Új Szó, 2006. november (59. évfolyam, 252-275. szám)

2006-11-02 / 252. szám, csütörtök

A nap száma: Ennyi százalékkal nőtt november elsejétől < 3 lakossági gázár 2006. november 2., csütörtök Ára 10 Sk (előfizetőknek 9 Sk) 59. évfolyam, 252. szám www.ujszo.com Néhányan „belebetegedtek" a vizitdi'i eltörlésébe Most azok is beülnek a váróterembe, akik csak egy kis beszélgetésre vágynak 2. oldal Üzletközpontok országos inváziója 2010-ig legalább 10 bevásárlóközpont épül a kerületi székhelyeken Hivatalosan Záhumensky személyes okokból távozik - a parlamentbe A dohánybáró szarvashibája Pozsony. Négy hónapig volt államtitkár, ezalatt 4,4 milliós agrárdotációt intézett el cégének, magának meg egy va­dásztrófeát: ingyen lőtt ki egy 300 ezer koronás szarvast. Természetesen ezalatt szép fizetést is kapott, de ezzel a jövőben sem lesz gond: Marian Záhumensky (Smer) tá­vozó földművelési államtitkár képviselő lesz. Robert Fico továbbra sem ismeri el, hogy védence bármilyen vissza­élést elkövetett volna, nem hívta vissza, csak elfogadta lemondását. A hivatalos verzió szerint Záhumensky sze­mélyes okokból távozik. A parlamentbe. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Záhumensky kedden mondott le. „A földművelési államtitkár sza­bad akaratából döntött így, én pe­dig tudomásul vettem” - tájékozta­tott Robert Fico miniszterelnök. Ar­ról nem akart nyilatkozni, Záhu- menskyt mi késztette erre a lépés­re, hiszen idáig váltig azt állította, nem hibázott a dohánydotáció kap­csán, sőt leváltása helyett Simon Zsoltot jelentette fel. „Ennél sokkal fontosabb, hogy januártól Szlová­kia történetében először csökken a gáz ára” - mondta a kormányfő. Záhumensky helyére a Smer jelöl­het új államtitkárt. Egyes találgatá­sok szerint az utolsó csepp az lehe­tett a pohárban, hogy kedden a Plus 1 den című bulvárlap közölte, az államtitkár nemrég ingyen va- dászgatott, mint valami főúr, és ki­lőtt egy 300 ezer koronás szarvast. Simon Zsolt volt agrárminiszter szerint végül mégis kiderült az igazság. Annak viszont nem örül, hogy a dohánytermesztési dotációs botrányba az Európai Bizottságot is bevonták, ez nem vet jó fényt' Po- zsonyra. Az ellenzék kezdettől kifo­gásolta, hogy Fico Brüsszelhez for­dult, miközben a megoldás kulcsa az ő kezében volt. Záhumensky ugyanis elsősorban a szlovák össze­férhetetlenségi törvényt és az etikai normákat sértette meg azzal, hogy államtitkárként kezdeményezte a dohánytermesztési támogatás fel­tételemek visszamenőleges hatá­lyú módosítását, s ebből az ő cégé­nek származott a legnagyobb hasz­na. Fico, Miroslav Jurena földmű­velési miniszter és Záhumensky keddig azt hajtogatta: a dotációt nem öncélúan módosították, ha­nem helyreállították a Simon által deformált rendszert. Szerintük az MKP-s miniszter élt vissza jogköré­vel. Jurena a vádat Simon kitaláci- ójának nevezte. A szarvasvadász (SITA-felvétel) Záhumensky távozásával úgy tű­nik, az ügy lezárul, valószínűleg tárgytalanná vált a parlament ösz- szeférhetetlenségi bizottságának vizsgálódása. A legnagyobb vesztes Anton Bobrik pótképviselő, át kell adnia parlamenti helyét Záhumensky- nek. A honatyák most módosítot­ták a közjogi méltóságok jutalma­zásáról szóló törvényt, mely szerint csak az jogosult végkielégítésre, aki legalább fél évet lehúzott a tör­vényhozásban. Bobrik augusztus­ban tette le az esküt, ő öthavi bú­csúpénzt kap, mert a módosítás ja­nuárban lép életbe. Mikulás Dzurinda, az SDKÚ el­nöke szerint a média és az ellen­zék nyomására kell távoznia Zá- humenskynek. A dohány-ügy a klientelizmus iskolapéldája, a „fő­úri vadászat” az utolsó csepp volt a pohárban. Dzurindát nyugtala­nítja, hogy Ficónak egy ilyen nap­nál világosabb ügyben sem volt ereje lépni, beismerni a hibát és leváltani az államtitkárt. A KDH részéről Pavol Hrusovsky ugyan­csak gyávának nevezte Ficót, Záhumensky távozása pedig an­nak igazolása, hogy valóban meg­sértette az összeférhetetlenségi törvényt, (sza) Olcsóbb a kőolaj, erősödik a korona, Fico azt ígéri, letöri az energiaárakat Most nőtt, januárban csökken a gáz ára ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Angolul tanuló román boszorkányok Bukarest. Egyre több ro­mán boszorkány fogad fel ma­gának angoltanárt, hogy mire országa tagja lesz az Európai Uniónak, győzze majd az angol ajkú kuncsaftok rohamát. Bo­szorkányos gyorsasággal kell haladniuk, hiszen Románia már januártól EU-tag. „Bűv­erőm megsúgta nekem, hogy sok angolul beszélő kliens érke­zik hozzám” - mondta Ioana Sidonia, aki nagy tekintélynek örvend román boszorkányber­kekben. „Eddig angolul csak különféle whiskyk nevét tud­tam, legfőbb ideje bővíteni szó­kincsem” - tette hozzá. (MTI) Pozsony. „Tekintettel a Brent- olaj árának kedvező alakulására, valamint a korona dollárhoz viszo­nyított erősödésére, kedden az ár­szabályozási hivatal elé olyan ja­vaslatot terjesztettünk, mely sze­rint januártól köbméterenként 40 fillérrel lesz olcsóbb a lakossági ve­zetékes gáz” - közölte Dana Krsák- ová, a Szlovák Gázművek (SPP) szóvivője. „Ha az árszabályozási hi­vatal elfogadja a javaslatot, akkor a gáz 3,07%-kal lesz olcsóbb” - tette hozzá Robert Fico kormányfő, aki szerint ez a kedvező fejlemény a kabinet nyomásgyakorlásának is köszönhető. Sőt odáig ment, hogy kijelentette: ha az előző kormány marad, elmarad az ármérséklődés. „Ez a kormány mindig is ragasz­kodni fog az energiaárak letörésé­hez, mivel ezeket az árakat nem helyesen számítják ki” - nyomaté­kosította a miniszterelnök. Tény, hogy ebben az évezredben még nem fordult elő, hogy a janu­árt az előző évinél alacsonyabb földgáztarifákkal kezdjük. Viszont az is tény, hogy tegnap, november 1-jén 4,26 százalékkal drágult a la­kossági gáz, vagyis összességében 2007 januárjában a kedvező fejle­mény ellenére többet fizetünk ezért az energiahordozóért, mint októberben. A kisebb ár kiharcolá­sából az árszabályozási hivatal (ÚRSO) szintén kivette a részét, ugyanis a 2007-re érvényes gáz- szállítási költségeket a jelenlegihez képest 1,2 százalékkal alacsonyabb szinten állapította meg, emellett 9 százalékkal mérsékelte a gázszállí­tó rendszerre történő lakossági rá­csatlakozás összegét, (t, s, só) Regulázzák az árszabályozási hivatalt Pozsony. A kormány kedden félbeszakította az árszabályozási hi­vatal (ÚRSO) törvénymódosításáról szóló vitát. „November 10-én a tervezetet megvitatjuk az Európai Bizottság képviselőivel” - magya­rázta Robert Fico, ezután november 15-én újra előveszik a kérdést. A tervezet csorbítaná az árszabályozási hivatal függetlenségét és a gaz­dasági minisztérium alá rendelné. Eubomír Jahnátek gazdasági mi­niszter szerint a módosítással azt szeretnék elérni, hogy alacsonyabb energiaárakat harcoljanak ki. (SITA) A nap mondata: Morális hiba lenne a csődbe ment pénzügyi szolgáltatók ügyvédjét támogatni. Robert Fico arról az alkotmánybíró-jelöltről, akit a Smer támogatott Szelíden hunyorgó mécsesek, virágok a sírokon, s alkonyaikor vará- zsosan nyugodt sírkertek. Emlékezünk. Ez az egy-két nap a visszate­kintés, az elhunytak emlékének időszaka. (TASR-felvétel) MEGKÉRDEZTÜK Mennyivel drágul a tej? Jana Planková, a Szlovákiai Tejipari Szövetség hivatalveze­tője: Az emelés mértékét és a pontos dátumot nem tudom megmonda­ni. De helyzetünk már tarthatat­lan, az ágazat ráfizetéses, muszáj árat emelni. Kivártunk, mert bíz­tunk benne, valóban csökkentik az alapélelmiszerek áfáját, hiszen a kormány egész nyáron ezt ígér­te, s akkor az így keletkezett ha­szonrésből talán fedezhettük vol­na az előállítási költségeket, vagy legalábbis enyhült volna a ránk nehezedő nyomás. Csakhogy 2007. január 1-jétől erre már nincs esély, talán egy évvel később, de addig nem várhatunk, feltétle­nül árat kell emelnünk. Vagyis a pékekhez hasonló­an csak javaslatot tettek szö­vetségük tagjainak, hogy mennyivel emeljenek, de raj­tuk múlik, megfogadják-e? Nem ajánlottunk semmit, ha­nem megállapítottuk, hogy a va­lorizáció elkerülhetetlen, hogy itt az idő módosítani az árakat, a veszteséget nem lehet tovább elvi­selni. A sajtóban ugyan felröp­pent, hogy 5-10 százalékos eme­lés várható, de ez legfeljebb csak egy-két konkrét üzemre vonat­kozhat, általánosságban bizto­san nem igaz. Minden egyes tej­üzem maga mérlegeli, melyik tej­termék árát hogyan és mikortól emeli. Mi nem utasíthatunk sen­kit, nem szabhatunk meg egysé­ges árakat, (sza) 9 III Ilii IN 4 4 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS /yva NÉVNAP lllllll USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN V V V A ▲ A Erős lehűlés, hószállingózás Achilles 771 335 7 '05045 28,608 36,328 54,339 1,287 13,966 9,377 A hőmérséklet -1 és 5 fok között alakul. napja van. ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Telefon: 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom