Új Szó, 2017. augusztus (70. évfolyam, 176-201. szám)

2017-08-01 / 176. szám, kedd

2 I KÖZÉLET 2017. augusztus 1.1 www.ujszo.com Borul az ég Plavčan minisztériuma felett Peter Plavčannak egyelőre nincs mitől tartania, Robert Fico kormányfő még nem meneszti (Somogyi Tibor felvétele) ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Peter Plavčan SNS- jelölt oktatási miniszter felelős közvetlenül a 600 millió eurós uniós pályázatok körüli botrányért - állítja az ellenzék, amely már nemcsak a miniszter fejét követeli, hanem azt is, hogy Robert Fico kormányfő vegye el az SNS-től az oktatási tárcát. Fico, Andrej Danko, az SNS elnöke és maga Plavčan is hallgatnak. Plavčan nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy a 600 mil­lió euró összértékű uniós pályázati felhívások lebonyolításába nem avatkozott bele. Az oktatási minisz­ter néhány napja azt állította: „a pá­lyázatok feltételrendszerét a Kutató­ügynökség 2015-ben hagyta jóvá.” Veronika Remišová (OĽaNO) vi­szont bemutatott egy dokumentu­mot, amely alapján a tárca 2016 má­jusában, azaz Plavčan irányítása alatt megszüntette elődje, a Juraj Draxler (SNS) által közzétett pályázati felhí­vást. Ezt a támogatások feltételrend­szerének jelentős módosításával in­dokolták. Május végén a módosított pontozási rendszerrel ismét közzé­tették a felhívást, ebben a legna­gyobb változás az volt, hogy a legszubjektívebb kritérium felső ponthatárát 5-ről 9-re emelték. Testre szabott rendszer „A választások után módosított pontozási rendszerrel az SNS eluta­síthatta azokat a projekteket, amelye­ket ki akart zárni a pályázatból” - ál­lítja Remišová, aki szerint Plavčan nem háríthatja a felelősséget a felhí­vás technikai jellegű lebonyolításáért a tárcához tartozó Kutatóügynökség­re sem, mert miután átvette a minisz­térium irányítását, első lépéseinek egyike volt, hogy lecserélte az ügy­nökség igazgatóját. „A jelenlegi igazgató nevéhez az »Elektronikus egészségügy« névre keresztelt pro­jekt fűződik, melyre milliókat költöt­tünk az uniós alapokból, de máig nem működik - emlékeztetett a képviselő. - Ha tehát az ügynökségnél gondok vannak, azért a minisztert terheli s fe­lelősség, és vállalnia kell a felelőssé­get” -jegyezte meg Remišová. Az oktatási minisztérium két, egyenként 300-300 millió eurós pá­lyázata körüli botrányt a hazai egye­temek rektorainak és a tudományos akadémia elnökének nyílt levele in­dította el, melyben azt állították, hogy a projektek elbírálására külön­böző érdekcsoportoknak volt hatá­sa. Ráadásul a projekteket nem az adott szakterülettel foglalkozó érté­kelők bírálták el. Plavčan és Danko hallgat Peter Plavčan oktatási miniszter továbbra is hallgat a pályázatokról, és a projekteknél elrendelt vizsgálat lezárásáig így is kíván tenni. A kor­rupció gyanújával kapcsolatban pe­dig mindenkit a hatóságokhoz irá­nyít. Ezt a stratégiát választotta Andrej Danko (SNS) pártelnök is, aki ugyancsak hallgat a hetek óta tartó botrányról. Smeresek a háttérben Veronika Remišová újabb, vitat­hatóan sikeres pályázatokra hívta fel a figyelmet. A képviselő szerint 7 millió eurót nyert az oktatási tárca felhívásán egy cég, mely egy olyan épületben akar kutató és fejlesztő lé­tesítményt működtetni, melyben korábban szőnyeggyár működött, mára azonban lerobbant, elhagyatott és beázik, vagyis alkalmatlan erre a célra. Egy másik győztes pályázat kere­tében 5 millió euróért számítógépes infrastruktúrát fognak bérelni a köz­szféra válságmenedzsmentjének tesztelésére. „Nagyon kíváncsi va­gyok, ki nyeri meg ezt a közbeszer­zési eljárást, mert azt