Új Szó, 2005. augusztus (58. évfolyam, 203-226. szám)

2005-09-14 / 213. szám, szerda

MA 32 OLDALON Holnap ünnep, az Új Szó nem jelenik meg. Olvasóink legközelebb pénteken vehetik kezükbe a lapot. UT SZÓ SZÜLŐFÖLDÜNK Melléklet magyarlakta régiók életéröl 29-32. oldal 1____________________________1 2005. szeptember 14., szerda Ára 10 korona (előfizetőknek 9 korona) 58. évfolyam, 213. szám www.ujszo.com Hazai túltengés nyelviskolákból Sok mindenben különbözhetnek, de egy dologban nem: a magas árakban 3. oldal Olajpánik nincs, de még lehet Minden ország a maga módján oldaná meg a benzinár problémáját 14. oldal Naponta 25 ezer ember hal éhen Tanulmány a ma kezdődő ENSZ-csúcs- ra: szegény Niger, gazdag Norvégia 28. oldal Tegnap sem tudta visszavenni a hatalmat az ellenzéktől a kormánykoalíció, ma reggel újabb kísérletek lesznek Előbbre hoznák a parlamenti választást Pozsony. Ellenzékiek és kormánypártiak egyaránt az előrehozott választásokat tartják az egyedüli jó megol­dásnak a parlamentben kialakult patthelyzetben. Az MKP szerint az ellenzék hiénaként viselkedett, amikor még azt sem tette lehetővé, hogy az elhunyt Komlósy Zsolt helyére pótképviselő üljön. A Smer elnöke ezt ki­kérte magának, mondván: a jelenlegi állapotot a kor­mány idézte elő, ezért neki is kell megoldania. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ A kormánykoalíció tegnap ismét megkísérelte megnyitni a 47. parla­menti ülést, sikertelenül. A plénum többszöri nekifutásra is határozat- képtelen volt, ezért a házelnök be­rekesztette a meg sem kezdett ta­nácskozást, ám azonnal összehívta a 48., rendkívüli ülést, éspedig egyeden programponttal, Keszegh Pál képviselői eskütételével. Az el­lenzéki obstrukció miatt azonban a pótképviselő nem foglalhatta el a Komlósy Zsolt halálával megürese­dett helyet. Erkölcsi szempontból ezt többen elítélték. Bugár Béla, az MKP elnöke hiénákat, Bárdos Gyu­la frakcióvezető pedig politikai alagsort emlegetett. „Nekem Bugár ne papoljon er­kölcsről, azt legfeljebb Teréz anyá­NAHAT! Ketrecben tartott amerikai gyerekek Wakeman. Éjszakára ket­recekbe zárt gyerekekre buk­kant nevelőszülőknél az Egye­sült Államokban a rendőrség. Tizenegy gyermeket enged­tek ki mindössze 1 méter szé­les és ugyanilyen magas, illet­ve mély ketrecéből. Koruk 1 és 14 év közötti, mindegyikük fogyatékos. A gyerekek - el­mondásuk szerint - csak éj­szakára kerültek a falba süly- lyesztett ketrecekbe, ame­lyekben párna vagy takaró már nem jutott nekik. Riasz­tókkal viszont felszerelték a ketreceket a nevelőszülők: a készülékek a ketrecajtó nyitá­sára léptek működésbe. A gyerekek között akad, aki már három éve így aludt. (MTI) tói tűrném el” - reagált Robert Fico, a Smer elnöke. Szerinte a par­lamentet nem az ellenzék, hanem maga a kormánykoalíció blokkolja azzal, hogy nincs 76 szavazata. Fico elvárja, hogy Mikuláš Dzu- rinda kormányfő a lehető legrövi­debb időn belül megfelelő megol­dási javaslattal álljon a törvényho­zás elé. Az egyedüli járható út pe­dig az idő előtti voksolás kiírása. A Smer nem fog versengeni az MKP- val, ki dolgozza ki az erről szóló al- kotmánytörvény-tervezetet, s egyetért a magyarokkal azzal, hogy a választásokat minél előbb meg kell tartani. Addig pedig esedeg a parlamentet is működőképessé le­het tenni, ám a Smer ehhez csak akkor hajlandó hozzájárulni, ha a koalíció garantálja, hogy leállít mindenféle magánosítást. Az előrehozott választások híve a Kereszténydemokrata Mozga­lom is. Pavol Hrušovský házelnök a helyzetet tarthatadannak és méltóságon alulinak nevezte, s az ellenzékkel is tárgyalni akar a le­hetséges megoldásokról. Bugár akár már januárban megtartaná az idő előtti voksolást, a házelnök Prítomní Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo Mikorra javasolják a választásokat? je uznášaniaschopná Negyedszerre is csak 72-en MKP KDH Smer Maradék ellenzék 2006januárja 2006 márciusa a lehető legrövidebb időn belül eddig júniust szorgalmaztak szerint azonban meg kell tartani bizonyos törvényes határidőket; így leghamarább csak márciusban jöhetnének szóba. Az ellenzék csak júniust emlegetett. Az SDKÚ óvatosan fogalmazott, akárcsak a Szabad Fórum elnöke, Zuzana Martináková, aki lapunknak kifej­tette: előbb meg kellene próbálni átalakítani a