Új Szó, 2006. január (59. évfolyam, 1-25. szám)

2006-01-02 / 1. szám, hétfő

ÚJ SZÓ 2006. JANUÁR 2. Régió 3 RENDŐRSÉGI NAPLÓ Tragédia 2006 első perceiben Eperjes. Egy, a szilveszteri tűzijátékról éppen hazafelé tartó 11 éves ldslányt ütött el a városban az új esztendő el­ső perceiben a Bukarest és Krakkó közt közlekedő Kra- kowia nemzetközi gyorsvo­nat. A gyermek át akart futni a vasúti átkelőn. (SITA) Halálos baleset az újévi hajnalon Gömörpanyit (Gemerská Panica). Két emberéletet kö­vetelő baleset történt tegnap hajnalban a Rozsnyóhoz kö­zeli település határában. Egy Škoda Felicia tisztázatlan okokból egyenes útszakaszon az árokba rohant, tetejére bo­rult, majd fának ütközött. A kocsiban ülő fiatal férfi és nő életét vesztette. (SITA) Öt perccel éjfél után született meg tegnap, január elsején a kassa-sacai kórházban Ádám, Mátyás Csaba és Krisztina második gyermeke, akit ötéves nővére, Szandra is hazavár. A fiúcska 3,65 kilo­grammal és 52 centiméterrel jött a világra, és anyukájával együtt jó egészségnek örvend. Az újévi bébik között valószínűleg a lévai járásbeli Karolínkáé az elsőség, aki egy perccel tizenkettő után született a nyitrai Egyetemi Kórházban 3,91 kilogrammal és 52 centiméterrel. (TASR-felvétel) Az elmúlt napok kitartó esőzései miatt a déli országrészben is növekedett a patakok és a folyókvízszintje Keleten a belvíz is gondot okozhat Bussa/Királyhelmec. Míg a nyugati és az északi ország­részben főként a havazás okozott nagy gondokat az elmúlt napokban, keleten az esőzés miatt alakul(ha)t ki kedvezőtlen helyzet. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ A hirtelen lehullott nagy meny- nyiségű csapadék megduzzasztotta az Ipolyba torkolló patakokat. Köz­veden árvízveszély ugyan még nincs, de az alacsonyabban fekvő területeken már összefüggő belvíz­foltok jelentek meg a folyó árterü­letén. A Csábi patakon a szokásos­nál magasabb vízszintet figyeltek meg, de lapzárttánkor még nem volt szükség semmilyen beavatko­zásra vagy készenléti állapot beve­zetésére. Hasonló a helyzet a Sajó és a Rima folyók melletti községek­ben, Hanva mellett például már né­hány alacsonyabban fekvő terüle­ten jelent meg a belvíz. A csapadé­kos időjárás miatt még mindig vi­szonylag nagy területről nem tud­ták betakarítani a gazdák az idei kukoricatermést, a belvízfoltok ki­alakulása pedig az őszi vetésben okozhat komolyabb károkat. A bodrogközieknek is a rengeteg eső keserítette meg az életét. Az utóbbi napok csapadékos és enyhe időjárása miatt a karácsonykor le­hullott hótakaró is olvadni kezdett. Az utcák és a járdák nedvesek, la­tyakosak lettek. Főként a gyalogo­sok bosszankodtak, ám az autósok­nak is fokozottan figyelmük kellett, hiszen a közutak egy része is síkos­sá vált. Csütörtök estére ugyan az időjárás hidegebbre fordult, reg­gelre azonban megenyhült, és újra esni kezdett. Bár a belvíz egyelőre nem okoz a múlt tavaszihoz hasonló gondokat, a régió alacsonnyabban fekvő ré­szei víz alá kerülhetnek. Tavasszal a víz kerteket és termőföldeket ön­tött el, sőt, több helyütt a pincékbe és a lakóházakba is betört. Király- helmecen egyelőre még nem kel­lett szivattyúzni a belvizet az utcák­ról, ám a helyiek felkészültek a probléma kezelésére. A régióban egyébként a sok eső és a hóolvadás miatt a folyók szintje is nőtt. A Bod­rog például a hétvégén egyetlen nap leforgása alatt 185 centimétert emelkedett, (szászi, leczo) EZ in A KÉRDÉS Magánemberként és polgárként mit vár a most megkezdődött esztendőtől? Antal Viktória egyetemi hall­gató, Kassa: Remélem, hogy a magánéletem legalább olyan jól fog alakulni, mint tavaly, mert ezen a téren ed­dig minden összejött. Szükségem is van optimizmusra, ugyanis má­jusban lesz az államvizsgám, ami­től eléggé tartok. Idén életem ed­digi legizgalmasabb és egyben legnehezebb időszaka vár rám: el kell helyezkednem, lehetőleg a szülővárosomban, hogy ne kelljen utazgatnom, és hogy össze tud­junk költözni a barátommal. Jogi egyetemre járok, és tele vagyok várakozással, kíváncsisággal. Nyáron hosszabb ideig utazgatni akarok Európában, mielőtt belé­pek a nagybetűs életbe. Szeret­nénk meglátogatni a Londonban élő bátyámat, majd igazi hátizsá­kos csavargókként járnánk be a kontinenst. Baranyai Anna nyugalmazott nővér, Kéménd: Békességet, szeretet, megértést és mindenekelőtt jó egészséget szeretnék kívánni az egész család számára. Az általam vezetett Vas­virág hagyományőrző csoport tag­jainak, az én kedves gyermekeim­nek pedig azt kérném, hogy még nagyon sokáig örülhessünk egy­másnak. A Vasvirág tavaly gazdag évet zárt, tizenhét fellépésünk volt, nyolc koreográfiánk van. Ardamica Zorán egyetemi ok­tató, könyvkiadó, Losonc: Mit várok el ideális esetben, vagy mi az amire számíthatok - így közelíteném meg a kérdést. Mivel az oktatásügyben dolgo­zom, azt várom, hogy annyi mun­kám legyen, amennyi a fizetésem, vagy annyi fizetésem legyen, amennyi a munkám. Sajnos, úgy néz ki, a munkám még több lesz, a fizetésem reálértéke pedig még kisebb. Remélem, legalább az emberek gondolkodása változik. Annyira derűlátó vagyok, hogy mindig a legrosszabbra számítok, így aztán csak kellemes meglepe­tések érhetnek. A közéletről leg­szívesebben nem beszélnék, mert minden, amit múlt őszre és télre jósoltam, bejött. Szeretnék nor­mális, teljes életet élni, sokkal többet együtt lenni a családom­mal, többet foglalkozni a gyere­keimmel. Vincze Lívia marketingrefe­rens, Párkány: Sokkal több időt szeretnék töl­teni a kisfiámmal, szeretném, ha idén valamelyik közeli tengerhez is elvihetnénk őt nyaralni. Szak­mai szempontból pedig arra tö­rekszem, hogy a Vadas fürdő or­szágosan is piacvezető, közked­velt stranddá váljon, vonzóvá a környező államokban is. (juk, száz, szászi, buch) JOGI TANÁCS Munkaszolgálatosok kárpótlása Húszévesen, 1955 október 25-én rukkoltam be Párkány­ból. Még aznap Nyitrára szállí­tottak, bevagoníroztak, és kö­rülbelül 24 óra múlva megér­keztünk a Csehországba Lázné Kyndžvartba. Itt kaptunk kato­nai egyenruhát a megkülön­böztető munkaszolgálatos jel­lel (TP - technický prápor megnevezés, valamint egy bá­nyatorony vörös csillaggal). Dolgoztam erdő irtásánál, ás­tam vízvezetéket és csatornát, dolgoztam építkezésen 12 órás műszakokban. 1957 kará­csonyán szereltem le. A 26 hó­napos katonai szolgálat alatt viseltem a „TP” jelet, ami azo­nos volt az azt megelőző „PTP” jellel. A nemzetközi politika nyomására a „munkás” meg­nevezést törölték. Tartalé­kosként 1959-ben egy hónapra újra mozgósítottak. Nagy igaz­ságtalanságként élem meg, hogy a kárpótlást a törvény csak a PTP esetében biztosítja. Jelige: Kárpótlás A rendszerváltás előtti idő­szakban letöltött kötelező kato­nai szolgálattal kapcsolatos sé­relmek rehabüitációjára jelenleg egyetlen kárpótlási törvény vo­natkozik, a 2004. évi 726. számú törvény. Ezt nemrégiben meg­változtatták, és a módosítás 2005. december 30-án hatályba lépett. A módosított jogszabály értelmében kárpótlásra jogosul­tak mindazon személyek vagy az özvegyük, akiket az 1948-tól 1954-ig terjedő időszakban a rendszer ellenségeinek minősí­tettek, és ezért a katonai szolgá­latuk ideje alatt úgynevezett kényszermunka-táborokba (vojenské tábory nútených prác) vagy pedig műszaki segédzászló­aljakba (pomocné technické prápory) voltak besorolva. Az eddig érvényes szabályozás sze­rint kárpótlás csak a kényszer­munka-táborokban szolgálókra vonatkozott. A december 30-án hatályba lépett módosítással bő­vült a jogosultak köre azokra is, akik eredetileg ugyan a kény­szermunka-táborokba voltak be­sorolva, de később átkerültek a műszaki segédzászlóaljakba. A módosítás meghatározza, kik azok, akik politikai megbízhatat­lanságuk miatt a rendszer ellen­ségeinek minősültek. Tekintettel a jogosultak köré­nek bővítésére a kárpótlási kér­vények benyújtási határideje 2005. december 31-ről 2006 jú­nius 30-ra módosult. A folyamat­ban lévő ügyeket a minisztérium már az új szabályok szerint bírál­ja el. Az a személy, akinek a kér­vényét elutasították, de a módo­sítás szerint mégis jogosult a kár­pótlásra, újra kérvényezheti azt. A kárpótlás mértéke, a kérvé­nyek elbírálásának folyamata és feltételei változatlanok marad­tak. A kérvényt írásban kell be­nyújtani a védelmi minisztérium illetékes osztályának címre: Ministerstvo obrany, oddelenie pre vydávanie osvedčení, 832 47 Bratislava, Kutuzovova č. 8. A kérvényhez szükséges mellékel­ni a katonai archívum igazolását az érintett katonai szolgálatára vonatkozóan, amelyet a követke­ző címen lehet beszerezni: Vo­jenský archív Trnava, Univer­zitné nám 2,917 00 Trnava. Ha a katonai archívumban lévő doku­mentumokból nem tűnik ki, hogy az érintett politikailag megbízhatatlannak minősült, akkor - a módosítás értelmében - erre vonatkozólag egyéb hiva­talos dokumentum is elfogadha­tó bizonyítékként. A kártérítés összege: ♦ 1500 korona minden, akár­csak megkezdett hónapért, ame­lyet az érintett kényszermunka­táborban vagy műszaki segéd­zászlóaljnál letöltött a kétéves sorkatonai szolgálata ideje alatt; ♦ 2000 korona minden, akár­csak megkezdett hónapért, ame­lyet az érintett kényszermunka­táborban vagy műszaki segéd- zászlóaljnál töltött a sorkatonai szolgálat idejét meghaladóan; ♦ 2000 korona minden, akár­csak megkezdett hónapért, amely alatt az érintett rendkívüli hadgyakorlaton vett részt. Ha az érintett elhunyt, és a kérvényező az özvegye, ő csak a fentiek alapján kiszámított ösz- szeg 50 százalékát kapja meg. A kártérítés legfeljebb 60 ezer ko­rona, özvegy estében 30 ezer. Az elfogadott törvénymódosí­tás némileg enyhítette a fenti le­vélben felvetett igazságtalan helyzetet. Sajnos, levélírónk a módosítás értelmében sem jo­gosult kárpótlásra - két okból kifolyólag. Egyrészt azért, mert a kárpótlás csak azokra vonat­kozik, akik az 1948-1954 között kezdték letölteni a szolgálatu­kat. Másfelől a kárpótlás to­vábbra sem vonatkozik azokra, akik katonai szolgálatukat azonnal műszaki segédzászló­aljnál kezdték meg, és nem ké­sőbb sorolták át őket az ilyen alakulatokhoz a kényszermun­ka-táborokból. Gulyás Éva ügyvéd VARHAT0 IDŐJÁRÁS: BORÚS, CSAPADÉKOS, 1-5 FOK A Nap kel 07.44-kor - nyugszik 16.08-kor A Hold kel 09.53-kor- nyugszik 19.00-kor Ózonhír: Szlovákia felett tegnap 329 Dobson-egységet mértek, ami egy százalékkal haladja meg a sokéves átlag szerinti értéket. Az ult­raibolya sugárzás az évszaknak megfelelő intenzitású. ELŐREJELZÉS Az ország nagy része felett borult lesz az égbolt, szinte mindenhol várható több-ke­vesebb csapadék, főként eső. Nap­pal 1 és 5 fok közti hőmérsékletre számíthatunk, éjjelre pedig 0 és mí­nusz 4 fok közé hűl le a levegő. Bo­rús lesz az időjárás kedden is, sok esővel, havasesővel, kivált a keleti országrész magasabban fekvő terü­letein. Szerdán is sok helyen várha­tó eső. Napközben 2 és mínusz 2 fok közti értékekeket mutathat a hőmérő higanyszála. ORVOSMETEOROLÓGIA A mozgásszervi panaszokkal, reu­mával küszködő- ket viseli meg leg­inkább az időjá­rás. A szív- és érrendszeri problé­mákkal küszködök esetében főként a vérnyomás hirtelen ingadozása jelenthet gondot. Fáradékonyab­bak, idegesebbek lehetünk, kevés­bé tudunk majd összpontosítani a feladatainkra, ezért munkavégzés­kor és vezetés közben is legyünk elővigyázatosak! Holnap már né­mileg kedvezőbb hatásokra számít­hatunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom