Új Szó, 2005. szeptember (58. évfolyam, 203-226. szám)

2005-09-13 / 212. szám, kedd

20 Panoráma - hirdetés ÚJ SZÓ 2005. SZEPTEMBER 13. NAPTÁR Szeptember 13 EGY GONDOLAT „Nem lehet elégszer ismételni az alapelvet, hogy csak akkor lehetünk boldogok, ha saját boldogságunkat mások boldogságában keressük.” Claude-Henri Saint-Simon NÉVNAP Kornél és Lujza A latin Cornelius névből szár­mazik, amelyből a férfiak a Kornél, a nők pedig a Kornélia nevüket vették. A Lujza a fran­cia Louise magyarításának eredménye, s így voltaképpen a női Lajos. • MAI ÉVFORDULÓINK 300 éve hunyt el Thököly Im­re erdélyi fejedelem. Felesé­gül vette I. Rákóczi Ferenc öz­vegyét, a nála 14 évvel idő­sebb Zrínyi Ilonát, s az árvá­kat sajátjaként nevelte fel, a haza javára. 45 éve hunyt el Weiner Leó ze­neszerző. BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! 60 éves Újvári László rajzfilm­rendező, a Gusztáv és a Mézga család című sorozatok animá­ciós rendezője. Müller Katalin (1943) tor­násznő. Rókusfalvy Pál (1964) műsor­vezető. NAPI VICC Egy férfi felkeresi ügyvédjét:- Be akarom adni a válókere­setet.- Miért? - kérdi az ügyvéd.- Mert a feleségem folyton köt.- De az ég szerelmére, ez még nem ok a válásra! Rengeteg nő van, aki szeret kötni. -Valóban? - kérdi a férj. - Sze­retkezés közben is? A cseh államfő cáfolni kívánja a róla megjelenő valótlanságokat Amit Klaus nem mondott Prága. Václav Klaus cseh államfő már torkig van az­zal, hogy rengeteg álhír je­lenik meg róla, ezért úgy döntött, hogy ezeket a ha­mis információkat ezentúl az internetes honlapján rendszeresen cáfolni fogja. KOKES JÁNOS „Nem kívánok ebben a rovatban semmiféle tárgyilagos vitát folytat­ni, arra más rovatok hivatottak. Ez a rovat csupán azon hírek ténysze­rű cáfolatát fogja tartalmazni, amelyeket magamról olvasok reg­gel az újságokban és amelyek nyil­vánvalóan puszta koholmányok” - nyilatkozta újságíróknak Klaus. Kifejtette, az ötletet a feleségétől kapta, aki már kezdi megunni örö­kös morgolódásait a napi sajtó ol­vasásakor, s ezért a minap megje­gyezte: „Ne idegeskedj, ne morgo­lódj, s mindezt ne nekem mond el, hanem tett fel az internetre”. Ennek alapján az elmúlt hét vé­gén a cseh államfő személyes hon­lapján ( www.vaclavklaus.cz ) megjelent az „Amit Klaus nem mondott...” elnevezésű rovat. A rovat egyelőre üres, de Petr Hájek, elnöki szóvivő már biztosította a sajtót, hogy nem sokáig. „Nem fo­gunk kitérni a múlt eseményeire. Biztosíthatok azonban mindenkit, hogy a rovat nem sokáig lesz üres” - szögezte le Hájek. Klaust leg­utóbb a múlt héten hozta ki sodrá­ból a cseh sajtó. „Hivatalos látoga­táson voltam Horvátországban. Amikor Dubrovnikban a gyönyö­rű tengerparton a reggeli kávé mellett elolvastam a cseh sajtó er­ről szóló beszámolóit, nem akar­tam hinni a szememnek. Az újság­írók valószínűleg egy másik ese­ményen voltak...” - állítja a cseh államfő. TALÁLMÁNY Környezetvédelmi díjat nyert a víztisztító zuhany London. Víztisztító zuhanyt ta­lált fel egy brit egyetemista, aki találmányával nyomban besöpört egy jelentős szigetországi környe­zetvédelmi díjat is. A konstruktőr szakos egyete­mi hallgató által tervezett be­rendezés megtisztítja, és újra hasznosíthatóvá teszi a fürdés, zuhanyozás közben keletkező szennyvizet. A tervező elképze­lése szerint a zuhanyblokk mögé vízforgató berendezést, és szű­rőket építenek be a falba, s az így újra felhasználhatóvá tett vi­zet egy fűtőegység ismét a meg­felelő hőmérsékletűre melegíti. A berendezés a zuhany haszná­lata közben is tisztítja, melegíti és visszaforgatja a vizet, haszná­lója azonban le is állíthatja a víz­folyamot, míg az újrahasznosí­tott víz megfelelő hőmérsékletű­re melegszik fel. (pan) Tömeges lábemelés. Spencer Tunick, a meghökkentő fotóiról is­mert fényképész ezúttal a lyoni Edouard Herriot kikötőben mint­egy 1500 csupasz embert kért fel egy kis tornára, hogy elkészítse legújabb különleges fotóját. (SITA/AP-felvétel) Didiana: „Lefekvés előtt félreléptem, aztán már csak egy roppanást hallottam. A talpam egész éjjel fájt, de kibírtam reggelig...” Akik pikáns jelenetekre vágytak, nem csalódtak Rocky, az ötödik kiválasztott egy percig sem gondolkozott, beköl- tözzön-e a villába. A 11 milliós nyereményből elsősorban édesany­ját vinné el nyaraim. (JOJ-felvétel) ÚJ SZÓ-JELENTÉS Pozsony. A kiválasztottak már otthonosan mozognak a villában, pedig még csak néhány napja köl­töztek be. A játékszabályok egyik pontját, a napi kötelező zuhany­zást, mind az öt lakó betartja. Már az első este gátlástalanul mezte­lenre vetkőztek a kamerák előtt, így akik pikáns jelenetekre vágy­tak, nem csalódtak. Elsőnek, mint várható volt, Lin­da látott neki a zuhanyzásnak, né­hány percen belül azonban már Mat’o is csatlakozott hozzá. Az egyedüli, aki magán hagyta a für­dőruhát, Jana volt. Egy percet sem aludtak a kivá­lasztottak az első éjszaka. Hajna­lig szórakoztak, iszogattak, sőt zuhogó esőben lubickoltak a me­dencében. Minden bizonnyal a villában már körvonalazódik az első párkapcsolat, hiszen Rocky és Linda vasárnap éjjel néhány percig csókolództak is - állítólag nem gondolták komolyan, csak szórakoztak. A hatodik kiválasz­tott ma este, lapzártánk után köl­tözött be a villába. A valóságshow-nak megvan az első áldozata is: Didiana, a Kivá­lasztottak éjszakai adásának mű­sorvezetője eltörte a lábát. „Le­fekvés előtt félreléptem, aztán már csak egy roppanást hallot­tam. A talpam egész éjjel fájt, de kibírtam reggelig, amikor elmen­tem orvoshoz. Szerencsére nem kellett begipszelni, csak két-há- rom hétre sínbe tették” - mondta Didiana, aki azonban fájó lábbal is gond nélkül vezeti az éjszakai show-műsort. (dem) ^OVE^sv Euro Info A projektet az Európai Bizottság és Szlovákia Kormányhivatala finanszírozta Jöjjön el szórakozni, ismerje meg az Európai Uniót az EURÓPAI STAFÉTÁN! Koncertek, kóstoló az új tagországok jellegzetes ételeiből, az Európai Unióról szóló kiállítás, vetélkedők gyemekeknek, felnőtteknek és sok-sok mulatság várja BP-5-13648 www.ujszo.com E-mail: redakcia@ujszo.com Lapigazgató: Slezákné Kovács Edit (02/59233401, fax: 02/59233338) Főszerkesztő: Molnár Norbert (02/59233421) Főszerkesztő-helyettes: Sidó H. Zoltán (02/59233425) Kiadásvezetők: Madi Géza, Holop Zsolt (02/59233440) Rovatvezetők: Szentgáli Anikó - politika (02/59233439), Molnár Iván mb. - gazdaság (02/59233424), Kocur László - fókusz (02/59233443) Hizsnyai Zoltán - kultúra (02/59233449), Urbán Gabriella - panoráma (02/59233444), J. Mészáros Károly - sport (02/59233431), Horváth Erika - Nagyszünet, Iskola utca (02/59233427). A regionális híradás vezető szerkesztői: Wein Melinda (02/59233426) - Közép- és Kelet-Szlovákia, Korpás Árpád (02/59233436) - Nyugat-Szlovákia. A szerkesztőbizottság elnöke: Szigeti László. Szerkesztőség: Námestie SNP 30,814 64 Bratislava 1. Fax: 02/59233469 Fiókszerkesztőségek: Királyhelmec, Nagykapos : 0907/773835, Kassa: 055/6002225,0905/780884, Rozsnyó: 0907/587258, Rimaszombat: 0907/773 833, Komárom: 0905/840423, Dunaszerdahely: 031/5511323, Érsekújvár: 0905/840419, Nyitra: 037/6522543, Galánta: 0907/773834, Párkány: 0907/773832, Léva, Ipolyság: 0905/780879. Kiadja a Petit Press Rt., Nám. SNP 30,811 01 Bratislava. Az igazgatótanács elnöke: Alexej Fulmek, tel.: 02/59233101, fax: 02/59233119. Az igazgatótanács tagjai: Slezákné Kovács Edit, tel.: 02/59233401, fax: 02/59233338, Roman Schlarmann, tel.: 037/6551155, Ľubica Tomková, tel.: 055/6002204. Marketing: 02/59233278, lapterjesztés, laprendelés: 02/59233403-405, fax: 02/59233339 Hirdetési osztály: 02/59233228,02/59233235,02/59233200,02/59233240, fax: 02/59233295 E-mail: reklama@ujszo.com . Kassa: B. Némcovej 32,055/6709548,6002210, fax: 055/6002229. Nyomja a PETIT PRESS, Bratislava.Teijeszti: a Szlovák Posta Rt., PONS Rt., D. A. CZVEDLER Kft. Belföldi megrendelések: min­den postahivatalban, postai kézbesítőnél, a Petit Press teijesztési osztályán és a PONS Rt.-ben. Külföldi megrendelések: PONS a. s. vývoz tlače, Záhradnická 151,820 05 Bratislava. Index: 48271. Engedélyszám: 5/2 Minden szerzői jog fenntartva. Az írások, fotók-és grafikonok terjesztése, beleértve azok elektronikus formáját, csak a kiadó írásos jóváhagyásával lehetséges. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A lapok eladott példányszámát ellenőrző ABC SR tagja, az ellenőrzés eredménye a www.sme.sk honlapon található. 'O Lapunk a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának támogatásával jelenik meg. , ofOr«2S22rw

Next

/
Oldalképek
Tartalom