Új Szó, 2005. április (58. évfolyam, 74-99. szám)

2005-04-09 / 81. szám, szombat

6 Külföld ÚJ SZÓ 2005. ÁPRILIS 9. RÖVIDEN Kairói terrorakció Kairó. Háromra emelkedett az egyiptomi főváros bazárjá­ban elkövetett robbantás halá­los áldozatainak száma, miu­tán tegnap belehalt sérülései­be egy amerikai férfi. Az USA kairói nagykövetsége arra fi­gyelmeztette az amerikai ál­lampolgárokat, hogy Kairó­ban tartsák magukat távol a zsúfolt helyszínektől. A csü­törtök esti robbantás célpont­ja néhány amerikai volt, de a detonáció megölt egy francia nőt is és még egy embert, aki­nek a személyazonosságát egyelőre nem sikerült kiderí­teni. Kairói biztonsági forrá­sok szerint ez utóbbi személy valószínűleg nem is turista, hanem maga az öngyilkos me­rénylő. A 19 sérült között tíz egyiptomi, két török, két olasz, két amerikai, két fran­cia és egy brit állampolgár volt. A jelentések szerint a me­rénylő egy motorkerékpárról vagy más elhaladó járműről dobott robbanószerkezetet tu­risták egy csoportjára. (MTI) Tárgyalnának Kadhafival Szófia. Kész tárgyalni Mo- ammer el-Kadhafi líbiai elnök­kel az észak-afrikai országban halálra ítélt bolgár egészség- ügyiekről, mielőtt ügyükben meghozzák a végső döntést. Ezt Georgi Parvanov bolgár ál­lamfő jelentette be. Elmondta: nemrégiben Líbiába szóló meghívást kapott és ő hajlan­dó odautazni. Parvanov azu­tán nyilatkozott újságíróknak, hogy tárgyalt Borisz Tadics szerb kollégájával, aki felaján­lotta, kész közvetíteni Szófia és Tripoli között az ügyben. A Tripoliban 1999 februárjában őrizetbe vett öt egészségügyi dolgozót bűnösnek találták abban, hogy Bengázi kórházá­ban 426 líbiai gyermeket a ha­lálos AIDS-betegeség kóroko­zójával fertőztek meg vérké­szítmények révén. A megfertő­zött gyermekek közül azóta ál­lítólag 23 már meghalt. (MTI) Washington a BT reformjáról New York/Genf. Az ÜSA elvi támogatásáról biztosítot­ta az ENSZ BT reformját, fel­téve, hogy az átalakítás haté­konyabbá teszi a testület tevé­kenységét. Shirin Tahir-Kheli, Condoleezza Rice amerikai külügyminiszternek az ENSZ- reformmal foglalkozó tanács­adója az ENSZ-közgyűlés előtt az amerikai-támogatás feltételének mondta azt is, hogy ne szabjanak szigorú menetrendet a reform végre­hajtására. (MTI) Fekete hét Monacóban Monaco. Az intenzív osztá­lyon ápolják Caroline monacói hercegnő férjét. Az 51 éves Ernst-August von Hannover herceget hétfőn szállították kórházba máj- és hasnyálmi- rigy-bántalmakkal. Egy, a her­cegi családhoz közeli forrás szerint a híresztelésekkel el­lentétben nem esett kómába. Az állapota súlyos. Monaco szerdán gyászba borult, miu­tán meghalt III. Rainier her­ceg, Caroline apja. (MTI) Mindenütt sietnek emléket állítani a pápának: bélyegeket adnak ki, utcákat, tereket neveznek el róla, szobrok állításáról döntenek Az egész világ gyászolt - Lengyelországban leállt az élet ÖSSZEFOGLALÓ Vatikánváros/Róma/Varsó. A világ minden részén megemlékez­tek tegnap II. János Pálról. Termé­szetes, hogy a temetési szertartás mellett a legnagyobb figyelem az elhunyt pápa szülőhazájára, Len­gyelországra irányult, ahol tegnap leállt az élet. Zárva tartottak az is­kolák, a bankok, az üzletek, nem dolgoztak a hivatalokban. Megtil­tották a tehergépkocsik közlekedé­sét is. Milliós tömeg Krakkóban A lengyel fővárosban a római szertartás kezdete előtt a pápasá­got jelképező 26 ágyúlövéssel tisz­telegtek II. János Pál emléke előtt, megszólaltak a légvédelmi sziré­nák és a harangok. Karol Wojtyla szülővárosában, gyermek- és ifjú­korának helyszínén, Wadowicében a temetés óráiban is tízezrek imád­koztak a város főterén, a baziliká­nál, ott, ahol az utóbbi héten szü­net nélkül fohászkodtak, virrasz- tottak az emberek. A pápa szeretett városában, érsekségének egykori székhelyén, Krakkóban egymilli­óan gyűltek össze a temetéskor. A . krakkóiak a pápai végrendelet is­meretében immár megbékéltek az­zal, hogy a Szentatya a lengyel püs­pökök döntése után a katolicizmus fővárosában tér nyugalomra. A művészek sok lengyel városban koncerteken emlékeztek pénteken a lengyel pápára, aki egy szentbe­szédében arra utalt, hogy kétszere­sen imádkozik az az ember, aki mu­zsikál és énekel. A lengyel külügy­miniszter felvetette, hogy a követ­kező évben jelöljék béke Nobel-díj- ra II. János Pál pápát. Óriási biztonsági feladat Katonai és biztonsági szakértők szerint a tegnapi temetés biztosítá­sa volt a világon az eddigi legna­gyobb kihívás, amellyel az olasz és a nemzetközi terrorelhárításnak meg kellett birkóznia. Ami újnak számított: soha nem gyűlt még össze száznál több, népes külföldi delegáció mellett kétszáz állam- és kormányfő, igaz, ők is magukkal hozták biztonsági embereiket. És ami még rendkívülibb: az elhárí­tásnak 4-5 milliós tömegben kel­lett biztosítania az ellenőrzést. Ró­ma segítséget kért a NATO-partne- rektől például a légtér védelméhez, s ami szintén különlegesség: az olasz titkosszolgálat közreműkö­dést kért nemcsak a baráti orszá­gok partnerszervezeteitől, hanem más államoktól is, hogy már ők el­lenőrizzék a kiutazókat, hiszen ők ismerhetik a legjobban saját terro­ristagyanús polgáraikat. Kezet fogtak az ellenségek A tegnapi nap egyik politikai kü­lönlegessége: Móse Kacav izraeli államfő első ízben fogott kezet Bassár el-Aszad szíriai elnökkel, és váltott néhány szót Mohammed Hatami iráni elnökkel is a pápa te­metésén. Az iráni születésű izraeli államfő az anyanyelvén, fársziul beszélt Hatamival. Az izraeli rádió beszámolója szerint a szíriai elnök a gyászszertartás után egy második kézfogást is kezdeményezett Kacawal. Szíria hivatalosan had­ban áll Izraellel, Irán pedig nem is­meri el a zsidó állam létezését. Készül az új pápa ruhája AII. János Pálnak dolgozó kis ró­mai szabóműhelyben már szorgo­san dolgoznak az új pápa első or- nátusán. A Ditta A. Grammarelli műhely 26 éven át töltötte be II. Já­nos Pál udvari szabójának felada­tát, s a vörös selyemre elhelyezett zucchetto hivatott a kirakatban ki­fejezni a mesterek gyászát, vala­mint az, hogy a Pantheon közelé­ben lévő régimódi bolt előtt felvon­ták és félárbocra engedték a pápai lobogót. Szerda óta már készítik a majdani új pápa első omátusát, en­nek a pápaválasztó konklávé kez­detére, április 18-ra a Vatikánban kell lenni, mindenesetre három méretben. A kézzel varrt ruhada­rabokon 3-4 szabó dolgozik éjjel­nappal, hogy idejében elkészülje­nek. A készülő rend ruha egy finom fehér gyapjúból készült reverendá­ból, egy fehér moáré selyemből ké­szült reverendából, egy derékig- csípőig érő vörös selyem köpeny­ből, egy fehér moáré selyem övből, egy kis kerek, fehér selyem fejfedő­ből és egy pár vörös bőrcipőből áll. Marx helyett Wojtyla II. János Pál elhunytát követően a világ minden táján sietnek emlé­ket állítani a köztiszteletben álló pápának: emlékbélyegeket adnak ki, utcákat neveznek el róla, szob­rok állításáról döntenek, sőt: Ko­lumbiában már áll is egy homokból készült, háromméteres szobor. A lengyel és a horvát posta máris hét­köznapi levelek díjmentesítésére szánt emlékbélyeget adott ki II. Já­nos Pál arcképével. A csehországi Hradec Králové püspöke javasolta, hogy a százez­res város főterét nevezzék el az el­hunyt pápáról. Madrid polgár- mestere, Alberto Ruiz-Gallardon közölte, a pápához méltó helyen teret neveznek el az elhunytról. A Rómába vonaton érkezők pedig hamarosan a Giovanni Paolo pá­lyaudvaron szállnak majd ki a vo­natból, az olasz államvasutak el­nöke elfogadta ugyanis Walter Veltroni római polgármester ja­vaslatát, hogy az elhunyt pápáról nevezzék el Róma fő pályaudva­rát. Németországban is elhangzot­tak az első névadási javaslatok. A CDU berlini szervezete indítvá­nyozta, hogy mielőbb nevezzék el II. János Pál pápáról a városköz­pontban húzódó Marx Károly fa­sort. (MTI, -nák, t) Kiút a cseh kormányválságból - Klaus kész ismét a szociáldemokratáknak adni a megbízást Tárgyalna a Hezbollah Gross mégis hajlandó lemondani váinánakSé Prága. Stanislav Gross cseh szociáldemokrata mi­niszterelnök nem zárta ki, hogy mégis lemond tiszt­ségéről, míg pártja egyút­tal a kormány újjáalakítá­sára szólította fel a koalíci­ós partnereket. KOKES JÁNOS A váratlan fejleményre reagálva, Václav Klaus államfő megerősítet­te: a Gross-kormány bukása esetén kész ismét a szociáldemokratáknak adni kormányalakítási megbízást. Az immár két hónapja húzódó kormányválság ilyesfajta megoldá­si lehetőségéről maga Gross beszélt újságíróknak pártja csütörtöki ve­zetőségi ülése után Prágában. Ha Gross javaslatát pártja (ČSSD) mai központi bizottsági ülése is elfo­gadja, akkor megkezdődhetnek a tárgyalások az eddigi koalíciós partnerekkel. A ČSSD ugyanakkor felszólította koalíciós partnereit - a Kereszténydemokrata Unió-Cseh­szlovák Néppártot (KDU-ČSL), il­letve a Szabadság Unió-Demok­MTÍ-ÖSSZEFOGLALÓ Biskek. Tömeges méretű önké­nyes földfoglalások kezdődtek teg­nap Biskekben. A közép-ázsiai or­szág minden zugából érkeztek a fővárosba emberek, akik egymás között osztják fel a parkokat és a város környéki üdülőövezeteket. Különböző források szerint csak Biskek déli részén már 800-an vesznek részt a földek feldarabolá­sában. A földfoglalók már megvá­lasztották vezetőiket is, akik közöl­ték: csak az juthat földhöz, akinek nincs lakása, és ezt szigorúan el­lenőrzik. Kirgisztánban a mostani­hoz hasonló mozgalom már kiala­kult 15 évvel ezelőtt. A hatóságok akkor nem akadályozták meg a vá­rosi földterületek önkényes szét­Gross kormányfő végül lenyelte a keserű pirulát ratikus Uniót (US-DEU) -, hogy kezdjenek tárgyalásokat egy olyan új Európa-párti kormány kialakítá­sáról, amelyben a három párt veze­tői nem lennének képviselve. Az új cseh kormányt ismét egy szociálde­mokrata politikus vezetné. Prágá­ban azonnal több név is felmerült, a legnagyobb esélyesnek Jan Kohoutot, Csehország európai uni­osztását. Ennek következtében Biskek körül önkényesen épített la­kóházak gyűrűje alakult ki. A kirgiz parlament tegnap meg­vonta a hatalomból elűzött Aszkar Akajev elnök előjogait, amelyeket korábban törvény biz­tosított a függetlenség utáni első államfőnek. Az említett törvény alapján ugyanis Akajev egyebek mellett felszólalhatott volna a parlamentben és a kormányülése­ken, élethosszig tagja maradha­tott volna a nemzetbiztonsági ta­nácsnak és szabad hozzáférése lett volna a médiához. A módosí­tás a jövőben minden volt elnökre érvényes lesz. Viszont ismét elna­polták Akajev lemondásának hi­vatalos elfogadását és az új elnök- választás időpontjának kitűzését. Kohout, a legvalószínűbb utód (ČTK-felvételek) ós nagykövetét tartják. Gross meg­jegyezte, azután mondana le mi­niszterelnöki tisztségéről, miután ez a megállapodás létrejönne és be­tartását a három párt elnöksége ga­rantálná. A szociáldemokraták ed­dig hallani sem akartak Gross távo­zásáról. A miniszterelnök javaslata „le­hetséges és megvalósítható kiút a Róma. Silvio Berlsuconi olasz kormányfő nyitottnak mondta magát az előrehozott parlamenti választások lehetőségének megvi­tatására, miután az általa vezetett jobbközép kormánykoalíció sú­lyos vereséget szenvedett a mina­pi önkormányzati választásokon. Berlusconi, a II. János Pál pápa temetésére Rómába érkezett Geor­ge Bush amerikai elnökkel és kísé­retével elköltött magánvacsorája után, csütörtökön késő este újság­íróknak kijelentette: nem ellenzi eleve a parlamenti választások elő­rehozatalát idén októberre. Teljes mértékben nyitottnak mondta ma­gát arra, hogy a kormánykoalíció tagjaival megvitassa az előreho­jelenlegi kormányválságból” - rea­gált Gross bejelentésére Klaus, aki a prágai repülőtéren nyilatkozott, mielőtt II. János Pál pápa temetésé­re Rómába indult volna. A javaslat sikeréhez azonban a többi párt egyetértése is szükséges. A kereszténydemokraták és az uniósok üdvözölték a szociálde­mokraták kezdeményezését. Mi­roslav Kalousek kereszténydemok­rata pártelnök azonban kijelentet­te: pártja maga kívánja meghatá­rozni, kik képviseljék a kormány­ban. Később pontosított: sem ő, sem Jan Kasai alelnök nem kíván az új kabinet tagja lenni. A kereszténydemokraták a múlt héten kiléptek a koalícióból, mert a szociáldemokraták nem voltak haj­landóak lecserélni a zavaros csalá­di pénzügyei miatt éles bírálatok kereszttüzébe került Grösst. A bi­zalmi szavazást a kormány csak a kommunisták tartózkodásának se­gítségével élte túl. Az már az unió­sok számára is elfogadhatatlannak bizonyult, hogy a mai kormány sor­sa a kommunistáktól függ. Az ál­lamfő a miniszterek lemondását eddig nem fogadta el, így a helyzet teljesen nyitott. zott voksolás kérdését. Berlusconi nyilatkozatának előzménye, hogy a kormánykoalíció pártjai súlyos vereséget szenvedtek a vasárnapi­hétfői részleges olaszországi ön- kormányzati választásokon. A 13 érintett régió közül az előzetes adatok szerint 11-ben a Romano Prodi vezette balközép ellenzék győzedelmeskedett: az ellenzék megtartotta a 13 körzet közül ed­dig általa irányított 5 régiót, az ed­dig kormánypárti vezetésű 8 másik körzetből pedig 6-ot „visszafog­lalt”. A súlyos választási vereség el­lenére Berlusconi előzőleg még úgy nyilatkozott, hogy nem kíván lemondani kormányfői tisztségé­ről, és ki kívánja tölteni a 2006 ta­vaszán lejáró ötéves miniszterelnö­ki megbízatását. London. A Hezbollah kész tár­gyalni a leszereléséről, azzal a felté­tellel, hogy Izrael kivonul a vitatott határtérségből. Nairn Kasszem sejk, a radikális libanoni fegyveres szer­vezet helyettes vezetője a Financial Timesnak azt mondta, a Washing­ton és az ENSZ által szorgalmazott lefegyverzés megnyithatja az utat a Hezbollah tagjai előtt, hogy a liba­noni hatóságokkal együttműködő, egyfajta tartalékos hadsereggé vál­janak. A tárgyalások azonban nem kezdődhetnek meg addig, amíg Iz­rael nem hagyja el a Sebaa- tanyákat, a Libanon, Izrael, illetve az Izrael által megszállt szíriai Golán-fennsík közé beékelt terüle­tet. Az Izrael által megszállva tar­tott Sebaa-tanyákat Libanon saját, az ENSZ viszont szíriai területként tartja számon. (MTI) Belgrád és Podgorica Rendezik a válságot Belgrád. Megállapodást írt alá az államközösségi parlamenti vá­lasztás elmaradása miatt keletke­zett alkotmányos válság rendezé­séről a belgrádi és a podgoricai ve­zetés. A megállapodást ellátta kézjegyével Javier Solana, az Európai Unió kül- és biztonságpo­litikai főképviselője is, aki egyik aláírója volt a montenegrói-szer- biai kapcsolatokat új alapra helye­ző, három éve nyélbe ütött belgrá­di megállapodásnak is. Az idén február 4-ig kellett volna megtar­tani az első közvetlen választást a délszláv unió parlamentjébe, de a podgoricai szakadár vezetők el­lenkezése miatt ez nem történt meg. Ugyanakkor március 4-én le­járt a képviselők mandátuma, ami egyfajta alkotmányos válságot idézett elő. A megállapodás rögzí­ti azt is, a tagköztársaságok füg­getlenségéről szóló jövőbeni nép­szavazást - ha lesz ilyen - a nem­zetközi demokratikus normákkal összhangban kell megtartani, és ilyen tekintetben együtt kell mű­ködni az EU-val. (MTI) Megvonták a hatalomból elűzött Akajev előjogait Önkényes földfoglalások Kész tárgyalni az előrehozott választásokról Berlusconi pálfordulása MTI-HÍR

Next

/
Oldalképek
Tartalom