Új Szó, 2006. január (59. évfolyam, 1-25. szám)

2006-01-02 / 1. szám, hétfő

Közélet ÚJ SZÓ 2006. JANUÁR 2. RÖVIDEN Nyakunkon az ónos eső Pozsony. A rendőrség arra kér mindenkit, ha teheti, továbbra se kelljen útra, mert az időjárás a következő napokban is gondot okozhat a közlekedésben. Az előrejelzések szerint ugyanis esőre, ónos esőre, s emiatt - különösen éjszaka - jeges utakra számíthatunk, már tegnap is több helyen veszélyes volt a közlekedés. A rendőr-főkapitányság ja­vaslata szerint az autópályákon sem tanácsos előzni, ajánlatos a biz­tonságosabb jobb sávban közlekedni, és az útviszonyoknak megfelelő sebességgel hajtani, ami ónos esőben mindössze 20 km/ó. (t, s) Szilveszter a hó fogságában Csaca (Čadca). Még tegnap is ezer ember, köztük turisták és helyi lakosok voltak elzárva a külvilágtól a havazás és hófúvás mi­att a város környéki településeken. Továbbra is érvényben volt a még pénteken, az országos hóvihar idején meghirdetett rendkívü­li állapot. (TASR) Rangos állami díj Dráfi Mátyásnak Pozsony. A Szlovákia kulturális életének és színművészetének előmozdítása terén szerzett érdemei elismeréseképpen a Pribina- kereszt harmadik osztályát adományozta tegnap Ivan Gašparovič ál­lamfő Dráfi Mátyásnak. A köz- és elismert színművész 1965-ben végzett a pozsonyi színművészeti főiskolán, amelynek 1982 óta ok­tatója is. A komáromi Magyar Területi Színház (MATESZ; a jelenlegi Jókai Színház jogelődje) oszlopos tagjaként kollégáival számos da­rabot vitt sikerre, játszott filmekben és hangjátékokban, gyakran vendégszerepeit rangos magyarországi színházakban is. Fellép a Vertigo Szlovák Színházzal is, amely elsősorban a magyarországi szlovákoknak ad elő. (s, ú) Elsősök behatása január 15-től Pozsony. Január 15-e és február 15-e közt tartják a leendő elsősök behatását az alapiskolákban - tájékoztatott az oktatási minisztérium. A pontos napo(ka)t a tanintézmények igazgatói határozzák meg. Az előzetes adatok szerint szeptembertől körülbelül 55 ezer új tanuló koptatja majd a padokat az alapiskolák első évfolyamaiban. (SITA) Miután elült a hóvihar, Vladimír Palkó belügyminiszter bejelentette: megbirkóztunk a helyzettel Kitombolta magát a hóvihar Dl, ahol a legdrámaibb volt a helyzet. így festett egy nappal a hófúvás után a megtisztított autópálya Pozsony és Nagyszombat közt. Az útkarbantartók szerint még két nap kellett volna valamennyi roncs elvontatására, de inkább megnyitották Szilveszter reggelén az autópályát. (TASR-felvétel) Pozsony. Nehezen eszmélt az ország nyugati része a pénteki havazás és hófú­vás okozta közlekedési ká­oszból. Dél-Szlovákia több útszakaszát is csak szom­baton napközben tették járhatóvá, és sokan csak Szilveszter napján, annak is későbbi szakában jutot­tak haza a hó és a dugók fogságából, vagy az órákat késő vonatokkal. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Szombaton délben Vladimír Palkó belügyminiszter bejelentet­te: Szlovákia megbirkózott a hó­helyzettel. Háromszáznál is több járművet kellett kiszabadítani a helyenként több méter magas hóból, s körül­belül ezer embernek biztosítottak ideiglenes ellátást községi hivata­lokban, benzinkutakon és másutt. Az árokba futott, felborult, az uta­kon keresztbe fordult kamionok ki­szabadítására a tűzoltóság hatvan speciális járművét (köztük lánctal­pasokat és darukat) kellett bevet­ni. Az első osztályú utakat és az au­tópályákat még pénteken késő este többé-kevésbé járhatóvá tették, köztük például a Pozsonyt Komá­rommal összekötő főutat is, ame­lyen aznap szinte egész nap több kilométer hosszú kocsisor állt. Haj­nalban megújulhatott a forgalom a Nyitra és Aranyosmarót közti sza­kaszon is. Helyreállt az áramszol­gáltatás Komáromban is; a város egy részében pénteken több órán át nem volt villany. Más