Új Szó, 2014. április (67. évfolyam, 76-99. szám)

2014-04-01 / 76. szám, kedd

A nap száma: Szlovákia bruttó államadóssága az elmúlt év végén ► dollárra rúgott Április elseje A bolondozás világnapja í ). oldal ^1 2014. április 1., kedd Ára 0,55 € (előfizetőknek 0,51 €) 67. évfolyam, 76. szám www.ujszo.com Az ügyészséghez fordul a polgármester A rimaszombati polgármester meg­vétózta a képviselők döntéseit 4. oldal Ma 85 éves Milan Kundera Új regénnyel ünnepel a kortárs irodalom legironikusabb alakja 13. oldal A nap mondata: Manapság mindent összekapcsolnak a kampánnyal, ezért inkább vártunk vele. Dušan Čaplovič szerint ezért késik az oktatásügyi jelentés Nem kizárt, Gašparovič távozásáig három alkotmánybírót és Harabint is kinevezi Csonkítanák Kiska kompetenciáit Örök rangadó MKP-Smer alkut lát a Híd Pozsony. Lepaktált a Smer- rel az MKP - vonta le a követ­keztetést az államfőválasztás második fordulójának történé­sei kapcsán Bugár Béla. A Híd elnöke szerint az MKP a múlt héten azért nem állt be Andrej Kiska mögé az államfőválasztás második fordulója előtt, mert a háttérben megegyezett Robert Fico pártjával. Ezt mutatja, hogy hirtelen kaptak két bizott­sági elnöki posztot Nyitra me­gyében az MKP-s képviselők, véli Sólymos László. Szerinte ugyanennek az üzletnek a része lehet a kisebbségi kormánybiz­tosi poszt. „A biztosi posztra le­hetséges jelöltként az MKP-hoz közel álló személyekről folyik a találgatás” - véli a Híd frakció- vezetője. A legárulkodóbb jel­nek azonban azt tartja, hogy a kormányfő tartalékalapjából kap támogatást Berényi József faluja. „Az alsószeli szociális otthon felújításáról már koráb­ban is szó volt, de az meglepő, hogy röviddel a választások előtt kapnak erre a célra több mint 200 ezer eurót” - magya­rázta Sólymos. Bugáinak erő­södik az MKP-fóbiája - reagált a vádakra Berényi József, az MKP elnöke. „Lassan már a rossz idő­járás miatt is minket fog okolni” - véli Berényi. Szerinte Nyitra megyében csak azokat a bizott­sági posztokat kapta meg az MKP, amelyek képviselőik számából kifolyólag egyébként is megilleti a pártot. Az alsósze­li idősek otthonának a pénzt még tavaly folyósították, még mielőtt Fico elindult volna a vá­lasztáson, állítja Berényi. „Vagyis a két dolognak semmi köze egymáshoz” - szögezte le. Szerinte Bugár képtelen vá­dakkal próbálja elvonni a fi­gyelmet a Most-Híd belső prob­lémáiról, mert a Népi Platform jelöltjének veresége és Andrej Hrnčiar távozása miatt a párt újabb válságba jutott. Folytatás a 2. oldalon, (vps, lpj) Pozsony. Minimum négy fontos igazságügyi tisztség betöltéséről dönthet még megbízatási idejének le­jártáig Ivan Gašparovič államfő. Kinevezheti a Leg­felsőbb Bíróság elnökét és három alkotmánybírót. Az ellenzék szerint ezeket a döntéseket már az újon­nan megválasztott államfőre, Andrej Kiskára kellene hagyni; Gašparovič további lépéseiről hallgat. DEMECS PÉTER Ha Štefan Harabin ismét a Legfelsőbb Bíróság élére akar kerülni, akkor az Igazságszol­gáltatási Tanácsnak még And­rej Kiska kinevezése előtt, júni­us 15-ig kellene őt megválasz­tania. Ellenkező esetben elkép­zelhető, hogy az új államfő nem nevezi ki a tisztségbe, mi­vel Kiska a választások előtt többször megismételte, min­den formális és nem formális lépést megtenne annak érde­kében, hogy Harabint ne kell­jen kinevezni. Az ellenzék szerint Ivan Gašparovičnak le kellene mon­dania