Mayer László (szerk.): Előadások Vas megye történetéről VII. - Archivum Comitatus Castrriferrei 9. (Szombathely, 2020)

Forradalmak és háborúk kora. 1948 - 1849 és 1914 - 1918 eseményei Vas vármegyében - Hermann Róbert: Újváry István őrnagy 1849. évi naplója a 45. honvédzászlóalj történetéről

HERMANN RÓBERT ÚJ VARY ISTVÁN ŐRNAGY 1849. ÉVI NAPLÓJA A 45. HONVÉDZÁSZLÓALJ TÖRTÉNETÉRŐL Az 1848—49-es alakulatok történetének feldolgozása nem könnyű feladat. A sza­badságharc végén az egyes alakulatok iratanyaga nagyobbrészt elkallódott vagy el­pusztult. A mintegy 160 honvédzászlóalj parancskönyvei közül összesen kettőt isme­rünk teljes egészében, ezek egyike is a Klapka György vezérőrnagy által 1849. augusz­tus végén Komáromban felállított egyik zászlóaljé. A zászlóaljak mintegy 960 század­­parancskönyvei közül is alig egy tucat maradt fenn, ezek is jobbára töredékesen. A Vas megyei 45. honvédzászlóaljtól azonban egyetlen egy parancskönyvet sem ismerünk.1 A másik lehetséges forrás a zászlóaljak saját iratanyaga lehetne, azonban 1848— 49-ből alig néhány olyan alakulatról tudunk, amelynek legalább töredékesen fennma­radt az iratanyaga. Ilyen az ún. Bocskai csapat, illetve az ebből alakuló 52. és 53. hon­védzászlóalj, amelyeknek legalább a szervezési időszakból megvannak az iratai. Ilyen a 63. honvédzászlóalj, valamint a Német Légió. Mindegyik alakulat iratanyaga a Hadtör­ténelmi Levéltár 1848—49-es időrendi sorozatában található, dátum szerint szétosztva. A 45. honvédzászlóaljnak azonban nincs saját iratanyaga. A harmadik lehetséges forrást az alakulatok által küldött jelentések, hivatalos ira­tok képezhetnék. Miután azonban az adminisztratív fegyelem nem volt erős oldala a honvédsereg alakulatainak, s a vereséget követően felmérhetetlen mennyiségű anyag pusztult el, ez is csak nagyon kevés alakulatnál jelent tényleges segítséget. Sajnos, a 45. honvédzászlóalj missziliseiből is akg egy tucatnyit ismerünk, s pld. a zászlóalj harc­jelentéseinek vagy veszteségkimutatásainak egyike sem ismert. így maradnak a „kerülőutak”. A primér források közül ilyen a dandárok, hadosz­tályok, hadtestek saját iratanyaga, különös tekintettel a hadijelentésekre vagy paran­csokra. Ebben a tekintetben a Vas megyei, szombathelyi felállítású 45. honvédzászló­aljjal nem állunk rosszul, hiszen 1849. április elejéig a Kmety-dandárra, majd -hadosz­tályra vonatkozó parancsok és intézedések nagyobbrészt megvannak a feldunai, majd VII. hadtest parancskönyvében. 1849 májusától a Kmety-hadosztály saját iratanyaga viszonylag jelentős, s kitart egészen 1849 július végéig.2 Más kérdés, hogy mind az em-1 Csapó Zoltán — Hermann Róbert - Jánosi András: A dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 1848-as „parancsolatkönyve”. = Hadtörténelmi Közlemények (továbbiakban: HK), 1998. 1. sz. 216-281. p. 2 Az 1849. május végétől július elejéig terjedő időszak iratanyaga nagyobbrészt nyomtatásban is hoz­záférhető. Andrássy Antal: Felderítő és információs jelentések a Kmety-hadosztálynál 1849 nyarán. 363

Next

/
Oldalképek
Tartalom