vidékeken is több órás áramkimaradás volt több településen, ez főleg azoknak okozott gondot, akik villannyal fű- tenek. A Dl-es sztráda Pozsony és Szene közti szakaszán csak szom­baton reggel nyolc órara sikerült eltávolítani a péntek délelőtti tra­gikus tömegbalesetben teljesen összeroncsolódott, széttörött vagy megrongálódott járműveket. Ah­hoz, hogy reggelre megindulhas­son a forgalom az ország egyik fő közlekedési ütőerének számító au­tópályán, a roncsok egy részét kénytelenek voltak ideiglenesen az úttesten kívülre tolni. Itt hatvan jármű karambolozott, négyen éle­tüket vesztették: egy felborult tar­tálykocsi alatt egy 22 éves liptó- szentmiklósi férfi és egy 44 éves, ugyancsak onnan származó nő halt meg. Végzetes volt az út egy 18 éves fővárosi lány és egy 62 éves lévai nő számára is. (s,t) Jó irányba haladunk, de... (TASR-felvétel) A függetleneket ostorozta az államfő Gašparovič újévi beszéde ÖSSZEFOGLALÓNK Pozsony. Ivan Gašparovič állam­fő újévi beszédében elismerte, hogy a kormány reformintézkedé­sei szükségesek voltak, és azoknak köszönhetően nőhet az életszínvo­nal, a foglalkoztatottság és fejlőd­het a gazdaság. Ugyanakkor figyel­meztetett, hogy a változásoknak vesztesei is varrnak, és a kormány­nak több figyelmet kellene fordíta­nia ezekre a rétegekre. Az egész­ségügyi és a nyugdíjreform a bete­gek és idősek életét nehezítette, to­vábbá óriási a különbség az ország egyes régiói közt. Emellett az évről évre folytatódó áremelések szülte minden családot megterhelnek, nem csupán, a rossz szociális hely­zetben levőket. Meglátása szerint tovább mélyült a különbség a gaz­dagok és a szegények közt. A politikai élet egyik legsúlyo­sabb gondjának a független parla­menti képviselőket tartja az állam­fő. Szerinte akár az alkotmányt is módosítani kellene annak érdeké­ben, hogy a parlamentben ne tény­kedjenek olyan emberek, akiknek senkinek sem tartoznak felelősség­gel, senki sem vonhatja kérdőre őket, miközben a törvényhozás szá­zezrek sorsát érintő törvényeket hoz. Gašparovič szerint tavaly to­vább csökkent a politikai kultúra színvonala. A pártok egymással vi- szálykodtak, nemzetiségi ellenté­tek is előkerültek, és „összecsap­tak” az egyházak, illetve az „egyhá­zak dominánsnak tartott helyze­tén” változtatni akarók. Összessé­gében véve a pártoknak többet kel­lene foglalkozniuk az emberek va­lós problémáival. Dzurinda a függetlenekről Mikuláš Dzurinda kormányfő szerint a független parlamenti kép­viselők egyszerűen azért támogat­ják a kormányt, mert ez az érde­kük, és ezt műiden józanul ítélkező ember beláthatja. Ha a kormány képtelen lenne kormányozni, egy évvel előrehozták volna a választá­sokat és a függedenek elveszítik mandátumukat. Véleménye szerint a Smer tartja melegen azt a témát, mert más témája nincs. A képvise­lővásárlással és Pavol Rusko rejtett kamerával készített felvételével kapcsolatban elmondta, az, amit az ANO elnöke művelt, az új büntető­törvénykönyv alapján már bünte­tendő cseleket lesz. Tehát nem kí­ván foglalkozni ilyen erkölcstelen, törvénybe ütköző eljárással, ez a rendőrség dolga, (tasr, sita, ú) Nem várhat voksot új párt az MKP-val rokonszenvezők 57%-ától, ám 13,6%-uk nem is vesz részt a választásokon A lakosság negyedének mindegy, ki kormányoz Milyen kormány alakuljon? (Az adatok százalékban) ÚJ SZÓ-ELEMZÉS Pozsony. Az emberek 23 száza­lékának mindegy, idén milyen összetételű és irányultságú új kor­mány alakul a parlamenti válasz­tások után - derül ki abból a fel­mérésből, amelyet az MVK közvé­lemény-kutató ügynökség készí­tett lapunk megbízásából. Százból nyolcán nem tudják, milyen koalíció kedvezne Szlová­kiának. A válaszadók majdnem kétötöde vegyes (tehát jobb- és baloldali pártokat is tömörítő) ka­binetet képzel el. Csak baloldali kormányt 16,6, „tisztán” jobbolda­Voksolás szeptember 16-ig Pozsony. Legkésőbb szep­tember 16-ig kell megtartani a parlamenti választásokat. Az időpontról Pavol Hrušovský házelnök dönt. Ugyancsak ő határoz arról, hogy az év vége felé pontosan mikor tartsák meg a helyhatósági választá­sokat. Időközi önkormányzati választások márciusban lesz­nek ott, ahol betöltetlen a pol­gármesteri poszt, vagy nem teljes a képviselő-testület lét­száma. (TASR) lit 12,9 százaléknyian várnak. A szlovákiai magyarok esetében a vegyes kormányra „szavazók” ará­nya 34,1 százalék; a baloldalit kí­vánóké 6,1, a jobboldalit preferá­lóké pedig 18,4 százalék. Nem tu­dott érdemi választ adni mintegy 14 százalék, 27,7 százaléknyian pedig azt közölték, hogy számuk­ra mindegy. (Azok körében, akik bevallottan az MKP-val rokon­szenveznek, jobboldali kormányra 29,6, vegyesre 43,5 százalék vár.) A választók körülbelül egyhar- mada kész szavazni olyan pártra, amelyet csak a közeljövőben hoz­nának létre; 1,8 százaléknak mindegy, müyen profilú lenne az új formáció, mintegy 31 százalék azonban a pártról szerzett infor­mációk alapján döntené el, neki adja-e a voksát. Nem hajlandó a 2002-ben vá­lasztott pártra szavazni 33,3 szá­zalék, „párthű” marad 34,2 száza­lék. Majdnem minden ötödik megkérdezett úgy nyilatkozott, hogy négy évvel ezelőtt nem járult az urnához. A reprezentatív minta szerint a szlovákiai magyarok 0,7 százaléka feltételek nélkül választana újon­nan létrejövő pártot, további 23,9 százaléka pedig akkor, ha az prog­ramjával, politikájával megnyer­né. Határozottan elutasítja ennek lehetőségét 36 százalék, 29,3 szá­zaléknyian pedig úgy nyilatkoz­tak, hogy nem is mennek szavaz­ni. „Nem tudom” - ezzel válaszolt a kérdésre a magyar megkérdezet­tek egytizede. Az MKP-szimpa- tizánsok 19,9 százaléka is azt kö­zölte, hogy hajlandó egy új, neki tetsző pártnak adni a szavazatát. Nem várhatnak voksot az új pár­tok az MKP-val rokonszenvezők mintegy 57 százalékától, ám 13,6 százaléknyian jelezték, nem vesz­nek részt a választásokon. A ma­gát magyarnak vallók 48,5 száza­léka ugyanazt a pártot választaná, mint négy évvel ezelőtt, tíz száza­léka nem tudja, így tenne-e, de 21,5 már most biztos abban, hogy más pártot segít a szavazatával, műit amelyet 2002-ben. A magu­kat MKP-szimpatizánsnak vallók 90,7 százaléka tart ki biztosan a magyar párt mellett az idei válasz­tásokon is. (korp) » Csendesebb volt a szilveszter, de azért akadt dolguk a baleseti sebészeknek Idén kevesebb petárdabaleset történt ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Nagyszombat/Trencsén. Bár a nagy hó miatti kiszámíthatat­lan közlekedés sokakat otthon marasztalt, a nagyobb városok központjaiban több százan, Po­zsonyban pedig mintegy négy- venezren szilvesztereztek a sza­bad ég alatt. A fővárosban szigorú biztonsá­gi intézkedéseket foganatosítot­tak, ezért néhány ittas randalíro­zón kívül senkivel sem gyűlt meg igazán a rendőrök baja. A baleseti sebészetek szerint idén kevesebb gond volt a petárdázókkal, de mindig vannak, akik magukat és a környezetüket veszélyeztetik ily módon. Trencsénben egy 40 éves férfi kezében robbant fel egy pe­tárda. Gyorsan kórházba szállítot­ták, ahol azonnal megműtötték az összeroncsolódott kézfejét. Az or­vosok egyelőre nem nyilatkoztak arról, hogy milyen a férfi egészsé­gi állapota, szemtanúk azonban úgy tudják, az arcán is súlyosabb égési sérüléseket szenvedett. A petárdát hivatalos engedéllyel rendelkező árustól vette, de meg­gyújtásakor nem tartotta be a mellékelt használati utasítást. Nagyszombatban rövid idő lefor­gása alatt húsz megsérült sze­mélyt kellett ellátniuk az orvosok­nak (néhányat részegség vagy ve­rekedés miatt); legalább kétszer annyit, mint az előző szilvesztere­ken. (s, t)

Next

/
Oldalképek
Tartalom