kormányt. Jirko Malchárek, a szabadelvű Lintner- platform tagja, leendő gazdasági miniszter hallani sem akar az idő előtti voksolásról, s érdeklődé­sünkre leszögezte: a helyzet egy­előre nem drámai, az ellenzék csak obstruál, ami a politikai harc normális eszköze. Grigorij Mesež- nikov politológus sem hiszi, hogy akad majd 90 képviselő, aki meg­szavazza a megbízatási időszak le­rövidítését. A parlamentben ugyanis túl sok függeden ül, akik már valószínűleg nem szereznek mandátumot, s jelen pillanatban a HZDS-nek, a kommunistáknak és a kisebb pártoknak sem túl nagy a támogatottságuk, ezért nekik töb­bet ártana, mint használna az idő előtti voksolás. Ma reggel ismét próbálkoznak a parlamenti ülés megkezdésével. További részletek a 2. oldalon, (sza) Kulturális tárca: törvényellenes, hogy csupán magyar felirat van az alkotáson Máris szemet szúrt a Kodály-emléktábla ÚJ SZÓ-ÉRTESÜLÉS Pozsony/Nyitra. Törvénybe ütközik, hogy a két hete felavatott alsócsitán Kodály-emléktáblán csak magyar szöveg olvasható - legalábbis a kulturális minisztéri­um szerint. A tárcát erre a „nem­zetközi faux pas-ra” bizonyos Viliam Jablonický publicista, kri­tikus, művészettörténész figyel­meztette. Főleg azon háborodott fel, hogy az avatáson részt vevő František Tóth kulturális minisz­ternek ez a „hiányosság” nem szúrt szemet. Tóth magyar kollé­gájával, Bozóki Andrással együtt leplezte le a márványtáblát, amelynek elkészítését Csáky Pál kisebbségekért felelős miniszter­elnök-helyettes hivatala finanszí­rozta. „Elmulasztották ezzel az al­kalmat a sokoldalú, gazdag és bo­nyolult magyar-szlovák kulturális kapcsolatok mélyítésére és kulti­válására, amiért állami hivatal­nokként jogi és erkölcsi felelőssé­KODÁLY ZOLTÁN 188Z - 1%7 NÍRDaLGYŰJTÖ ts ZENESZERZŐ A «im, HEGYEK ALATT c nezdal kozsécuni lAtOI AJKÁN SZÜLETETT GYŰJTÉSÉ TETTE VILÁGSZERTE ISMERT? KÖSZÖNETTEL EMLÉKEZÜNK* • 2005 VIKI Zb‘ A tábla (Jana Beňová felvétele) get viselnek és fizetést kapnak” - írja a Tóthnak és Csákynak cím­zett figyelmeztetésében Jablonic­ký. Levelére a kulturális tárca ne­vében Zuzana Mistríková osztály- vezető válaszolt, leszögezve, hogy az alsócsitári községi hivatal a ki­zárólag magyar nyelvű tábla elhe­lyezésével megsértette az 1995- ben jóváhagyott nyelvtörvényt. Az államnyelv Szlovákiában előnyt élvez a kisebbségek nyelvé­vel szemben, és a nyilvánosság tá­jékoztatását célzó feliratokat az állam nyelvén is fel kell tüntetni, mert a kisebbségek jogainak gya­korlása nem vezethet a többségi nemzet diszkriminációjához - áll a minisztérium állásfoglalásában, amelynek végén az ügy kivizsgá­lását és a jogellenes állapot meg­szüntetését ígérik. További részle­tek a 2. oldalon, (vm) Bejutott a parlamentbe az Új Szó. Dolník Erzsébet MKP-képviselő olvassa lapunk tegnapi számát. (Pavol Funtál felvételei) MEGKÉRDEZTÜK Mi a véleménye a jelenlegi parlamenti patthelyzetről? František Mik- loško (KDH): Tizenöt éve te­vékenykedem a törvényhozás­ban, s nem emlékszem rá, hogy valaha is előfordult volna, hogy a honatyák egy része megaka­dályozta egy képviselő számára az eskütételt. Az, ami most zaj­lik, halladan, szégyenletes pre­cedens! Bugár Béla hiéniz- musnak, én szélhámosságnak minősítettem ezt a gonoszsá­got, ám a lényeg ugyanaz: az el­lenzék most is ugyanúgy visel­kedett, mint František Gau­lieder esetében, akit annak ide­jén ugyancsak akarata ellenére fosztottak meg mandátumától. Az MKP szerint idő előtti választásokat kell kiírni, és­pedig a lehető legrövidebb időn belül. A KDH megszavaz­ná az erről szóló alkotmány­törvényt? Szerintem is az előrehozott voksolás a legbölcsebb megol­dás. Az MKP javaslata helyénva­ló, mert a helyzet méltóságon aluli és tarthatatlan. Meggyőző­désem, hogy e kérdésben a KDH a magyar párttal egységesen fog fellépni, és ha a parlament elé kerül egy ilyen javaslat, bizto­san támogatni fogjuk, (sz-a) llllllllllllllll Hill II Ili AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN IDŐJÁRÁS Változóan felhős ég ÁÁÁÁľ/J NÉVNAP Ma: Szeréna és Roxána. ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Telefon: "771335 705038 ........ 31 ,225 38,390 56,898 1,311 15,647 9,769 A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Holnap: Enikő és Melitta. 02/59 233 403-405

Next

/
Oldalképek
Tartalom