Új szó, 2006. március (59. évfolyam, 50-75. szám)

2006-03-01 / 50. szám, szerda

2006. március 1., szerda Ára 10 Sk (előfizetőknek 9 Sk) 59. évfolyam, 50. szám www.ujszo.com A vásárló dönti el, mit gyárt majd a húsipar A silányabb, de olcsóbb és a drágább, de több színhúst tartalmazó termékek versenye 10. oldal 70 dollárhoz közelíthet olajár Irak szétesése lassan központi olajipari forgatókönyvvé kezd válni 11. oldal Ha velem a kislányom, jobban megy a verseny Neumannová életének legszebb pillanata, amikor olimpiai győzelme után odaszaladt hozzá Lucinka 22. oldal A korrupcióval vádolt G. László fellebbezett az ítélet ellen, B. László tárgyalása márciusban lesz Első fokon hét év a volt elöljárónak Besztercebánya/Pozsony. Első fokon hét év szabadságvesz­tésre és 150 ezer korona pénzbírságra ítélte a bíróság G. Lászlót, a Nagyszombati Kerületi Földhivatal korrupcióval vádolt egykori elöljáróját. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ G. László az ítélet szerint köz- tisztviselőként másfél millió koro­na kenőpénzt fogadott el, s más köztisztviselőket is le akart fizet­ni. Korrupcióért 3-tól 11 évig ter­jedő szabadságvesztés szabható ki. Az ügyész 8 évet és másfél mil­liós bírságot javasolt, de elégedett a speciális bíróság tegnapi dönté­sével, mely fontos előrelépés a korrupcióellenes harc terén. Hasonló visszhangot váltott ki tavaly májusban a Kariin Gábor HZDS-képviselő felett kihirdetett ítélet is; az akkori igazságügyi miniszter elégedetten nyilatkoz­ta: bebizonyosodott, a politiku­sokra és köztisztviselőkre ugyan­úgyvonatkoznak a törvények, be­igazolódott, hogy az állam komo­lyan veszi a korrupcióellenes har­cot, s bevált a beépített rendőrsé­gi ügynök intézménye. Csakhogy Kariin, akinek ügye teljesen vilá­gosnak tűnt, fellebbezett, s a ke­rületi bíróság a közelmúltban semmissé nyilvánította az első fo­kú ítéletet - az egész eljárás kez­dődik elölről. G. László végig ártatlannak val­lotta magát. Azt mondta, a nála talált összeg a családi háza eladá­sának közvetítéséért fizetett elő­leg volt, s nem tudja, hogy került a táskájába. A vád szerint az ügy egyértelmű, hiszen közvetlenül a kenőpénz átvétele után tartóztat­ták le, s a beépített ügynökkel folytatott beszélgetéseit is rögzí­tették. Ezért is rendelték el gond nélkül az előzetes letartóztatását. A földhivatal elöljáróként kenő­pénzt követelt az S-Real Holding Kft.-től 266 ezer négyzetméternyi mezőgazdasági földterület épít­kezési telekké való átminősítésé­ért. Minden négyzetméterért 10 koronát kért. A vállalkozó jelen­tette a dolgot, s együttműködött a rendőrséggel. Még egy beépített ügynök szerepelt az ügyben: Sopornya polgármestere. Ahhoz ugyanis, hogy a területet átminő­sítsék és ott ipari park épüljön, előbb Sopornyának módosítania kellett volna területrendezési ter­vét - ezért a polgármesternek 300 ezret ígértek. Mivel G.-nél csak másfél milliót találtak, elkezdtek bűntársak után nyomozni. Eljárás indult a Galántai Körzeti Földhi­vatal volt elöljárója, B. László el­len is, de őt nem érték tetten kész­pénz átvételekor - ügyének tár­gyalása márciusban lesz. Miután gyanúba keveredtek, a földműve­lési miniszter javaslatára mind­kettőjüket menesztették tisztsé­gükből, s már az MKP-nak sem tagjai, (sza, t) lán Krošlák felvétele) Fellebbezek. G. László a bírósági ítélet kihirdetése után. Házasság megrontott kecskelánnyal Kartám. Egy szudáni férfi­nak el kellett vennie az általa megrontott kecskét, ráadásul az aráért még borsos váltságdí­jat is fizetett. Az eset a Felső-Ní- lusnál történt, aholAlifi, a kecs­ke gazdája éjszaka furcsa zajra ébredt. így sikerült tetten érnie a kecskéjével közösülő falubeli­jét, Thombe urat. A felbőszült tulajdonos agyba-főbe verte a gaz csábítót, majd megkötözte. Ezután elhívta a falu öregeit, hogy a vének tanácsa hozzon bölcs ítéletet e felháborító ügy­ben. Hosszú töprengés után a vének meghozták a döntést és felszólították Thombe urat, hogy mint becsületes férfiú ve­gye nőül az általa megrontott kecskelányt. Mellékbüntetés­ként 15 ezer dináros (mintegy 2000 korona) váltságdíjat kel­lett fizetnie az aráért. (MTI) Nőnek a megtakarítások után nyújtott kamatok, ám a kölcsönök is drágulnak Alapkamatot emelt tegnap a Nemzeti Bank, rekordot döntött a korona árfolyama ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. A Szlovák Nemzeti Bank tegnap a piaci várakozások­nál radikálisabban, fél százalék- ponttal 3,50 százalékra emelte irányadó alapkamatát, attól tart­va, hogy a gyorsuló gazdasági nö­vekedés inflációt gerjeszt. A pia­con eredetileg csak negyed száza­lékpontos növekedést vártak. A jegybank utoljára tavaly február végén nyúlt az alapkamathoz, egy százalékponttal 3%-ra, rekord alacsony szintre csökkentve azt. Ivan Šramko, a jegybank elnöke a lépést magyarázva óvott a gazda­ság „felforrósodásától” és az inflá­ció elszabadulásától. A pénzinté­zet inflációs aggodalma egyéb­ként jogos, hiszen Szlovákiában az EU-szabvány szerint számolva januárban átlagosan 1,9%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, és 4,1 százalékkal voltak magasab­bak, mint tavaly ilyenkor. Az igaz, hogy az inflációt a távhő és föld­gáz központi áremelése lódította meg, ám éberségre inti a nemzeti bankot az is, hogy a lakossági fo­gyasztás ugyancsak erőteljesen növekszik a nagyobb bérkiáram­lás miatt. Vajon mit jelent az alapkamat emelése a polgárok számára? „Nö­vekednek a banki megtakarítások után nyújtott kamatok, azonban ezzel párhuzamosan emelkednek a kölcsönök után fizetendő kamat­terhek is. Ennek mértékét és üte­mét a pénzintézetek egyénileg döntik el” - magyarázta kérdé­sünkre Jaroslav Hora, az OTP Alapkamatok térségünkben Csehország 2,00 Szlovákia 3,50 Lengyelország 4,00 Magyarország 6,00 Eurozóna 2,25 Az adatok %-ban (Forrás: HN) Banka Slovakia pénzpiaci elemző­je. A bankok azonban többnyire ilyen esetben asszimetrikusan rea­gálnak, azaz a kölcsönökre rakódó terheket gyorsabban növelik, mint a megtakarítások utáni kamato­kat. A fix kamatozású hitelek ese­tében azonban nincs változás, va­gyis a hitelkamat csak a szerződés­ben feltüntetett határidőt (3, 6, 9 vagy 12 hónap után) követően módosulhat - ez esetben felfelé. A tegnapi bejelentés után a ko­rona 37,065/eurós történelmi re­kordra ugrott a pozsonyi bankkö­zi piac vételi oldalán, a bejelentés előtt az árfolyam 37,195/euró volt. Zárásig alig gyengült a fize­tőeszköz. A radikális erősödés an­nak köszönhető, hogy jelentős az eurozóna és a pozsonyi alapka­mat közötti különbség, ami ked­vez a spekulatív jellegű befekteté­seknek. Az átlagember számára mindez azt jelenti, hogy aki nyári kirándulásra készül, annak most érdemes eurót, dollárt vásárol­nia. (t, shz) MEGKÉRDEZTÜK Bíróságra adják a belügyminisztériumot? Angyal Béla, a Közbeszerzési Hivatal elnöke: A közbeszerzési el­járás megszegése miatt a hivata­lunk által kiszabott 12 milliós büntetést a belügyminisztérium­nak be kellett volna fizetnie - ak­kor is, ha nem ért egyet a bünte­téssel Ez esetben bírósághoz for­dulhat, hogy visszaperelje az ősz- szeget. Az Általános Egészségbiz­tosító például ezt tette: próbálta visszaperelni a befizetett bírsá­got, ám a bíróság nekünk adott igazat. Azzal hogy a bélügy nem tartotta be a 15 napos határidőt, s egyszerűen nem fizetett, nem teljesítette kötelezettségét. A meg­adott határidőn belül esetleg ha­ladékot kérhetett volna, ám ezt sem tette. Érdekes helyzet állt elő: a határidő lejárt, és a tárca se nem fizetett, se nem fordult bíró­sághoz, és most, utólag akar ha­ladékot. Ha a dolog bíróság elé kerül és a Közbeszerzési Hivatalnak adnak igazat, a belügytől az alapbírságon kívül behajta­nak késedelmi vagy más bün­tetőkamatot? A törvény azt nem szabályoz­za, hogy ha nem fizeti be a bünte­tést, akkor esetleg büntetőkama­tot lehessen kiszabni. Jelen pilla­natban csak azt tehetjük, hogy felszólítjuk a minisztériumot, hogy mégis fizessen. Valószínűleg nem fog, így utána még egyszer felszólítjuk. Ha akkor sem tesz eleget a kötelezettségének, bíró­sághoz fordulhatunk. Közben azonban alighanem a tárca már bíróságra adja az ügyet, s meg­próbálja elérni, hogy a büntetést egyáltalán ne kelljen kifizetnie. A dolog valószínűleg nem rendező­dik a választásokig, (sza) 9 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK USD EUR GBP CZK 100 HUF ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 31,248 37,107 54,588 1,310 14,650 PLN ▼ 9,801 IDŐJÁRÁS Hószállingózás NÉVNAP Albin A hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul. % • • • • napja van. ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Telefon: 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom