Új Szó, 2005. április (58. évfolyam, 74-99. szám)

2005-04-09 / 81. szám, szombat

ÚJ SZÓ 2005. ÁPRILIS 9. Régió - hirdetés 5 A műalkotást szeptember 11-én, a nagyszombati pápalátogatás második évfordulóján szeretnék felavatni Már készül II. János Pál szobra Gábrik: „Azt a pápát akartam megörökíteni, aki egyszerű zarán­dokként járt az emberek között” (A művész képarchívuma) Nagyszombat. Három éve, amikor Anton Gábrik szob­rász először felajánlotta a város önkormányzatának, hogy elkészíti II. János Pál pápa szobrát, még csak ar­ra gondolt: a szlovák Ró­mának nevezett Nagy­szombatban méltó emléket állít az egyházfőnek. VRABEC MÁRIA Az ötlet azt követően talált támo­gatókra, hogy a pápa 2003 szep­temberében ellátogatott Nagy­szombatba, és szomorú egybeesés, hogy a szobrász épp azokban a na­pokban fejezte be művét, amikor II. János Pál haláltusáját vívta. A fela­vatás a tervek szerint szeptember 11-én, a nagyszombati pápai láto­gatás második évfordulóján lesz, és a zarándok pápa 2,5 méter magas szobra ezután a Keresztelő Szent János-székesegyház bejárata előtt fog állni. „Nagy tisztelője voltam a Szenta­tyának, és úgy gondoltam, Szlová­kiában illenék szobrot állítani neki. Nagyszombat a szlovákiai katoli­kus egyház központja, én is ebben a városban lakom - kézenfekvő volt a választás - mondja Anton Gábrik. - Az ötletet felajánlottam a város vezetésének, de hiába tet­szett nekik, nem volt rá pénz. Csak a 2003-as pápalátogatás után kezd­tek el újra foglalkozni vele, ám ki­derült, a törvények alapján pályá­zatot kell kiírniuk, ha meg akarnak rendelni egy műalkotást. Azért, hogy megvalósíthassam a saját öt­letemet, még versenyeznem is kel­lett, igaz, végül én kaptam a meg­rendelést.” A pályázatra négy szob­rász jelentkezett, közülük a bizott­ság tavaly nyáron Gábrikot válasz­totta. A szoboravatás időpontját az idei húsvétra tűzték ki, de az egyik versenytárs megtámadta az ered­ményt. Újabb pályázatot írtak ki,, amelyet ugyancsak Anton Gábrik nyert meg. A várostól kétmillió ko­ronát kapott a szobor elkészítésére, amelynek agyagváltozata már ké­szen áll a műtermében, s az elkö­vetkező napokban fogja bronzba önteni. „Éppen az arcvonásain dolgoz­tam, amikor a rádió a pápa közelgő végórájáról tudósított. Mély és megrázó lelki élmény volt ez szá­momra, de az arcvonásain nem változtattam. Azok már régóta a képzeletemben élnek, és azt a Szentatyát akartam megörökíteni, aki az egész világ felé nyitott volt, aki egyszerű zarándokként járt az emberek között” - mondta a művész. Gábrikot régóta foglalkoztatja az egyházi téma; Jozef Tomko bíboros arcmását ábrázoló bronzplakettje a Vatikánban látható, a Szent Cirill és Metód kapuja című művét pedig a nagyszombati Keresztelő Szent Já- nos-székesegyháznak ajánlotta fel. Azt szerette volna, ha a kaput 2003-ban maga a pápa szenteli fel. Ján Sokol pozsony-nagyszombati érsek támogatta is az ötletet, de nem akadt pénz a megvalósításra. Bár a nyüvánosság már nem láthat­ja őket, Gábrik további három műalkotása is nagy visszhangot váltott ki: a harmadik Mečiar-kor- mány idején állami megrendelésre készült mellszobrok közül ő készí­tette el Augustín Marián Húska, Ivan Gašparovič és Rudolf Slobod­ník büsztjét. A dél-komáromi Tesco áruház megnyitásával újabb 220 munkahelyre lehet pályázni, még várják a jelentkezőket Munkahivatalok szorosabb együttműködése V. KRASZNICA MELITTA Komárom. Együttműködési megállapodást írt alá nemrégiben Vági Róbertné, a Komárom-Eszter- gom Megyei Munkaügyi Központ, valamint Slepecká Eleonóra, a Ko­máromi, és Onódi Csilla, az Érsek­újvári Körzeti Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal igazgatója. A megállapodás célja a rendsze­res kapcsolattartás, a térség gazda­sági fejlődését célzó szakmai támo­gatás, az eurorégiók létrehozásá­hoz szükséges regionális együtt­működés elősegítése. A felek rend­szeresen tájékoztatják egymást a külföldi állampolgárok munkavál­lalási lehetőségeiről, az ehhez kap­csolódó jogszabályokról, azok vál­tozásairól. A magyar partner meg­osztja a szlovákiai felekkel a Fog­lalkoztatási Információs Centru­mok és a Rehabilitációs Informáci­ós Centrumok működtetése során szerzett tapasztalatait is. A szerződést Tatabányán, a szlo­vák-magyar határ menti együtt­működésről tartott konferencián írták alá. Ezen több előadás hangzott el a szlovák munkaerő magyarországi foglalkoztatásá­nak jogszabályi hátteréről, az egészségügyi és nyugdíjbiztosí­tást, valamint a szociális bizton­ságot szabályozó rendeletekről. A tanácskozás résztvevői kicse­rélték a fejvadászcégek tevé­kenységével kapcsolatos tapasz­talataikat is, amelyek a határ egyik felén sem minden esetben pozitívak. „Munkaügyi központjaink kö­zött eddig is jó volt a kapcsolat, a megállapodás aláírásával tulaj­donképpen formába öntöttük az eddigi együttműködést” - mond­ta Slepecká Eleonóra. Elárulta, nyár végén a dél-komáromi Tesco áruház megnyitásával újabb 220 munkahelyre lehet pályázni. Véle­ménye szerint az állások több mint a felét szlovákiai munkavál­lalók töltik majd be. Jelentkezni még mindig lehet a munkahivatal Király Püspök utca 30-as szám alatti épületében (a Marianum alapiskola mögött), a válogatások áprilistól folynak. Február végén a Komáromi járásban 6842 mun­kanélkülit tartottak nyilván, ami 4993-mal kevesebb a tavalyi feb­ruári értéknél. A munkanélküli­ség aránya 12,81 százalék (9,11 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál). Ami viszont kevésbé kedvező mutató: a munkanélküli­ek 78,80 százaléka csupán alapfo­kú, illetve szakmunkás végzett­séggel rendelkezik. A megválto­zott munkaképességűek az állás­talanok 3,12 százalékát teszik ki. AJÁNLÓ Április 10. (vasárnap) Vezekény - 17.00: a Ki mit tud? című verseny mátyusföldi válogatója a helyi kultúrházban. A belépti díj felnőtteknek 40, gyere­keknek 20 korona, (gl) Komárom -18.00: József Atti- la-emlékestet szervez a Lélekha­rang Polgári Társulás és a Panorá­ma Szálló. Előadó Nagy Ferenc, közreműködik a Dobi Trió és Pfeiferlik Lajos, helyszín a szálló étterme, (vkm) Dunamocs -14.45: a második világháború befejezésének 60. évfordulója alkalmából megem­lékezést tartanak a községben. A polgármester beszédét követően megszólalnak mindkét templom harangjai, majd a református templomkertben, a második vi­lágháborúban elesettek emlék­táblájánál tartanak koszorúzással egybekötött ünnepi megemléke­zést. A kultúrműsorban József At­tila műveiből hallhatnak összeál­lítást az egybegyűltek. A második világháborúval kapcsolatos írá­sos és tárgyi emlékekből 17.45- kor kiállítás nyílik az Imánuel gyülekezeti házban, (vkm) Április 11. (hétfő) Nemesócsa - 10.30: a költé­szet napja tiszteletére versmondó fesztivált rendeznek a művelődé­si központban. A fesztivált Diny- nyés József fellépése nyitja, majd a helyi és környékbeli szavalok közreműködésével versmaraton kezdődik. A szervezők - a Csema- dok helyi szervezete és a kulturá­lis központ - eddig több mint száz nevezést regisztráltak, de az ér­deklődők a helyszínen is bekap­csolódhatnak a versmondásba (korhatár nincs), (vkm) Dunaszerdahely - 18.00: Szerelem - a 20. század legszebb szerelmes versei, valamint erdé­lyi és felföldi népdalok. Écsi Gyöngyi és Csanaky Eleonóra kö­zös műsora. (A műsort április 12- én, kedden 9 és 11 órakor megis­métlik.) Április 12. (kedd) Muzsla -17.00: az Endrődy Já­nos Alapiskola költészeti fesztivált rendez József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából. A József Attila életét bemutató vetí­tést és az irodalmi színpad fellépé­sét a magyarországi, mogyorósbá­nyai testvériskola küldöttsége is megtekinti, (száz) Szene - műsor a költészet nap­ján a művelődési központban a Csemadok alapszervezete és Szenei Területi Választmánya, a helyi magyar iskolák és a városi könyvtár szervezésében. 9.15: A Kozmosz éneke - József Attila- emlékverseny a magyar alapisko­la 8. és 9. osztályos tanulóinak részvételével; 11.00: Lángos csil­lag - irodalmi délelőtt a szenei magyar óvodások számára; 14.00: Kertész leszek- a Kincske­reső Ifjúsági és Gyermekklub versmondóinak seregszemléje a magyarbéli, a rétéi, a hegysúri, a zonctoronyi és a szenei kisisko­lások, napközisek számára; 18.00: Szólj, költemény! - irodal­mi est a művelődési központban a Kincskeresők, szenei és féli ma­gyar alapiskolások, szenei ma­gyar középiskolások, versbarátok és Bárdos Ágnes előadóművész fellépésével, (ú) Érsekújvár - 17.00: a Bar-oko városi minigalériában megnyit­ják az Ekoplakát második évfo­lyamát, melyen az érdeklődők megtekinthetik á nemzetközi természetvédelmi és környezet- védelmi kiállítás legjobb alkotá­sait. (száz) A számítógéppel vezérelt marsjáró iránt nagy az érdeklődés (Józan Mónika felvétele) Corvinus Csillagászati Napok Dunaszerdahelyen Várják az érdeklődőket JÓZAN MÓNIKA Dunaszerdahely. Marsjáró és csillagterem is várja az érdeklődő­ket a művelődési központban, ahol tegnap (pénteken) délután nyitották meg a II. Corvus Csilla­gászati Napokat. A kivetítővel tá­mogatott előadások, video-össze- állítások központi témája az űrha­józás és űrkutatás. Bárki kedvére kipróbálhatja a számítógépes vezérlésű robotjár­mű irányítását is. Tavaly több mint négyszázan vettek részt az 1996-ban alapított Corvus csilla­gászati szervezet rendezvényén. A tegnapi előadásokat ma 10 órá­tól megismétlik; a látogatókat délután ötig várják. A helyszínen jelentkezni lehet a nyári csilla­gásztáborokba is. XI. GYURCS0 ISTVAN-EMLEKNAP Garamkövesd. A XI. Gyurcsó István-emléknapon április 15- én 14.45 órakor leplezik le a fa­lu jeles szülötte, a jogász, könyvszerkesztő és műfordító Hubik István (1916-1994) em­léktábláját. A művelődési ház- . ban 9.45 órakor szavalóverseny kezdődik, majd 14 órakor meg­koszorúzzák Gyurcsó István emlékművét. A párkányi Szivár­vány kórus és a Csemadok helyi szervezetének énekkara mellett a rendezvényen fellép Juhász Gyula versmondó, Stugel Tibor énekmondó és a garamkövesdi óvodások csoportja. A duna- szerdahelyi Gyurcsó István Ala­pítvány kuratóriuma által fel­ajánlott ösztöndíjat Huszár László, a kuratórium titkára idén is a legeredményesebb ta­nulóknak adja át. A 15.30-kor kezdődő gálaműsor vendége idén hat műfordító: Kováts Pi-- roska, Roncsol László, Pásztó András, Tóth Elemér és Vércse Miklós lesz. Garamkövesden 17.30 órakor megnyitják a Ha­gyományaink elnevezésű kéz­műves kiállítást. Sliva Judit pol­gármester és Keszegh Pál, az önkormányzat kulturális bizott­sága elnökének felkérésére 18 órakor bemutatkoznak az Észak-Kelet Régió Alapítvány Átkelő című folyóiratának és a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület legújabb kiadványá­nak szerzői. A lévai Garam- völgyi Színpad előadásában 19 órakor a művelődési házban be­mutatják az Indul a bakterház című színdarabot, (száz) KÖZLEMÉNY Nyitra. A bordó színű uniós útlevelek igénylőiről digitális fényképet készítenek a rendőr- kapitányságokon, hagyományos fotóra tehát nincs szükség. A kér­vényt benyújtóknak át kell adni­uk személyi igazolványukat vagy születési anyakönyvi kivonatu­kat, a megfelelő okmánybélyeget és a korábban érvényét vesztett úti okmányukat. A Nyitrai kerü­let rendőrkapitányságai közül a nyitrai, a lévai, az érsekújvári, a nagytapolcsányi, a komáromi, az aranyosmaróti és a vágsellyei részlegeken válthatók ki az euró­pai uniós útlevelek - tudtuk meg Renáta Čuhákovától, a nyitrai kerületi rendőrségi szóvivő he­lyettesétől. A kérvényezőket a megszokott ügyfélfogadás sze­rint várják, ez ideig kizárólag a megyeszékhelyen hosszabbítot­ták meg a fogadóórákat, ahol 8- tól 12 óráig kedden és csütörtö­kön is várják a kérvényeket, (ú) HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, aki ismerték és sze­rették, hogy LIPCSEY GYULA életének 85. évében elhunyt. Temetése 2005. április 11-én 15 óra­kor lesz a töbörétei temetőben. A gyászoló család DSk-471

Next

/
Oldalképek
Tartalom