gondolom, ha valaki szeretné kiszipolyozni az uniós forrásokat, ez a rendszer ide­ális rá” - állítja az ellenzéki képvi­selő. Remišová két olyan győztes céget is megnevezett - az egyik 6,5 millió eurót nyert -, melyekben ko­rábban Martin Glváč (Smer), a par­lament alelnöke érintett volt. Az egyik cég tavaly semmilyen tevé­kenységet nem folytatott. Glváč el­utasítja a vádakat és állítja, hogy 2006 óta nem vállalkozik. Fejet ós tárcát Az ellenzék már gyűjti az aláírá­sokat Peter Plavčan menesztésére. A botrányt azonban olyan súlyosnak tartják, hogy felszólították Robert Fico kormányfőt, vegye el az SNS- től az oktatási tárcát a 600 millió eu­rós botrány miatt. A felhívásra a kormányhivatal szűkszavúan csak annyit közölt, hogy a kormányfőt az uniós alapok merítésével kapcsolat­ban nem érdeklik az ellenzék politi­kai játékai, kizárólag az uniós szer­vek szakszerű álláspontja. A kor­mányfő kizárólag az általuk megfo­galmazottak alapján dönt a követke­ző lépéseiről. Peter Plavčan múlt héten azt állí­totta, felkérte az Európai Bizottsá­got, hogy bírálja felül a vitatott pá­lyázatokat. (TASR, ie) RTVS: Lovász Attila nincs távozóban 66 eurós bírság járhat egy kis erdei áfonyáért RÖVIDEN Bírságra számíthat a Land Rover Nyitra. Megsértette az illegális munkáltatás tilalmát a brit Ja­guar Land Rover, amely Nyitra mellett építi új autógyárát. A munkafelügyelet szerint a cég három embert küldött szolgálati útra Londonba, ám munkavi­szonyuk egy nappal a kiutazás után kezdődött. A másik sza­bálysértés, hogy tíz alkalmazot­tat későn jelentettek be a Szoci­ális Biztosítóba. Az illegális munkáltatásért 5000-től 200 000 euróig terjedő pénzbírság jár. Az autógyártó elismerte a hibáját és együttműködik a munkafel­ügyelettel. A bírság összegéről a következő hetekben kellene dönteni. (TASR) Megtalálták a megfulladt nőt Ocaan County. Nagy valószí­nűséggel megtalálták annak a 24 éves szlovákiai nőnek a holttes­tét, aki vasárnap tűnt el az ame­rikai New Yersey államban. Barátjával ment úszni, ám az erős sodrás következtében nem bírt visszaúszni a partra, és nyo­ma veszett. A szlovák külügy­minisztériumot lapzártáig nem tájékoztatták az amerikai ható­ságok, ám a nj .com hírportál szerint kétség nem fér hozzá, hogy az eltűnt nő testét dobta partra az Atlanti-óceán. (TASR) ÖSSZEFOGLALÓ Elbúcsúzott a közmódiától Václav Mika eddigi vezér­igazgató, akinek helyét ma Jaroslav Rezník veszi át. Rezník állítólag megtartaná a Mika-menedzsment egy részét, köztük Lovász Attilát, a nemzetiségi adások veze­tőjét is. Lovász nem mondott nemet, de még igent sem. Mika a Denník N tudósítása sze­rint ötéves megbízatását „folytatás nélküli happy endnek” nevezte, és egy „küldetés teljesítve az utolsó kettőspontig” feliratú pólóban jelent meg. Hozzátette, Rezníknek 35 mil­lió eurót hagy az RTVS számlám, és év végéig megoldott gazdálkodás marad utána. A lap szerint az igazgatóváltás valószínűleg zökkenőmentesen megy végbe, köszönhetően annak, hogy Rezník az előző menedzsment egy részét meg akatj a tartani, köztük Tibor Búzát, a televízió program- igazgatóját és Lovász Attilát, a nem­zetiségi adások vezetőjét. Búza ál­lítólag még nem döntötte el, marad- e, Lovász viszont a lap szerint valószínűleg marad. Lovász lapunknak azt mondta, ez azért nem teljesen eldöntött még. „Nem vagyok távozóban” - mond­ta a lapunknak, hozzátéve, még nem találkozott az új vezérigazgatóval. „A megbeszélésünkön múlik, mi­lyen lesz a további együttműkö­désünk” - magyarázta az Új Szó­nak. Maradásának több feltétele van. „Olyan cégben szeretnék dolgozni, ahol jó dolgozni”-mondta, és hoz­zátette, új lendületre van szüksége a Pátria rádiónak, a televíziós prog­ramnak pedig fejlesztésre. „A tele­vízió műsoridő-bővítés és pénz nélkül elképzelhetetlen” — magya­rázta. Elmondása szerint ezek a fel­tételek nem külön Rezníknek szól­nak: a fejlesztésre az igazgató sze­mélyétől függetlenül van szükség. Az RTVS új vezérigazgatója la­punknak adott interjújában azt mondta, egy audit alapján mérlegeli a nemzetiségi adások fejlesztési lehe­tőségeit, és foglalkozik személyzeti kérdésekkel, fizetésekkel is. „Ez alapján igyekezni fogok kiegyensú­lyozottabb terjedelmet adni a magyar műsoroknak. Szeretnék előbbre lép­ni” - mondta azzal, hogy új műsorok készítésére és sugárzására lát lehető­ségeket. Véleménye szerint emellett a Pátria 2019-ben közelíthet a 24 órás sugárzáshoz is. Rezník a menedzsment egyes tag­jaival szerdán találkozik, köztük Lukáš Dikóval, az RTVS hírigazga­tójával is. Diko személye a hírek szerint szálka a koalíciós SNS sze­mében - Rezník pedig épp a nem­zetiek kezdeményezésére lett az RTVS igazgatója. Diko egyelőre nem akart nyilatkozni jövőjéről, (fm) DEMECS PÉTER Pozsony. Nem mindenki tudja, hogy Szlovákia nemzeti parkjai­ban szigorúan tilos erdei gyümöl­csöt szedni. Egy-két szem áfonyá­ért vagy gombáért 66 eurós bírsá­got is kaphatnak, viszont a bünte­tés nagyobb mennyiségnél vagy ismételt szabálysértésért a 3320 eurót is elérheti. Tavaly környe­zetvédelmi bűncselekményekért 302 személy ellen indult eljárás. Az érett áfonya, szamóca, mál­na és a különféle gombafajták az erdőbe vonzzák a gyümölcssze­dőket, akik gyakran ott is szedik a gyümölcsöt, ahol tilos. A hármas és annál magasabb szintű védel­mi zónákban nemcsak a gyü­mölcsszedés, hanem a gombázás is tilos. Kivételt csak a Szlovák Paradicsom, a Szlovák Karszt és a Nagy-Fátra Nemzeti Park ké­pez. Ugyanakkor itt is csak a ki­jelölt helyeken és saját használat­ra lehet gyűjteni a gyümölcsöket. A természetvédelmi törvény be­tartását a nemzeti parkok munka­társai vagy önkéntes természet­őrök felügyelik. Akár 66 eurós bírságot is kiróhatnak a törvény- szegőre, illetve elkobozhatják a zsákmányt. Rendkívüli esetben a jogszabály 3320 eurós büntetés­kiszabását is lehetővé teszi. „Gyakori probléma a turisták viselkedése. Azért, hogy a legrö­videbb időn belül a lehető legtöbb gyümölcsöt szedjék le, sokszor segédeszközöket használnak, amivel károsítják a természetet. Ösvényeket taposnak a növény­zetbe, amivel felgyorsítják az eróziót, az áfonyabokrok ugyanis védik a talajt és elősegítik a hu­muszképződést” - tájékoztatta lapunkat a környezetvédelmi mi­nisztérium. A tátrai természet­őrök a telektulajdonosokkal és a rendőrséggel együttműködve összefognak az illegális gyü­mölcsszedők ellen, s a következő időszakban gyakrabban tartanak ellenőrzést. A Főügyészég egy speciális, környezetvédelmi bűncselek­mények vizsgálatával foglalkozó külön rendőrségi osztály létreho­zását javasolja, hogy hatéko­nyabb legyen ezen bűntettek fel­derítése. Azt, hogy mikorra ala­kulhatna meg a rendőrség új osz­tálya, egyelőre nem tudni, az il­letékesek már megkezdték a tár­gyalásokat. Tavaly 302 személy ellen indult környezetvédelmi bűncselekmény elkövetéséért el­járás, ebből 182 tettest vádoltak meg. Ebből eddig 42 esetben kö­töttek vádalkut, feltételes bünte­téssel zárult 57 eljárás. A bűn- cselekmények túlnyomó többsé­ge orvvadászattal volt kapcsola­tos, második helyre került az il­legális gyümölcs- vagy növény­szedés - tájékoztatott Andrea Predajňová a főügyészség szóvi­vője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom