Előadások Vas megye történetéről V. - Archívum Comitatus Castriferrei 4. (Szombathely, 2010)

LEGENDÁK ÉS TÉVHITEK, VALÓTLANSÁGOK ÉS MELLÉFOGÁSOK VAS MEGYE 1–20. SZÁZADI TÖRTÉNETÉBEN - Bariska István: Steinamangertől a „kőszegi” Szent Mártonig. Adalékok Szombathely német nevéhez és Szent Márton szerepéhez Kőszeg 1532. évi ostromában

BARISKA ISTVÁN STEINAMANGERTŐL A „KŐSZEGI” SZENT MÁRTONIG ADALÉKOK SZOMBATHELY NÉMET NEVÉHEZ ÉS SZENT MÁRTON SZEREPÉHEZ KŐSZEG 1532. ÉVI OSTROMÁBAN STEINAMANGER - PARRAGVÁR NÉMET TÜKÖRFORDÍTÁSA? Steinamanger vagyis Szombathely német nevének értelmezéshez eddig Tóth Endre járult hozzá a legtermékenyebben.1 1998-ban megjelent alapos áttekintésében végleg leszámolt Wolfgang Lazius, I. Ferdinánd orvosának legendává nemesült tévedésével. A híres történetíró-kartográfus ugyanis azt állította, hogy Sabaria Nagy Károly kato­náitól kapta volna a nevét. Lazius 1557-ben kiadott Dunántúl térképén valóban ott áll: „Da ... ligt Stayn am Anger ...”.2 A frank császár 791-ben vezette hadjáratát az avarokkal szemben, és a frank birodalmi évkönyv szerint a Nagy Károly irányította se­regrész a Duna jobb partjáról dél felé, Sabaria irányába vette az útját, és innen tért haza. Meglehet, azért, mert Szent Márton szülőhelyét akarta látni.’ E legenda szerint, amelyet tehát Lazius keltett életre, Nagy Károly katonái, amikor megpillantották Sabaria hatal­mas köveit és faragványait, így kiáltottak volna fel: „Stein am Anger”, azaz „Kövek a pusztaságban”. Lényegében ezt a változatot erősítette fel a kitűnő Bél Mátyás közismert országleíró munkája Vas vármegyéről szóló fejezetében. Bár egy kicsit tompított rajta, ám „fertőzés” tovább terjedt.4 Tóth Endre hozzátette még, hogy a következtetés tartalmilag lényegé­ben helyes, de semmi sem igazolja, hogy a Karoling források német néven nevezték vol­na azt a Szombathelyt, amelyet Sabaria néven ismertek.’ Az 1931-1932. évi vármegyei és városi címtár történeti része is hasonlót írt a következő fordítással: „Kőhalom a réten".6 A címtár történeti részét író Szendy korábbi feltételezése szerint Szombathely nem a frank katonáktól kapta a Steinamanger nevet, hanem „... a soproni és kőszegi német polgároktól ...”7, bár azt nem közölte, hogy mire alapozza e véleményét. 1 Tóth Emire: Szombathely nevei. In: Kiss Gábor - Tóth Endre - Zágorhidi Czigány Balázs: Savaria-Szombat- hely története. A város alapításától 1526-ig. Szerk. Engel Pál. Szombathely, 1998. (továbbiakban: Tóth, 1998.) 123-129. p. (Szombathely története; 1.) 7 Szathmáry Tibor: Descriptio Hungáriáé. Magyarország és Erdély nyomtatott térképei, 1477-1600. Italia. 1987. 45/1-2. sz. térkép. 119-120. p. 5 Tóth, 1998. 85. p. 4 Bél Mátyás: Vas vármegye leírása. = Vasi Szemle (továbbiakban: VSZ), 1977. 2. sz. 280. p. 4 Tóth, 1998. 128. p. 6 Szendy László: Szombathely megyei város. In: Vas vármegye és Szombathely megyei város általános ismertetője és címtára az 1931 1932. évre. Szerk. Gyulay Sándor, Rexa Dezső, Szathmáry István. Bp., 1931.507. p. 7 Tóth Endre: Vázlatok Szombathely történetéhez a 14 századig. = Vasi Honismereti Közlemények, 1992. 1. sz. 65. p. 323

Next

/
Oldalképek
Tartalom