Új Szó, 2013. március (66. évfolyam, 51-75. szám)

2013-03-01 / 51. szám, péntek

I 2 Közélet ÚJ SZÓ 2013. MÁRCIUS 1. www.ujszo.com A legjobb eredmények szlovákból születtek Félsiker lett az ötödikesek tesztelése ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Gyenge eredmény­nyel zárult az ötödikesek tavalyi próbatesztelése. A diákok ma­tematikából, szlovák, valamint magyar nyelvből átlag 50-60 százalék között teljesítettek az őszi tudásszintfelmérőn. A leg­gyengébb eredményeket ma­tematikából produkálták a diá­kok, magyarázta Romana Ka- novská, az Oktatásügyi Szab­ványosított Mérések Nemzeti Intézetének (NÚCEM) igazga­tója. A négy különböző mate­matikai teszüapon 50,6-53,5% közti eredmények születtek. Szlovákból és magyarból né­hány százalékponttal jobban teljesítettek - államnyelvből 49,6 és 58,8 közt zártak. A leg­gyengébb egyéni teszteredmé­nyek a magyar iskolákban szü­lettek: a diákok átlag 40,1 és 57,2 % között teljesítettek, attól függően, melyik feladatlapot kapták. Matematikából és szlo­vákból 4-4, magyarból pedig 3 különböző tesztlapot kaphattak a diákok. Az intézetben azokat a feladatokat fogják megvizsgál­ni, amelyek a legnagyobb gon­dot okozták a diákoknak, mondta Kanovská. „Az érdekel minket, hogy a tantervekben van-e a hiba, figyelnek-e eléggé ezekre a készségekre, vagy a feladatok voltak-e túl bonyolul­tan megfogalmazva” - tette hozzá. Az eredmények alapján készítik majd el a Tesztelés 5 feladatlapjait, amelyet 2015-től már az összes ötödikes meg fog kapni. Tavaly ugyanis mind­össze 36 szlovák és 13 magyar tannyelvű iskola (összesen 1887 diák) vett részt a felmé­résben. Idén novemberben pe­dig egy végső próbatesztelésre kerül majd sor. Az ötödikesek helyett szeren­csésebb lenne a negyedikeseket tesztelni, a felső tagozatba lépve ugyanis új környezetbe kerül­nek a diákok, és ez kihat az eredményeikre is - értékelték az ötödikesek tesztelésének ötletét az általunk korábban megkér­dezetttanárok. (SITA, vps) Mondanivalójuk lett volna - mintegy húszán várták magyar és székely zászlókkal tegnap Dunaszerdahelyen Robert Rico minisz­terelnököt, illetve a kormány más tagjait, akik nőnapot köszön­teni érkeztek a Csallóköz központjába. A rendezvényt megelőzően nem találkozhattak a politikusokkal, a kormányfő, Robert Kaliňák, Marek Mad'arič és Peter Kazimír a hátsó bejáraton ér­kezett a Városi Művelődési Központba. (Somogyi Tibor felvétele) RÖVIDEN Ashton Szlovákiában Pozsony. Rövid, néhány órás látogatásra érkezett tegnap Pozsonyba Catherine Ashton, az Európai Unió kül- és bizton­ságpolitikai főképviselője. Ivan Gašparovič államfővel és Ro­bert Fico miniszterelnökkel is találkozott, ám a legtovább Miroslav Lajčák külügyminiszternél időzött. Főleg közös eu­rópai kül- és biztonságpolitikai kérdésekről tárgyaltak. „Szlo­vákia fontos szerepet játszik a keleti partnerség és az Európai Unió további bővítése kapcsán folytatott tárgyalásokban” - mondta a Lajčákkal való találkozás után Ashton. Lajčák meg­jegyezte, Szlovákia továbbra is az egységes uniós külpolitika aktív részese lesz. „Főként a balkáni országokkal való tárgya­lások során” - fűzte hozzá a miniszter. (SITA) A tanácsadó testületekben a kormányhivatal képviselői mellett többségben vannak a civilek Kulturális támogatások: felálltak a bizottságok Pozsony. Néhány régi név, és sok új. Eldőlt, kik te­hetnek ajánlásokat idén a kisebbségi kulturális támogatásokra. A Kerék­asztal sajnálkozik, az MKP nem kommentál. VERES ISTVÁN Összeálltak a bizottságok, amelyek az idei kisebbségi kul­turális pályázatok esetében ajánlásokat tesznek A. Nagy László kisebbségi kormánybiz­tosnak. A magyar bizottságok összetétele nagyot változott, bár akadnak olyanok is (Agócs Attila, Zsélyi Katalin), akiket a 2011-ben összeállt testületek­ben is megtalálunk. 9 Ismert személyiségek is helyet kaptak A törvény nem tütja, hogy valaki több ciklus során is részt vegyen a bizottságok munká­jában. Az ismertebb személyi­ségek közül a bizottságokban találjuk Buják Andor zenészt, a Ghymes együttes egykori tag­ját, Kiss Péntek József színházi rendezőt és Hizsnyai Zoltán költőt. A multikulturális pro­jektekkel foglalkozó bizottság­ban Hégli Dusán, az Ifjú Szivek Táncszínház igazgatója is he­lyet kapott. Mindegyik testü­letben ott vannak a kormány- hivatal munkatársai is (például Judita Trnovcová vagy Bu- kovszky László). A bizottsági tagok és családtagjaik szerve­zetei nem pályázhatnak támo­gatásért. A kormányhivatal hatáskö­rébe tartozó kulturális támoga­tások elosztásának módjáról törvény rendelkezik. Az utóbbi évek során többször is bírálat érte a döntési folyamatot, főleg a magyar közegből. Ezek egyi­ke volt a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. A kétéves man- dátumú bizottságok ugyanis a pályázat gesztorának - A. Nagy László kormánybiztosnak - a tanácsadó testületéi, döntésük csupán ajánló jellegű. Hivata­losan a végső döntést Igor Federič, a kormányhivatal ve­zetője hozza meg. A Kerekasztal saját bizottságot javasolt A Kerekasztal szerint transz- parensebb lenne, ha a biztos csak különösen indokolt ese­tekben módosíthatna a bizott­ságok döntésén, s lépését meg is kellene indokolnia. Azt is ja­vasolták, hogy a tagokat a kormányhivatal kisebbségi bi­zottsága jelölje. Ennek öt ma­gyar tagja van: összeállításakor mind az öten a Kerekasztal je­löltjeként kerültek a testületbe. A hazai civil szervezeteket tömörítő Kerekasztal tegnap csak röviden véleményezte a bi­zottságok felállását. „Sajnálat­tal vettük tudomásul, hogy je­löltjeink közül mindössze két személyt vettek figyelembe, az élő kultúra támogatásait elosz­tó testületben pedig nincs is ilyen személy. Remélhetőleg professzionális döntéseket hoz­nak majd” - jegyzi meg Tokár Géza, a Kerekasztal szóvivője. A kormánybiztos lapunk kér­désére úgy nyilatkozott: jó né­hány szervezettel és intéz­ménnyel egyeztetett a bizottsá­gok összetételéről. „Igyekeztem megtalálni a modus vivendit, figyelembe véve a különböző érdekeket. Gondolom, senki nem várta, nem is várhatta, hogy csak egy szervezet kéréseit fogom maradéktalanul teljesí­teni” - fejtette ki a kormánybiz­tos. Az MKP kérdésünkre nem kívánta véleményezni a testüle­tek összetételét. A magyar bizottságok húsvét előtt döntenek A megválasztott tagok a jövő héten már elkezdik munkáju­kat, nyilatkozta lapunknak Dagmar Čerťanská, a kormány- hivatal munkatársa. ,A szerbek és az ukránok pályázatairól már kedden dönteni fognak” - tette hozzá. A magyar igénylők több mint 1900 pályázatot küldtek. ,A magyar bizottságok a húsvét előtti két hétben ülnek össze” - mondta Čerťanská. A „magyar bizottságok” összetétele Élő kultúra: Agócs Attila, Buják Andor, Cséfalvay András, Kovács László, Zsélyi Katalin, Prékop Mária, Kiss Péntek Jó­zsef, Petra Klobušická, Judita Trnovcová, Alena Oreničová, Zuzana Dzurendová, Karolína Václavová. írott kultúra: Hizsnyai Zoltán, Mészáros Tünde, Vasik Já­nos, Vida Gergely, Lelkes Kata, Lelkes Vince, Radoslav Ma­tejov, Bukovszky László, Mária Jedličková, Peter Árendárik. Andrej Kiska húsvét után kezdi meg az aláírásgyűjtést, nyitott kérdés, ki lesz a Smer szóvivője Körvonalazódik a jobboldali megegyezés Kiska tegnap elindította kampányát (TASR-felvétel ÚJ SZÓ-HÍR Pozsony. Még ugyan több mint egy év van hátra a köz- társaságielnök-választásig, de egyre nagyobb a nyomás a po­litikai pártokon, hogy megne­vezzék jelöltjeiket. A legnagyobb kérdés, hogy kit jelöl a Smer, és sikerül-e megegyezniük közös jelöltben a jobboldali pártoknak. A Smer várhatóan decemberig nem árulja el, kit fog indítani. Konkrét nevekről tárgyalnak--------------------•------------------­A Népi Platform - az SDKÚ, a Híd és a KDH - is késik jelöltje megnevezésével, Bugár Béla szerint azonban már van előre­lépés. „Konkrét nevekről és lé­pésekről tárgyalunk” - mondta lapunknak a Híd elnöke. Szerinte még bővülhet is azok köre, akik a jelenlegi tár­gyalásokon jobboldali jelölt­ként szóba jöhetnek. „Határ­időt nem szabtunk ma­gunknak” -jelentette ki Bugár. Ha megszületik a három párt megállapodása, tárgyalásokat kezdenek más pártokkal is, köztük az SaS-szel és az MKP- val is. Juraj Miškov, az SaS al- elnöke ugyanakkor nem sok esélyű ad a jobboldali meg­egyezésnek. Andrej Kiska független köz- társaságielnök-jelölt húsvét után kezdi meg a jelöléséhez szükséges 15 ezer aláírás összegyűjtését. A tegnapi sajtó- tájékoztatójával gyakorlatilag megkezdte kampányát, habár a hivatalos választási kampány csak 15 nappal a választások előtt kezdődhet. Kampány saját zsebből „Az aláírás-gyűjtési kam­pányt és majd magát a válasz­tási kampányt is saját zsebből, a cégeim eladásából származó bevételemből fizetem - jelen­tette ki a komoly anyagi háttér­rel rendelkező sikeres vállalko­zó, aki jelenleg a Jó Angyal ka­ritatív szervezetet irányítja. - Nem akarok felhasználni sem- müyen más támogatást, sem magánszemélyektől, sem cé­gektől.” Azt nem tudta meg­mondani, hogy mennyit akar erre a célra költeni. „Ez függ at­tól is, hogy ki lesz az ellenfelem” - mondta ajelölt. Kiskának nem sok esélyt adnak Politológusok szerint bizo­nyos körülmények közt nyer­het független jelölt is, Kiskát azonban nem tartják túlságo­san esélyesnek. „A jelöltnek mindenképpen kell politikai tapasztalatokkal rendelkeznie” - véli Michal Horský politoló­gus, aki szerint Kiskának kicsi az esélye arra, hogy bejusson a második körbe. Grigorij Mesež- nikov úgy véli, sok függ attól, hogy kik lesznek az ellenfelei. „Ha több hasonló profilú jobb­oldalijelölt indul, akkor az esé­lyei csökkennek” - mondta az IVÓ társadalomkutató intézet igazgatója. Tolongás a jobboldalon Potenciális ellenfélből nincs hiány, habár egyelőre csak Ján Čamogurský, a KDH tisztelet­beli elnöke jelentette be hivata­losan, hogy független jelölt­ként részt vesz az államfővá­lasztáson. Ő már decemberben megkezdte a szükséges aláírá­sok gyűjtését. Nem zárta ki in­dulását Radoslav Procházka parlamenti képviselő sem, aki nemrég lépett ki a KDH-ból és az Alfa polgári társulás élén akarja megváltoztatni Szlová­kiát. (lpj, TASR)

Next

/
Oldalképek
Tartalom