címet viseli Mohi Adolfnak a Soproni Hírlap­ban 1929. március 31-én közölt írása: „Payr Sándor »A dunántúli evang. egyházk. története« c. művében, úgy az »Elő­szódban (IV. 1.), valamint előadása folyamán is (119. 841. 863. 1.) részletesen rátér arra, hogy a magyar irodalomban jól ismert Manlius Jánosnak könyvsajtója a hitújí­tás korában a mi (sopronmegyci) Lövőnkön is működött s néhány év alatt 9 könyve került ki itt az ő sajtója alól. Ezzel kapcsolatban »Lövő Története« szerzőinek is föl­hányja, hogy könyvükben erről mit sem tudnak vagy nem akarnak tudni. Lövő története nemsokára második kiadásban jelenik meg, ezért most ezt a kérdést tisztáznunk kell. Szabó Károly »RMK«-jában bizony mi is olvastuk és vizsgálgattuk a Manlius-féle állí­tólagos sopronlövői könyvek leírását. Mindjárt az elsőnek, a 263. számúnak ismertetésénél szembeötlik eme nagybetűs meg­jelölés: »Sicz (Német-Schützen, Vas m.) 1592«. A 226. sz. könyvnél újra olvassuk Szabó Károly megjegyzését, hogy Manlius «Vas vm.-ben, Monyorókeréken és Sicz-en működött«. Már most »Német« volt-e a SCHÜTZEN-ből rövidült és Sicz-nek nevezett könyv­nyomtatóműhely, nem tudjuk, mert Manlius könyveiben sehol sincs ott, de hogy Vas m.­ben volt, azt Szabó Károly állításán kívül még a következő körülmények is igazolják. A 271. sz. nyomtatványnak ajánlása tótországi uraknak szól, a 272. sz. könyvnek ajánlása pedig »Muraszombatban« van keltezve. Ezt nagyon is értjük, ha föltételezzük, hogy Manlius az ő sajtójával a szomszédos vasmegyei Sicz-en tartózkodott; viszont Sopronlövőről az ilyen messzire nyúló összeköttetéseket nem igen tudnánk megma­gyarázni. Azt is tudjuk, hogy Manlius nyomdája 1595-ben »Német-Üjvárott« működött; ami megint azt mutatja, hogy a kérdéses időszakban (1592-1595) Manlius nyomdája a Vas­megye területén vándorolt ide-oda. Igaz, működött ez a sajtó Sopronmegyében is, de Payr által jól ismert »Sincerus«­nak a Sopronmegyében (1924. XI. 6. sz.) megjelent cikkéből világos, hogy Manlius csak kevéssel 1599 előtt menekült a kálvinisták elől Sopronvármegyébe, s ekkor is 142

Next

/
Oldalképek
Tartalom