Új Szó, 2012. augusztus (65. évfolyam, 177-202. szám)

2012-08-16 / 190. szám, csütörtök

A nap száma: az USA lakosságának száma elérte a pi-szám százmilliószorosát a 314 milliót UT SZÓ 2012. augusztus 17-19. 14. oldal 16. oldal • Napok Nagymegyeri Szent István Kulturális A last minute csapdái Rémálomszerű nyaralás - óriási kedvezménnyel A londoni olimpia A-tól Z-ig Érdekességek az ötkarikás játékokról KORÁB • BIG MAN BAND DINAMIT KING SIZE. CSAK VAN MAGNA CUM LAUDE UNDERMIND VOX MEGERE * GOLDDIES www.velkymeder.sk 2012. augusztus 16., csütörtök Ára 0,65 € (előfizetőknek 0,45 €) 65. évfolyam, 190. szám A korábbinál is nagyobb takarékoskodás, újabb 630 millió eurót kell lefaragni Van és nincs költségvetés Pozsony. A pénzügyminisztérium tegnap ismertette a jövő évi költségvetés tervezetét. Ez még 3,7%-os hi­ánnyal számol, így biztos, hogy még egyszer át kell írni - további 630 miihó eurót kell spórolni a hiány­cél eléréséhez. Jövőre szinte mindegyik tárca keve­sebbet kap, mint idén. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Elkészült és mégsem ké­szült el az év törvényének ne­vezett állami költségvetés. A tárca tegnap bemutatta terve­mmmxmm Nincs kiírva, hogy tilos lopni... Békéscsaba. Dinnyetol­vajok jártak egy újkigyósi gazda birtokán, arra hi­vatkoztak: nem volt kiírva, hogy tilos a dinnyét leszed­ni. Az ötfős társaság fel­érett dinnyéket pakolt utánfutóra, a tulajdonos tetten érte őket, ekkor azonban megszólták a gaz­dát: miért nem írta ki, hogy a dinnyékből nem lehet csak úgy szedni és vinni. A tulaj­donos közölte velük, hogy értesíti a rendőrséget, erre az ismeretlenek gyorsan le­pakolták a dinnyéket és el­hajtottak. A sértett jó sze­mélyleírást adott az elkö­vetőkről és az autójukat is megfigyelte, így a rendőrség előállította őket. A Békés­csabai Rendőrkapitányság szabálysértési eljárásban bíróság elé állítja az elköve­tőket, egy 50 éves férfit és négy felnőtt gyerekét. (beon.hu) zetét, ám nyomban hozzátet­te: ősszel még át kell írni, ugyanis több mint félmilli­árdnyival nagyobb a deficit, mint a jövőre megengedett szint. 2013-ban 3% alá kell ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Már szinte biztos, hogy ősztől a liszt és a kenyér további drágulására számítha­tunk, a takarmánygabona drá­szorítanunk a hiányt, na­gyobb deficit esetén Brüsszel eljárást kezdeményezne az ország ellen. „A jövő évi költségvetés ter­vezetébe eddig egyetlen cent- nyi prioritást sem építettünk be, pedig a minisztériumok összesí­tett kérése 1,9 milliárd euróra rúg” - mondta tegnap a terveze­tet a miniszter helyett bemutató Peter Pellegrini államtitkár. „Még ilyen takarékosság mel­lett is a hazai össztermékhez vi­gulása miatt pedig a húsipari termékek ára is nőhet. A Szlo­vák Mezőgazdasági és Élelmi­szer-ipari Kamara (SPPK) friss becslése szerint az elmúlt nyolc év második leggyengébb termé­szonyított hiány 3,7%-ra rúg, vagyis október derekáig további 630 millió eurót kell lefaragnunk” - tette hozzá. Sze­rinte az újabb takarékossági lé­pések nem fogják érinteni a tár­sadalom leginkább veszélyezte­tett rétegeit, emellett minimali­zálni szeretnék a gazdasági nö­vekedést fékező tényezőket. Jó hír: a pénzügy jövőre legalább 17 euró körüli reál- bémövekedéssel számol, aminek alapja a 2,6% körüli sére van kilátás, ennél rosszabb csak 2010-ben volt, a nagy árvi­zek idején. Az eddig betakarí­tott búzaföldeken hektáron­ként átlagosan 3,28 tonnás volt a hozam, ez 27%-kal kevesebb a gazdasági növekedés lehet (a takarékossági intézkedések 0,4 százalékponttal fogják vissza a növekedést). A mun­kanélküliség terén 13,7%-ot várnak, ami valamivel kisebb az ideinél. Kérdéses, a jelzett gazdasági növekedés mennyi­re tartható, ugyanis az utóbbi egy évben gyengültek a növe­kedési előrejelzések, a kör­nyező államok pedig sorra re­cesszióba esnek. Folytatás a 2. oldalon. (MSz, shz) tavalyinál. Az árpa esetében az átlagos hektárhozam 3,17 ton­na körül mozog, ez csaknem 20%-kal marad el az egy évvel korábbitól. További részletek a 6. oldalon, (susla) Üres az államkassza Segélyek befagyasztva Pozsony. Jövőre sem emeli a kormány a szociális segélyeket. Aszociális ügyi minisztérium ezt az állami költségvetés helyzeté­vel magyarázza. Michal Stuška szóvivő szerint a költségvetés­ben csak azon szociális juttatá­sokra és családtámogatási téte­lekre van keret, amelyek valori­zációját törvény írja elő. Ilyen a családi pótlék, a gyermekgon­dozási segély, az egészségkáro­sodottaknak nyújtott támoga­tás, a póttartásdíj és a nyugdíj. A szociális segély emelése a kor­mány hatásköre, s ha úgy látj a, a költségvetés ezt nem bírja el, nem kell emelnie. Utoljára az el­ső Fico-kormány idején, 2009- ben nőtt a szociális segély, utána Robert Fico a gazdasági válságra hivatkozva nem emelte, majd a Radičová-kormány sem toldotta meg. A segély nagysága azóta egy felnőtt személy esetében 60,50 euró. Egy háztartásban élő két felnőtt személy 105,20 eurót kaphat, két felnőtt sze­mély legfeljebb négy gyerekkel 157,60 euróra jogosult havonta. A több mint négy gyermeket egyedül nevelő személyi 68,20 eurót kaphat, két felnőtt sze­mély több mint négy gyerekkel 212,30 eurót. A lakhatási támo­gatás, amely szintén szociális segélynek minősül, marad 55,80 euró, két személy eseté­ben 89,20 euró havonta. A felso­rolt összegeknél a felső határról van szó, ezt az összeget sem kap­ja meg minden jogosult. Figye­lembe veszik a kérelmező sze­mély anyagi helyzetét, a család egyéb bevételeit, van-e saját la­kása, autója. Előfordulhat, hogy a szüleivel egy háztartásban élő, gyerekeit egyedül nevelő 24 éves anya nem kap szociális se­gélyt, még akkor sem, ha az összes bevétele a családi pótlék és a tartásdíj, mivel 25 év alatt, ha a szüleivel egy háztartásban él, eltartottnak számít. Minden esetben egyedi elbírálást alkal­maz a hivatal, (sán, SITA) Amikor nem ér a partig a víz. A Balaton vízszintje tegnap 54 centiméter volt, 16 centivel alacsonyabb a nyár végi minimális értéktől. Ennek ellenére a víz minősége jó. (MTI-felvétel) A búza hektáronkénti terméshozama idén 27 százalékkal marad el a tavalyitól A rossz termés miatt újra nőhetnek az árak AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS 11111111(11111111 Ilii USD GBP CZK HUF PLN HRK V A T A ▲ T Napos, nyárias idő Telefon: 9 771335V05045 1,2276 0,7826 24,962 279,39 4,0875 7,4570 A csúcshőmérséklet 26 és 28 fok között alakul. Ábrahám 02/323 77 777

Next

/
Oldalképek
Tartalom