Új Szó, 2007. december (60. évfolyam, 277-298. szám)

2007-12-03 / 277. szám, hétfő

A nap száma: Idén milliárd korona értékű árut loptak el a szlovákiai üzletekből 2007. december 3., hétfő Ára 10 Sk (előfizetőknek 9 Sk) • 60. évfolyam, 277. szám www.ujszo.com Halálcsoportban a világbajnok az Eb-n Hollandia, Olaszország, Franciaország és Romá­nia a C-csoportban, Csehország viszont örülhet 13. oldal A nap mondata: Ez in flagranti bizonyíték. Mikuláš Dzurinda térképeket és határozatokat lobogtatott Robert Fico földügyével kapcsolatban Pereskedéssel tarkított vita Fico és Dzurinda között a miniszterelnök olcsó pozsonyi parcellájáról Vajon ki mit présel ki Fico szőlőjéből? Pozsony. Robert Fico miniszterelnök feljelentést tesz Mikuláš Dzurinda ellen, aki szerinte a földügyével kap­csolatban hamis vádakkal illette, az exkormányfő vi­szont tegnap bizonyítékokkal dokumentálta: a Smer- vezér parcellája igenis építkezési terület. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ „Dzurinda úr alattomos hazudo- zó, bármilyen hazugságot képes beverni, hogy hatalomra jusson” - állította a hétvégén Robert Fico, miután hírnévrontás miatt beperel­te elődjét. Dzurindának a telekspe­kulációval kapcsolatos vádja súlyos ügy, ezt Fico elismerte, amikor kö­zölte: „Abban az esetben, ha az állí­tások igaznak bizonyulnának, ak­kor engem diszkvalifikálnak.” A megvádolt politikus nem felejtette el hozzátenni, hogy Dzurindával mint potenciális partnerrel végleg leszámolt, bár erre szerinte nem is lesz szüksége, mivel „a következő választásokon a Smer megsemmi­sítő győzelmet arat.” Az ügy előzménye, hogy az SDKÚ elnöke pénteken közölte, Fico Pozsony-Újvárosban egy ügy­védnő segítségével 8 áras szőlőül­tetvényt vásárolt 37 ezer koroná­ért, aminek mostam piaci ára eléri a 6 millió koronát, mivel a parcella már építkezési teleknek minősül. A kormányfő azzal védekezik, hogy az ügyletet 2002-ben még ellenzé­ki politikusként ütötte nyélbe, „a parcella pedig most szőlőültetvény, és az is marad.” Dzurinda tegnap dokumentu­mokat mutatott be arról, hogy a mezőgazdasági földterületként vásárolt föld már építkezési terü­let, villanegyedet terveznek oda. Fico már 2002-ben tudott arról, hogy az önkormányzat ezt építke­zési területté fogja nyilvánítani, ezt a városrész már 1996 óta fon­tolgatta. A kataszteri térképeket lobogtató Dzurinda szerint a föld átminősítési kísérlete röviddel a vásárlás után megkezdődött, ami ugyan egyből nem sikerült, de 2005-ben már igen, és ebben sze­mélyesen az a bizonyos „Anna C. ügyvédnő” is aktívan közreműkö­dött, akitől Fico a földet vásárol­ta. „Ez in flagranti bizonyíték” - nyomatékosította az SDKÚ elnö­ke. Az önkormányzat 2005 no­vemberi döntése szerint ezen a te­rületen 2006 januárjától lehet építkezni. „Néhány év múlva itt Beverly Hills lesz, és egyedül a mi miniszterelnökünk fog ott kolho­zista módjára kapálgatni” - jegyez­te meg Dzurinda. Tomáš Korček főpolgármester-helyettes megerő­sítette, a területen a családi házak épülhetnek. Az ügy további pikan­tériája: a földek átminősítését a Smer fővárosi képviselői megsza­vazták, az SDKÚ viszont tartózko­dott - mondta Martin Kuruc, aki akkor az SDKÚ városi képviselője volt. (sán, shz, s) A Nyugat-barát orosz politikai erők nem érték el a bejutáshoz szükséges 7%-os parlamenti küszöböt, a jelenlegi orosz elnöknek gyakorlatilag nem lesz ellenzéke Putyin tarolt a választáson REUTERS- és MT1-H1R Moszkva. A Vlagyimir Putyin ál­lamfő vezette Egységes Oroszor­szág elsöprő győzelmét hozta a teg­napi oroszországi választás, míg a Nyugat-barát politikai pártok nem érték el a 7%-os parlamenti küszö­böt. Az utolsó választási helyisége­ket tegnap este 7-kor zárták. Lap­zártakor 12%-os feldolgozottság melletti eredmények voltak ismere­tesek, de ezek gyakorlatilag ugyan­azt mutatták, mint az exit-poll fel­mérések: Putyin pártja megközelí­tőleg 63%-ot kapott. Emellett szin­tén az elnököt támogató Igazságos Oroszország is bejutott 7-8% körüli eredménnyel. Ott lesznek a parla­mentben a kommunisták közel 12%-kal, és a Zsirinovszkij vezette nacionalista-populisták is, mintegy 10%-os eredménnyel. Az 55%-os részvételi arány nagyobb volt a szo­kásosnál. A részvételi arány azért fontos, mert az Egységes Oroszor­szág Putyint támogató népszava­zássá kiáltotta ki a választást, mivel az elnök az alkotmány szerint har­madszor nem indulhat az elnökvá­lasztáson. A mostani választás eredménye hatással lehet Putyin terveire, de a márciusi elnökválasz­tásra is. Részletek a 4. oldalon. Tajgában mozgó urna választási bizottsággal (SITA/AP-felvétel) Elkezdődött az adventi időszak, a keresztény egyházak gyertyagyújtással és virrasztással készülnek a karácsonyi ünnepekre Bevásárlás helyett misére hívnak a püspökök NAHÁT! Adventi áruházi vita Zalaegerszeg. A bevásárlási rohamban egy áruház parkoló­jában összeveszett egy férfi és egy nő azon, kit illet egy bevá­sárlókocsi. A férfi kulcsával vé­gigkarcolta a nő autóját, ezért őrizetbe vették, és 40 ezer forint kártérítést kell fizetnie. (MTI) ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Elkezdődött az adventi időszak, a szlovák püspöki kar eb­ből az alkalomból pásztorlevelet adott ki, melyben harcot hirdete- tett az ezüst- és aranyvasárnapi be­vásárlások ellen. „Ne szentségtele- nítsék be a vasárnapokat a vásárlás mámorával. Keresztényi módon él­jék meg a vasárnapokat. A hét utol­só napja legyen a miséé, a lelki gya­korlatoké, a családé” - olvasható az első ádventi vasárnapra megfogal­mazott pásztorlevélben. „Hozzá­tartozóink számára nem a tárgyi ajándék, hanem a hozzájuk fűződő jó viszony a legfontosabb. Amikor szétesnek a családi kötelékek, ami­kor hiányzik az ember és ember kö­zötti tisztelet, amikor nő a gazdasá­gi bűnözés, amikor túlzásba viszik az anyagi javak utáni hajszát, ami­kor rombolják a környezetet, ami­kor világszerte a biztonság hiányát érzik, akkor tudatosítani kell, hogy mindez az istennel folytatott kap­csolat hiányából ered” - állítja a pásztorlevél, amelyet a tegnapi mi­séken felolvastak a templomokban. Az advent ünneplése a IV. száza­dig nyúlik vissza, majd a négy va­sárnapból álló időszakot 1570-ben V. Pius pápa tette kötelezővé az egész katolikus egyházban, és ez a mai napig érvényes. A vallásos em­berek ilyenkor szigorú böjtöt tarta­nak és hajnali misére (roráte) jár­nak. A néphagyományt őrző tele­püléseken karácsonyig lakodalmat, táncos összejövetelt nem tartanak. Az adventi naptár eredeti jelentő­sége, hogy elvezesse a karácsony­hoz a felnőtteket és a gyermekeket. Az első nyomtatott adventi naptár 1908-ban készült Münchenben. Az „igazi“ naptár minden egyes ablaka mögött a karácsonyi ünnepkörre utaló gondolat volt elrejtve. A val­lási tartalom mindinkább elhalvá­nyul - az ipar és a kereskedelem egyszerűen decemberi naptárt csi­nált belőle, amelynek minden egyes napját, lapját csokoládé éde­síti. (SITA, MTI) Nyerjen Új Szó - előfizetést! Keresse a kék keretbe szedett szót és küldje el SMS-ben! 11 HIHI II II A Cl AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Ilii limn USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN ▼ T Y ▼ T A Számos helyen csapadék ^ Ferenc és Olivia Telefon: 77133Í 5 705014 n m mi 22,464 33,163 46,375 1,262 13,099 9,172 A hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul. napja van. 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom