Új Szó, 2003. június (56. évfolyam, 125-149. szám)

2003-06-02 / 125. szám, hétfő

Botrány a Fradi-pályán UISZO SZLOVÁKIÁI MAGYAR NAPILAP Hefcňter Slovakia Bulgaria-Görögország Horvátország Törökország-Olaszország markíza _________tBKt he chter@hechter.sk 6i8.om. www.hechter.sk BA Obchodná 53, 02/52731159, 52731160 BA Royko Pasáž, Obchodná 22, 02/5295031, 33 NR Štefániková 43, 037/6525154, 6516122 BB Horná Strieborná 13, 048/4152766 ZV Námestie SNP 14, 045/5323742 2003. június 2., hétfő www.ujszo.com Ára 9,50 korona (előfizetőknek 8,50 korona) 56. évfolyam, 125. szám A mai nap megmutatja, hogy mennyire készültek fel az orvosok, a kórházak, a gyógyszerészek a díjak beszedésére Tisztújító közgyűlés, elnök és értékelő beszámoló nélkül Automatából betegjegy Pozsony. Habár a jogszabály már tegnap érvénybe lépett, a páciensek többsége csak ma szembesül először a ben­ne meghatározott fizetési kötelezettséggel. LAJOS P. JÁNOS /asárnap ugyanis a legtöbb intéz­mény nem vesz fel új betegeket, a díjfizetéssel csak a sürgős ellátásra zorulók találkoztak, mától azonban nár minden orvosi kezelésért, ki­vizsgálásért 20 koronát fizetünk, le­gyen szó körzeti vagy szakorvosról. A recept kiváltásáért ugyancsak 20 koronát fizetünk, a betegszállítás ki­lométerenként 2 korona lesz - több beteg egyidejű szállításakor az ösz- szeg arányosan megoszlik a kór­házi kezelésért pedig 50 koronás na­pi díjat számláznak. A betegek által fizetett díjak nagy része helyben raa- ^ rád, kivételt csak a gyógyszertárak és a mentők képeznek, az előbbiek­nél a receptenkénti 20 koronából * csak 5 korona marad - 15-öt az egészségbiztosító kap meg -, az k utóbbiaknak pedig a biztosítók le­számítják a beszedett összeget éves - költségvetésükből. A mai nap mutat­ja meg azt is, mennyire készültek fel az orvosok, kórházak és a gyógysze- y részek az egészségügyi ellátásról szóló törvényben meghatározott dí­jak beszedésére. Egyes helyeken már tegnap felmerültek nehézsé­gek: a trencséni kórházban például az orvosok sem voltak tisztában az­zal, kinek és mennyit kell fizetnie. A sebészeti osztály tájékoztatással megbízott alkalmazottja például úgy tudta, csak hétfőtől kell fizetni a kórházi ellátásért. Kassán is eltéré­sek mutatkoztak: az ügyeletes kör­zeti orvos és a gyermekorvos még nem kérte a 20 koronás díjat, a gyógyszertárakban és a fogorvosnál azonban már a kassaiaknak is fizet­niük kellett. A páciensek többsége megértőén fogadta a fizetési kötele­zettséget, akadt azonban olyan be­teg is, aki az alkotmányra hivatkoz­va megtagadta a fizetést. Problémák jelentkezhetnek az egyes intézményekben bevezetett fizetési módszerek kapcsán is: a nyitrai kór­ház például 3 automatát bérel - évi 55 ezer koronáért s az intézményt felkeresők előre kiváltott 20 koronás betegjeggyel fizethetnek az ambu­láns kezelésért, a számlát az egyes orvosok állítják majd ki. Az idősebb betegeknek azonban gondot okoz­hat az automaták használata. A kór­házi ellátásért járó napi 50 koronát az intézmény központi pénztárá­ban, a kezelés után fizethetik be a nyitrai betegek. A tegnaptól érvé­nyes díjak nem befolyásolták a po­zsonyi mentőszolgálat munkáját, ugyanannyi kiszállást regisztráltak, mint egy szokásos vasárnapon. A törvény egyik ellentmondása, hogy a kihívott ügyeletes orvosnak is csak 20 koronát kell fizetni a kivizsgálá­sért, így a beteg megtakarítja az úti­költséget. (lpj, t) OKREM VOZIDIEL nemocnice Mint a fizetőparkolóban (TASR-felvétel) A világhatalmak vezető politikusai magyar tokajit kortyolhattak a cári palota pincéjében Csaknem kétmilliós kár Putyin elnök vízummentességet kért HÍRÖSSZEFOGLALÓ L .............................. S n oétervár. Vlagyimir Putyin az \ való beutazás megkönnyíté­sét Lérte az Európai Unió szentpé­tervári csúcsértekezletén, a vendé­gek viszont felszólították Putyint, hogy vonja be a nemzetközi közös­séget a csecsenföldi konfliktus meg­oldásába. Szentpéterváron nem a politikáé, hanem a protokollé volt a főszerep. A 300 millió dolláros költ­séggel újjáépített egykori cári palota megnyitóján több mint negyven ál­lam vezetője jelent meg, köztük Ru­dolf Schuster szlovák elnök is. A vi­lághatalmak vezetői magyar tokajit kortyolhattak a palota pincéjében Budapest ajándékaként, amiért Pu­tyin személyesen mondott köszöne­tét Medgyessy Péter miniszterelnök­nek. Putyin Gerhard Schröder kan­cellárral közösen avatta fel a város régi-új díszét, a borostyánszobát a Katalin-palotában. Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke türel­met kért tőle az orosz állampolgárok EU-ba való beutazást illetően. Az EU a vízumkényszer feloldásának felté­teleként szabja, hogy Moszkva meg­állapodást írjon alá a jogellenesen beutazók visszafogadásáról, és job­ban ellenőrizze határait, (m, ú) Nem minden alakult a tervek szerint a tizedik alkalommal megrendezett kassai parádén Hőlégballonos ünneplés JUHÁSZ KATALIN Kassa. A kiszámíthatatlan széljárás miatt nem minden alakult a tervek szerint a tizedik nemzetközi hőlég­ballon-parádén. Az első napon a ti­zenkét országból érkezett pilóták egyáltalán nem tudtak felszállni, a második nap két rajtjából is csak az egyik sikerült. Péntek este viszont harminc légi jármű emelkedett egy­szerre a levegőbe, a kassaiak nagy örömére. Az ország legnagyobb hő­légballonklubja által szervezett ak­ció rangját nagyban emelte az a négyszemélyes léghajó, amelynek legénysége először fogadott el kelet­európai meghívást. A Festő holland tulajdonosa, Rien Jurg lapunknak elmondta, hogy a negyven méter hosszú típusból harminc példány „röpköd” a világon, ezért sokfelé hívják őket, a csapat szinte az egész évet a levegőben tölti. Kassára Kijev­itől érkeztek, majd Svájcba indulhat. A holland csapat rendhagyó alakú, „felfordított” hőlégballonjával is mindenütt komoly feltűnést kelt, a szponzorcég nagy örömére. Ez a vi­lág legtöbbet fotózott légi járműve, amely már harmadszor vendégeske­dett a kassai égbolton. Ján Marušín klubvezető sikeresnek minősítette az akciót, mivel idén olyan orszá­gokból is érkeztek résztvevők, ahon­nan eddig soha, a kassai gyermek­napot pedig a ballonosok közremű­ködésével nemcsak a kicsik; hanem szüleik számára is sikerült felejthe­tetlenné tenniük. A piacgazdaság szellemében a törzshely idén a Fel- szabadulás tér helyett egy város szé­li bevásárlóközpont parkolója volt, ezért a tavalyinál sokkal többen lát­ták a péntek esti szenzációt, a hatal­mas ballonlampionokat. Mivel sö­tétben nem lehet felszállni, gázt adagolni azonban annál inkább, a csapatok földhöz rögzítették a har­minc „felfújt hólyagot”, és andalító zenére fényszerenádot rögtönöztek a nagyérdeműnek. Gyújtogatás a vendéglőben Galánta. Pénteken hajnalban a helyi pályaudvarhoz közeli, „18. vágány” nevű vendéglőhöz riasztották a tűz­oltókat. Mivel az épület zárva volt, az ajtót kifeszítve jutottak be. A tűz a söntés környékéről terjedt, ott már a tető is teljesen átégett. Mivel a tűz a plafon és a tető közötti térben ter­jedt, szétszedték a tetőszerkezetet, így sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését. Személyi sérülés nem történt. Hogy mi okozta a tüzet, arról hivatalos forrásból nincs tudomásunk, de a helyszínen elhangzott, hogy gyújtogatás tör­tént. Az okozott kár 1,8 millió koro­na. A tűzoltókat pénteken este pár perccel nyolc óra után ismét riasztot­ták ugyanehhez az épülethez. A tető szigetelése izzott tovább, de nem egészen félórás munkával ennek is véget vetettek. Az ügyben folyik a vizsgálat, (gaál) Sógornője talált rá Öngyilkos ügynök? Poprád. A titkosszolgálat egyik munkatársának holttestére bukkan­tak tegnap Poprádon. A 31 éves férfi mellett egy pisztolyt is találtak, de az nem a szolgálati fegyvere volt. Vladi­mír Šimko, a szolgálat szóvivője sze­rint munkatársuk valószínűleg ön­gyilkos lett. A férfi kilenc éve dolgo­zott a testületnél, poprádi lakásában sógornője bukkant rá. (s, t) Váltás a Csemadok élén SZÁZ ILDIKÓ Pozsony. Rendhagyó módon kez­dődött a Csemadok szombati tiszt­újító közgyűlése; a tanácskozás időpontját Kvarda József kérésére egyszer már módosították, ám az eddigi elnök ezúttal sem jelent meg, mert a kulturális minisztéri­um államtitkáraként Szentpéter­várra utazott Rudolf Schuster ál­lamfővel. Értesüléseink szerint Ru­dolf Chmel tárcavezető azért ma­radt itthon, mert jelen kívánt lenni az ANO - ugyancsak tisztújító - kongresszusán. Valószínűleg még az sem fordult elő a társadalmi és kulturális szervezet több mint fél évszázados történetében, ami szombaton, amikor nem hangzott el sem elnöki, sem pedig értékelő beszámoló. A küldöttek ilyen előz­mények után láttak a tisztújítás­hoz. Végül 101 igen és egy ellen- szavazattal Száraz József váltotta fel Kvarda Józsefét. A jelenleg több mint hatvanezer tagot számláló kulturális szervezetnek három al- elnöke lesz. A nyugati régiót Mézes Rudolf, a losonci, a nagykürtösi, a rimaszombati és a tornaijai térsé­get Szvorák Zsuzsa, a rozsnyói, a kassai, a bodrogközi és az Ung- vidéki területeket pedig Köteles László alelnök képviseli. Az ellen­őrző bizottság elnöke Rózsa Ernő lett, a tizenegy tagú országos el­nökségbe az elnökön és három al- elnökön kívül Bárdos Gyulát, Hu­szár Lászlót, Szigeti Jánost, Mora- uszki Máriát, Kolár Pétert, Kopasz Józsefet és Balajti Lajost választot­ták. A jóváhagyott határozat sze­rint a Csemadok programjának és alapszabályának módosításáról október végéig döntenek. MEGKÉRDEZTÜK Száraz Józsefet, a Csemadok új elnökét Milyen tervekkel és elképzelé­sekkel fogadta el a tisztséget 1961-től Csemadok-tag vagyok, az eddigi tapasztalataimból ki­indulva úgy gondolom, hogy a szervezetnek a mai napig rend­kívül fontos helye van a szlová­kiai magyarság életében. Senki­nek sem szeretnék csalódást okozni, ezért szeretném jelenleg minden erőmet e megbízatásra fordítani, ezzel is megköszönve a rám szavazók bizalmát. Az or­szág tizenhét járásában találha­tó valamennyi területi választ­mány közel áll a szívemhez, hi­szen Királyhelmec feleséget adott nekem, Rozsnyón töltöt­tem középiskolás éveimet, Jókán tanultam meg a Csemadok sze- retetét, Érsekújvárott a színját­szás mesterségét. Udvardon, ahol élek, a közösségi és kultu­rális élet irányítását sajátíthat­tam el. Elárulom, szeretném va­lamennyi területi választmányt felkeresni, és megújítani szemé­lyes, baráti kapcsolataimat. A Csemadoknak elsődleges felada­ta, hogy nyelvi, zenei, népművé­szeti hagyományainkat átment­sük a 21. század kulturális életé­be, de mindemellett teret kell adni a fiatalok által igényelt te­vékenységeknek. Szerencsére a táncház kultúrája, a hagyo­mányápolás egyre nagyobb teret nyer az ő körükben is. Milyen problémákkal szembe­sül, mi az, amin változtatni szeretne? Az utóbbi időben azt tapasztal­tam, hogy a régiók szétzilálód­tak, a területi választmányok a maguk útját járták. Országos rendezvényeik színvonalával igyekeztek egymással rivalizálni, ami viszont egyfajta pozitívum­ként is tekinthető. Mégis úgy vé­lem, egyes területi egységek ösz- szetartása egyfajta segítő és ko­ordinátori szerepvállalással, az országos választmány feladata. Szeretnék ugyanakkor a Magyar Koalíció Pártjának vezetőségével is őszinte kapcsolatot kialakítani, a jövőben szükség lenne egy olyan törvény elfogadására, melynek eredményeképpen ala­nyi jogon járna a magyar kultú­rának a támogatás. Ne kelljen koldulnunk ahhoz, hogy szerve­zetünk fennmaradjon, (száz) Magyarázatot várnak a miniszterelnök-helyettestől Bugár nem érti Csákyt ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Bugár Béla nem érti Csáky Pál utóbbi időben tett egyes lépéseit. Érvényes ez a miniszterel­nök-helyettes és az MKP által dele­gált járási elöljárók pénteki talál­kozójára is, melyre a pozsonyi Bo­rik Szállóban került sor, állami pénzen. „Ilyen találkozókra szük­ség van, de a párt költségén kell megvalósítani, ha pedig a kormány intézményeiben kerülnek megren­dezésre, akkor a bérleti díjat és az étkezési költséget a pártkasszából kell téríteni” - mondta lapunknak az MKP elnöke. Csáky Pál a pénteki találkozóra, mely a kormányhiva­tal hivatalos rendezvénye volt, csak az MKP által delegált járási elöljárókat hívta meg. A megbeszé­lések hivatalos témája az állam- igazgatás rendszerének átalakítása volt. Bugár Béla szerint erről a ta­lálkozóról a miniszterelnök-helyet­tes nem értesítette sem őt, sem a párt vezetésének más tagjait. A párt elnöksége és miniszteri klubja a héten tárgyal Csáky Pálról, a mi­niszterelnök-helyettes esetleges le­váltása azonban nem lesz a megbe­szélések témája. „Szeretnénk, ha a miniszterelnök-helyettes megma­gyarázná egyes lépéseit, például azt, hogy múlt héten miért előze­tes, párton belüli egyeztetés nélkül tette felelőssé a kormány és a nyil­vánosság előtt az MKP-s miniszte­reket az európai uniós alapok me­rítésével kapcsolatban felmerült hiányosságokért ” - tájékoztatta la­punkat Bugár Béla. A múlt heti kormányülésen Csáky Pál jórészt Gyurovszky László régiófejlesztési, Simon Zsolt földművelésügyi, va­lamint Miklós László környezetvé­delmi minisztert vádolta azzal, hogy az ország nincs kellőképpen felkészülve az unió strukturális és kohéziós alapjaiból való merítésre. Az üggyel kapcsolatban szerettük volna megtudni Csáky Pál vélemé­nyét is, tegnap délután azonban nem tudtuk elérni telefonon, (lpj) Léghajó Kassa felett (TASR-felvétel)

Next

/
Oldalképek
Tartalom