Új Szó, 2006. november (59. évfolyam, 252-275. szám)

2006-11-02 / 252. szám, csütörtök

www.ujszo.com ÚJ SZÓ 2006. NOVEMBER 2. Régió 3 A Vigyázó szoborcsoport remélhetőleg óvatosabb vezetésre ösztönzi a sofőröket a forgalmas ógyallai főúton Nagymamái intelem mindenkinek Nagymamái intelem az unokának. A főút két oldalára, az egészség- ügyi központ előtti forgalmas gyalogátkelőhely mellé került a Vigyá­zó szoborcsoport. (Vas Gyula felvétele) Ógyalla. Szlovákiában egye­dülálló szoborcsoportot avattak Ógyallán a másod­ízben megrendezett Bac­chus Napok keretében. A várost keresztülszelő, Ko­máromot Érsekújvárral ösz- szekötő frekventált főút egyik legforgalmasabb gya­logátkelőhelyének két olda­lára egy-egy tölgyfából ké­szült szobor került: nagy­mama és unokája. V. KRASZN1CA MELITTA A múlt pénteken felavatott ógyallai Vigyázó elnevezésű szo­borcsoport egyik alakja, a nagyma­ma, kétségbeesve „kiáltja” az úttest túloldalán lévő gyermeknek: Vi­gyázz, le ne lépj az útra, mert jön az autó! A szoborcsoport ötletével - amelynek alkotói az oroszláni Licskó István és a helybéli Geren­dás Norbert fafaragó művészek - Katona István néptáncos-koreográ- fus állt elő. „A koreográfus nyugati lapokat mutatott, amelyekben ha­sonló szobrokat láthattunk - me­sélte Basternák László polgármes­ter. - A város vezetése pozitívan fo­gadta a kezdeményezést, hiszen Ógyalla főútja rendkívül balesetve­szélyes. Sajnos, nem egy halálos ki­menetelű baleset is történt már itt, ezért a közbiztonság javítása érde­kében, a járművezetők figyelmez­tetésére helyeztük el a szobrokat. Reméljük, a már messziről észlel­hető szobrok látványa fokozott óvatosságra inti őket.” Többször kérvényezték már sebességkorláto­zás bevezetését a jelzett szakaszon, de első osztályú gyorsforgalmi út­ról lévén szó, a közlekedés-rendé­szet ezt elutasította. „Végleges megoldást a várost Szentpéter há­nyában elkerülő út megépítése je­lentené - mutatott rá Basternák László. - Ez hosszú távú folyamat, már azt sikerként könyvelném el, ha a következő választási időszak­ban legalább a tervek elkészülné­nek. Szeretnénk mielőbb vagyonjo­giig rendezni a területet is, hogy ha egyszer az állami költségvetés­ben lesz pénz erre a beruházásra, akkor már a telkek felvásárlásával ne legyen probléma.” A szoboravatás a Bacchus Napok egyik látványos színfoltja volt. A két nap során a városi művelődési központ előtt felállított színpadon számtalan kultúrműsort láthatott a közönség, felvonultak a Szent Or­bán Borlovagrend tagjai, volt kira­kodóvásár, kisvonat, lacikonyha és természetesen egész napos borkós­toló. Ógyallán az utóbbi két évben fellendült a kulturális élet, és ma már évente négy nagyszabású kul­turális rendezvénysorozatot je­gyeznek: tavasszal majálist, nyáron kulturális napokat, ősszel Bacchus Napokat, karácsony előtt pedig ad­venti ünnepvárót tartanak. Egy olasz cipőforgalmazó és a helybéli kézilabdacsapat is érdeklődött már az érsekújvári csarnok iránt Beruházót keresnek a régi lovarda felújításához SZÁZ ILDIKÓ Érsekújvár. Kereskedelmi, kul­turális célokra, vagy akár művé­szeti tárlatok rendezésére is alkal­massá válhat az egykori orosz lak­tanya lovardája, amelynek felújí­tásához jelenleg beruházót keres a város vezetése. Érsekújvár hon­lapján ( www.novezamky.sk ) terv­rajzok, javaslatok is láthatók. A terveket Istenes József építész- mérnök, az építészeti szakbizott­ság vezetője készítette. Az ő javas­latára a legutóbbi testületi ülésen egymillió koronát szavaztak meg a képviselők a lovarda felújításá­ra. A leendő partnernek több fon­tos szempontot is figyelembe kell vennie. A katonai létesítménynek szlovákiai viszonylatban egyedül­álló, fából ácsolt tetőszerkezete van, amelyet a város szeretne nemzeti műemlékké nyilváníttat­ni. Az ingatlan valós értéke a je­lenlegi állapotában nem haladja meg a 4 millió koronát, eszmei ér­téke azonban felbecsülhetetlen. Az érsekújváriak azt remélik, ha a jövő év első negyedében kor­mányszinten is jóváhagyják a lo­varda műemlél&é nyilvánítását, és akad egy komoly beruházó, ak­kor a létesítmény a járási székhely jelentős sportcentrumává vagy kulturális központjává válhat. „Korábban egy olasz cipőforgal­mazó cég tulajdonosa érdeklődött az épület iránt, majd a Büla nagy­áruház megépülésekor mi próbál­tuk meggyőzni a beruházókat, hogy a lovarda alkalmas bevásár­lóközpontnak is, de eredményte­lenül. Van jelenleg egy érdeklő­dőnk a városból, a Start Kézilab­dacsapat helyi klubja sportcsar­nokot szeretne létrehozni a lovar­dában, ami szintén elfogadható megoldás lenne” - tájékoztatott Istenes József. Az épület hossza 68,3, szélessége 25 méter, a fel­használási terület 1399 négyzet- méter. Az első feljegyzések a lo­vardáról az 1870-es évekből va­lók, kezelője az 1990-es évek eleje óta a Novocentrum Részvénytár­saság. A tetőszerkezetet azóta két­szer is felújították, (száz) A városi piactér udvarában álló, fából ácsolt tetőszerkezetű lovarda létezéséről csak kevesen tudnak (Csuport István felvétele) RENDŐRSÉGI NAPLÓ Halálos közlekedési baleset Bacskó (Backov). Tragikus közlekedési baleset történt vasárnap, röviddel éjfél után a tőketerebesi járásbeli községben. Egy Octavia 22 éves vezetője túlságosan gyorsan próbált meg bevenni egy kanyart, lesodródott az útról és beleütközött a helyi élelmiszerbolt épületébe. A sofőr és egyik társa könnyebb sérülésekkel megúszta az ütközést, az autó harmadik utasa, egy 26 éves férfi azonban a helyszínen életét vesztette. Az ügyben vizsgálat indult. (SITA) Lebukott a cigarettacsempész Kassa. Csempészáruval bukott le egy 42 éves nagykaposi férfi a hétvégén Kassabéla (Kosická Belá) és Kassahámor (Kosické Hámre) között, az illető kocsijában csempészett cigarettát találtak a vámosok. Az 54 ezer szál cigaretta egy speciálisan kialakított üregből került elő, a csempészáru értéke eléri a 115 ezer koronát. A férfi az eljárás során szabadlábon védekezhet. (SITA) A hétvége halálos mérlege Pozsony. Összesen 9-en vesztették életüket az utakon, péntektől vasárnapig 587 közlekedési baleset történt, az anyagi kár meghalad­ja a 45 millió koronát. Pénteken Érsekújváron: egy 67 éves biciklist gázolt el egy Felicia, a kerékpárost egy BMW szorította le a kocsi sáv­jába. Szombaton Zsarnócán részeg fiatal okozott halálos balesetet, mikor Skoda 120-asával egy fának rohant, két 16 éves lány belehalt az ütközésbe. Bazinban nyerges vontató karambolozott egy Sko­dával, a személyautó két utasa nem élte túl a balesetet. (SITA) Összevertek két hajléktalant Nyitra. Városi fiatalok egy csoportja összevert és kifosztott két haj­léktalant. Az áldozatok egy elhagyott garázsban aludtak, mikor rájuk támadtak. A fiatalok zacskót húztak a hajléktalanok fejére és meg­rugdosták őket. A garázdálkodók ellen eljárás indult. (TASR) Cserkészszövetségi tiszti konferenciát tartottak Kassán Módosulhat az egyenruha KOZSÁR ZSUZSANNA Kassa. A Rákóczi-ünnepségek- re való tekintettel a hétvégén Kas­sán tartotta meg tiszti konferenci­áját a Szlovákiai Magyar Cserkész- szövetség. Török Andrástól, a szö­vetségi cserkésztanács elnökétől megtudtuk, a tiszti konferenciát évente egyszer rendezik meg, álta­lában Paláston, mivel ott van a szövetség kiképzőközpontja. A rendezvény elsősorban azért fon­tos, mert a cserkésztisztek kölcsö­nösen eszmét cserélhetnek a szö­vetség működéséről, jövőjéről és konkrét kérdéseiről. Idén a palásti helyszínt Kassára cserélték a kas­sai cserkésztisztek javaslatára, a jövőben is szeretnének különböző régiókba látogatni. A konferencián idén a 160 tiszt­ből közel 50 fő vett részt. A tanács­kozás témái között szerepelt az új lehetőségek keresése a régióbeli cserkészmunkában, a vezetőkép­zés hatékonysága, a cserkészet ma­gyarországi és hazai helyzete és időszerű kérdései, továbbá a cser­készruha módosításai. Az egyenru­ha változtatásaira külön ruhabi­zottság alakult, mely aktív tevé­kenységet fejtett ki az év folyamán, létrehozva néhány prototípust, melyből a tiszti konferencia véle­ményezése alapján majd a héttagú szövetségi cserkésztanács foglalja határozatba a megfelelő új változa­tot. Az egyenruha változtatásai fő­leg a cserkészing anyagát és szabá­sát érintik, a gyengébb nem részé­ről igény van egy „lányosabb” sza­bású cserkészingre. A tagság egy részének nem felel meg a mustár­sárga színárnyalat sem. A prototí­pusokat a nyár folyamán már tábo­ri tevékenység alatt tesztelték a gyerekek, mert fontos, hogy a ru­haanyag ellenálló, jó nedvszívó ké­pességű legyen. A tiszti konferencia legfőbb célja a konkrét határozati javaslatok megfogalmazása volt, melyek a szövetség további műkö­dését érintik, és előterjesztésre ke­rülnek majd a tavaszi közgyűlésen. A Szlovákiai Magyar Cserkészszö­vetség 1990 márciusában alakult meg, jelenleg 1600 tagja van. Pozsony 06.40 Pozsony 16.30 C November 28. 3 November 12. Besztercebánya 06.33 Besztercebánya 16.23 O November 5. • November 20. Kassa 06.24 Kassa 16.14 Csütörtök -175° Északnyugati irányból rendkívül hideg levegő áramlik be a Kárpát-medencébe Erős felhősödés várható, csupán a délnyugati országrészben és Közép- Szlovákia déli részén csökken a felhőtakaró vastagsága. Helyenként hószállingózás is várható, a hegyvidékeken tartós havazás sem kizárt. Hideg és szeles idő lesz. A térképen a legmagasabb nappali hőmérsékleteket tüntettük fel lüLÁíJfi VÁROSOK MA HOLNAP HOLNAPUTÁN Pozsony változóan felhős 2° 4° változóan leihős-3” 3° felhős idő-3° 3° Nyitra változóan felhős 1° 4” felhős idő-3” 2" leibős idő-5” 1“ Dunaszerdahely szórványos felbők 2° 4" felhős idő-3° 2° lelhős idő-4' 3" Komárom felhős Idő 2“ 5" felbős idő-3° 3” felhős idő-4” 3' Ipolyság felhős Idő 2° 5“ változóan felhős-3° 3“ lelhős idő-4° 3° Rimaszombat felhős idő r 5° felhős idő-6” 3° nincs adat Kassa borult Idő-1° 3° borul! idő-4° 2" felhős Idő-5° 0° Királyhelmec bőzáporok-2° 2” borolt idő-4“ 0“ nincs adat Besztercebánya hózáporok 0“ 2” felhős idő-5° 0° borult égbolt-6°-1° Poprád bőzáporok-2" 1° havazás-6'-r hózáporok-7”-3° IDŐJÁRÁS A HEGYEKBEN A víz és a levegő hőmérséklete egyes üdülőhelyeken Almeria 20722° Kréta 22721° Velence 19712° Mallorca 22719° Ciprus 24722° Nápoly 22716° Hvar 20711° Nizza 20717° Kairó 26728° Split 20712° Péntek §wummimmmmm Jobbára felhős lesz az égbolt, helyen­ként. főleg északoo havazás. I Szél: ENY, 115-35 km/h Szombat A délutáni órákban északnyugat irányából erősen beborul az égbolt, helyenként havazás. ISzél: ÉNY, 115-30 km/h Vasárnap Borult Idő, számos belyeo havazás, ami később esővé, havas esővé változik. Szál: NY, 15-30 km/h A hőmérsékletek Celsius-fokban vannak megadva szél .a. melegfront n ciklon hidegfront ^ A okklúziós front v anticiklon Készíti az SHMÚ

Next

/
Oldalképek
Tartalom