Új Szó, 2007. április (60. évfolyam, 77-99. szám)

2007-04-02 / 77. szám, hétfő

A nap száma: Ennyivel kapott több szavazatot Csáky Pál Bugár Bélánál az MKP kongresszusán 2007. április 2., hétfő Ára 10 Sk (előfizetőknek 9 Sk) • 60. évfolyam, 77. szám www.ujszo.com 13-18. oldal 8. oldal Cseh-szlovák valutaharc 2008 végén egy cseh koronáért már csak 1,1-1,2 szlovák koronát fizethetünk Sportvilág hat oldalon Színes mellékletünkben összefoglaljuk a hétvége jelentős hazai és külföldi sporteseményeit ^—npMppfiBpii B .... A n ap mondata: Előttünk az ünnepek, ezért meggyőződésem, hogy a kölcsönös feszültségek oldódni fognak. Csáky Pál a közte és Bugár Béla közt feszülő ellentétekről Bugár Béla nem vállalt semmilyen feladatot a párt új elnökségében, így már csak parlamenti képviselő Csáky Pál lett az MKP elnöke Komárom. Csáky Pált választotta meg - kis szavazattöbb­séggel - két jelölt közül szombaton az elnöki posztra a Ma­gyar Koalíció Pártja VIII. Országos Kongresszusa. Bugár Béla korábbi elnök 155, az új elnök 169 szavazatot szer­zett. A Csákyhoz közel állók megszerezték a párt vezető pozícióinak többségét. LAJOS P. JÁNOS Bugár Csáky kérlelése ellenére sem vállalt semmilyen feladatot az új elnökségben, vele együtt távo­zik a párt több korábbi alelnöke, elnökségi tagja is. A küldöttek szombaton az elnök megválasztá­sa mellett módosították az alap­szabályt, és megválasztották az el­nökséget is. A párt második embe­re - az elnökhelyettes, aki egyben a külügyi feladatokat is ellátja - Berényi Józsefiéit, az Országos Ta­nácsot a korábbi megbízott elnök, Farkas Iván vezeti. A küldöttek először az alapsza­bályt fogadták el, jobbára az el­nökség elképzelésének megfele­lően módosították a dokumentu­mot. Ezt követte az elnökválasz­tás, majd az alelnökök és az el­nökségi tagok megválasztása. Az elnökválasztás után Csáky Pál a korteskedés befejezésére, a meg­osztottság felszámolására szólí­totta fel a küldötteket. „Nagyon szeretném, ha most, miután kime­gyünk az ajtón, senki sem kérdez­né meg a másiktól, hogy kire sza­vazott. Egy csapat van, mindenki­re szükségünk van” - jelentette ki az üj elnök. Megköszönte és értékesnek ne­vezte Bugár Béla eddigi tevékeny­ségét. Felkérte őt, hogy vállalja a további munkát a párt vezetésé­ben. „Bugár Béla nem távozhat a pártvezetésből” - jelentette ki Csáky. Ennek érdekében az alap­szabály újbóli módosítására is haj­landó volt: tiszteletbeli elnöki poszt létrehozását javasolta, amely egy­ben elnökségi tagságot is jelentett volna. A volt elnök ennek ellenére sem vállalta az elnökségi munkát. „Az elnökjelöltként elmondott beszédemben tájékoztattam a kül­dötteket, hogy csak az elnöki posz­tot vállalom. Tartom magam ah­hoz, amit kimondtam” - jelentette ki a volt elnök. Öllős László polito­lógus szerint a párt veszíthet nép­szerűségéből Bugár távozásával, aki a legismertebb arca, legnépsze­rűbb vezető politikusa volt. „A nép­szerűség-csökkenés hosszú távúvá is válhat, ha nem kezelik megfele­lően” - mondta lapunknak Öllős. Úgy véli, hogy Bugár távozásával az MKP elveszíti szlovák választóit. Bugár Béla élesen bírálta Csáky Pált, mivel megválasztása után közvetlenül a frissen elfogadott alapszabály módosítását javasolta. „Az alapszabály-előkészítő bizott­ság munkáját verik szét ezzel” - mondta Bugár. Cáfolta, hogy sértve érezné magát. „Továbbra is a párt tagja maradok, továbbra is a parla­mentben leszek, sőt továbbra is azt fogom mondani, hogy minden ma­gyarnak az MKP-t kell erősítenie, és minden magyarnak még egy szlo­vákot is magával kell hoznia” - tet­te hozzá a volt elnök. A témával a 2., a 3. és az 5. olda­lon is foglalkozunk. Csáky Pál feljövőben (Somogyi Tibor felvétele) Csáky Pált, a magyar párt újonnan megválasztott vezetőjét kérdeztük terveiről, elképzeléseiről és a gazdasági lobbiról „Az MKP továbbra