Új Szó, 2004. március (57. évfolyam, 50-76. szám)

2004-03-13 / 61. szám, szombat

„Benn a háziasszony elszűri a tejet, Kérő kisfiának enged inni egyet; Aztán elvegyül a gyermektársaságba, Mint csillagok közé nyájas hold világa. ” (AranyJános) | CSALÁDIKOR „A gazda pedig mond egy szivesjó estét, Leül, hogy nyugassza eltörődött testét, Homlokát letörliporlepett ingével: Mélyre van az szántva az életekével. ” (AranyJános) 2004. március 13., szombat 8. évfolyam 11. szám A család, a társadalom legkisebb sejtje, az a közösség, amely oltalmat és önbizalmat adhat, mely felkészíthet minket a mindennapok harcaira A boldogsághoz vezető út A boldogság forrása, a nyu­galom szigete, a lélek és az oltalom mentsvára, biztos pont - ilyen és ezekhez ha­sonló válaszokat kapunk, ha megkérdezzük, mit je­lent az ember életében a család. Vagy legalábbis ezt kéne jelentenie. CSALÁD Legtöbbször azonban otthon ugyanolyan csatákat vívunk, mint a munkahelyünkön. Az emberek többsége még ma is a családot tartja a legfontosabbnak az élet­ben. Talán éppen azért olyan fon­tos a meleget és szeretetet adó családi légkör, mert az emberek annyira eltávolodtak, elidegened­tek egymástól a mindennapok­ban. Mégis a családi intézmények megingásának lehetünk szemta­núi: egyre több a csonka család, és a házasságkötési kedv is ala­csony. A családkutatásra speciali­zálódott szociológusok szerint en­nek főként az az oka, hogy az em­berek nincsenek eléggé felkészül­ve az élet legfontosabb szerepei­re, az anyaságra és az apaságra, vagy éppen elutasítják azokat. Ma már sikk szinglinek lenni: egyre több nő választja a karriert az anyaszerep helyett. A bizonytalan gazdasági helyzet is közre játszik abban, hogy az emberek nem mernek családot alapítani. Pedig bármennyire divatjamúltnak hi­szik ezt az „intézményt”, nagyobb szükség van rá, mint valaha. Hi­szen a család, a társadalom legki­sebb sejtje, az a közösség, amely oltalmat és önbizalmat adhat, mely felkészíthet minket a min­dennapok harcaira. Ezt azonban csak olyan család tudja nyújtani, ahol nincs hiány szeretetben. Ah­hoz, hogy ne legyenek a családon belül félreértések, tisztában kell lennünk a múltunkkal, fel kell dolgoznunk a gyermekkorunkban elszenvedett sérüléseket. Csak úgy válhat belőlünk jó szülő, ha okulunk azoknak a hibáiból, akik életet adtak nekünk, és ha felis­merjük a gátjainkat. Az alábbi nyolc kérdés ebben segít. 1. Milyen volt az a család, amelyből származom? Az ember személyiségét legin­kább a családja alakítja: innen vesszük a viselkedési mintáinkat, és célértékeink is főként az itt uralkodó elvárásoknak megfele­lően formálódnak. Tudatosan vagy tudat alatt ugyanolyan elvek szerint neveljük fel a gyermekein­ket, ahogy azt a szüléinktől lát­tuk. Érdemes alaposan átgondol­nunk, milyen értékeket, morális példákat és célokat kaptunk édes­anyánktól és édesapánktól. Ezek közül azokat kell átvennünk és to­vábbadnunk a saját gyermekeink­nek, amelyeket követendőknek tartunk. Az is tanulságos lehet, ha visszaemlékezünk a családunk­ban uralkodó viszonyokra: a szü­léink teljesen egyenrangú felek voltak-e. Ha nem, kettejük közül melyikük volt a domináns? Meg kellett-e küzdenünk a szeretetü- kért? Édesanyánk teljesen átadta magát az anyaszerepnek, vagy ambiciózus nőként fontosnak tar­totta a munkáját is? Édesapánk kimutatta-e az érzelmeit? Szem előtt tartotta-e a család érdekeit, tekintettel volt-e másra, vagy ki­zárólag a munkáját tartotta fon­tosnak? Ki foglalkozott a költsé­gekkel, és ki határozta meg a csa­lád programját? Ahhoz, hogy ki­elégítő választ kapjunk a fenti kérdésekre, nem elegendő fel­idéznünk a gyerekkori emlékeket. A legközelebbi családi ünnepen figyeljen arra, ki kivel milyen vi­szonyban van, hogyan bánnak egymással a családtagok, ki ho­gyan meséli el a régi történeteket. Biztosan érdekes tanulságokat tud majd levonni ebből a megfi­gyelésből. 2. Milyen a saját családom? Ha az első kérdésre már megta­láltuk a helyes választ, nem lesz nehéz a saját családunkat sem ki- vesézni, általában ugyanis hason­ló elvek alapján szervezzük az éle­tünket, mint a szüléink. így egy­kettőre felállíthatjuk a családon belüli kapcsolatrendszert. Figyel­je meg saját magát, a férjét, a gyermekét-gyermekeit. Önök is pont ugyanúgy ülnek az étkező- asztal mellett, mint ahogy annak idején a szüleivel tette? Partneré­nek hasonló szokásai vannak, mint édesapjának? Édesanyjához hasonlóan Ön is feladta a munka­helyét a gyerek(ek) születése után? Otthonát a szüleiéhez ha­sonló stílusban rendezte be? Vajon azt az életet éli, amit sze­retne, vagy néha olyan érzése van, mintha teljesen a habitusa el­len cselekedne? Ha az utóbbi helyzet áll fenn, minél előbb vál­toztatnia kell az eddigi gyakorla­ton, különben örökké elégedetlen marad. 3. Milyen a viszonyom a szüleimmel? Jellemző az is, hogy hogyan vi­selkedünk a szüléink jelenlétében most, amikor már magunk is fel­nőttek vagyunk. Az ő szemükben örökké az ő kicsi gyerekük mara­dunk, de nem szabad továbbra is gyerekként viselkednünk velük szemben. Ha a szüléink felemelik a hangjukat, vagy nemtetszésüket fejezik ki, tisztelettudóan, de ha­tározottan magyarázzuk el csele­kedetünk okát. Hallgassuk meg a tanácsukat, de ne vegyük szent­írásnak. Ne gondoljuk azt, hogy még mindig elszámolással tarto­zunk nekik. A másik véglet az, amikor Ön vállal felelősséget a szüleiért, és kéretlenül is segít ne­kik mindenben. Szép dolog, ha valaki vissza akarja adni mindazt a jót, amit gyerekként kapott, de nem jó, ha a szülők úgy érzik, ők már túl öregek ahhoz, hogy meg­próbálják megoldani a problémái­kat. Mi magunk rendszerint nem vesszük észre a fenti viselkedése­ket, általában a partnerünk vagy a barátaink hívják fel rá a figyel­’*C"" .. * , ** ** EG Y CSÁLAD KÖLTSEGVETÉSE. (Illusztrációs képek: Archívum) * 1 i k j műnket. Ha már rájöttünk, mi a hiba, változtatni is tudunk rajta. Ha így sem sikerül új alapokra he­lyeznünk a szüléinkkel való viszo­nyunkat, alaposabban el kell mé- lyednünk a gyerekkorunkban. 4. Hogyan viselkedjem a szüleimmel? Csak a mesében léteznek olyan szülők, akik nem követnek el hi­bákat. Ha felül tudunk emelkedni vélt vagy valós sérelmeinken, ha kölcsönösen megbocsátunk egy­másnak, egészséges szülő-gyerek viszonyt alakíthatunk ki édes­apánkkal és édesanyánkkal. Tu­domásul kell vennünk, hogy fel­nőttünk, és nem támaszkodha­tunk rájuk, ugyanakkor azt is meg kell értenünk, hogy nem bánha­tunk velük úgy, mintha mi vol­nánk a tapasztaltabbak. A saját utunkat kell járnunk, de nem sza­bad megfeledkeznünk róluk, mert ezzel megbántanánk őket. 5. Hogyan tegyem túl magam a vélt vagy valós sérelmeimen? Sajnos kevesen büszkélkedhe­tünk tökéletesen boldog gyerek­korral, a legtöbben hordozunk ma­gunkban sérüléseket ebből az idő­szakból. Persze az idő általában mindent megváltoztat: másként látjuk gyerekkori önmagunkat, és az események is más színben tűn­nek fel utólag. A régmúlt érzései sokszor erőteljesebben jönnek visz- sza, ezért egy apró vita óriási vesze­kedésként élhet bennünk. Ha reáli­san szeretnénk értékelni a múlt eseményeit, érdemes átnéznünk a régi családi fotókat, illetve előás­nunk a gyerekkori naplónkat. A ti- zenhárom-tizennégy évesen leírtak hűen tükrözik az akkori érzésein­ket. Fontos tapasztalatokat nyerhe­tünk szüléink élettörténetéből is. Kérdezzük meg tőlük, milyen el­vekre építették fel a családjukat. Milyen nehézségeik voltak? Mi az, amit később másként csináltak vol­na, és mi az, amit nem? Ha meg­tudjuk, hogy mit éreztek a szüléink annak idején, át tudjuk értékelni az ellenünk elkövetett „bűneiket”, amelyek még most is fájnak. 6. Hogyan lehetek jó szülő? A gyerekeinkhez fűződő viszo­nyunkban is meg kell találnunk a saját utunkat. Tudat alatt min­denki a szülei nevelési elveit veszi mintául: vagy mindent pontosan ugyanúgy akar tenni, mint ők, vagy éppen az ellenkezőjét csinál­ja mindannak, amit a felmenőitől látott. Ha túl kevés szeretetet kap­tunk a szüléinktől, könnyen olyan felnőttekké válhatunk, akik elké­nyeztetik a csemetéiket. Ha pedig azelőtt körülöttünk forgott a vi­lág, hajlamosak leszünk gyerme­künket a sorsára hagyni abban a reményben, hogy talpraesett fel­nőtt válik majd belőle. Ha szeretnénk megtalálni azt a nevelési módszert, mely szerintünk tökéletes, vállalnunk kell a folya­matos összeütközést gyermekeink­kel és kedvesünkkel. Tartsanak csa­ládi kupaktanácsokat, ahol min­denki elmondhatja, hogyan érzi magát, és mi az, ami hiányzik a bol­dogságához. Alakítsanak ki egy rendszert, amely köré a családi éle­tük szerveződhet (feladatok meg­osztása stb.). A gyerekeknek is en­gedjenek beleszólást az életritmus­ba, de javaslataikat természetesen fenntartással kezeljék. 7. Hogyan neveljük a gyermekeinket? Milyen nevelési elveket köves­sünk? Legyünk tekintélyelvűek? Vagy inkább megengedők? Egyik módszer sem mindenható, mind­egyiknek vannak előnyei és hátrá­nyai. Az a fontos, hogy maradjunk következetesek. Nem szabad egy­szer így, egyszer úgy döntenünk, mert különben a gyerek nem tudja magát mihez tartani, megzavaro­dik, ami komolyabb problémához is vezethet. Akár autokratikus, akár demokratikus módon neveljük a gyermekeinket, érezniük kell azt, hogy szeretjük és elfogadjuk őket olyannak, amilyenek. A kisgyere­keknek nagyon jó a megfigyelőké­pességük, és ennek köszönhetően megérzik, hogy egy ölelés szívből jön-e. Legyen minél többet velük: ne sajnálja az időt a játékra, a ki­rándulásokra. Gyermekeiből így sokkal kiegyensúlyozottabb és bol­dogabb felnőtt válik. A harmadik fontos dolog, hogy elnyerjük gyermekeink bizalmát. Éreztetnünk kell velük, hogy bár­milyen problémával fordulhatnak hozzánk. Ezt elérhetjük úgy is, hogy inkább baráti, mint szülő­gyerek viszonyt alakítunk ki, de nem feltétlenül ez a követendő út. 8. Milyen hibákat követhetünk el? Soha nem szabad túlzott elvá­rásokat állítanunk a gyermekünk elé. Engedjük, hogy kibontakoz­zon a személyisége, hogy saját ér­deklődési köre alakuljon ki. Azzal nem segítjük a fejlődését, ha a sa­ját, meg nem valósult álmainkat szeretnénk valóra váltatni vele. Ne rakjunk nagyobb felelősséget a vállára, mint amekkorával a korá­ból fakadóan képes megbirkózni. Különösen problémás, ha a szü­lők kutya-macska barátságban él­nek, és a gyerek az egyik oldalon azt hallja, hogy „apád egy felelőt­len gazember”, a másikon pedig azt, hogy „anyád képtelen ellátni a feladatát”. Nem szabad megfoszta­nunk őt annak a lehetőségétől, hogy normális kapcsolatot alakít­son ki társunkkal. Ha elváltunk, gyermekünk semmi esetre se érez­ze azt, hogy ő a hibás a válásban. Ezáltal hatalmas lelki tehertől sza­badul meg, és felesleges bűntudat nélkül bontakozhat ki a személyi­sége. Érték vagy érdek? Az együttélés konfliktusainak két forrása van. Az egyik, hogy a két fél más-más értékeket tart fontosnak, mert különböző kultú­rájú családokból származnak. A másik pedig az érdek, mely szán­dékaikat határozza meg. Tör­vényszerű, hogy néha az érdekek vitát szülnek férj és feleség, vala­mint a gyerek között, hiszen elté­rőek a vágyak, a szükségletek és a célok. De amíg legalább egy cél közös: szeretni és szeretve lenni, addig egy kapcsolat és egy család sincs végveszélyben. A konfliktusok akkor mérge­zők, ha legyőzni, nem pedig meg­győzni akarjuk a másikat, ha do­minanciára való törekvésünk minden mást félresöpör. Meglá­tásom szerint a családok válságá­nak oka elsősorban a szeretetké- pesség és a tisztelet hiánya, nem pedig a gazdasági helyzet, morá­lis vagy egyéb indokok. Az idő és a pénz hiánya minden korban ne­hézséget jelentett a családok szá­mára - ma is. De soha nem volt ekkora szeretetéhség, soha nem volt olyan fontos tartozni valaki­hez, mint napjainkban. Időt és ér­zelmeket kell szánnunk a másik­ra, különben gyermekeink érték- rendszere felborul. Egy a fontos: a családi válságokból a férfi és nő együtt tud kimászni, feltéve, hogy képesek még szeretni egy­mást. (pt-gy)

Next

/
Oldalképek
Tartalom