Új Szó, 2011. április (64. évfolyam, 76-99. szám)

2011-04-14 / 87. szám, csütörtök

2 Közélet ÚJ SZÓ 2011. ÁPRILIS 14. www.ujszo.com Új nyomkövető rendszert készít az igazságügy Karkötő az elítélteknek Szerbiában és Romániában magyar nyelvtanfolyamokat indítottak közalkalmazottaknak Csak nálunk gond a magyar Hivatali kétnyelvűség - óvatosan, szlovákiai módra (Somogyi Tibor felvétele) ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Új megfigyelő- rendszerrel, úgynevezett elekt­ronikus karkötőkkel akarja 2020-tól figyelni az igazság­ügyi minisztérium az enyhébb bűncselekményekért szabad­ságvesztésre ítélt rabokat. Lu­cia Žitňanská szakminiszter szerint ez az intézkedés hozzá­járulhat ahhoz, hogy részben kiürítsék a túltelített szlovákiai börtönöket. Az új rendszer nem a súlyos bűncselekmények elkövetőire vonatkozna, hanem például azokra, akik tartásdíj elmaradá­sa miatt kerültek rács mögé -je­lenleg körülbelül 500 ilyen el­ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Dunamocs/Nyitra. A fő­ügyészségnél tett feljelentést ismeretlen tettes ellen Ján Slo- ta, a Szlovák Nemzeti Párt elnö­ke egy épülő dunamocsi családi házra kifüggesztett magyar, il­letve Árpád-sávos zászló miatt. Ez utóbbit Slota a Jobbik zászla­jának minősítette. A nacionalis­ta vezér szerint a zászlók kifüg­gesztése bűntett, ugyanis az emberi jogok eltiprását támoga­tó csoportot népszerűsítik. A Bumm internetes hírportál értesülései szerint Retkes Já­nos vállalkozó tulajdonában lévő ingatlanról van szó. Az érintett is csak az újságíróktól értesült a főügyészségi bead­ványról. Fel sem tételezte, ítélt van fogházban. A karkötő lehetőséget teremtene arra, hogy az elítéltek egy része újra kimenőt kapjon. Mivel jelenleg nincs mód figyelni a mozgásu­kat, az eltávozásokat letiltották. A nyomkövető rendszer ki­alakítása az állami költségvetés lehetőségeitől is függ, a tárca­vezető bízik benne, hogy a megbízatási időszak végéig megkezdődnek az előkészüle­tek. Míg öt évvel ezelőtt a leg­alacsonyabb biztonsági fokoza­tú börtönök telítettsége 80 szá­zalékos volt, jelenleg már néhol a 130 százalékot is eléri. A bör­tönök tehermentesítését célzó koncepciót tegnap vette tudo­másul a kormány, (dem, SITA) hogy bárkit is zavarhatnának a zászlók, nem provokatív szán­dékkal tette ki őket és nincs szándékában eltávolítani azo­kat. A Szlovákiai Magyarok Ke­rékasztala által működtetett jogsegélyszolgálat munkatár­sai már felajánlották, szükség esetén jogi tanácsokkal segítik. Vladimír Ferko, a főügyész­ség szóvivője lapunk kérdésére elmondta: a SNS beadványát 2011. március 29-én iktatták, és továbbították azt a helyileg illetékes Nyitrai Kerületi Ügyészségre. Ján Ludva kerü­leti szóvivő tájékoztatása sze­rint e héten kedden érkezett meg hozzájuk a főügyészségről a feljelentés, az ügyet munka­társuk kivizsgálja és dönt a to­vábbi lépésekről, (vkm) Pozsony/Újvidék/Vasláb. Míg Szlovákiában a kor­mánypárti és ellenzéki politikusok a kisebbségi nyelvhasználati törvény kapcsán arról vitatkoz­nak, érheti-e diszkrimi­náció a nemzetiségileg vegyes települések szlo­vák anyanyelvű köztiszt­viselőit, Romániában és Szerbiában nyelvtanfo­lyamokat indítanak a magyarul nem tudó rendőrök vagy önkor­mányzati alkalmazottak továbbképzése céljából. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Nem átfogó intézkedésről, hanem egyedi kezdeménye- zéskről van szó. Az újvidéki rendőrség például a héten dön­tött arról, hogy húsz munkatár­sát magyar nyelvtanfolyamra küldi. Stevan Krstic parancs­nokhelyettes elmondta: a nem­zeti közösségekkel való könnyebb kommunikáció ér­dekében döntöttek így. Hozzá­tette, az újvidéki rendőrök kö­zött nincs megfelelő számú magyar nemzetiségű foglal­koztatott. A rendőrök a nyelv- tanfolyam sikeres elvégzésével szerinte sokkal eredményeseb­ben óvhatják majd a lakosok személyi biztonságát és vagyo­VERES ISTVÁN Pozsony. Az oktatásügyi minisztérium ismét terjeszteni fogja az iskolákban a Kovács László, Simon Attila, Simon Beáta szerzőhármas szlovákiai magyar diákoknak írt történe­lemkönyveit. Erről Ožvald Er­zsébet, a Híd oktatáspolitikai szakértője tájékoztatta lapun­kat. Ožvald tegnap megbeszé­lést folytatott Jaroslav Ivančo nát. A többnyelvűség pedig egyúttal erősíti a magyar nemzetiségű lakosok bizalmát a rendőrségben. A nyelvtanu­lást az újvidéki rendőrség és a rendőrkiképző központ kez­deményezésére szervezték meg, az oktatást a Szabadkai Szabadegyetem munkatársai végzik. A kurzus várhatóan áp­rilis második felében kezdődik az újvidéki rendőrségen. A 2002-es népszámlálás sze­oktatásügyi államtitkárral, aki megígérte, hogy az említett tankönyvek ismét megjelen­nek az iskolákban. Terjeszté­süket Ján Mikolaj (SNS) ta­valy leköszönt oktatásügyi miniszter állította le hivatalba lépése után. Ožvald szerint er­ről Ivančo nem is tudott. „Mi­után utánajárt, kiderült, hogy az Állami Pedagógiai Intézet­ben állították le a terjesztést” - magyarázta. rint a vajdasági város 191 405 lakosából 141475 szerbnek va- lotta magát (73,9%), 11 538 pedig magyarnak (6%). Április elején a Hargita me­gyei Vaslábon is magyar nyelv- tanfolyam indult román közal­kalmazottak számára. A pol­gármesteri hivatal alkalmazot- taiban megvolt a igény, hogy el­sajátítsák a magyar nyelvet, Hargita Megye Tanácsa pedig a Hargita Megyéért Egyesülettel Az említett tankönyvekből eddig az első és a második rész készült el, a harmadikat - a 20. századdal foglalkozó kötetet - egy szlovák-magyar szakmai csoport készítheti majd elő. Á csoport összetétele egye­lőre kérdéses, mivel a folyta­tásról szóló döntés a miniszté­riumban csak az elmúlt na­pokban született meg. Simon Attila szerint egy üyen tan­könyv megírását egy vagy két közösen vállalta a kurzus finan­szírozását. A három hónapos tanfolyamon a 28 közalkalma­zotthoz kereskedelemben dol­gozók és munkanélküliek is csatlakoztak. A falu lakosságá­nak 38 százaléka magyar. A résztvevők heti egy alka­lommal két órát tanulnak. A vaslábi közalkalmazottak kéré­se egyedülálló, ritkán hallani hasonlóról - nyilatkozta Bor­boly Csaba, Hargita Megye Ta­nácsának elnöke a program kapcsán. „Ezzel a kéréssel jelét adták, hogy európai szinten áll­nak hozzá hivatásuk gyakor­lásához” - mondta Borboly. A nemrég első olvasatban el­fogadott szlovák kisebbségi nyelvhasználati törvény kap­csán kormánypárti politikusok - többek között Martin Frone (KDH) és Ľudovít Kaník (SD- KÚ) - is attól tartanak, hogy a kisebbségi nyelvek hivatali ügyintézésben való térnyeré­sével a munkakeresésnél hát­rányba kerülhetnek azok a szlovákok, akik nem beszélik az adott kisebbségi nyelvet. Holott a törvény nem tenné kö­telezővé a hivatalnokoknak, hogy ezeket a nyelveket beszél­jék, csupán lehetővé tenné számukra a magyar, a ruszin, a roma stb. nyelv használatát, amennyiben ezt ismerik. A ki­sebbségi nyelven történő kommunikáció biztosítása a hivatalok feladata lenne, (ma­gyarszó, erdőn, vps) szerzőre érdemes rábízni. „Vagy megbíznak valakinek a szakmai képességeiben, vagy nem, egy csoport nehezen ír­hat könyvet” - állítja a Selye János Egyetem oktatója. A szélesebb szakmai véle­mények tehát vagy a könyv megírása előtti egyeztetések­nél, vagy a lektorálásnál kap­hatnak teret. A minisztérium koncepciója viszont jelenleg még ismeretlen. RÖVIDEN Egyre több a nyugdíjas Pozsony. A 60 évnél idősebbek aránya Szlovákiában 19%-ról 2050-re várhatóan 40%-ra nő - derül ki az Allianz biz­tosító tanulmányából. Az elkövetkező ötven évben a nyugdí­jakra, a szociális célokra és az egészségügyre fordított összkölt- ségeka bruttó hazai termék 5,2%-val emelkednek. (SITA) Vizsgálat egy dunamocsi ház díszlete miatt Slotának nem tetszenek az Árpád-sávok Az oktatásügyi tárca ismét terjesztené a Mikolajék által félretett történelemkönyveket Jöhetnek a Kovács-Simon-féle tankönyvek Gašparovič aláírta Fizetős lesz a levelező tagozat Pozsony. Májustól költségté­rítésessé válik az összes levelező tagozat, az állami és a magánfő­iskolákon egyaránt - Ivan Gašparovič államfő ugyanis tegnap aláírta a parlament által módosított főiskolai törvényt. A módosítást az Alkotmánybíró­ság kényszerítette ki, mivel al­kotmányellenesnek ítélte a je­lenlegi helyzetet, melyben bizo­nyos levelező tagozatos képzé­sek fizetősek, mások ingyene­sek. A levelező tagozatos diákok legjobban tanuló 10 százaléka az új szabályok szerint ösztön­díjban részesülhet, a törvény ezt szabályozó része azonban csak 2012-tőllép életbe. (SITA) A Számvevőszék döntése értelmében a nem magyar állampolgárok gyerekeire nem az állam fizet, hanem a szülők Somogyi a rajkai enklávé érdekében lobbizik VERES ISTVÁN Pozsony. Megszűnhet a szlovák állampolgárok gyere­keit érintő fizetési kötelezett­ség a magyarországi nevelési és oktatási intézményekben. Je­lenleg a magyarországi óvodák és általános iskolák pénzt kér­hetnek azoktól a szülőktől, akik nem magyar állampolgá­rok. Nem tandíjról, hanem ar­ról a normatív támogatásról van szó, amelyet az államtól kapnak az óvodák és az iskolák a beíratott gyerekek számától függően. Somogyi Szilárd parlamenti képviselő (SaS) kedden egyez­tetett Pokorni Zoltánnal (Fi­desz), a magyar Országgyűlés Oktatási Bizottságának elnö­kével. „Megvizsgálják a kötele­zettség megszüntetésének le­hetőségét. Három héten belül ismét találkozunk” - mondta lapunk kérdésére Somogyi. Elmondta azt is, hogy néhány hónapja Kiss Vince rajkai pol­gármester hívta fel a figyelmet a problémára. A múlt év végéig ugyanis a Szlovákiából Rajkára települtek gyerekei térítésmen­tesen látogathatták a helyi óvo­dát és iskolát, az önkormányzat ugyanúgy igényelte rájuk az ál­lamtól az egy-főre járó támoga­tást, mint a többi gyerek eseté­ben. Az Állami Számvevőszék év végi ellenőrzése viszont ezt jogszerű tlennek minősítette, mi több, a szlovák állampolgárok gyerekeire kifizetett „fejpénzt” az önkormányzattól követelte Somogyi Szilárd Pokorni Zol­tánnal egyeztetett (Somogyi Tibor felvétele) vissza. A Számvevőszék dönté­se értelmében a nem magyar ál­lampolgárok gyerekeire nem az állam fizet, hanem a szülők. Az óvodások esetében egy tanév­ben 180 ezer forintról van szó (a tényleges óvodalátogatás alap­ján változhat), az iskolásoknál 120-150 ezerről. Az önkor­mányzat a szülőkre igyekezett áthárítani a terheket. A magyar kormány május­ban terjeszti az Országgyűlés elé az új közoktatási törvényt. Somogyi Szilárd szerint ez a legjobb alkalom arra, hogy a rajkaiak helyzetét is orvosol­ják. „Ezekkel a szülőkkel két­szer fizettetik meg ugyanazt a szolgáltatást, ugyanis szlovák állmpolgárként Szlovákiában adóznak, vagyis hozzájárulnak a szlovák oktatásügyhöz. A Magyar Állam viszont ezt ismét kifizetteti velük” - figyelmeztet a képviselő, hozzátéve, hogy Szlovákiában a jelenlegi jog­szabályok szerint ingyen ta­nulhatnak a magyar állampol­gárok gyerekei. Pozsonyból és környékéről az utóbbi években az alacso­nyabb ingatlanárak miatt több százan költöztek Rajkára és a közeli határmenti falvakba. A helyi magyar iskolákba első­sorban az odatelepült szlová­kiai magyarok íratják gyereke­iket, az óvodákban azonban szép számmal akadnak szlovák anyanyelvű gyerekek is. A raj­kai önkormányzat kimondot­tan az ő kedvükért szlovákul beszélő óvónőt is alkalmaz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom