Új Szó, 2004. augusztus (57. évfolyam, 177-202. szám)

2004-08-02 / 177. szám, hétfő

SZÜLŐFÖLDÜNK Kitűnő bizonyítványt vittek haza Tisztái-es tanulók neve és fényképe a szerdai mellékletben UI szó bCat hechter@hechter.sk www.hechter.sk er Slovakia LAST MINUTE Bulgária Görögország Rodosz Horvátország Olaszország Szlovákia TV Markíza és STV text 618. old.. TVZobor 825. old. NITRA Stefániková 43. 037/652 51 54, 651 61 22, BRATISLAVA Royko Pasái, Obchodné 22, 02/529 250 31, 33. ObctKXlná 53. 02/527 311 59. 527 311 60. BANSKA BYSTRICA Homá Strtebomé 13. 048/415 27 66. ZVOLEN Nám. SNP 14, 045/532 37 42, SENICA J. KráTa 739, 034/651 66 14, 654 64 54, TRENfilN Mlerové nám. 14, 032/743 22 72, 744 45 85, NŐVÉ ZAMKY Komárfanská 12, 035/640 42 00, DUNAJSKA STREOA, Kukuílnová 5313/53, 031/55 11 999, KO&ICE Hlavná 79, 055/625 55 02, 625 54 90, CZ BRNO, Dvofáková 13, (->420) 5/422 10 996 2004. augusztus 2., hétfő Ára 9,50 korona (előfizetőknek 8,50 korona) 57. évfolyam, 177. szám www.ujszo.com Robbantás Prága belvárosában Kézigránátot dobtak egy terepjáró alá, 18-an sebesültek meg 4. oldal Három éve veretlen a kajaknégyes Interjú Soós Tiborral, a komáromi sikeredzővel 15. oldal Kimi Raikönen megnősült Miss Skandinávia lett a száguldó finn felesége 20. oldal Úgy tűnt, hogy a víz nem veszélyeztet majd lakott településeket, végül mintegy 150 embert kellett evakuálni Gátszakadás az Ondaván Hradistská MoFva/Markovce. Tegnap már megnyugodni látszottak a kelet-szlovákiai folyók és további apadás vár­ható. Az árvizek mintegy 200 községet érintettek kisebb- nagyobb mértékben, a legsúlyosabban féltucatnyi Ondava menti települést a Nagymihályi járásban, ahol szombaton átszakadt a gát és a lakosságot ki kellett telepíteni. LECZO ZOLTÁN Délelőtt fél tízkor szakadt át a gát Markovce közelében. A folyó vízállása ekkor 661 cm volt, amely közel 30 centiméterrel haladta meg a valaha mért legmagasabb értéket. Ekkor még úgy tűnt, hogy a kiömlő víz nem veszélyeztet la­kott településeket, csak a termőföl­deket árasztja el. A szakadás azon­ban egyre szélesedett, délutánra a folyó már a töltés 150 méter széles szakaszát mosta el. A vízügyi szak­emberek helikopterről figyelték az egyre kritikusabbá váló helyzetet, NAHAT! Tüntető gyártulajdonosok Jeruzsálem. Türelmük fogytán utcai tüntetést ren­deztek, autógumikat égettek és összécsaptak a rendőrökkel tegnap az izraeli gyártulajdo­nosok, akik a dokkmunkások sztrájkja ellen tiltakoztak. A rendőrség Haifában őri­zetbe vette a gyáriparosok szövetségének elnökét, Oded Tirant, aki az igencsak heves tüntetést irányította. A gyáro­sok felháborodását az váltotta ki, hogy a parlament által a ki­kötők irányításának magáno­sításáról megszavazott tör­vényellen tiltakozó dokkmun­kások közül - akik előbb sztrájkot hirdettek, majd a ha­tóságok nyomására egy hete bejelentették a munkabeszün­tetés befejezését - azóta is csak kevesen vették fel a mun­kát, és így akadozik a szállítás. A dokkmunkások 2003-ban egyszer már megbénították a kikötőket, akkor is a magáno­sítás ellen tiltakoztak. (MTI) majd a kora esti órákban úgy dön­töttek, hogy evakuálni kell Hra- distská MoFva lakosságát. Délután erre még senki sem szá­mított, ottjártunkkor a falubeliek békésen beszélgettek a házaik előtt, néhányan a gáton sétáltak és az árvizet nézték. Néhány órán be­lül azonban a faluba vezető úton több helyütt átfolyások keletkez­tek, majd teljesen elöntötte az utat a víz. A kitelepített lakosokat a tűz­oltók Malcicén helyezték el. Bár délután Vladimír Kundrat, a víz­ügyi hatóság egyik illetékese még úgy nyilatkozott, hogy reményei szerint nem lesz szükség további falvak evakuálására, vasárnapra virradóra Markovce legalacsonyab­ban fekvő részének lakói is kényte­lenek voltak elhagyni házaikat. A 150 ember számára az óvodában Faágba kapaszkodva várták a segítséget Kassa. A víz hétvégén a Kassa-Epeijes közti autópálya több szaka­szát is elöntötte, sőt a Tarca Lemes közelében elsodort egy gépkocsit is. Utasainak sikerült kimászni az ablakokon és fatörzsekbe kapasz­kodva várták, hogy kimentsék őket. Szerencsére a víz nem sodorta őket el, komolyabb bajuk nem esett, csak alaposan átfáztak, (ú) és az iskolában alakítottak ki ideig­lenes szállást. Az Ondavából kiöm­lő víz a következő napokban továb­bi községeket is veszélyeztethet, ám szerencsére a közeb települések nagy része magasabban helyezke­dik el, és körülöttük viszonylag nagy kiterjedésű termőföldek és ré­tek találhatóak. Ha a gát folyó túlsó partján szakadt volna át, az abg né­hány kilométerre fekvő Tőketere- bes is veszélybe kerülhetett volna. Arra a kérdésre, hogy az Ondava átázott gátjai másutt is átszakad- hatnak-e, senki sem tudott egyér­telmű választ adni. A folyó szerencsére tegnap apa­dásnak indult, a víz magassága már csak a másodfokú készültség­nek felelt meg, azonban a szakadás helyén, mintegy 30 méteren to­vábbra is a földekre ömlött a folyó vize, a szakasz helyreállításán mintegy száz munkás dolgozott. & Anna Malíková, az SNS elnöke törvényen kívülre helyezné az MKP-t Kisebbségi autonómia elleni petíció ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Aláírásgyűjtésbe kezd az Anna Malíková vezette Szlovák Nemzeti Párt. A szélsőséges hang­vételéről ismert politikai erő szeret­né elérni, hogy népszavazást újá­nak ki Dél-Szlovákia autonómiája ellen, egyúttal törvényen kívülre helyeztetné a Magyar Koalíció Pártját. Malíková az összes hazai pártot felszólította a kezdeményezés tá­mogatására. A nemzetiek így rea­gálnak Duka Zólyomi Árpád auto­nómiával kapcsolatos legutóbbi nyilatkozatára. Az MKP európai parlamenti képviselője lapunknak azt mondta: „Nem utasítunk el semmilyen autonómiát. Ez egy ki­egyensúlyozó eszköz, mellyel nyu­galmat, feszültségmentes életet le­het biztosítani az országban ki­sebbség és többség között. Ehhez azonban a feltételeket is ki kell épí­teni. Számunkra a legfontosabb, hogy a kultúra és az oktatás terüle­tén legyen meg az önkormányzati­ság, ugyanis ez az alapja identitá­sunk megőrzésének. De nincs okunk lemondani a területi auto­nómiáról sem.” A nemzeti párti vezető szerint az MKP kimutatta a foga fehérjét, és immár hivatalosan is Dél-Szlovákia autonómiáját követeli. Malíková azt szeretné, ha az MKP egyértel­műen elhatárolódna Duka Zólyomi kijelentésétől, és kinyilvánítaná, hogy nem törekszik autonómia ki­alakítására a déli régióban. „Ellen­kező esetben a 2006-os parlamenti választások után az első dolgunk lesz elfogadtatni az állam védelmé­ről szóló törvényt. Ez lehetővé ten­né, hogy az ilyen kijelentéseket büntetni lehessen” - mondta. Bu­gár Béla értetlenül áll Malíková ki­jelentése előtt. Az MKP elnöke la­punknak elmondta, a közösségek alapvető joga, hogy csoportokba szerveződjenek, például pártokba. „Amennyiben a párt tevékenysége nem sérti az ország törvényeit - már pedig az MKP nem sérti za­vartalanul működhet. Malíková asszony nem ismeri a kisebbségi kérdés megoldásának alapvető le­hetőségeit sem. Véleményem sze­rint őt az zavarja, hogy az MKP a kormány tagja, s ebből a pozícióból sikerül javítania a kisebbségek helyzetén is, persze máson is” - tet­te hozzá Bugár. (t, ú) Reklámfogásról van szó? Sergej Kozlík, a HZDS alelnöke szerint Malíková csupán feltű- nősködik, más célja nincs ezzel az akcióval, ugyanis az alkotmány nem teszi lehetővé a területi autonómiát. Ladislav Jaca, a kommu­nista párt képviselője elmondta, pártja internacionalista párt, így az autonómia ellen van. A Smer alelnöke, Dusán Caplovic legszí­vesebben a parlament elé vinné az autonómia kérdését. Mint el­mondta, pártja nyíltan szeretne beszélni erről a kérdéskörről. Caplovic kiemelte, parlamenten kívüli párt akciójáról van szó, mely így szeretné magára vonni a figyelmet. (TASR) Mit szól a kisebbségi kultúra támogatási tervezetéhez? f Száraz József, a Csemadok el­nöke: Örülök, hogy elkészült, de vár- / juk ki a végét. Robert Fico legújabb magyarelle­nes kirohanásait látva félő, a par­lamentben nagy csaták lesznek. Amikor a kisebbségekről van szó, mindig előhúzzák a magyar kár­tyát. Jólesik, hogy Csáky Pál kor- mányalelnök megsürgette a ter­vezetet, mert szervezetünknek jelenleg min usz másfél millió ko­ronája van. Nem érkeztek meg a pénzek sem az Illyés Közalapít­ványtól, sem a kulturális tárcá­tól, bár ez utóbbitól már úton vannak. Lassan vége a nyárnak, rendezvényeink lecsengenek. Ha elfogadják a most előteijesztett törvényt, az a jövőben biztonsá­got fog adni. Sajnos, jelenleg energiánk nagy részét - a kultúra terjesztése és szervezése helyett - pénzek hajszolására fordítjuk. A kulturális tárca halogatta a finanszírozásról szóló nor­ma előterjesztését. Mit szól ahhoz, hogy a szaktárcánál alig van politikai akarat a ké­nyes kérdések megoldására? Aki a kultúrához jó szívvel viseltetik, az igyekszik. A poli­tikai akaratot nem akarom mi­nősíteni, mert a kulturális mi­nisztériumon belüli viszo­nyokról alig tudunk valamit. Pedig van ott egy államtitká­runk, aki közülünk való. Csak­hogy, sajnos, nem hallottam, hogy Kvarda József bármit is megpróbált volna tenni a kul­túra érdekében; egyetlen, a nevével fémjelzett javaslatról sem tudok. Ha politikailag megkötik a kezét, ezt kellene világgá kürtölnie, hogy lássuk, mi ellen kell harcolni, de ő csak nagyokat hallgat, kicsit csalódtam benne, nem vettem észre nála különösebb igyeke­zetét. (sza) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS (3. oldal) jRhX NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS mm ü USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN ▲ ▲ A ▲ ▲ A Változékony idő vuV Ma Lehel és Özséb Telefon: 33,363 40,079 60,562 1,268 16,173 9,081 A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. napja van. 02/59 23 34 11 Menteni a menthetőt (CTK-felvétel)

Next

/
Oldalképek
Tartalom