Új Szó, 2006. július (59. évfolyam, 151-175. szám)

2006-07-01 / 151. szám, szombat

■xnayA-mwiaira^­Textiláruk és bútorok TOTÁLIS NYÁRI KIÁRUSÍTÁSA az OPERATÍVABAN, Somorján, a Szenei úton ÜLŐGARNITÚRÁK ÉS BÚTOROK _________BEVEZETŐ ÁRON!_________ A kedvezmény elérheti a 70% -Ot­Operatíva Somorja - a legnagyobb kedvezmények, és a legalacsonyabb árak, s hozzá __________IGAZI BALKÁNI FAGYLALT__________ OP ERATÍVA SOMORJA - OLYAN MINŐSÉG ÉS ÁR, AMELYNEK MEGÉRI UTÁNAJÁRNI - naponta 18-ig, szombaton 13 óráig 2006. július 1., szombat Ára 10 Sk (előfizetőknek 9 Sk) 59. évfolyam, 151. szám www.ujszo.com 3. oldal Mennyibe kerül a gyerek nyáron? Mindig kérdezzük meg a szervezőtől, mit foglal magában a tábor költsége Szombati vendég: Ónodi Eszter Új szerep, babával - a napokban lesz öt hónapos a színésznő kisfia 9. oldal Testileg, lelkileg kimerült hozzátartozók A betegek hozzátartozóinak is szükségük van néhány nyugodt napra, éjszakai alvásra Családi Kör 11-14. oldal Fico villámgyorsan intézkedik, holnap aláírhatják a koalíciós szerződést Bugár Béla aggódik, Ivan Gašparovič nyugtat Pozsony. Robert Fico munkamódszere egyre inkább emlé­keztet az 1998 előtti állapotokra: a Smer elnöke tegnap villámgyorsan és diktatórikusán szétosztotta a parlamenti posztokat, az ellenzék szóhoz sem jutott. Fico a miniszte­rek kiválasztását sem akarja elhúzni, hétfő reggel leadja a névsort az államfőnek, aki kedden, a parlament alakuló ülése után máris kinevezheti az új kormányt. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ A törvényhozásban 19 szakbi­zottság lesz. Robert Fico azt ígérte, az ellenőrző testületeket az ellen­zék vezetheti, tegnap azonban kész tényekkel rukkolt elő: a Nem­zetbiztonsági Hivatalt felügyelő és döntéseit felülbíráló, valamint az európai ügyeket felügyelő bizott­ság élén is kormánypárti képviselő áll majd. Az SDKU, az MKP és a KDH a titkosszolgálatot és a kato­nai hírszerzést ellenőrző, valamint az összeférhetetlenségi, az ember­jogi, egészségügyi és oktatási tes­tületek közül válogathat. Ezenkí­vül lehet egy parlamenti alelnö- kük. Még nem egyeztettek, melyik párt adja, de Pavol Hrušovský KDH-elnök szerint ebből nem lesz gond, úgy illik, hogy a legerősebb NAHÁT Búcsúzóul szétverték az iskolát Privigye. Rendőröket kellett hívni tegnap a város egyik alap­iskolájába, ahol a kilencedike­sek szétverték a berendezést, miután megkapták a bizonyít­ványt. Összetörték az ablako­kat, a virágtartókat, több ajtót szétrúgtak, dobálták a széke­ket, a padokat, leverték a képe­ket és bemocskolták a falakat. A rendőrök négy fiút vettek őri­zetbe, majd vandalizmus miatt fejenként 500 koronás bírságot szabtak ki -fiatalkorúak eseté­ben ez a legmagasabb büntetés ilyesmiért. A vizsgálat folytató­dik, további 13 diák gyanúsít­ható rongálással, ha az okozott kár egy suhanc esetében meg­haladja a 8500 koronát, ügye bíróság elé kerül. (TASR) párté, ez esetben az SDKÚ-é le­gyen. Az viszont felháborította, hogy Fico kész tények elé állította őket, ráadásul az európai ügyeket is elorozta. Az előző megbízatási időszakban az ugyanis az ellenzé­ket illette meg. Fico szerint min­den a legnagyobb rendben, min­den pontosan úgy történt, mint 2002-ben. „Akkor a koalíciónak 78, az ellenzéknek 72 képviselője, a bizottságok aránya pedig 11:8 volt. Matematikából egyesem volt, úgyhogy a 85:65 arányos a 12:7- tel” - reagált a kritikára. Hrušovský szerint a különbség az, hogy négy éve a kormány tárgyalá­sok eredményeképpen egyezett meg az ellenzékkel, Fico pedig el­utasítja a párbeszédet. Bugár Béla megbízott házelnök szerint ez so­kat elárul politikai stílusáról. A le­endő kormányfő tegnap bejelen­tette, néhány bársonyszékben pár­ton kívülieket képzel el, ami a Smerben sokaknak nem tetszik, komoly lobbizás folyik az egyes posztokért. Fico a hétvégén a pár­ton belül is mindent eloszt, az ál­lamfőnek már hétfő reggel leadja az új miniszterek névsorát, hogy kedden, miután a Dzurinda-kabi- net lemond, már ki is nevezhesse őket. A Smer elnöke után tegnap Bugár Béla megbízott házelnök is találkozott Ivan Gašparovičcsal. Aggályait fejezte ki az SNS kor­mánytagsága miatt, mert meg­szűnhet a nemzetiségi béke. Az ál­lamfő erre azt válaszolta: szemé­lyesen is odafigyel majd a kisebb­ségi jogok tiszteletben tartására. Türelemre intette a polgárokat és főleg a sajtót, szerinte az ország nem sodródik semmilyen kataszt­rófa felé, ezért fogják vissza a kriti­kát! Most tért haza külföldről, sze­rinte az új kormányt ott is elfogad­ják. Ján Slota SNS-elnök csütörtök esti kijelentését sem ő, sem Fico nem kommentálta. A Smer elnöke megismételte: a kisebbségek jogál­lása terén marad a status quo. A nemzeti vezér a csaknem kéthetes visszafogottság után egy vitamű­sorban az MKP politikusait szidta, ízelítőt adva, mi is várható azután, hogy vasárnap aláírják a koalíciós szerződést, és többé nem kell ural­kodnia magán, (sza, t) Menekülő menekültek Az Európai Néppárt is aggódik Brüsszel. Az alakuló új kormánykoalíció nem Szlovákia érdekeit szolgálja - tolmácsolta lapunknak Hans-Gert Poettering, az Európai Néppárt frakcióvezetőjének a véleményét Agárdi Attila sajtótitkár. Az Európai Parlament legnagyobb frakciójának vezetője mélységes aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a szocialista Smer meghívta a kormányba a fajgyűlöletet szító, főleg a romákat és a magyarokat támadó, szélsőséges jobboldali SNS-t. (sza) Állítólag baj van az Ifjú Szivek honlapjával Nyelvtörvény: Dohányos gyorsabb, mint az SNS ÚJ SZÓ-HÍR Pozsony. A kulturális miniszté­rium levélben figyelmeztette az Ifjú Szivek Magyar Táncegyüttes igazgatóját, Grendel Ágotát, hogy a szervezet internetes olda­lának tartalma nincs összhang­ban a 270/1995-ös, nyelvhasz­nálati törvényben foglaltakkal, egyszóval sérti a szlovák nyelv­törvényt. Értesüléseinket Grendel Ágota megerősítette. A levél - Dohányos Róbert, a Kul­turális Minisztérium Kisebbségi Kultúrák Főosztályának vezetője aláírásával - nehezményezi to­vábbá, hogy a honlapon nem szerepel: az Ifjú Szivek Magyar Táncegyüttes állami támogatás­ból fenntartott szervezet. Dohányos Róbertét, a Kulturá­lis Minisztérium Kisebbségi Kul­túrák Főosztályának vezetőjét tegnap sorozatos próbálkozása­ink ellenére sem sikerült elér­nünk, telefonját nem vette fel. Csupán titkárnőjével nyílt lehe­tőségünk beszélni, tőle azt az ígéretet kaptuk, a főosztályveze­tő alkalmasint telefonon vissza­hív, de Dohányos lapzártánkig nem jelentkezett. így számos egyéb mellett nem tudtuk meg­kérdezni tőle azt sem, hol tart a nemrégiben megtartott nemzeti­ségi fesztiválon történt botrá­nyos események kivizsgálása. Nem sikerült megtudnunk to­vábbá, történtek-e meghallgatá­sok az ügyben, miről tanúskodik a fesztiválról készített vágatlan kép- és hanganyag. Dohányos Róbert egyébként a 93. volt a Magyar Koalíció Pártja választási listáján, és 937 szemé­lyére leadott voksot kapott a vá­lasztóktól. (-cz-e) Kommandósok Légen Lég. Embercsempészekre csa- ' pott le a rendőrség tegnap a ssalló- közi faluban. Négy nagyszombati jelzésű autóval érkeztek és körbe­vettek egy családi házat. Az utcabe­liek elmondták, az egész épületet és az udvart is felforgatták, steril kesztyűkkel gyűjtötték a bizonyíté­kokat. Az akció kettőkor kezdődött, hatkor egy kisbusz érkezett, és kö­rülbelül 15 menekültet vitt el. Vala­mennyien az ablaküvegre tapadva integettek és nevettek a bámészko­dókra. A helyiek gyakran láttak tur- bános férfiakat ldjönni a házból, legutóbb három mászott ki a keríté­sen, fejvesztve rohanni kezdtek, mi­közben rendőrért kiáltoztak. Való­színűleg az embercsempész fogva tartotta őket, amíg nem fizettek. Egy hónapja ugyanez történt, ak­kor 40-en szöktek ki a házból. Hiva­talos információink nincs az ügy­ről, az idegenrendészet szóvivőjét tegnap nem tudtuk elérni, (an) Összesen 613 ezer alapiskolás diák és 323 ezer gimnazista kapott teg­nap bizonyítványt, a nyári szünet 65 napig tart. A párkányi magyar és szlovák alapiskolában Szigeti László oktatási miniszter osztotta a bi­zonyítványokat. (Somogyi Tibor felvétele) MEGKÉRDEZTÜK Lecserélhető akár az összes államigazgatási alkalmazott? Ľubomír Piai, a már nem létező Köztisztviselői Hivatal elnöke: Sajnos, az állami szolgálatról szóló törvény módosítása, amely a Köz- tisztviselői Hivatalt megszüntette, rendkívül rosszul volt előkészítve, és lehetővé teszi a tisztogatást az államigazgatásban. Vagyis ezen­túl nem kell szakmai szemponto­kat figyelembe venni, a hivatalve­zetői posztok politikai funkciókká váltak. Ez azt jelenti, hogy a kor­mány nevezi ki és hívja vissza őket, ráadásul az új játékszabá­lyok szerint ezek a politikai jelöl­tek indoklás nélkül lecserélhetik az alájuk tartozó osztályvezető­ket, ami további láncreakciót indít el Az egyszerű alkalmazottak el­bocsátását sem lehet megakadá­lyozni. Nem állítom, hogy teljesen kitakarítják az államigazgatást, de a veszély fennáll. Bízom benne, olyan messzire nem megy el senki hogy a hivatalokban ezentúl csak szlovákul lehet majd beszélni el­végre Szlovákia már az Európai Unió tagja. A hivatalnokokat csak aktív köztisztviselői szolgálaton kí­vül helyezhetik, vagy végleg el­bocsátják? Megszűnt mindennemű véde­lem, elbocsátások lehetnek. A mindenkori kormány ismét a sa­ját embereivel töltheti fel a hivata­lokat, nem garantált a szakmai folytonosság. Az érintettek legfel­jebb lelépőre számíthatnak, ha pedig úgy vélik, jogtalanul mond­tak fel nekik, bírósághoz fordul­hatnak. Most kiderülhet az is, mennyit ér az antidiszkriminá- ciós törvény. További részletek a 2. oldalon, (sza) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP jlijiiiiNNiiiiiiiiiiiiiyi híí USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN TATA A ▲ Borongós idő, csapadék k Tihamér és Annamária VTisssvosoes ..... 30 ,163 38,348 55,393 1,346 13,530 9,457 A hőmérséklet 21 és 25 fok között alakul. napja van. ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Telefon: 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom