Új Szó, 2005. szeptember (58. évfolyam, 203-226. szám)

2005-09-14 / 213. szám, szerda

2 Közélet ÚJ SZÓ 2005. SZEPTEMBER 14. RÖVIDEN Mintegy 1 koronával olcsóbb a benzin Pozsony. Lapunk értesülései szerint mától mintegy 1 koronával csökken a 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára. A Slovnaft az elmúlt időszakban a hosszabb távú olajpiaci tendenciákat követte figyelemmel, ezért nálunk nem volt a csehországihoz hasonló ideges benzinársokk. Az olajtársaság a világpiaci árak mérsékelt lejtmenetét látva most csökkenti árait, (shz) Több mint 500 beszolgáltatott fegyver Pozsony. Eddig 524 fegyvert adtak le a polgárok országszerte az április 14-én életbe lépett fegyveramnesztia keretében - tájékoztat­ta lapunkat Martin Korch, az Országos Rendőr-főkapitányság szó­vivője. A hatóságok szerint a polgárok fokozatosan megbátorod­tak, s egyre többen határozták el magukat arra, hogy megszaba­duljanak illegálisan tartott fegyverüktől - nincs mitől félni, mivel egy évig nem indul eljárás. Az amnesztia 2006. április 14-éig érvé­nyes. Addig bárki szabadon leadhatja illegálisan tartott fegyverét a rendőrségen, s a szakértői vizsgálat után legalizálhatja, (-dem) Kaník mérsékeltebb gázdrágulást akar Pozsony. A gázáremelés arányának mérséklésére törekszik Ľudovít Kaník szociális ügyi miniszter, aki ez ügyben tegnap találkozott Ján Matuskýval, az árszabályozási hivatal elnökével. „A találkozón megoldást kerestünk arra a kérdésre, hogy müyen módon lehetne megállítani, vagy legalább lassítani a gáz árának emelkedését - mondta lapunknak a miniszter - Mindketten lá­tunk erre lehetőséget, a konkrét javaslatokról tájékoztatom a kormányt.” Kaník tárgyalt Ivan Miklós pénzügyminiszterrel is, aki állítólag hajlik a felvázolt megoldás támogatására. „A javaslat minden gázfogyasztót érintene” - mondta Kaník, tehát nem csak az anyagi szükséghelyzetben lévőket, (lpj) Kodály-ügy: a jövő héten elkészül a szlovák tábla Kovarčík márványt akar Az előrehozott választást a törvény által megengedett legrövidebb időn belül szeretnék megtartani MKP-javaslat lesz a rövidítésről (Pavol Funtál felvétele) ÚJ SZÓ-ÉRTESÜLÉS Alsócsitár. A Kodály-emléktáb- la ügyében Pavol Hasúk alsócsitári polgármester tegnapelőtt levelet kapott a kulturális minisztérium­ból. „Azt kérik, helyezzünk el a tábla mellett egy másikat az ere­deti magyar szöveg szlovák fordí­tásával - mondta a polgármester. - Ennek eleget is teszünk, a jövő héten elkészül a másik tábla is, nem lesz márványból, hiszen az kétszázezer koronába került, de a célnak, hogy tájékoztasson, meg­felel.” Mint kiderült, a községi hivatal­ban rögtön az avatás másnapján már Ján Kovarčík HZDS-es parla­menti képviselő is tiltakozott a ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. A Szlovák Orvosi Ka­mara az egészségügy rossz anyagi helyzetét a szűkmarkú állami tá­mogatással indokolja. „Az euró­pai országok közül Szlovákia van a legrosszabb helyzetben, 2003- ban például az állam a nemzeti össztermék mindössze 5,9 száza­lékát fordította az egészségügy fi­nanszírozására” - tájékoztatott Müan Dragula, a kamara elnöke. Szerintük riasztó az is, hogy a GDP-arányos állami támogatás egyre csökken Szlovákiában. „Az egészségügy folyamatosan fejlő­dik, például ma már a rákos daga­natok 80 százaléka gyógyítható, ez azonban pénzbe kerül” - állítja Dragula. - Európa minden álla­mában nőnek az egészségügyi ki­adások, csak nálunk csökkennek.” Ezzel indokolják az alacsony bére­ket is, ezért követelik, hogy az ál­lam a saját biztosítottjai után leg­alább az átlagbér 5 százalékát fi­zesse. Az egészségügyi minisztéri­um szerint még javítani kell a rendszer hatékonyságát. „A rosz- szul működő rendszerben a több pénz sem biztosítja a szolgáltatá­sok színvonalának emelkedését” - állítja az egészségügyi minisztéri­magyar szöveg ellen. Érdeklődé­sünkre cáfolta, hogy ő kezdemé­nyezte volna a minisztériumi felje­lentést, de azt nem tagadta, hogy „bizonyos helyeken említést tett a dologról”. Mint mondta, a parla­mentben is interpellálta volna Csáky Pál miniszterelnök-helyet­test és František Tóth kulturális minisztert, ha az egyáltalán ülé­sezne. „Ha már egy ilyen jelentős személynek táblát avatnak, akkor a szlovák állampolgároknak is jo­guk van tudni, ki volt ő” - véli Kovarčík. Azt is elmondta, ő csak azzal éri be, ha a szlovák nyelvű tábla ugyanolyan nagyságú lesz és ugyanolyan márványból készül majd, mint a magyar, egyébként újra tiltakozni fog. (vm) um. A rendelkezésre álló összeg a gazdaság fejlődésével összhang­ban emelkedni fog, a foglalkozta­tottak számának emelkedésével nő majd a felhasználható összeg is. A minisztériummal ért egyet Peter Pažitný, az Egészségpoliti­kai Intézet munkatársa is. „A mű­ködésre jut elég pénz - mondta la­punknak. - Nem állja meg a he­lyét az az állítás sem, hogy alacso­nyak a bérek.” Az intézet összeha­sonlító felmérése szerint a szlovák orvosok és nővérek arányait te­kintve jobban keresnek, mint csehországi vagy magyarországi társaik. „2003-ban a szlovákiai orvosok az átlagbér 2,07-szere- sét, a csehek 2,01-szeresét, a ma­gyarok pedig mindössze 1,33- szorosát keresték” - állítja Pažitný. Az intézet ebbe a kimuta­tásba azonban beszámította az ügyeletekért járó juttatásokat is. Eltérőek az átlagbérek is a három országban: Csehországban jelen­leg 18 763 cseh, azaz 24 654 szlo­vák korona az átlagkereset, Ma­gyarországon pedig 156 900 fo­rint, ami 24 617 szlovák koroná­nak felel meg. A statisztikai hiva­tal jelentése szerint Szlovákiában az átlagkereset mindössze 16 737 korona volt. (lpj) Pozsony. Már dolgozik az MKP a megbízatási idő­szak lerövidítéséről szóló alkotmánytörvény terveze­tén, tájékoztatta lapunkat Sólymos Lívia szóvivő. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ „Az országos elnökség jóváhagy­ta Bugár Béla pártelnök és Bárdos Gyula frakcióvezető lépését, hogy sajtótájékoztatón bejelentették: az MKP nem lát más kiutat a parla­mentben kialakult helyzetből, mint az előrehozott választások kiírását’ - közölte Sólymos. Az elnökség egyben megbízta a párt jogászait, hogy a jövő hét végéig dolgozzák ki a jogszabályjavaslatot ügy, hogy az előrehozott választások a törvény által megengedett legrövidebb időn belül megvalósuljanak. „Ha lehetetlenség normálisan kormányozni, s a parlament kép­telen törvényeket elfogadni, ak­kor legyenek előrehozott válasz­tások - akár már jövő év januárjá­ban!” -jelentette ki Bugár néhány perccel azután, hogy az ellenzék a 48., rendkívüli ülésen is obstruk- cióhoz folyamadott, minek követ­keztében Keszegh Pál nem tehette le képviselői esküjét. Az MKP el­nöke szerint itt az ideje, hogy azok, akik eddig idő előtti vokso­lást követeltek, bebizonyítsák, ki­jelentéseiket mennyire gondolták komolyan. A magyar párt a koalí­ciós partnereivel is tárgyalni fog, mert a helyzet tarthatatlan, s olyan kormánynak nincs értelme, mely kizárólag a függetlenek vagy az ellenzék kénye-kedvétől függ. Ha valamilyen véletlen folytán si­kerülne is feloldani az ellenzéki blokádot, szerinte a mostani patt­helyzet bármikor megismétlőd­het. Az MKP elismerte, az ellenzék kihasználhat minden legitim esz­közt - akár az obstrukciót is -, ám az felettébb erkölcstelen, ha azt az ülést is blokkolják, melynek egye­düli programpontja a képviselői eskütétel. „Robert Fico a minap politikai korrupcióval gyanúsítot­ta meg a kormánykoalíciót, mi­közben saját maga vetemedett ilyesmire azzal, hogy tárgyalni akar arról, milyen feltételek mel­lett engedjék a parlamentbe az el­hunyt honatya helyére javasolt személyt” - mondta Bugár. Mivel a plénum a 48., rendkívü­li ülésen negyedik nekifutásra is Házelnök és helyettese határozatképtelen volt, azaz mindössze 72-en jelezték jelenlé­tüket, a házelnök elnapolta az ülést ma reggelre. Ha továbbra sem sikerül megtörni a blokádot, házbizottsági ülést hívnak össze, hogy megvitassák, a parlament hogyan dolgozzon tovább. Idő­közben Pavol Hrušovský már ta­lálkára invitálta az ellenzéki pár­tok képviselőit, hogy információ­kat gyűjtsön, mert eddig az állító­lagos ellenzéki feltételek hivatalos tárgyalásokon még nem hangzot­tak el. A házelnök nem tudja, tény­legesen van-e akarat a választási ciklus lerövidítésére, valamint hogy a Szabad Fórum és a HZDS mit ért a kormány átalakítása alatt. Az egyeztetések eredménye­iről a házelnök koalíciós partnere­it is tájékoztatja, hogy könnyeb­ben találhassák meg a patthelyzet­ből kivezető utat. Szélsőséges megoldásként a KDH az előreho­zott választásoktól sem ódzkodik. Hrušovský a kialakult helyzetért Pavol Ruskót, az ANO elnökét tet­te felelőssé, s nem bánja, hogy a koalíció felmondta vele az együtt­működést, mert most az ország ar­culatáért és az értékekért is folyik a harc, tette hozzá. Fico és a kiút Mikuláš Dzurinda kormánya nem élvezi a parlament támoga­tottságát, a törvényhozás nélkül azonban nem működhet, s e tart­hatatlan helyzetből kizárólag az előrehozott választások jelentik a kiutat - szögezte le Robert Fico. A Smer elnöke szerint a koalíció ma­ga idézte elő a bajt, ezért neki kell megoldania, s felszólította a mi­niszterelnököt: a lehető leggyor­sabban .jöjjön elő rejtekhelyéről”, lépjen valamivel a parlament elé! „Ne csak akkor menjen a tévébe, amikor nincs ott ellenfele! Arról se beszéljen, hogy műiden rendben, s hogy mennyire figyelmesen hall­gatja a polgárok problémáit!” - je­gyezte meg az ellenzéki politikus. Kész támogatni a megbízatási idő­szak lerövidítését, a választásokig pedig hajlandó hozzájárulni a par­lament működésképességéhez, de csak ha a kormány nem folytatja a magánosítást. A jövő évi költség- vetést azonban a Smer semmilyen körülmények között nem hajlandó megszavazni, s elutasítja azt is, hogy a kabinet különféle rendele­tek és határozatok segítségével próbálja gyakorolni végrehajtói hatalmát, miközben átláthatatlan megállapodást köt a független képviselőkkel. Fico visszautasítot­ta Bugár bírálatát is, szerinte a pótképviselő eskütételét a koalíció akadályozza azzal, hogy képtelen kellő számú szavazatot biztosíta­ni. Ugyanakkor az ellenzéknek sincs elég voksa a kabinet meg­buktatásához, s Fico kitérő választ adott arra, hogy ha nem lenne 90 voks a megbízatási időszak lerövi­dítéséhez, benyújt-e bizalmatlan- sági indítványt a miniszterelnök­kel szemben: „Most Dzurindán a sor, hogy lépjen!” Bohumel Han- zellel kapcsolatban, aki a koalíció­val összhangban szavazott, Fico megjegyezte: kisebb gondja is na­gyobb annál, hogy vele foglalkoz­zon, ám a napokban majd erre is kitérnek. Ivan Gašparovič államfő úgy véli, ha a pártok nem képesek megállapodni, a kialakult helyzet­re egyedül az idő előtti választá­sok jelentenek megoldást, (sza) Gyengíti a koronát a bizonytalanság Pozsony. A belpolitikai bizonytalanság következtében tegnap az euróhoz viszonyítva 20 fillérrel gyengült a korona. „Tekintetbe véve a korona árfolyamára negatív hatást gyakorló parlamenti történéseket, további gyengülésre van kilátás” - közölte Patrik Ma­ke pénzpiaci elemző. Tegnap egyébként 38,450 korona/euró szinten zárt a hazai fizetőeszköz. A jövő évi költségvetésről tár­gyaltak tegnap az SDKÚ, a KDH, az MKP és a Lintner-csoport kép­viselői. Az eredetileg követelt 37 milliárd koronát sikerült lefaragni 19,5 milliárdra; a KDH 10, az SDKÚ 2,5, az MKP 4,7, a Lintner- csoport 3,6 milliárdot szeretne pluszban, miközben csak 4 milliár- dot lehet így elosztani. (SITA) PARLAMENTI VELEMENYEK ♦ Tomáš Galbavý (SDKÚ): Túllőtt a célon az ellenzék azzal, hogy nem tette lehetővé a Kom- lósy Zsolt helyére javasolt képvi­selő eskütételét. Egyesek leved­lették a legalapvetőbb illemet is, ám reméli, a parlament előbb- utóbb visszazökken a régi kerék­vágásba. ♦ Zuzana Martináková (Sza­bad Fórum): Keszegh Pál esküté­tele mellékes probléma. A párttal senki sem akart beszélni a parla­menti helyzetről és a kormány- válságról. A miniszterelnöknek bizalmi szavazást kellene kérnie, s arról kellene tárgyalnia, a tör­vényhozás milyen feltételek mel­lett hajlandó bizalmat adni neki. Martináková kész egyeztetni a kabinet átalakításáról, s a sikeres tárgyalások esetén az előrehozott választások elkerülhetőek. Ha el­utasítják őket, támogatni fogják az idő előtti voksolást, bármikor lesz is. ♦ Müan Urbáni (HZDS): Azon­nali idő előtti választások nem le­hetnének, mert legalább a 120 napot be kell tartani, úgyhogy még januárban sem valószínű. Felfoghatatlan, az MKP hogyan akaija elérni a megbízatási idő­szak megrövidítését, hiszen ah­hoz 90 voks kell. Mindenesetre, ha a parlament elé kerülne Uyen javaslat, a HZDS támogatni fogja. ♦ Jirko Malchárek (liberális ANO-platform): Az ellenzék szé­gyellhető magát, amiért nem tette lehetővé, hogy az elhunyt kolléga helyére új képviselő ülhessen. Va­lóban hiéna módjára viselkedik. Tárgyalni kell, más megoldás nincs. Az idő előtti választások emlegetését korainak tartja. Két sikertelen parlamenti nap után nem lát okot ezzel foglalkozni. A megbízatási időszak megrövidíté­se majd akkor jöhet szóba, ha az ellenzéknek lesz elég szavazata a miniszterek vagy az egész kor­mány menesztéséhez. Jelen pilla­natban csak egyszerű obstrukció- ról van szó. ♦ Jozef Ševc (KSS): Ha a mi­niszterelnök nem teijeszt a parla­ment elé valamüyen megoldási javaslatot, le kellene mondania. A kommunisták bizalmi szava­zást követelnek, s továbbra is blokkolni akaiják a törvényhozás munkáját. ♦ Peter Miššík (SDKÚ): Az idő előtti választások kiírása csak egy lehetőség a sok közül, melyről az SDKÚ még nem tárgyalt. A parla­mentet akár 3 hónapig is blokkol­hatja az ellenzék, ám legalább Keszegh Pálnak megengedhet­nék, hogy letegye az esküt. ♦ Pavol Rusko (ANO): Vagy előrehozott választásokat kell ki­írni, vagy át kell alakítani a kor­mányt, s a személycserét a mi­niszterelnök leváltásával kell kez­deni! A kialakult helyzetért a KDH és az SDKÚ felelős. Óriási hibának nevezte, hogy a partne­rek a háta mögött felmondták a koalíciós szerződést, s megegyez­tek Lintnerékkel. A négy ANO-s ma is az ellenzékkel fog szavazni. ♦ Herman Arvay (független): A koalíció az előrehozott válasz­tásokkal el akaija magától háríta­ni a felelősséget a reformokért, mert így majd arra hivatkozhat­nak, hogy nem volt idejük kijaví­tani a hibákat. ♦ VUiam Veteška (HZDS): Új kormányt kell létrehozni, mely­ben az összes parlamenti párt képviseltethetné magát. Az új ka­binet az idő előtti választásokig irányítaná az országot. A HZDS továbbra is blokkolni fogja a par­lamentet. ♦ Bohumü Hanzel (Smer): Azért szavazott ismét a koalíció­val, mert kitart állítása mellett: dolgozni akar. Ugyanakkor nem akar segíteni Ruskónak szétverni a kormánykoalíciót, (sz-a, s) Az orvosi kamara az egészségügyiek bérezéséről Innen kicsi, onnan nagy

Next

/
Oldalképek
Tartalom