Új Szó, 2006. július (59. évfolyam, 151-175. szám)

2006-07-01 / 151. szám, szombat

ÚJ SZÓ 2006. JÚLIUS 1. www.ujszo.com 2 Közélet RÖVIDEN Leváltották Papp Sándort Pozsony. Július 15-ével távc zik a Szlovák Rádió Magyar Fő­szerkesztőségének éléről és a r idióból is Papp Sándor, az intéz­mény vezetése leváltotta őt pos ttjáról. „A leváltást nem indokol­ták, de több szerkesztőség veze tőjét is leváltották” - mondta la­punknak a távozó főszerkesztő, aki 1992. május 1-je óta volt a magyar adás főszerkesztője. .Hosszabb szabadságra megyek, egyelőre nem tudom, mivel fog< k foglalkozni utána” - mondta la­punknak Papp Sándor. A Pátria rádió vezetését várhatóan Lovász Attila, a Vasárnap jelenlegi fősz erkesztője veszi majd át, aki meg­nyerte az adóigazgatói posztra dírt pályázatot. A pályázaton má­sodik helyen Nagy Ildikó, a Sz ovák Televízió igazgatójának ko­rábbi tanácsadója végzett. Értemléseink szerint a Szlovák Rádió vezetői vele is számolnak a kis ebbségi adásoknál. A pályázaton indult Papp Sándor is. (lpj) Átláthatóbb bank illetékek Pozsony. Az ügyfelek e hór aptól könnyebben tájékozódhat­nak az egyes bankok illetékeit ől, a teljes hiteldíjmutatóról, va­gyis lényegesen egyszerűbb les i kiválasztani azt a pénzintézetet, amely a legalacsonyabb díjaka: kéri. A bankoknak mától kötele­zően tájékoztatniuk kell a pén: áigyminisztériumot és a jegyban­kot szolgáltatásaik aktuális díjairól. Jelenlegi áraikról a bankok­nak ezúttal legkésőbb július IC -ig kell beszámolniuk, amit aztán a jegybank a honlapján ( www.i ibs.sk) bárki számára hozzáférhe­tővé tesz. (TASR) S&P: a lehető legrosszabb koalíció Majna-Frakfurt. A Standan 1 & Poor’s nemzetközi hitelminősí­tő intézet szerint a leendő szlov. ík kormánykoalíció a gazdasági re­formok szempontjából a leheti > legrosszabb. A társaság egyelőre ugyan nem rontja le az ország o sztályzatát, azonban félő, hogy Po­zsony a későbbiekben kevésbé lesz hitelképes és a kilátásai sem lesznek éppen kecsegtetőek - n dlatkozta Kai Stukenbrock, a hitel- minősítő elemzője. (TASR) Sztrádaszakaszt adtak át Pozsonyban Pozsony. Tegnap átadták a D 1-es autópálya pozsonyi, 3860 mé­teres szakaszát, amely a Kikötő hidat köti össze a Bécsi úttal. A 49 millió euróért elkészült sztráda szelvénynek akkor lesz nemzetközi jelentősége, ha megépül a Sitir a/alagút, akkor a Bécs felől érkező autósok Szlovákiában már 175 kilométert tehetnek meg összefüg­gő autópályán. (SITA) Kilencéves pénzhamisító Nagyszombat. Egy kilencévi ;s fiú ellen is eljárás indult pénzha­misítás miatt, aki 14 és 16 éve: társával együtt határozta el, hogy hamis százkoronásokat gyártalak majd a családi számítógépen. Viktor Plézel kerületi helyettes: endőrszóvivő szerint az első öt má­solt százkoronást hamar el is ki iltötték, majd a sikeren felbuzdulva a fiú 11 éves testvére segítségét el megkezdték más címletű bankók gyártását is. Sokáig nem örülh ;ttek a váratlan zsebpénznek, mert egy újságárusnál lebuktak. A ki >korú elkövetők nem vonhatók fele­lősségre, a két idősebb fiú a bin íságon felel tettéért, (ú) Vizsgálják a Detox raktárát Pozsony. Megkezdték a víz és a talaj tisztaságának mérését a Detox leégett raktárépülete kö miében Ligetfalun, a hírt a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség szóvivője, Michal Štefánek erősí­tette meg. A méréseken főként a talaj és a belvíz szennyezettségét vizsgálják, a művelet három he tét vesz igénybe. Amennyiben a fer­tőzés ténye beigazolódik, a Detoxnak állnia kell a terület fertőtle­nítésének költségeit. A tűz júni us 18-án tört ki a raktárban, az épü­letben egyes feltételezések sze rint mérgező anyagokat is tároltak. A tűzoltók egy napig küzdöttel: a lángokkal, a károk mértéke meg­haladja a tízmillió koronát. (SÍ TA) Felhőszakadás volt tegnap Kass, ín, a belváros forgalma szinte teljesen megbénult. A Rozsnyói járásban is ítéletidő tombolt, jelentős károk keletkeztek a lakóházakban, garázsokban, az eső a termés nagy ré­szét elverte. A zivatar az előzeti 's becslések szerint a járás települése­inek mintegy egyharmadát sújt otta. (TASR-felvétel) Megszűnt a Köztisztviselői Hivatal, semmi akadálya sincs a politikai jelöléseknek Politikai tisztogatások várhatók Pozsony. Tömeges személy- cserékkel kell számolni az államigazgatásban, több ezer ember új állás után nézhet, ami a szegényebb régiókban komoly gondot okozhat. Az új garnitúra dolgát paradox módon ép­pen a Dzurinda-kabinet könnyítette meg azzal, hogy júniustól megszüntette a Köztisztviselői Hivatalt. Több mint ezren vannak azok, akiket az MKP jelölt különféle államigazgatási posztokra. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ A Köztisztviselői Hivatalt ere­detileg azért hozták létre, hogy ki­küszöböljék a politikai jelölése­ket, a hivatalnokokat kizárólag szakmai kritériumok alapján al­kalmazzák, s a mindenkori kor­mányváltás ne vonjon maga után tisztogatást. Csakhogy az SDKÚ­nak meggyűlt a baja a hivatal el­nökével, Ľubomír Piaijai, aki az MKP-t is magára haragította Za- char Pál indokolatlan leváltásával až alelnöki posztról. A személyes konfliktust egy kaotikus törvény­nyel próbálták orvosolni, mely­nek célja az volt, hogy a Köztiszt­viselői Hivatalt beolvasszák a szo­ciális ügyi minisztériumba. Az eredmény viszont az, hogy az egész hivatalt megszüntették, Piairól viszont megfeledkeztek, őt senki sem menesztette funkciójá­ból. Abszurd helyzet állt elő: Piait A kormány nevezi ki és hívja vissza: ♦ az államtitkárokat ♦ a következő hivatalok elnöke­it: Geodéziai, Kartográfiai és Ka­taszteri Hivatal, Atomfelügyelet, szabványhivatal, szabadalmi hi­vatal, Közbeszerzési Hivatal, Ál­lami Tartalékalap. Az alelnökö- ket ugyancsak a kormány nevezi csak újabb törvénymódosítással lehet elbocsátani, mindenki mást azonban simán ki lehet rúgni az államigazgatásból. Bárdos Gyula, az MKP képvise­lője szerint a tisztogatás szem­pontjából mindegy, hogy meg­szűnt a hivatal, mert ha megma­radt volna, akkor is lehetnének személycserék. Úgy véli, az előző kabinet ilyen szempontból nem követett el hibát, mert a politikai akaratot mindig meg lehet valósí­tani, megtalálják a módját. „En­nek ékes példája az, ahogyan az ki, az adott hivatal elnökének ja­vaslatára. ♦ a kormány hivatalvezetőjét ♦ 8 kerületi és 50 körzeti hivatal elöljáróját (a belügyminiszter ja­vaslatára) ♦ a központi szociális, munka- és családügyi hivatal vezérigaz­gatóját, valamint a 46 munka­ügyi hivatal igazgatóját (a szo­új kormánykoalíció elosztotta a parlamenti posztokat, kész té­nyek elé állítva az ellenzéket. Az egész az 1994-98-as időszak han­gulatát idézi. Ez lesz mindenhol. A hatalom nagyon veszélyes. A Smernek abszolút dominanciája van, partnerei számára a helyzet megalázó. Egy magára valamit is adó párt nem megy bele olyan szövetségbe, ahol két pártelnök majdhogynem a portás szintjén marad. Á Smer számára óriási a kísértés” - nyilatkozta lapunknak Bárdos, (sza) ciális ügyi^niniszter javaslatá­ra) ♦ 8 kerületi építésügyi, 8 kerüle­ti tanügyi, 8 kerületi és 46 körze­ti közlekedési, 8 kerületi és 44 körzeti földügyi, 8 kerületi és 40 körzeti erdészeti, 8 kerületi és 46 körzeti környezetvédelmi hivatal elöljáróját (az illetékes szakmi­niszterek javaslatára) A kormány hatáskörébe tartozó államigazgatási posztok Állítólag Zuzana Martinákovát is felkérte Fico szociális ügyi miniszternek Fontos a jó viszony Miniszterjelöltek jönnek, mennek ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Pozsony. Folyamatosan módosul a Smer elképzelése a kormány ösz- szetételéről. Pavol Paška és Robert Kaliňák egyre inkább kiesik Fico ke­gyeiből, információink szerint Paška legfeljebb a gazdaságit, Ka­liňák pedig a védelmi tárcát kaphat­ja. Martin Glvač lehet a belügymi­niszter, akit többször is Vladimír Poórral, a Nafta Gbely privatizáto- rával hoztak kapcsolatba. Nem vál­lalja ebben a kormányban a munkát Elena Kohútiková, a jegybankta­nácsának korábbi tagja. Az egész­ségügyi miniszter a Spoločná állami egészségbiztosító vezetője lehet. Emil Machyna, a vasas szakszerve­zet elnöke nem vállalta a szociális ügyi minisztérium vezetését, amit állítólag felajánlottak Zuzana Mar- tinákovának, a Szabad Fórum elnö­kének, de ő sem vállalta. A HZDS várhatóan Štefan Harabint, a legfel­sőbb bíróság elnökét jelöli igazság­ügyi miniszternek. Nem valószínű Tóth Imre miniszterelnök-helyettesi kinevezése, ugyan tagja a Smer ár­nyékkormányának, de még nem ke­resték őt a pártközpontból, (lpj) MINISZTEREK LEHETNEK - TIPPJEINK Poszt Jelölt kormányfő Robert Fico (Smer) tárca nélküli miniszterelnök,-helyettes, Tóth Imre, Juraj Sinay (Smer) pénzügyminiszter külügyminiszter Peter Kažimir (Smer) Ján Kubiš, Miroslav Lajčák, Maroš Šefčovič (Smer) belügyminiszter Martin Glvač (Smer) közlekedés-, posta- és távközlésügyi miniszter Ľubomír Vážny (Smer) szociális ügyi miniszter Jozef Burian, Viera Tomanová (Smer) honvédelmi miniszter Robert Kaliňák (Smer) kulturális miniszter Dušan Čaplovič, Marek Maďarič (Smer) egészségügyi miniszter Ivan Valentovič (Smer) gazdasági miniszter Pavol Paška (Smer) oktatásügyi miniszter Jaroslav Paška, Vladimír Čečot (SNS) környezetvédelmi miniszter Patrik Tomič (SNS) építésügyi és régiófejlesztési miniszter Ján Mikolaj (SNS) igazságügyi miniszter Štefan Harabin (HZDS) földművelésügyi miniszter Miroslav Jureňa (HZDS) a parlament elnöke Dušan Čaplovič, Marek Maďarič (Smer) alelnökök ??? (Smer), Milan Urbáni, Beáta Sániová (HZDS), Anna Belousovová (SNS), ??? (SDKÚ) Göncz magyar­szlovák külügyi találkozót akar Budapest. Fontos lenne, hogy még a nyáron létrejöjjön egy ma­gyar-szlovák külügyminiszteri ta­lálkozó, miután a pozsonyi kabinet megalakul - mondta Göncz Kinga. A magyar diplomácia irányítója hangsúlyozta, Mečiar és Slota ko­rábbi közös kormányzása óta sok minden történt, Szlovákia csatlako­zott az Európai Unióhoz, ezzel elis­merve és magáénak tudva az uniós értékeket. „Ezt erősítette meg Ro­bert Fico nyilatkozata is, amely sze­rint a kisebbségi jogokat tisztelet­ben tartva dolgozzák ki a kormány- programot.” Hozzátette: a korábbi tapasztalatok miatt természetesen vannak kérdések és fenntartások. „Magyarországnak létfontosságú érdeke, hogy Szlovákiával jószom­szédi kapcsolatai legyenek. Ezt in­dokolják a politikai, gazdasági, kul­turális kötelékek, de a szlovákiai magyarság miatt is”. Szerinte ne­héz megmondani, hogy a szlováki­ai magyarság helyzetére hogyan hat ki, hogy az MKP nyolc év után nem lesz kormánypárt, (mti) VILLÁMINTERJÚ Beňová: Brüsszelnek nem tetszik az új kormánykoalíció Monika Beňová európai parla­menti képviselő, a Smer alelnöke: Az Európai Szoci­alista Párt már számon kérte Öntől is az SNS kormánytagságát? Brüsszelben pontosan az hang­zott el, amit a szlovákiai sajtó írt. A demokratikus országok képviselői valóban nagyon kritikusan nyilat­koztak. Értesüléseink szerint nem biztos, hogy a Szocialista Inter- nacionálé megerősíti a Smer tagságát a nemzetközi szerve­zetben. Hallott ilyesmit? Én nem töltök be semmilyen tisztséget az intemacionáléban, de Dobolyi Alexandra, aki nagyon jó kollégám, tagja az etikai bizottság­nak, és ha ő ezt mondta, nincs okom kételkedni a szavaiban, ez a veszély fennáll Önnek milyen befolyása van a Smerben? Odahathat, hogy Robert Fico komolyan vegye a külföldi kritikát? A Smer európai parlamenti kép­viselői nem igazán befolyásolhatják a hazai eseményeket. Véleményem Brüsszelben ismert, szocialista kol­légáim nagyon jól tudják, hogy nem értek egyet azzal, ami Szlová­kiában történt. Számomra az egész elfogadhatatlan, bármilyen szem­pontból nézem a dolgot. Vladimír Mečiar hatalomra jutása is aggodalmat váltott ki. Robert Fico azt mondta, szemé­lyesen garantálja, hogy Vladimír Mečiar nem kap semmilyen alkot­mányos tisztséget. Meaar soha nem fog rehabilitálódni az Európai Unió szemében, meggyőződésem, soha senki számára nem lesz elfo­gadható politikus. Ilyen kijelenté­sek nemcsak a szocialista frakció­ban, hanem más európai pártok ré­széről is elhangzottak. Az más lap­ra tartozik, a HZDS-nek egyszer si­kerül-e átlépnie saját elnöke árnyé­kát és normális párttá válnia, de Mečiar előtt az ajtók biztosan mindörökre zárva maradnak. Korábban többször bírálta Csáky Pált az uniós alapok mi­att. ón szerint a rendszer úgy van felállítva, hogy nem lehet szubjektív szempontokat érvé­nyesíteni a pénzek elosztása­kor, vagy be lehet avatkozni, és fennáll a veszély, hogy Dél-Szlo- vákiába ezentúl kevesebb támo­gatást folyósítanak? Nem tudok semmit garantálni, hiszen nem leszek kormánytag. Remélem, a Smer elnöke betartja ígéretét, és odafigyel, hogy Szlová­kia összes polgárának jogait tisz­teletben tartsák, és senkit se diszkrimináljanak vagy üldözze­nek csak azért, mert valamelyik kisebbség tagja. Bízom benne, ez az elv fog érvényesülni az uniós alapokból érkező pénzek elosztá­sakor is. Sajnos, úgy gondolom, Csáky Pál európai ügyekért felelős kormányalelnökként nem készí­tette fel megfelelően az országot az uniós pénzek felhasználására. De ez szakmai kifogás, nem azért bí­rálom, mert magyar. Garantálom, kritikus szemmel fogom figyelni azt is, aki az új kormányban ezért a területért fog felelni, és ha bekö­vetkezik az, amitől a déli régiók félnek, azaz hátrányosan megkü­lönböztetésben lesz részük, bírálni fogom, (sza)

Next

/
Oldalképek
Tartalom