Vas megye múltjából 1976 - Levéltári Évkönyv 1. (Szombathely, 1976)

Degré Alajos: A magyar nemesi (curialista) községek szervezete és gazdálkodása 1848 előtt

zatokkal hadnagyot vagy főhadnagyot választottak, ez két elöljáróval ítélhet 60 Ft értékhatárt el nem érő szóbeli vagyoni perekben. Ahol ilyen szervezet nincs, ott a szolga­bíró és esküdtje jár el. 7 A kor kitűnő statisztikusai, Nagy Lajos és Fényes Elek csak egész kivételesen említik meg valamelyik községről, hogy az nemes község. Még olyan kifejezetten kurialista falunál is, mint Hetes (Nemeshetés), ahol csak paraszt­nemesek éltek, megelégszenek azzal, hogy „földesurai: többen", épp úgy, mint bárme­lyik jobbágyfalunál, amelynek földesurasága kettőnél több család között oszlott meg. 8 De még a 20. század fordulóján és első évtizedében keletkezett vaskos megyei monog­ráfiák sem foglalkoznak a kérdéssel. Nem szólva arról, hogy az akkori roppant Vas megye 628 községéből 180-nak történetéről semmit sem közöl, 9 a nagy múltú határőr területeken összesen 19 faluról állítja, hogy nemes falu volt. Közülük 7 az egykori Őr­ség falvai, melyek egykor szabadok voltak ugyan, de már a 14. század végén királyi adomány magánföldesuraság alá rendelte őket, és minden küzdelmük, öntudatuk, rész­leges területi önkormányzatuk ellenére jobbágysorba kerültek. 10 A többiek közül 2 egy­kori határőrfalu, 9 pedig különböző okból és módon vált nemes faluvá. 11 Két egykori szabad határőrfalut: Felsőstrázsát és Felsőlövőt, valamint 3 egykori nemes falut (Ne­meskismedves, Petőmihályfa, Prosznyákfa) elnyelt a nagybirtok. Ezekben az adatokban azonban nem nagyon bízhatunk. Zemplén megye, melynek kisnemessége jelentős volt, és amely egy évszázadon át a királyi Magyarország és Er­dély határán feküdve nagyon alkalmas lett volna a nemes falvak kialakulására, 455 fa­luból állott, de közülük a monográfia - noha gondosan igyekszik a községek történe­tét összeállítani - egyet sem nevez határozottan nemes falunak. 11 községre gyana­kodhatunk, mert földesurasága nagyon sok compossessor között oszlott meg, 12 de nem lehetünk benne biztosak, mert közülük sokban birtokrésze volt valamelyik nagybirto­kosnak is. 13 Ügy látszik, a török háborúk kora kedvezett a nemes falvak kialakulásának és mege­rősödésének, ott, ahol a harcok hosszabb ideig hullámzottak, amely területen hol a török, hol a magyar volt az úr, vagy ha magyar kézben volt is néhány vár, az élelemszerző tö­rők csapatok be-becsaptak a területre. Ahol huzamos ideig érvényesült a török uralom, pl. Somogy és Baranya megyében 120 évet meghaladó ideig, ott alig keletkezett nemes falu. Baranyában mindössze egy, 14 Somogyban öt, de közülük három a szatmári béke után kifejezett kollektív nemesi privilégiumot kapott az uralkodótól. Csak Nagysza­kácsiról látszik bizonyítottnak, hogy lakói már Mohács előtt is nemes testületet jelen­tettek. 15 Viszont ahol csak rövid ideig és átmenetileg folytak harcok a törökkel, ott nagyon kevés a nemes falu. Talán ez az eset Zemplénnél is, de minden esetre a volt Nyitra megyében, ahol 407 falu közül csak 3-ról tudjuk biztosan, hogy nemes falu volt. További n-ről a megye régi monográfiája nem tudja, volt-e földesura, de ez igen bi­zonytalan következtetési alap. 16 Hont megyében mindössze 2 nemes faluról tudunk. 17 A mindössze 115 faluból álló Heves megyében azonban az 1720. évi összeíráskor 10 nemes falu volt. Igaz, közülük 5 utóbb elvesztette e jellegét és magánföldesuraság alá került. 18 A 257 falut számlált, ugyancsak sűrűn törökjárta Nógrádban 12 nemes falu volt. Igaz, ebből 7 1720 után magánföldesuraság alá került. 19 A 82 faluból álló Győr megyében 7 nemes falut találtunk, közülük azonban 2 királyi privilégiummal lett ne­mes a 18. században, egyik korábban predialista volt és utóbb el is vesztette nemesi jellegét. 20 Az egyetlen, nagy alapossággal készült modern feldolgozásban, mely a történelmi (1950 előtti) Veszprém megyét mutatja be, a szerzőknek már nagy gondjuk van a ne­mes falukra. A megye 199 falujából 27 olyan nemesi falut találnak, mely nemesi jelle­gét 1848-ig meg tudta őrizni. 21 További tíz egy ideig nemes falu volt, de ezt a jellegét elvesztette. 22 Kétségtelen, hogy a megye majd 150 évig szinte állandó török harcok 101

Next

/
Oldalképek
Tartalom