Új Szó, 2010. november (63. évfolyam, 252-275. szám)

2010-11-26 / 272. szám, péntek

www.ujszo.com ÚJ SZÓ 2010. NOVEMBER 26. Régió 5 A helyiek példaértékűen gondoskodnak a régió egyik legjelentősebb műemlékéről Folytatnák a templom felújítását Szentes. Rövidesen folytatód­hat a Királyhelmectől alig né­hány kilométerre fekvő köz­ség műemlék templomának felújítása, apénztafaluveze- tése újabb, sikeres pályázat útján kívánja megszerezni. LECZO ZOLTÁN Liszkai Gusztáv polgármester lapunknak elmondta, a Szentesi Református Gyülekezet templo­mának felújítását évekkel ezelőtt a magyarországi Teleki László Ala­pítvány támogatásával kezdték el. A szervezet először felmérte az épü­let állapotát, és tervezetet készített a restaurálás menetére. 2006-ban és 2007-ben a templom tetőszerke­zetét konzerválták, kicserélték a sérült fagerendákat, új vízelvezető csatornát szereltek föl, az épületet cseréppel, a tornyot fazsindellyel fedték be. (Az 1940-ben elvégzett felújításkor az akkori mesterek pa­lával burkolták a tetőt, a torony pléhtetőt kapott, ám ezek az anya­gok elhasználódtak.) Az épület 1794-ben fából készült, egyedi ka­zettás mennyezetét néhány éve gomba támadta meg, a tetőcsere után a betegség egyre nagyobb ká­rokat okozott a faszerkezetben. A teljes restaurálást egy szakvéle­mény alapján csak akkora összeg­A szentesi református templom felújítása évek óta folyik, a műemlék a maga nemében egyedülálló a régióban (Szabó Bernadett felvétele) hitték, így a felújítás - melyet egy nagymihályi vállalat végzett el - a tervezettnél rövidebb idő alatt be­fejeződhetett. Miután a deszkala­pok az eredeti helyükre kerültek, a szakemberek a templom belső tata­rozásához is hozzákezdhettek, majd az építmény külső burkolatá- nakjavítása és festése következett. Az elmúlt hónapokban a temp­lom bejáratainak és gótikus ablaka­inak a restaurálása volt soron, ám mivel a rendkívül költségigényes felújításhoz csak a kért állami tá­mogatás mintegy felét sikerült megszerezni, a munkálatok folyta­tása érdekében az önkormányzat újabb pályázatot dolgoztat ki. Lisz­kai Gusztáv lapunkat úgy tájékoz­tatta, a restaurálás végeztével a ré­gió legrégibb fennmaradt román kori műemlék templomának éjsza­kai megvilágítását is meg akarják oldani, ennek a beruházásnak a költségeit azonban már a falu saját pénzéből tudja finanszírozni. bői lehetett volna elvégeztetni, mely sem az önkormányzatnak, sem a helyi egyházközségnek nem állt a rendelkezésére. A szentesiek a szlovák kulturális minisztérium­tól, valamint a kormányfőtől kértek és kaptak segítséget. Később azt is megtudták, hogy a faszerkezetben a gomba szerencsére sokkal keve­sebb kárt okozott, mint korábban A legrégibb román kori templom A szentesi templom építésének pontos dátuma ismeretlen, ám egy 1228-ból származó oklevél arról tanúskodik, hogy ekkor már állt kőtemplom. A régió legrégibb fennmaradt román kori templomát többször kellett felújítani. Jelenlegi formáját az 1907-ben Sztehlo Ottokár műépítész vezetésével végzett bővítés során nyerte el. Fes­tett, díszes kazettás mennyezete a 18. században készült, (leczo) Eredményes volt a tiltakozás, meghallgatásra talált a kamionforgalomtól szenvedő lakók első kérése Már csak egy sávban közlekednek a kamionok A Štúr utca lakói öt héten át minden pénteken tiltakoztak az elviselhe­tetlen kamionforgalom ellen (Csuport István felvétele) SZÁZ ILDIKÓ Vágsellye. Mostantól már csak egy sávban közlekedhetnek a ka­mionok a Štúr utcában, az útmind- két oldalán személyautók parkol­hatnak. Az elviselheteden kamion- forgalom miatt tiltakozók ezt rész- eredménynek tekintik, és várják a terelőút mielőbbi megépítését. Amióta egyirányúsították a for­galmat a Štúr és a Vágkirályfai ut­cákban, Vágsellyén haladnak át a Galánta és Pozsony felé tartó, va­lamint innen érkező gépkocsik. A sűrű forgalom oka, hogy a Pozsony-Losonc útvonalon közle­kedő gépkocsivezetők a fizetős út­szakaszok elkerülésével nem fizet­nek útdíjat. A legtöbb gondjuk a kamionforgalommal a Stúr utcá­ban élőknek van, ahol megrepedez­tek a házfalak, eladhatatlanná vál­tak az ingatlanok, pokollá tette éle­tüket a szmog és a motorzúgás. Nyáron öthetes, péntekenként is­métlődő tiltakozásba kezdtek: haj­nali öttől este hatig lassították a for­galmat. A tiltakozók az egyirányú út két oldalára személygépkocsi­kat, mentőcsónakot, utánfutót állí­tottak, hogy a tehergépkocsik csak araszolva haladhassanak a csúcs- forgalomban. Néhány napja az egy­sávos út mindkét oldalán parkoló­helyeket hoztak létre, a 3,5 tonná­nál nehezebb tehergépkocsiknak pedig tilos megállni az „egy- sávúsított” szakaszon. Ladislav Sedlák, a tiltakozás szervezője el­mondta: áthidaló megoldásról van szó, amíg elkészül a terelőút, amely 2013-2015 között épülhet, más környékbeli településeket - Vágki- rályfát, Vágtomócot és Vághosszú- falut - érintve. A 12,6 kilométeres szakasz megépítésének költsége meghaladja a 66,5 millió eurót. Nemrég polgármesteri díjat kapott az ötéves Érsekújvári Rockszínpad, amelyet Stugel Tibor alapító és Kis Mátyás András vett át (Csuport István felvétele) 111. Zenés Színpadok Országos Fesztiválja Maratoni műsorral ünnepel az Érsekújvári Rockszínpad SZÁZ ILDIKÓ Érsekújvár. Hétfőtől péntekig az ötödik születésnapját ünneplő Érsekújvári Rockszínpadé lesz minden este 18 órától a főtéri kul- túrház nagyszínpada, ide várják a közönséget egy nem mindennapi, maratoni születésnapi előadásso­rozatra. Hétfőn a Mária Evangéliumát mutatják be, az Érsekújvári Rock­színpad első darabját, amelyben János apostol szerepét Vadkerti Imre alakítja. Másnap a József és a színes szélesvásznú álomkabáttal lép a társulat a közönség elé. De­cember 1-jén a nagysikert arató 56 csepp vér, 2-án A játék újra él be­mutatója következik. A társulat öt, teljes estét betöltő előadáson mu­tatja be öt év termését, időrendi sorrendben. A legfrissebb darabot, az Oroszlánkirály családi musicalt az utolsó napon, a december 3-án kezdődő III. Zenés Színpadok Or­szágos Fesztiválján adják elő ugyanott. A hetvenfősre duzzadt társulat szeretné felfrissíteni mind az öt darabot, hogy mind visszake­rülhessen a repertoárjukba. A fesz­tivál vendége lesz szombaton 11 órakor a Musikölkök csapata, a csi- csói alapiskola társulata zenés összeállítást hoz a Mamma Mia! című musicalből. A szakmai értéke­lés után, 15 órakor a Magyarock Dalszínháza tűzi műsorára A pad­lás musicalt. Az Érsekújvári Rock­színpad a Budapesti Operettszín­ház felkérésére januárban meg­szervezi az I. Lévay Szilveszter Nemzetközi Musical Énekversenyt, a jelentkezés feltételeiről a társulat honlapján olvashatnak. AIII. Zenés Színpadok Országos Fesztiválját, a Csemadok Országos Tanácsa és Területi Választmánya szervezi, a rendezvény lebonyolí­tásában jelentős szerepet vállalt az érsekújvári civil szervezeteket tö­mörítő KultúrKorzó. Lapunk a KultúrKorzó rendez­vénysorozat médiatámogatója. ____________ AJÁNLÓ • --. • . . "- í-s-'ä-íKí---^88 November 26-27. (péntek-szombat) Komárom - XI. RÉV Feszti­vál. Péntek -19.00: Sebestyén Márta műsora a református templomban; 21.00: táncház a RÉV zenekarral a RÉV Magyar Kultúra Házában. Szombat - 16.00: az ötéves RÉV zenekar koncertje a városi művelődési központban; 18.00: Kálloy Molnár Péter Pesti Álom című albumának bemutatója a városi művelődési központban; 20.00: Ferenczi György és a Rackajam koncertje a Rév Magyar Kultúra Házában; 22.00: Táncház a Rév zenekarral, (vkm) A vár feltárását és átalakítását archeoparkká a Fundament Polgári Társulás kezdte el év elején; bérbe vették a vár illegális szemétlerakatnak használt területét Biztatóan alakul a szabadkai török vár sorsa SZÁSZl ZOLTÁN Rimaszombat. Idén több mint száz önkéntes vett részt a Rimaszombat határában levő szabadkai török vár megmenté­sében, a civilek közel egyhek­tárnyi területet tisztítottak meg a hulladéktól és a gyomtól. A munka eredményeként most már jól kivehető, merre folytatódnak az erődítés falai, mely részeken lesz még szükség a terep tisztítására. Az egykori török vár délkeleti tornyának viszonylag jó állapotban meg­maradt romjainál kezdik el jö­vőre a régészeti feltárást. A közismert nevén szabadkai török várnak nevezett erődít­mény az oszmán birodalom legészakibb erődítése volt an­nak legnagyobb kiterjedése ide­jén, amelyet a hódítók építettek és bővítettek ki. Korábban egy, Corvin Mátyás uralkodása idején, királyi enge­dély nélkül épített és királyi pa­rancsra lerontatott nemesi vár helyén és romjain alakítottak ki az oszmánok igen tekintélyes alapterületű erődöt, ennek nyomai ma egy mintegy százöt­venszer kétszáz méteres alapte­rületen azonosíthatók. A vár feltárását és átalakítá­sát archeoparkká a Fundament Polgári Társulás kezdte el idén év elején. Tizenöt évre bérbe vették a vár elhanyagolt, illegá­lis szemétlerakatnak használt területét, hogy a város hagyo­mányápolóival, civil szervezete­ivel együtt egy látogatóbarát archeoparkot, turisztikai, sport- és pihenőzónát alakítsanak ki. ,Annak külön örülök, hogy so­kan és igazán önzetlenül segí­tették a munkánkat. Nemrég egy rimaszombati hölgy, Tamás Aladámé ajándékozott szerve­zetünknek egy különleges raj­zot és térképet a várról, amely részletesen leírja, milyen objek­tumok találhatók a vár terüle­tén. Reméljük, hogy ezt a do­kumentumot jól tudjuk hasz­nálni a régészeti feltáráskor és a rekonstrukciós munkáknál is. Egyre több fiatal érdeklődik a török vár iránt, jövőre őket is szeretnénk belevonni a mun­kákba” - mondta el Hajdú Ist­ván, a Fundament Polgári Tár­sulás elnöke. Még néhány napi munka vá­rat magára a vár romjainál, a már előkerült romokat le kell takarni, a területet elő kell ké­szíteni a jövő évi feltáráshoz. A polgári társulás minden felaján­lást szívesen fogad a 0905/944 648-as telefonszámon vagy az ozfundament@rsnet.sk e-mail címen. Régi fotókat, térképeket, esetleg a helyszínen előkerült korabeli tárgyakat várnak, eze­ket dokumentálásuk után visszaszolgáltatják tulajdono­suknak. Jövőre folytatni kívánják a munkát (Szekeres Éva felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom