Új Szó, 2004. március (57. évfolyam, 50-76. szám)

2004-03-01 / 50. szám, hétfő

Balkezesek: a világ te ymj yyoijb kisebbsége A statisztikai adatok szerint általában intelligensebbek, tehetségesebbek és sikere­sebbek, mint a jobbkezesek, ám rövidebb ideig élnek 10. oldal § bűit hechter@hechter.sk www.hechter.sk er Slovakia KORAI VÁSÁRLÁS ESETÉN 10+5% KEDVEZMÉNY Bulgária Törökország Olaszország Görögország Horvátország Szlovákia Rodosz Banal««] Csehország 618. old. 9 NlTRA Stefániková 43. 037/652 51 54. 651 61 22. BRATISLAVA Royko Pasái, Obcbodná 22, 02/529 250 31, 33, Obchodná 53, 02/527 311 59,527 311 60, BANSKÁ BYSTRICA Homá Striebomá 13, 048/415 27 66. ZVOLEN Nám. SNP 14, 045/532 37 42, SENICA J. Krára 739, 034/651 66 14, 654 64 54, TRENÖlN Mterové nám. 14, 032/743 22 72, 744 45 85, NŐVÉ ZÁMKY Komárftanská 12, 035/640 42 00, DUNAJSKÁ STREDA, Korzo B. Barioka 790, 031/552 50 41, KOSlCE Hlavná 79. 055/625 55 02, 625 54 90, CZ BRNO, Dvofáková 13. (+420) 5/422 10 998 2004. március 1., hétfő Ára 9,50 korona (előfizetőknek 8,50 korona) 57. évfolyam, 50. szám www.ujszo.com Kalandos szellemi utazás Kiss Noémi és Müllner András a pozsonyi magyar kulturális intézet estjén 6. oldal Ha tudnák, mi mindent rejt e föld Riport 250 méteres mélységből, az ország utolsó működő vasércbányájából 15. oldal Zlínben szólt a Ria-ria-Hungária Beszélgetés Józsi Györggyel, a prágai Slavia csapatának magyar futballistájával 19. oldal A múlt heti zavargások idején letartóztatott személyek azonnali szabadon bocsátását követelik Határblokáddal fenyegetőző romák Kassa/Pozsony/Budapest. A zavargások idején őrizetbe vett romák szabadon engedését követeli a Roma Parla­ment válságbizottsága, ellenkező esetben a romák eltor­laszolnak több határátkelőhelyet és főutat. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ A Roma Parlament hétvégi hatá­rozatai leszögezik: a romákat sú­lyos szociális helyzetük arra kény­szeríti, hogy - tiltakozásuk jeleként - e héten a Kassai, a Besztercebá­nyai és a Pozsonyi kerületben eltor­laszoljanak egyes határátkelőhe­lyeket és főutakat. Ladislav Fizik, a szervezet elnöke arra a kérdésre, mely átkelőkről van szó, a követke­zőket válaszolta: „Én is voltam ka­tona. Ha most megmondanám, melyekre gondoltunk, megakadá­lyoznának bennünket tervünk vég­rehajtásában.” A Roma Parlament vezetői azt is bejelentették, hogy a héten petíciós akciót indítanak egyes szociális törvények hatályon kívül helyezése érdekében. A vál­ságbizottság felhívást fogalmazott meg. Arra kéri a kelet-szlovákiai ro­mákat, hagyjanak fel a törvényelle­nes cselekedetekkel, követeléseik­nek békés tüntetéseken adjanak hangot. Felhívást intéztek a kor­mányfőhöz, hogy a kivezényelt rendőröket és katonákat rendeljék vissza. Követelik továbbá, hogy a zavargások idején bebörtönzött ro­mákat azonnal engedjék szabadon. Ragaszkodnak a tőketerebesi rend­őri beavatkozás objektív kivizsgálá­sához. Jozef Cervenák, a Roma Parlament aktivistája szerint bizo­nyítható, hogy a Tőketerebesen a rendőrség túlkapásokat követelt el, ezért a történtek felülvizsgálását követelik. Rudolf Shuster államfő Kassán fogadta a Roma Parlament vezetőit. Azok szorgalmazták, hogy a parlament rendkívüli ülésen tárgyaljon a romák szociális hely­zetének enyhítéséről. Schuster a rendőrség és a katonaság visszavo­nását kérte Vladimír Palkó belügy­minisztertől. Pavol Hrusovsky ház­elnök, a KDH vezetője szerint a rendfenntartók visszavonása ese­tén a lakosság veszélybe kerülne. Az államfő az őrizetbe vett romák­nak nem kíván kegyelmet adni. A magyar Országos Cigány Önkor­mányzat ma 10 órakor békés de­monstrációt szervez a Szlovák Köz­társaság budapesti nagykövetsége előtt. (sz. gy., t, s, ú) Újabb uzsorások ellen indítottak eljárást Poprád/Nagymihály. Vizsgálati fogságba került négy roma uzso­rás Liptovská Teplickából. A Poprádi Járásbíróság a nyomozók kérésé­re határozott így. A három férfi és egy nő 1993 óta több mint húszszá­zalékos kamatra adott kölcsönt romáknak. Egy-egy „ügyfélen” 12-20 ezer koronát kerestek. A nagymihályi nyomozók egy olyan uzsorás el­len tettek vádemelési javaslatot, aki 1998 óta nyolc személytől több mint 1,2 millió koronát vett át uzsorakamatként, (t, s) Nekiszegezték a kérdéseket. Rudolf Schuster balján a válságstáb képviselői. (TASR-fotó) NAHAT! Az agglegény Bem apó ükunokája? Varsó. Az agglegény Bem apó ükunokájának mondja magát egy férfi az Egyesült Ál­lamokban. Ha az illetőről, Eugene Stanley Bemről beiga­zolódik, hogy valóban Bem Jó­zsef rokona, akkor ő a híres tá­bornok egyetlen élő leszárma­zottja. A lengyelországi Tar- nów múzeuma, mely gyűjti a város szülöttére vonatkozó emlékeket, a minap e-mailt ka­pott a New Yorkban élő állító­lagos leszármazottól. Eugene Stanley Bem ebben azt írta, hogy nagyapja, Józef Bem el­mondása szerint őse nem más, mint Bem József tábornok. Bem az eddigi ismeretek sze­rint agglegény volt, s arról sem tudtak, hogy házasságon kívüli utódai lettek volna. (MTI) Bauer Edit az európai parlamenti választások listavezetője, Csáky nem indul Frantisek Mikloskót támogatja az MKP ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Frantisek Miklosko ál­lamfőjelöltet támogatja a Magyar Koalició Pártja; az európai parla­menti választások listavezetője Bauer Edit, Csáky Pál nem szerepel a listán; a referendummal kapcso­latban pedig arra szólítja fel a sza­vazóit a magyar párt, hogy ne ve­gyenek rajta részt - tájé­koztatott Komlósy Zsolt, az MKP Országos Tanácsának elnöke a testület szombati ülésén született legfonto­sabb döntésekről. „Pár­tunk komolyan vette a nők és férfiak egyenjogúságát, úgyhogy miénk az első first lady” - mutatta be az MKP OT elnöke a párt EP- listavezetőjét, Bauer Editet. Bugár Béla pártelnök hozzátette: az MKP két-három jelöltet szeretne az Eu­rópai Parlamentbejuttatni. „Ha há­rom képviselőnk lesz, 33 százalé­kuk lesz nő, ha csak kettő, akkor 50 százalékuk fogja a gyengébb nemet képviselni” - szögezte le Bugár. Az államfőválasztással kapcsolatban a pártelnök hangsúlyozta: az első forduló az értékekről fog szólni, és Frantisek Mikloskót éppen érték­orientáltsága miatt választotta a párt. Az MKP még Martin Bútora támogatását fontolgatta. „Ezúttal nem rossz és jó, hanem két jó jelölt közül kellett választanunk. Mind­kettő múltjában van egy-két sötét folt, mindkettőnek volt az MKP szá­mára negatív állásfoglalása, ám efölött szemet kellett hunyni. Nem azt néztük meg, mi szól az egyik vagy a másik ellen, hanem azt mér­legeltük, ki mellett tudunk több po­zitívumot felsorakoztatni. Miklos­ko mellett szólt, hogy támogatta a magyar egyetemet, többször meg­védte az MKP álláspontját, annak idején Esterházy-díjra is javasoltuk, 1989 előtt pedig többször bizonyí­totta gerincességét” - indokolta la­punknak a párt döntését Komlósy. Bugár nem akart arról találgatni, az MKP kit fog támogatni, ha a KDH-politikus nem kerül a máso­dik fordulóba, csak azt mondta: nem kizárt, hogy ez esetben ismét a kisebb és a nagyobb rossz közül kell választanunk. A közelgő népszavazással kap­csolatban a párt azt javasolja vá­lasztóinak, hogy ne vegyenek részt a referendumon. További részletek a szombati tanácskozásról a 2. ol­dalon. (sza) Az MKP fölöslegesnek és demokráciaeílenesnek tartja a népszavazást. MEGKÉRDEZTÜK Mi a véleménye a magyar párt „államfőjelöltjéről”? Öllős László po­litológus: Frantisek Mik- loskóról és Mar­tin Bútoráról - a többi államfőjelölttől eltérően - elmondható, hogy számos olyan politikai helyzet volt, melyben próbáltak segíteni a magyaroknak, esetenként ez si­került is. Tény azonban, hogy kettejük közül Mikloskót nehe­zebben tudják majd elfogadtat­ni a választókkal, az eddigi fel­mérések szerint ugyanis a ma­gyarok zöme Eduard Kukanra, Rudolf Schusterre vagy Bútorá­ra szavazna. Miklosko támogatásával az MKP erősíteni akarja szövet­ségét a KDH-val a kormány­koalíción belül? Nyilvánvalóan, és ennek elő­nyeiről meg kell győzni a vá­lasztópolgárokat. Kampányolni kellene, nem elég csak támogat­ni Mikloskót, aki 1989 óta szin­te minden konfliktushelyzetben olyan álláspontra helyezkedett, mely a szlovákság és magyarság közeledéséből indult ki. Ugyan­akkor le kell rombolni azokat a korlátokat, melyeket a KDH je­lent a választók egy csoportja számára. Az MKP szemszögéből fontos, hogy az első fordulóban tud-e biztosítani olyan magyar támogatást, melynek segítségé­vel alkupozícióba kerülhet a második fordulóban, (sz-a) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN A ▲ ▼ ▼ A ▼ 32,755 40,566 60,544 1,249 15,735 8,322 IDŐJÁRÁS (3. oldal) Jobbára felhős ég A hőmérséklet -1 és +3 fok között alakul. NÉVNAP Ma Albin és Albina nevű olvasóinkat köszöntjük. ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Telefon: 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom