Új Szó, 2004. augusztus (57. évfolyam, 177-202. szám)

2004-08-02 / 177. szám, hétfő

Közélet ÚJ SZÓ 2004. AUGUSZTUS 2. 2 RÖVIDEN Új kommunista párt alakul Pozsony. Ivan Hopta, a kommunista pártból nemrégiben kivált parlamenti képviselő bejelentette, szeptemberben aláírásgyűjtés­be kezd, hogy létrehozhasson egy új kommunista pártot. A párt nevét augusztusban fogja kitalálni a kilenctagú előkészítő bizott­ság. Olyan politikai pártot szeretnénk, mely a parlamenti demok­rácia eszközeivel dolgozik a szocializmus kiépítésén, de a múlt hi­bái nélkül, mondta Hopta. (SITA) Kulich: Golyóálló üveget a bankokba! Pozsony. Idén már 16 bankrablás történt, a rendőrség viszont csak két esetben fogta el az elkövetőket. Anton Kulich országos rendőrfőkapitány viszont több biztonsági intézkedést foganatosí­tott, a főrendőr emellett módosíttatná a bankokról szóló törvényt is. Kötelezné a pénzintézeteket, hogy elektronikus riasztóberende­zéssel legyenek ellátva, mely vagy a rendőrségen, vagy biztonsági szolgálatoknál jelezne. Ugyancsak kötelezővé tenné a kamera- rendszert és a golyóálló üveget, amely a pénzkiadó alkalmazotta­kat védené. (SITA) Idén már több mint 200 halott az utakon Pozsony. A rendőrség adatai szerint ebben az évben már 217 em­ber halt meg közlekedési balesetek következtében. A legtöbb balese­tet azok a sofőrök okozták, akik túlbecsülték képességeiket az uta­kon, figyelmedének voltak a főútra való kihajtásnál vagy a sávváltás­nál. A balesetek 28 százalékát ittas gépjárművezetők okozták, 5530 esetben pedig gyorshajtás vezetett szerencsétlenséghez. (TASR) Kamasz okozott halálos balesetet Pozsony. Talán csak szórakozni szeretett volna a 16 éves, stomfai Ernest C., mikor egy fiatalkorú és egy kiskorú társával au­tóba ült. A jogosítvány nélküli vezetés a D2-es autópályán azonban szomorú véget ért. Előzés közben összeütközött a megelőzendő és a szembejövő járművel is. A hátsó ülésen utazó, mindössze 14 éves Jozef a helyszínen életét vesztette, a 16 éves Július és ő is súlyos sé­rüléseket szenvedett. A 16 éves fiúra felépülése után bírósági tár­gyalás vár, mondta Magda Krasulová, az országos rendőr-főkapi­tányság szóvivője. (TASR) Négyszáz méteres vadkenderültetvény Pozsony. A dénesdi földműves szövetkezet földterületén 420 méter hosszú és másfél méter széles vadkender-ültetvényt találtak a rendőrök. A méretes földdarabon mintegy tízezer tőnyi növényre leltek. A rendőrség vizsgálat tárgyát képezi, hogy valaki szándéko­san telepítette-e az ültetvényt, vagy magától keletkezett. (TASR) Hétvégén megnyílt a szenei aquapark, amely 1500 fiirdőző befo­gadására alkalmas. Az egész napos belépő 450 korona felnőttek számára, a gyerekjegy (12 éves korig) 350. A három órás belépő 250, illetve 200 korona, a szendéknek húsz százalékos enged­ményjár. (Pavol Majer felvétele) Új szakvélemény lehet, új felvásárlási ár nem Nem kapnak több pénzt a Zsolna melletti telkekért TASR-HÍR Zsolna. Pavol Rusko gazdasági miniszter nem mondta, és a Zilina Invest képviselői sem állították, hogy a Hyundai/Kia autógyár szá­mára felvásárolandó telkek tulaj­donosai több pénzt fognak kapni, jelentette ki Stanislav Vine, a vállal­kozás vezető menedzsere. Vine szerint a gazdasági minisz­ter csupán kilátásba helyezte, ha a petíciós bizottság tagjai kérni fog­ják, új hatósági szakértői véle­ményt fognak kidolgozni. Ám azt soha nem mondta a miniszter, hogy az új szakértői vélemény új árat is fog tartalmazni, tette hozzá Vine. A vezető menedzser kiemelte, a tulajdonlapok szerint szántóföld­ről van szó, nem pedig építési tel­kekről, így csak ennek megfelelő árat fizethetnek a Zsolna környéki gazdáknak. A Zilina Invest eddig 70-80 százalékát vásárolta fel a szükséges 220 hektárnak. Az egészségbiztosító augusztus elsejétől magasabb összeget térít a kórházaknak ezekért a beavatkozásokért Elterjedőben az egynapos műtétek Az egynapos műtéti beavatkozások akár a költségek 30-50 száza­lékának megtakarítását is eredményezik, hiszen a pádens csak pár órát tölt a kórházban (lllusztációs felvétel, Ján Kroslák) Pozsony. Egyre több he­lyen nyílik lehetőség az egynapos sebészeti kezelé­sek igénybe vételére, az új klinikák létrehozásának azonban részben határt szabnak a pénzügyi kere­tek. Jelenleg Szlovákiában 77 klinika, közülük 13 ma­gánintézmény szolgáltatá­sait vehetik igénybe a bete­gek - mondta lapunknak Jozef Mad’ar, a Magánor­vosok Társulásának (ASL) szekcióvezetője, a nyitrai egynapos sebészeti köz­pont főorvosa. ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Ez a gyógyászati eljárás pénzt takaríthat meg a biztosítóknak is, mivel ugyanez a beavatkozás ha­gyományos kórházi körülmények közt akár a duplájába is kerülhet. A helyzeten tovább javíthat az egészségügyi minisztérium au­gusztus 1-jétől életbe lépett ren­delkezése. Az egészségbiztosító mostantól többet fizet a kórhá­zaknak az egynapos műtétekért. A legtöbb helyen azonban még a betegnek kell állnia a költsége­ket, az egészségbiztosítók ugyanis még csak néhány klinikával kötöt­tek szerződést. Sok esetben a szerződés hiánya akadályozza a klinika működésének beindítását ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Elkészültek a római katolikus és az evangélikus hittan oktatásához szükséges tanköny­vek. Ezzel párhuzamosan mint­egy 4000 példányban megjelent a római katolikus hittankönyv ma­gyar nyelvű fordítása is, tájékoz­tatott az oktatásügyi minisztéri­um illetékese. A diákok ezekhez a kiadványhoz ingyen juthatnak hozzá, az etikatankönyvek azon­ban még nem készültek el. Szep­tembertől már az alapiskolák első évfolyamában is kötelezően vá­lasztható tantárgyként oktatják a hittant a Szentszékkel kötött, ka­tolikus nevelésről szóló, illetve a tizenegy bejegyzett egyházzal Tudniuk kell szlovákul... Gasparovic a magyar nyelvű felszólalás ellen Pozsony. Ivan Gasparovic köz- társasági elnök nem támogatja Bauer Edit ötletét, hogy a parla­mentben magyar nyelven is fel le­hessen szólalni. Az MKP képvise­lője az Európai Parlamentben be­szélt erről. Az államfő szerint az alkot­mány egyértelműen kimondja, hogy az államnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az országban élők elsajátít­sák az államnyelvet. Meggyőző­désem, ha a kisebbségek képvise­lői éltek ezekkel a lehetőségek­kel, akkor képesek felszólalni olyan nyelven, melyet az ország lakosainak nagy része ért, tette hozzá az elnök. (TASR) is, ilyen helyzetben van például a komáromi kórház is. „Már tavaly teljesítettük a szükséges feltétele­ket, de a legnagyobb megrendelő, az Általános Egészségbiztosító (VsZP) nem kötött velünk szerző­dést” - mondta lapunknak Král Katalin igazgató. A biztosító szó­vivője szerint a szerződéskötés a járási kirendeltségeik feladata. „A biztosító folyamatosan építi ki aláírt szerződés értelmében. A jö­vő tanévben a diákoknak dönteni­ük kell, a hittant vagy az erkölcsi nevelést választják-e. Eddig csu­pán az alapiskolák felső tagoza­tán, illetve a középiskolák első és második évfolyamában oktatták kötelezően választható tárgyként a hittant és az etikát. A következő szolgáltatói hálózatát” - mondta lapunknak Milan Velecky, a VsZP szóvivője, vagyis elképzelhető, hogy nem köt szerződést minden működési engedéllyel rendelkező intézettel. Az egynapos kezelések legna­gyobb előnye, hogy a beteg a rövid gyógykezelést követően otthoni környezetben lábadozhat. Termé­szetesen csak az egyszerűbb ope­tanévtől a jelenleginél 400-zal több, vagyis hozzávetőleg 2400 hitoktatóra lesz szükség. A gyerekek, illetve a szülők igényeinek megfelelően az okta­tási tárca elképzeléséi szerint he­ti egy órában oktatnák mind az etikai nevelést, mind pedig a hit­tant. (érvé) rációk végezhetők ezzel a mód­szerrel, ennek ellenére a paletta elég széles. A nyitrai egynapos se­bészeti központ bőrgyógyászati és plasztikai, baleseti sebészeti, orto­pédiai, nőgyógyászati és általános sebészeti beavatkozásokat végez. „Intézményünk előnye a családias légkör és a diszkréció” - mondta lapunknak Jozef Mad’ar főorvos. Egyelőre ez a klinika is csak fizető betegeket fogad, de már tárgyal az Általános Egészségbiztosítóval kö­tendő szerződésről. A biztosító 8651 koronát fizetett a legbonyo­lultabb beavatkozásokért, s ennek arányában határozta meg az egy­szerűbb operációk árát is. A leg­egyszerűbb beavatkozásokért a teljes összeg 80 százalékát, a köze­pesen nehéz operációkért pedig a 8651 korona 90 százalékát fizette a biztosító. Gondot jelent a klini­káknak az is, hogy jelenleg csak a VsZP köt szerződést egynapos operációkra. Az egynapos sebészet előnyei közé tartozik, hogy kíméletesebb, modernebb operációs technikák alkalmazását jelenti, aminek kö­szönhetően a betegek 24 órán be­lül elhagyhatják az intézményt. Rövidebb a lábadozási idő is, va­gyis a betegnek, főleg ha munka- vállaló, anyagilag is megéri igény­be venni a klinikák szolgáltatását. Drágíthatja azonban a kezelést a klinikák által nyújtott pluszszol­gáltatás, melyet a betegnek kell megfizetnie abban az esetben is, ha az operáció elvégzését a bizto­sító téríti. (Ipj) Plusz hét százalék Béremelést kaptak a pedagógusok Pozsony. A korábban elfoga­dott törvény értelmében augusz­tus elsejével 7 százalékkal emel­kedett a pedagógusok és egyéb iskolai alkalmazottak bére, az el­ső magasabb fizetést szeptem­berben kapják meg. A változásnak csak az alapis­kolai és középiskolai pedagógu­sok örülhetnek, a főiskolai és egyetemi tanerőkre nem vonat­kozik a döntés. A hét százalékos emelés az ágazat átlagbéreit fi­gyelembe véve havonta hétszáz- hétszázötven korona pluszbevé­telt jelent. (ű) Új magyar történelemkönyvek Pozsony. Új történelemkönyveket kapnak a magyar gimnazis­ták, jelentette be Éva Reiselová, az oktatási minisztérium sajtóosz­tályának munkatársa. A tárca pályázatot írt ki az új tankönyvek el­készítésére. Az érdeklődők november 15-ig jelentkezhetnek. A tankönyvek megváltoztatását a tantervek változása tette szüksé­gessé. Reiselová elmondta, a magyar nyelvű tankönyveket szlo­vákból fordítják majd. (SITA) Szombaton elindult Szepsiből Pozsonyba az „éhségmenet”, amelyet Cingel Zsuzsa, a kassai vasmű elbocsátott darukezelője vezet. A 17 fős csoport tagjai szociálisan szorult helyzetben levő emberek, s így akarják felhívni a politikusok figyelmét az országban uralkodó állapotokra. „Napi 15-20 ki­lométert teszünk meg, élelmezésünkről segítőkész, jó emberek gondoskodnak. De ha nem kapunk semmit, akkor majd legelünk, mint a marhák, úgyis annak néz bennünket a kormány” - mondta Cingel Zsuzsa. (TASR-felvétel) Ősztől négyszázzal több, vagyis hozzávetőleg 2400 hitoktatóra lesz szükség Elkészültek az elsősök hittankönyvei

Next

/
Oldalképek
Tartalom