Vas megye múltjából 1976 - Levéltári Évkönyv 1. (Szombathely, 1976)

Degré Alajos: A magyar nemesi (curialista) községek szervezete és gazdálkodása 1848 előtt

A magyar nemesi (curialista) községek szervezete és gazdálkodása 1848 előtt DEGRÉ ALAJOS I. Köztudomású, hogy a 18., de különösen a 19. században a magyar nemesség jóval na­gyobb lélekszámú és arányszámú volt, mint más európai feudális országban. Arányszá­ma elérte az összlakosságnak majdnem 6%-át, túlnyomó részük azonban teljesen va­gyontalan volt, vagy jobbágytelken gazdálkodott, vagy saját nemesi telkén élt ugyan, az azonban nem vagy alig volt nagyobb egy jobbágyteleknél. Ez a szegénysége miatt parasztsorban élő nemesség tette ki 1819-ben Zalában az összes kiváltságos rendek több mint 87%-át, a főnemesi címmel nem rendelkező nemességnek pedig majd 92%-át. Méghozzá ez a parasztsorban élő nemesség elég élesen elvált a megyegyüléseket irányí­tó birtokos nemességtől. 1 Ez a parasztsorban élő szegény nemesség helyettesítette Ma­gyarországon a másutt elég jelentékeny számú szabad parasztságot, aminek Magyaror­szágon még a fogalmát sem ismerték. E szegény nemességnek aránylag kis töredéke élt városokban vagy mezővárosokban. Ez utóbbiak némelyikében sikerült neki külön szervezetet létesíteni, és mint szervezett egység tárgyalt, alkudozott a mezőváros földesúri joghatóság alatt álló és a földesúr nyomása alatt választott bírájával és tanácsával, vállalt vagy nem vállalt részt a mező­város által viselt közterhekből (az adón kívül, melytől a nemesek mentesek voltak, lé­teztek másféle közterhek is, mint az iskola és templom fenntartása). így volt pl. Keszt­helyen 2 és Szekszárdon 3 . Másutt, pl. Zalaegerszegen, Nagykanizsán a városban lakó nemesek nem különültek el a mezővárosi polgároktól, sőt ők vezették azok küzdelmeit a földesúrral szemben/ 1 A parasztsorban élő nemesek nagyobb száma lakott földesúri joghatóság alatt álló jobbágyfaluban és gazdálkodott jobbágytelken, viselve annak úrbéri terheit, de szemé­lyes ügyeire megőrizve nemesi szabadságát és a megyei törvényszék előtti perlekedés jogát. A 19. században már nagyon sok jobbágyfaluban élt ilyen módon két-három ne­mesi család. A legtöbb parasztsorban élő nemes azonban külön falvakban lakott, melynek nem volt földesura, vagy ha egy része földesúri joghatóság alatt állott is, attól területben és szervezetben különvált a nemesek községe (communitas). E nemes falvak száma igen nagy volt. Az 1720. évi országos összeírás szerint az egész országban elérte az 1200-at.-' Ez a szám ugyan irreális, egyrészt ebbe az összeírásba számos olyan falu csú­szott be, mely korábban is, később is földesúri joghatóság alatt állott, másrészt számos falu nemesi jellegét csak később ismerték el. Mégis ez a szám jelzi, hogy az ország te­lepüléseinek, lakosságának és gazdasági egységcinek jelentős hányadáról van szó. Érdekes módon, ennek elienére sem törvényeink, sem egykorú íróink nem sokat fog­lalkoznak velük. A községek szervezéséről intézkedő 1836. évi törvény csak egy szerény bekezdésben, óvatosan körülírva emlékezik meg azokról a községekről, amelyek eddig is földesúri jelölés és jóváhagyás nélkül választották meg bíráikat, ahol ez a gyakorlat ezután is fennmarad, 6 másutt leszögezi, hogy a nemesi községekben, ahol szabad szava­100

Next

/
Oldalképek
Tartalom