a legfelsőbb instancia el­nökének kinevezéséről, mivel a jelenlegi elnök megbízatási ideje csak Kiska kinevezése után, június 22-én jár le. Ugyanez a helyzet az alkot­mánybírókkal, közülük hármat szintén az államfő nevezhet ki, ám a jelenlegi bírók mandátu­ma ugyancsak Kiska kinevezé­se után, júliusban jár le. A Smer malmára hajtja a vi­zet az alkotmánytörvény mó­dosítása is, melynek értelmé­ben a KDH javaslatára az ál­lamfő már nem dönthetne az Igazságszolgáltatási Tanács három tagjának kinevezéséről. Ha a törvényt elfogadják, akkor a Smemek még Kiska kineve­zése előtt sikerül megcsonkíta­ni az államfő kompetenciáit. Kiska még vasárnap jelezte, kinevezése előtt akar tárgyalni Gašparovičcsal. Az államfő tegnap megüzente: ha Kiska ta­lálkozni akar, akkor találkozni fognak, de ugyanakkor emlé­keztetett, mandátumának le­jártáig egyetlen kompetenciá­járól sem mond le. Hogy ez alatt mit ért, azt már nem árul­ta el. Folytatás a 2. oldalon. Április elseji buborékfájás Pozsony. Fújjunk együtt szappanbuborékot! - ez a felhívás kering a közösségi oldalakon. Bublifuking vagy Buble Blowing néven fut az a felhívás, ami arra szólítja fel Pozsony polgá­rait, hogy ma 16.30 órától a belvárosi Kő téren, az üz­letközpont előtt jöjjenek össze színes szappanbubo­rékokat fújni. A játékos megmozdulás most az egy­szer nem az Egyesült Álla­mokból ered, hanem a szomszédos Brünnből, ahol 2008. április 1-jén először tartottak közös buborékfú­jást. A brünni szervező ké­sőbb Hollandiába ment ta­nulni, így nem csodálkoz­hatunk azon, hogy két hol­land város, Amszterdam és Utrecht is csatlakozott az áprilisi kezdeményezéshez. Ma Európa hat városában fújjak majd a szappanbu­borékokat: a felsorolt hely­színeken kívül Berlinben és Alsókubínbanis. (Sme) Egy biztató puszi az elődtől. Anne Hidalgo, Párizs első női polgármestere ünnepel a választások után. Hírünk a 8. oldalon. (TASR/AP) NAHÁT! A magyar parlamenti választások előtt fogy a bizonytalanok aránya, a választók negyede még kivár Vezet a Fidesz, közelít a Jobbik a baloldalhoz MTI-HÍR Budapest. A Századvég teg­nap ismertetett felmérése sze­rint március végén a magyar kormányzó pártok stabilan őr­zik vezető pozíciójukat. Tovább csökkent azonban a baloldali közös lista támogatottsága, míg a Jobbik erősödött - derül ki a Fidesz-közeli kutatóközpont felméréséből. A bizonytalanok arányában további csökkenés látható, jelenleg már csak a vá- lasztókorúak 27%-a tartozik ebbe a csoportba. A Fidesz tá­mogatottsága január óta stabil, a teljes népesség körében 33%-os, a biztos szavazó párt­választók körében a támoga­tottsága 51%-os. A baloldali kö­zös listát támogatók aránya csökkent, a választókorúak 19%-a voksolna (a biztos sza­vazók 25%-a) a Mesterházy At­tila vezette pártszövetségre. Folytatódott a Jobbik hónapok óta tartó erősödése, a párt tá­mogatottsága 14%-os a teljes népességen belül. Vona Gábor pártjára a biztos szavazók 18 százaléka voksolna. Az LMP je­lenleg is a parlamenti bejutási küszöb határán, 5%-on mozog. A választások vasárnap lesznek. Részletek a 8. oldalon. AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS USD GBP CZK HUF PLN HRK ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ Jobbára derült idő várható Telefon: 1,3788 0,8282 27,442 307,18 4,1719 7,6475 A hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Hugó 02/323 77 777

Next

/
Oldalképek
Tartalom