Új Szó, 2003. október (56. évfolyam, 225-251. szám)

2003-10-11 / 234. szám, szombat

/naabvu&ues' 20 03. október 11., szombat www.ujszo.com Ára műsorújsággal 11 korona (előfizetőknek 10 korona) 56. évfolyam, 234. szám úi szó Párkány, Szepsi és Királyhelmec szerepel a Magyar Koalíció Pártjának javaslatában Három további körzeti hivatalt hoznának létre Pozsony. Körzeti hivatal léte­sítését javasolja Párkányban, Szepsiben és Királyhelmecen a Magyar Koalíció Pártja - je­lentette be tegnap Farkas Iván parlamenti képviselő. ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS .Javaslatunk összhangban van a közigazgatási reform koncepciójá­val, mely igyekszik minél közelebb vinni a lakossághoz az államigazga­tási hivatalokat” - állítja a képvise­lő. - Ha a hivatalok az eredeti terv szerint jönnének létre, akkor az em­lített régiókban a lakosság egy ré­szének 70 kilométert is kellene utaznia hivatali ügyeik intézésekor. A jelenlegi közigazgatási rendszer az 1996-os reformon alapszik, mely Szlovákia déli régiói szempontjából egyértelműen hátrányos volt.” Ha­bár Farkas elismeri, hogy a kérdés megoldható lenne kihelyezett iro­dákkal is, létrehozásukat azonban nem garantálja a törvény, minden a kerületi hivatal elöljáróján múlik. Viktor Nižňanský, a közigazgatás decentralizációjáért felelős kor­mánybiztos elképzelhetőnek tartja az MKP javaslatát. „Ez a kérés nem érinti a reform alapelveit, a kidolgo­zás során felmerült, hogy Párkány­ban és Királyhelmecen is Jegyem körzeti hivatal, mivel ezek a váro­sok messze esnek a járási közpon­toktól. Szepsi kérdését szintén meg lehet vitatni” - mondta lapunknak a kormánybiztos. Szerinte a kiadáso­kat sem növelné a hivatalok létreho­zása ezekben a városokban, mivel számoltak azzal, hogy a területileg illetékes hivatal fiókirodát létesít az említett városokban. Az MKP kifo­gásolja az egyes kerületi hivatalok alkalmazottainak számát is, szerin­tük aránytalan a megoszlás. „A hiva­talnokok számát országos szinten nem növelnénk, viszont arányosabb megosztást szeretnénk elérni az egyes régiók közötti’ - mondta la­punknak Farkas. A párt javasolja az iglói és a kassai székhellyel létrejövő körzeti hivatalok területi hatáskör­ének módosítását is: a Gölnicbányai járást az iglói hivatal hatáskörébe tennék át. „Ez részben a helyi lakos­ság kérése, de a történelmi kapcso­lódás és az infrastruktúra miatt is megfelelőbbnek tartjuk ezt az elren­dezést” - indokolta a párt javaslatát Farkas. Viktor Nižňanský egyetért ezzel: „Én már a megyék létrehozá­sakor is javasoltam, hogy Gölnic- bánya a Szepességhez tartozzon, ilyen módosítás közös megegyezés esetén természetesen elképzelhető” - mondta Nižňanský. További infor­mációk az 5. oldalon, (lpj) ♦ A parlament illetékes bizottsága a héten tárgyalta a közigazgatási re­form megvalósítását célzó törvényeket, közös álláspontot azonban nem alakított ki, mivel a testületben az ellenzék és a kormánypártok azonos arányban képviseltetik magukat. ♦ Az MKP javaslatait a jogszabály második olvasatban történő tárgyalá­sa során, vagyis az október 21-én kezdődő ülésen terjeszti be. A koalíci­ós pártok kedden egyeztetik álláspontjukat a reform megvalósításáról. ♦ Legnagyobb vita az ANO javaslatairól várható, a liberális párt meg­őrizné az integrált közigazgatási rendszert, csak a járási hivatalok szá­mát csökkentené a jelenlegi 79-ről 50-re. (1. p. j.) Bezárás fenyegeti élelmiszergyártóinkat, ha év végéig nem teljesítik az előírásokat David Byrne EU-biztos figyelmeztet ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. Az uniós élelmiszer-biz­tonsági előírások maradéktalan be­vezetése és alkalmazása a feltétele annak, hogy a szlovákiai élelmiszer- gyártóknak az év végén ne kelljen végleg lehúzniuk a redőnyt. A legna­gyobb hiányosságokat az uniós fel­ügyelők a vágóhidakon, a hús- vala­mint a tejfeldolgozóknál tapasztal­ták. Erre figyelmeztette tegnap Po­zsonyban David Byrne, az EU egész­ségügyi és fogyasztóvédelmi biztosa Simon Zsolt földművelésügyi és Ru­dolf Zajac egészségügyi minisztert. „A szlovákiai feldolgozóipari cégek, ezen belül is a nyershús-, hal-, tejfel- dolgozók súlyos gondok elé néznek, ha azonnali hatállyal nem foganato­sítják a szükséges intézkedéseket” - mondta az EU-biztos. Pozsony ugyan nem cáfolja Byrne állítását, mégsem látja a helyzetet tragikus­nak, a felkészülés késői startjából eredő lemaradást behozhatatlan- nak. Simon elismerte, hogy megle­hetősen sok az olyan cég, amelyek­nek a legkisebb esélyük sincs a szi­gorú normák év végi teljesítésére (az 1145 élelmiszer-ipari egységnek megközelítőleg a fele), ám ez a tár­cafőnök szerint nem újdonság a gyártóknak sem. „Aki komolyan gondolta a túlélést, az folyamatosan fejlesztett”-fogalmazott, (gyor) Aki ma eltalálja mind az öt nyerőszámot, annak 3,5 milliárd forint ütheti a markát Gazdára talál a lottó főnyereménye? HÍRÖSSZEFOGLALÓ Budapest. Európa legnagyobb nye­reményének ígérkezik az ötöslottó e heti főnyereménye, miután a telitalá­lat nyereményalapja elérte a 3,5 mil­liárd forintot. Olaszországban az el­múlt héten gazdára lelt a 20,8 millió eurós (mintegy 5 és félmilliárd fo­rint) főnyeremény, s mivel Angliá­ban „csak” 9 millió font (nagyjából 3,3 milliárd forint) az aktuális főnye­remény, a héten a magyar ötöslottó a kontinens vezető szerencsejátéka, így folytatódik a lottóláz. Magyaror­szágon már hét hónapja nem volt öt­találatos, s ennek hatására az elmúlt héten már 11,6 millió alapjátékot ját­szottak meg, s az ugyancsak rekord volt. Aki tehát ma eltalálja mind az öt nyerőszámot, annak 3,5 milliárd fo­rint ütheti a markát. Az ötöslottó ese­tében legfeljebb 52 hétig növekedhet a nyeremény, (m) (Reuters-fel vétel) Meglepte az elismerés (a fotó 2000-ben készült) Nobel-békedíj 2003 Sirin Ebadi a kitüntetett Oslo. Sirin Ebadi iráni jogász, em­berijogokért küzdő aktivista kapta idén a Nobel-békedíjat - jelentette be pénteken Oslóban a norvég No- bel-bizottság. Sirin Ebadi volt 1974-ben Irán első női bírája, mie­lőtt az 1979-es iszlám forradalom nyomán lemondásra kényszerítet­ték. A bizottság indoklása szerint a nők és a gyermekek jogaiért folyta­tott harcáért kapta az elismerést. Az 56 éves Ebadi 165 jelölt közül nyerte el a Nobel-békedíjat, meg­előzve a sokkal esélyesebbnek tar­tott II. János Pál pápát és Václav Havel volt cseh elnököt. Ő a tizen­egyedik nő, aki az 1901-es alapítá­sa óta elnyerte a békedíjat. A kitün­tetés hírét Sirin Ebadi meglepődve fogadta, s az AFP-nek nyilatkozva kijelentette: a Nobel-díj mindazo­kat az irániakat illeti, akik a de­mokráciáért harcolnak. A 1,32 mil­lió dollár értékű díjat december 10- én adják át a norvég fővárosban. A Nobel-békedíj az egyetlen, ame­lyet nem az alapító Alfred Nobel hazájában, hanem Norvégiában, Oslóban adnak át. Ennek magyará­zata, hogy az alapító halálakor Svédország és Norvégia még egy államot alkotott, és Nobel végren­deletében meghagyta, hogy a béke­díjat norvég bizottság ítélje oda, ez a hagyomány pedig Norvégia 1905-ös függetlenné válása után is fennmaradt. A díjat odaítélő bizott­ság a norvég parlament, a Storting által kinevezett öt tagból áll, de a kabinettől függetlenül tevékenyke­dik. Döntését kizárólagos felelős­séggel hozza meg, de kikérheti szakértők véleményét. További részletek a 6. oldalon. (MTI, ú) Milan Ježovica maradt Dzurinda hivatalos jelöltje; Ruskóé állítólag Peter Kožík Ján Šimulčíkot választotta az MKP? ÖSSZEFOGLALÓNK Pozsony. Milan Ježovica a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió hivatalos jelöltje a Nemzetbiztonsá­gi Hivatal igazgatói posztjára. Miku­láš Dzurinda pártjának elnöksége ezt tegnap megerősítette. Ježovica Szlovákia washingtoni nagykövet­ségének második embere volt, jelen­leg Mikuláš Dzurinda kormányfő ta­nácsadója. Neve már korábban fel­röppent, ám a koalíciós partnerek tetszését nem nyerte el: Ježovica ugyanis Moszkvában tanult. Ezenkí­vül a hivatal élén független, egyet­len politikai párthoz sem kötődő személyt szeretnének látni. A Koalí­ciós Tanács hétfői ülésén a partne­rek megegyeztek, hogy kompro­misszumra fognak törekedni, azaz mind a négy párt számára elfogad­ható személyt választanak, miköz­ben az összes partner javasol vala­kit. A Magyar Koalíció Pártjának már hétfőn volt jelöltje, ám nevet nem hozott nyilvánosságra. Pokstal- ler Lívia szóvivő lapunknak elmond­ta: a párt először politikai partnereit tájékoztatja, csak utána lép a nyilvá­nosság elé. „A Kereszténydemokra­ta Mozgalomnak még nincs jelöltje. Órák, esetleg napok kérdése, és lesz, de ennél többet nem mondhatok” ­közölte érdeklődésünkre Laura Dyt- tertová, a KDH sajtófőnöke. A Pavol Rusko vezette Új Polgári Szövetség­nek már van jelöltje, ám lapunknak nem voltak hajlandó elárulni. „Amíg elnökségünk nem hagyja jóvá, a ne­vet nem hozzuk nyilvánosságra. Majd hétfőn” - szögezte le Jozef Heriban ANO-képviselő. Értesülé­sek szerint az MKP jelöltje Ján Simulok, aki több könyvet írt a szamizdatirodalomról. A liberálisok állítólag Peter Kožíkot, az országos kábítószer-ellenes alakulat főnökét szemelte ki. A pártoknak a jövő hé­ten kell a Koalíciós Tanács elé ter­jeszteniük jelöltjeiket. (sza, s) Dunaszerdahelyen a Városunkért Polgári Társulás Oktatási Bizottsága Hölgye Istvánnak ítélte oda az elismerést Hodossy Gyula átadja a díjat Hölgye Istvánnak (Somogyi Tibor felvétele) Az Év Pedagógusa Díj ÚJ SZÓ-TUDÓSlTÁS Dunaszerdahely. Öt jelölt közül Hölgye István magyar-szlovák szakos tanár kapta az Év Pedagó­gusa Díjat. A támogatók - Antal Ágota, Végh László, Világi Oszkár - jóvoltából a jelentős pénzjuta­lommal, százezer koronával járó kitüntetést a díjazott tegnap, a Vá­rosi Pedagógusnap alkalmából ve­hette át. A művelődési központ­ban megtartott rendezvény részt­vevőit František Tóth, az oktatási tárca államtitkára köszöntötte. A díjat Hodossy Gyula, a Városun­kért Polgári Társulás Oktatási Bi­zottságának elnöke adta át. A je­löltek névsorát - Csölle Teréz, Fibi Sándor, Lépes György, Pente Gab­riella és a győztes Hölgye István - a helyi pedagógusok szavazatai alapján állították össze. A kulturá­lis program részeként a város ok­tatási intézményeinek diákjai és tanárai szórakoztatták a nagyszá­mú közönséget. Az ünnepséget Hodossy Gyula ünnepi beszéde zárta. A helyi oktatási intézmé­nyek közötti kapcsolat megterem­tésére és koordinálására idén áp­rilisban létrejött bizottság a tervek szerint ezentúl minden évben, ok­tóber 5-én, a pedagógusjogok vi­lágnapján adja át az Év Pedagógu­sa Díjat, (rv) Egyetlen helikoptert sem biztosít be a hadsereg Nem hibázott a pilóta ­ÖSSZEFOGLALÓNK Pozsony. A csütörtöki helikopter­katasztrófát az eddigi vizsgálatok szerint valószínűleg műszaki hiba okozta. Minden jel arra utal, hogy a pilóta nem vétett, állítja Peter Novotňák vezérőrnagy, a vezérkari főnök he­lyettese. Mivel a gép nem égett ki és megvan a fekete doboz is, hosz- szabb és mélyreható vizsgálat után pontosan meg lehet mondani a ka­tasztrófa okát. A helikopter nem volt biztosítva, így a hadsereget több tízmillió ko­ronás kár érte; egyébként egyetlen ilyen légi járművet sem biztosít be a hadsereg. Az országnak eredeti­leg tizennyolc Mi-17-es típusú ka­tonai helikoptere volt, most már csak 16 maradt, mivel Boszniában tavaly karácsonykor zuhant le egy másik szlovák Mi-17-es. Az ügy ér­dekessége, hogy a 18 gép közül csak négyet újítottak fel, s két ilyen felújított helikopterrel történt a baleset. A katasztrófa helyszínén még teg­nap is vizsglódtak a szakértők, a gép szétszerelése és elszállítása az ő felügyeletükkel történt. A heli­kopter tegnapelőtt délben zuhant le Pušovce község közelében. A balesetet a négyfőnyi személyzet közül senki sem élte túl. (s, t)

Next

/
Oldalképek
Tartalom