Új Szó, 2007. január (60. évfolyam, 1-25. szám)

2007-01-11 / 8. szám, csütörtök

www.ujszo.com ÚJ SZÓ 2007. JANUÁR 11. Régió 5 Valószínűleg a füstelszívó berendezés kapott lángra, a lángok gyorsan átterjedtek az egész épületre Tűz ütött ki Komáromban az öreg hajógyár területén A közel 2000 négyzetméter alapterületű csarnok teljesen kiégett (TASR-elvétele) Komárom. Tegnapra virra­dóra leégett a határátkelő tőszomszédságában, az egykori öreg hajógyár terü­letén működő Alt Részvény- társaság közel 2000 négy­zetméteres üzemcsarnoka. V. KRASZNICA MELITTA A komáromi tűzoltók kedden éjjel 22.15-kor kapták a riasztást, majd a tűz kiterjedésére való te­kintettel a gútai és az érsekújvári kollégáik segítségét is igénybe vették. Összesen hét járművel vo­nultak ki, több mint 20 tűzoltó vett részt az oltásban, akik csupán reggel hat órakor hagyhatták el a terepet. „Az oltást nehezítette, hogy a csarnok favázas tetőszer­kezete beomlott, ezért nehéz volt hozzáférni a tűzfészkekhez - mondta Szabó István alezredes, a Komáromi Járási Tűzoltó-pa­rancsnokság helyettes parancsno­ka. - Bár a tűz keletkezésekor hár­man dolgoztak a csarnokban, sze­rencsére időben sikerült kimene­külniük, így személyi sérülés nem történt. Az általunk megmentett berendezés értéke 5 millió koro­nára tehető.“ A tűz keletkezésé­nek okát még vizsgálják, ám az előzetes vizsgálatok szerint a füst­elszívó berendezés kapott lángra, valószínűleg a vaselemek darabo­lására használt plazmavágótól. A tűz nagyon gyorsan terjed, a favá­zas tető pillanatok alatt lángra ka­pott. „Alig két évvel ezelőtt vásárol­tuk ezt a csúcsminőségű plazma­vágót. A gyártó tájékoztatása sze­rint soha még ilyen balesetet nem okozott ez a berendezés, szinte ért­hetetlen, hogyan történhetett mindez - panaszolta Štefan Chu­dý, a részvénytársaság vezérigaz­gatója. - Külön bosszantó, hogy jö­vő hónapban költöztettük volna át ezt a részleget a Gadóci úton épült új szerelőcsarnokunkba.” Chudý- tól megtudtuk, csupán a berende­zésben 15 millió korona kár kelet­kezett, ehhez jön az épületben ke­letkezett kár. A mintegy 150 méter hosszú épület ugyanis teljesen ki­égett. Ráadásul ebben a csarnok­ban folyt a további részlegek szá­mára is a különböző vastagságú acéllemezek méretre vágása, így azok működése is megbénult. Á cég egyébként kotrógépek számá­ra gyárt acélkomponenseket, al­kalmazottaik száma 150-200 kö­zött mozog. Štefan Chudý megje­gyezte: pillanatnyilag nem tudunk dolgozni, az új berendezések be­szerzésétől függ, mikor és miként folytathatjuk a termelést. Szlovákiai rekordot állítottak fel Galántán a Slovnaft Tekeklub képviselői, 24 órán át döntögették a bábukat Jövőre Guinness-rekorddal próbálkoznak GAÁL LÁSZLÓ Galánta. A 24 órás tömeges te­kézésben felállított országos rekor­dért a város köszönő levelét, vala­mint a Szlovákiai Rekordok Ügy­nöksége minősítő oklevelét vehet­ték át a Galántai városi Slovan Te­keklub képviselői. A 2006. decem­ber 29-én 15 órától december 30- án 15 óráig tartó játékban az or­szág 15 tekeklubjából érkezett 104 versenyző, köztük 9 nő vett részt, és 52 618 bábut döntöttek le. A fő­szervező, Jozef Budko elmondta, a versenyt a galántai tekeklub fenn­állásának 50. évfordulója tisztele­tére tartották, és két rekordot is si­került felállítani, egyrészt a részt­vevők számával, másrészt a ledön­tött bábuk mennyiségével. A város díját Ladislav Fekete alpolgármes­ter, a rekordminősítő oklevelet Igor Svítok, az említett ügynökség képviselője adta át Jozef Budko- nak és František Pilcznek, a teke­klub elnökének. A városházán megtartott ünnepségen jelen volt a rendezvény legfiatalabb résztve­vője, a mindössze 13 éves Dávid Prachár, a klub gyermekszekciójá­nak tagja, csaknem 24 órán át a helyszínen segített a szervezők­nek. Szorgalmát édességcsomag­gal díjazták. Igor Svítok elmondta, a teljesítmény csak azért nem je­gyezhető be a nemzetközi rekor­dok Giunness könyvébe, mert az a Galántán megszabott szabályok szerint zajlott, de jövőre valószí­nűleg a Guinness-rekorddal is megpróbálkoznak. Visszahívták a régi, kinevezték az új elnökségi tagokat A Bytkomfort Kft. többszörösen bizonyított ÚJ SZÓ-HÍR Érsekújvár. Hosszas tárgyalá­sok és egyeztetések eredménye­képpen visszahívták a régi, és ki­nevezték az új elnökségi és felügyelőbizottsági tagokat a vá­rosi érdekeltségű cégek élére. Az új képviselő-testület határo­zata alapján a hatályba lépés nap­jától (2006. december 28.) szá­mítva, tizennégy napon belül kö­telesek az érintett felek megvaló­sítani a változásokat, tehát legké­sőbb e hét folyamán. Változások történnek az ener­giaszolgáltató cég, a Bytkomfort Kft. felügyelőbizottságában, ahol a korábbi alpolgármester, Juraj Kisely helyére Peter Hudák városi képviselő kerül. A Bykomfort Kft. nemrég, fennállásának harmadik évfordulóján vált az ügyfélbarát szolgáltatások nyújtását tanúsító ISO 9001:2000 szabvány tulajdo­nosává. Az érsekújvári energia- szolgáltató országos viszonylat­ban elsőként kapta meg a tanúsít­ványt. Lakáskezelőként Pozsony­ban, Vágsellyén, Tótmegyeren és Érsekújvárod: működik a Byt­komfort Kft. jelenleg több mint hétezer lakásegységet igazgat. Személycserék történtek továbbá a Novocentrum Részvénytársaság korábbi elnökségében (Juraj Ki­sely, Roman Haulík, Plichta Pé­ter) és a cég felügyelőbizottságá­ban (Štefan Pétery, Peter Hudák, Dušan Kollár, Istenes József és Pischinger Tibort). Egy évvel ezelőd Gejza Pischin­ger polgármester élesen bírálta a Novocentrum Rt. akkori felügye- lőbizodságának munkáját, rámu­tatod néhány konkrét, a város szá­mára előnytelennek bizonyuló üz­letkötésre is. A felügyelőbizottság ebben az évben a következő régi és új tagokból áll: Štefan Pétery, La­dislav Marenčák, Dušan Kollár, Is­Az érsekújvári energia- szolgáltató országos vi­szonylatban elsőként kapta meg a tanúsít­ványt. tenes József és Forró László. A Korzo Érsekújvár Részvénytársa­ság korábbi elnökségi tagjai közül Richard Schwarz és Pavol Hudák városi képviselők maradtak a posztjukon, Alexander Andruškot pedig Peczár Károly váltja fel. A Korzo felügyelőtanácsában Fran­tišek Štefánik, Ľubica Juríková, Roman Haulík és Száraz Dénes helyét Štefan Veršeghy, Nagy Pé­ter, Berta Zoltán és Mészáros Péter foglalja el. (száz) AJÁNLÓ BEÍRATÁS A dunaszerdahelyi Hviez­doslav utcai Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatósága tisztelettel meg­hívja az iskolakötelessé vált gyermekeket, tisztelt szülei­ket, nagyszüleiket a jöven- Űdő elsősök közös játékos és vidám beiratkozására, melyet 2006. január 27-én (szomba­ton) Idlenc órától játszóház formájában szerveznek az is­kola díszcsarnokában. Az is­kola vezetése kéri a szülőket, hozzák magukkal gyerekük születési bizonyítványának másolatát. Azok a szülők, akik nem tudnak elmenni a rendez­vényre, 2006. január 15-től február 15-ig munkanapon 7.30-tól 15.30-ig is beírathat­ják gyereküket az iskola igaz­gatóságán. A somorjai Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alap­iskola igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy a beha­tás az alapiskola 1. osztályába a 2007/ 2008-as tanévre janu­ár 15-től 19-ig lesz az iskola Halász utcai épületében. Min­den nap 8-tól 17 óráig várják a szülőket és a gyerekeket. A gép teljesen belepasszírozta a mintegy 500 kg súlyú, egy köbméteres papírkockába, a fejét teljesen összezúzta és a testét is szétmarcangolta Belezuhant a papírprésbe, azonnal szörnyethalt ÚJ SZÓ-HÍR Nyitra. A hétfői tragédia után, amikor egy harmincnyolc éves férfi zuhant le a malom magtár­tornyának tetejéről, kedden dél­után ismét halálos kimenetelű munkahelyi baleset történt a vá­rosban. A hulladékpapír újra­hasznosításával foglalkozó Envi- Geos Kft. reciklációs üzemében mindeddig tisztázatlan körülmé­nyek között egy hatvankét éves munkást nyomott össze a prés. Kollégái csak jó egy óra eltelté­vel vedék észre, hogy eltűnt, és már az egész üzemcsarnokot fel­kutatták, amikor egyikük meglá­tott a prés mellett egy véres pa­pírdarabot. Azonnal átnézték a már kész préselt papírkockákat, az egyikben megtalálták a kollé­gájuk holttestét. A szerencsétle­nül járt Štefan. L-t a gép teljesen belepasszírozta a mintegy 500 kg súlyú, egy köbméteres papírkoc­kába és valószínűleg azonnal szörnyethalt. A kihívott mentő­orvos már teljesen tehetetlen volt. A baleset délután négy óra tájban történt, a holttestet öt után találták meg, de a szoros prés és a kockát egyben tartó drótháló miatt csak este tíz körül tudták kiszabadítani. Szemtanúk szerint a fejét teljesen összezúzta és a testét is szétmarcangolta a gép. Arra, hogy a férfi hogyan kerülhetett a présbe, senki nem tudott választ adni, kollégái sze­rint Štefan L.-nek még a közelé­ben sem volt semmi keresnivaló­ja, mert az udvaron dolgozott - a teherautókról rakta egy szalagra a papírt, amely aztán a csarnok­ban a présre került. A helyszínen azonnal vizsgá­lódni kezdtek a munkavédelmi felügyelőség nyitrai irodájának munkatársai és amint az intéz­mény igazgatójától, Marián Su­liktól megtudtuk, az már biztos­ra vehető, hogy valaki vagy vala­kik megszegték a biztonsági elő­írásokat. „A munkatársaink ki­hallgatták az áldozat kollégáit, de úgy tűnik, senki nem látott semmit. Nem lehet tudni, a férfi magától esett-e a présbe, vagy valami belerántoda, mint ahogy azt sem, egyáltalán miért ment oda. Ha utasítást kapott, hogy a szerkezethez nyúljon, akkor az azt kiadó személyt terheli a fele­lősség, és a bírságon túl bűnügyi eljárás is vár rá. A gépet egy pa­nelről kezelik, az ott dolgozó munkásnak észre kellett volna vennie, hogy valaki beleesett a présbe, úgyhogy azt is ki kell de­ríteni, ő a helyén volt-e. Szakem­bereink a prést is meg fogják vizsgálni, mert elvileg elképzel­hető, hogy a szerkezet meghibá­sodott, de ahhoz, hogy valaki be­lekerüljön, emberi mulasztásnak kellett történnie” - mondta Sulik. A cég vezetői közül a tragédiá­val kapcsolatban tegnap senki nem volt hajlandó nyilatkozni, az alkalmazottaknak is megtil­tották, hogy szóba álljanak az új­ságírókkal. Ha bebizonyosodik, hogy az Envi-Geos Kft. nem gon­doskodott kellőképpen alkalma­zottai biztonságáról, akár egy­milliós bírsággal is sújtható. A rendőrség az idegenkezűséget máris kizárta és halált okozó gondatlanság ügyében indított eljárást, (vrabec) A baleset délután négy óra tájban történt, a holttestet öt után talál­ták meg, de a szoros prés és a kockát egyben tartó drótháló miatt csak este tíz körül tudták kiszabadítani (Miriam Hojčušová felvétele) A legfiatalabb tekézőt, Dávid Prachárt édességcsomaggal jutalmazták (balról Jozef Budko, középen František Pilcz) (Szőcs Hajnalka felvétele) Január 13. (szombat) Perbenyik - 15.00: a köz­ség művelődési házában Me­tál a tél címmel rockdélutánt rendeznek. Fellép a Stran­gers, a Radar, a Frontális Üt­közés valamint a Pokolgép ze­nekar. (leczo)

Next

/
Oldalképek
Tartalom