is megbízható partner kíván maradni” NAHÁT! Nem kellett a szivar Komárom. Csáky Pál meg­választása után mindent beve­tett azért, hogy Bugár Bélát ma­radásra bírja, még a tiszteletbeli elnöki posztot is felajánlotta ne­ki. „Végig az elnök mellett ülhet, és minden elnökségi ülésen szol­gálati szivart kap majd”- ígér­te Bugámak az új elnök. A kongresszuson azonban hatá­rozottanjelen volt a Csáky áltál emlegetett „gazdasági lobbi”, kérdés, hogy csak vesztett erejé­ből, vagy átállt az új elnök olda­lára. A dohányzóterem üvegfa­lát a Slovnaft sárga-fekete emb­lémája díszítette, flpj) ÚJ SZÓ-INTERJÚ Mivel sikerült meggyőznie a küldötteket? Kétszer végigjártam Dél-Szlová- kiát, a többség változást akart, úgy tűnik, a legmagasabb poszton is. Tárgyalt a kongresszusi kül­döttekkel is? Természetesen, én felajánlot­tam minden járásnak a párbeszé­det, mindegyikben jártam, néme­lyikben többször is, ez volt az az időszak, amikor igyekeztem kide­ríteni, vajon van-e igény a válto­zásra. Úgy tapasztaltam, hogy van, ezt követően jelentettem be indulásomat. Ezután több járás­ban is megfordultam, igyekeztem meggyőzni az embereket, köztük természetesen a kongresszusi kül­dötteket is. Felajánlottam Bugár Bélának, hogy közösen látogassuk végig a járásokat, azt is felkínál­tam, hívjuk meg a járások küldöt­teit, és mindketten mutassuk be a programunkat. A pártkampányban ön vetette fel, hogy a pártot gazdasági lobbi irányítja, hogyan akarja ennek hatását megszüntetni? Személyemben új elnöke van a pártnak, ezzel ez a probléma meg­szűnik. Milyen elképzelése van a párt irányítását illetően? A kulcsszó a folytonosság, to­vábbra is megbízható partnerei kí­vánunk lenni a hozzánk legközeleb­bi pártoknak, a KDH-nak és az SDKÚ-nak. Az MKP továbbra is jobbközép párt marad, miközben nagyobb hangsúlyt kívánok helyez­ni a szociális kérdésekre. Hibának tartom, hogy ezt a témát a múltban meghagytuk a baloldalnak. Nem tart attól, hogy Duray Miklós erősödésével a párt radi- kalizálódni fog? Duray Miklós eddig ügyvezető al­elnöke volt a pártnak, most csak egyszerű alelnöki posztot kapott. Én nyolc éven át miniszterelnök-he­lyettesként dolgoztam, nyolc éve vagyok az MKP alelnöke, korábban az MKDM alelnöke voltam, min­denki ismeri tevékenységemet. Újra hangsúlyozom, hogy a párt politi­káját a folyamatosság fogja jelle­mezni. Hogyan értékeli, hogy Bugár Béla nem hajlandó feladatot vál­lalni a párt vezetésében? Ehhez joga van, és tiszteletben tartom döntését, javasoltam neki azt is, hogy amennyiben nem akar a párt struktúrájában dolgozni, hi­szen nyolc év elnöki munka után nem könnyű beilleszkedni máso­dik-harmadik emberként, legyen az én tanácsadóm. Szoros eredmény született, nem tart a pártszakadástól? Nem. Ezt igazolja az is, hogy amikor újra megnyitottuk az alap­szabályt, a második-harmadik sza­vazás során már 228 igen szavazat volt. Úgy gondolom, az emberek rájönnek arra, hogy csak egy pár­tunk van, erre a pártra vigyáznunk kell, én mindenkire számítok. A szoros eredmény a párt eddigi fej­lődéséből adódik, ez nem az elmúlt két hétben alakult így. Az elnökségbe sok új ember került, ez milyen hatással lesz a párt munkájára, politikájára? Ez azt bizonyítja, hogy teszem, amit ígértem, fiatalítom a párt vezetését. Lehetőséget kaptak ar­ra, hogy bizonyítsanak. Elő kell készíteni a pártban a generáció- váltást. dpj) ^PuskamaturandusokM Ilii Ilii lllll 1 4 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP III 1 11 USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN A Y ▼ Y ▼ T Napos, derűs idő Ma az Áronok és 771. 335 7050­4II HIHI 1 25,027 33,336 49,015 1,190 13,455 8,617 A hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul. a Ziták ünnepelnek. ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Telefon: 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom