Új Szó, 2003. január (56. évfolyam, 1-25. szám)

2003-01-28 / 22. szám, kedd

Kultúra ÚJ SZÓ 2003. JANUÁR 28. SZÍNHÁZ POZSONY NEMZETI SZÍNHÁZ: Szerelmi bájital 19 HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Don Juan 19 KIS SZÍNPAD: Varrónők 19 KASSA THÁLIA SZÍNHÁZ: Hatan pizsamában 19 ÁLLAMI SZÍNHÁZ: Sok hűhó semmiért 19 NYITRA ANDREJ BAGAR SZÍNHÁZ: Esküvő 18.30 MOZI POZSONY HVIEZDA: Beszélj hozzá! (spanyol) 18, 20.30 MLADOST: 8 nő (fran­cia) 15.30, 20 Vándormadarak (francia) 17.30 MUZEUM: Kandahar (francia-iráni) 19 TATRA: A Gyűrűk Ura - A két torony (új-zélandi- amerikai) 16.30,20 AU PARK - PALACE: A Gyűrűk Ura - A két torony (új-zélandi-amerikai) 14, 15, 16, 17.25, 18.25, 19.30, 20.55, 21.55, 22.55 Szeretni bolondulásig (francia) 15.45 8 nő (francia) 17.45, 19.55 Harry Potter és a titkok kamrája (amerikai) 15.15, 16, 19.20 Bombaüzlet (amerikai) 18.30, 20.30, 22.30 A Gyűrűk Ura - A Gyűrű Szövetsége (amerikai-új-zélandi) 14.45,18.15 A sárkány csókja (ame­rikai-francia) 22.10 Erazmus, avagy barátok (francia-spanyol) 14.30, 17,18.05,19.30,20.30,22 Halj meg máskor! (angol-amerikai) 14.30, 1715.20, 22.40 Kémkölykök 2: Az elveszett álmok szigete (amerikai) 14.20, 16.30 Szörnyek keringője (amerikai) 18.40, 21.20 A guru (amerikai) 15, 17, 19, 21 Stuart Little, kisegér 2. (amerikai) 14.05, 16.05 Vidocq (francia) 18.05,20.10,22.15 PÓLUS - STER CENTURY: A Gyűrűk Ura - A két torony (új-zélandi-amerikai) 14.30, 16.30, 18, 20, 21.30 Harry Potter és a titkok kamrája (amerikai) sz., v. 14.10, 15.40, 16.10,17.20 Halj meg máskor! (angol-amerikai) 14.05,16.50, 19.30,22.10 Bombaüzlet (amerikai) 14.45,16.35,18.25,20.15,22.05 Szeretni bolondulásig (francia) 18.50, 21.10 Kémkölykök 2: Az elve­szett álmok szigete (amerikai) 15.30,1735 Reszkess, Amerika! (fran­cia) 19.20,21.20 Vidocq (francia) 20.30 KASSA TATRA: A vörös sárkány (amerikai) 16,19 CAPITOL: A Gyűrűk Ura - A két torony (új-zélandi-amerikai) 16, 19.30 ÚSMEV: A Gyűrűk Ura - A két torony (új-zélandi-amerikai) 16,19.15 DÉL-SZLOVÁKIA KOMÁROM - TATRA: Kirándulás (cseh) 18 ÉRSEKÚJVÁR - KO­VÁK: Harry Potter és a titkok kamrája (amerikai) 17 IPOLYSÁG - VMK: Álmatlanság (amerikai) 18 LÉVA - JUNIOR: Megszólít az éj­szaka (amerikai) 16.30, 19 ROZSNYÓ - PANORÁMA: A sárkány csókja (francia-amerikai) 16.30,19 GYŐR PLAZA: Ali G Indahouse (amerikai) 17.45, 20 Bazi nagy görög lagzi (amerikai) 14.30, 16.30,18.30, 20.30 A Gyűrűk Ura - A két torony (új-zélandi-amerikai) 14, 17.15, 20.30 Halj meg máskor! (angol­amerikai) 15,17.30, 20 Harry Potter és a titkok kamrája (amerikai) 14.30, 17.30, 20.30 Jégkorszak (amerikai) 13 Kémkölykök 2. Az el­veszett álmok szigete (amerikai) 14.15,16.15,18.15,20.15 A kincses bolygó (amerikai) 13.15,15.15 Lilo és Stitch - A csillagkutya (ameri­kai) 14 Mindenütt nő (amerikai) 15.45,18,20.15 Szétcsúszva (ame­rikai-angol) 17.45, 20 Télapu 2. - Veszélyben a karácsony! (ameri­kai) 13.15, 15.30 A tökös, a török, az őr meg a nő (francia-angol) 15.45,18, 20.15 Ütközéspont (amerikai) 14.15,16.15 18.15 20.15 Matematikai konferenciát tartottak Komáromban Teret biztosított a doktoranduszoknak ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Komárom. A hétvégén tartották Komáromban az I. Felvidéki Mate­matikai Szakmódszertani Dokto- randusz Konferenciát. A Kempelen Farkas Társaság, a Selye János Egyetemért Alapítvány és a Ma­gyar Köztársaság Kulturális Intéze­te által szervezett szakmai találko­zó legfontosabb célja az volt, hogy teret adjon a doktoranduszoknak eredményeik bemutatására. A fel­vidéki, magyarországi, erdélyi, vaj­dasági magyar fiatalokból és mate­matika szakos tanárokból álló hall­gatósággal neves magyarországi és erdélyi egyetemi docensek osztot­ták meg a legújabb módszertani is­mereteket. Az érdekes és tanulsá­gos előadásokat vita követte, amely során a jelenlévők kifejtet­ték véleményüket az adott téma­körről. A kétnapos fórum szerves része volt a doktoranduszok bemu­tatkozó előadása. Remélhetőleg ez a rendezvény is hozzájárul a hazai oktatás fejlesztéséhez, (péz) Dr. Dezső Gábor, a kolozsvári CLUJ Egyetem docense, a konferencia egyik előadója (Képarchívum) Mától: Magyar Filmszemle. Minden nemzedék képviselteti magát. A „nagy öregek" mellett sok az elsőfilmes Már a kontúr is izgalmas Filmszalagból formált arc. Inkább női, semmint férfiarc. Talán, mert az előbbi finomabb kon­túrt mutat. Többet sejtet. Izgalmasabb. SZABÓ G. LÁSZLÓ Ez az arc, ez a filmszalag jelezte profil lett az idei, immár harminc- negyedik Magyar Filmszemle lógója, amely talán azt üzeni: akár­csak a női lélek, az idei magyar filmtermés is kalandos utakra viszi az embert. S ahogy azt Koltai La­jos, a szemletanács elnöke írja: „Sokan teszik fel a kérdést, kell-e ünnepelni a filmet, kell-e fesztivál? Kell, nagyon kell! Saját megbecsü­lésünk, hogy megméretünk, kivá­lasztunk és díjazunk. Kell, hogy le­gyen mérce, amit minden évben felállítunk. S kell az a megváltó belső izgalom, amit csak az érez, aki elkövetett valamit, s most várja a találkozást a befogadóval.” A befogadó pedig minden bizony­nyal az elkövetkező napokban is a bőség zavarával küzdhet. Az idén tudniillik még a tavalyinál is gaz­dagabb a kínálat. A dokumentum­filmek kiemelésével a szokásosnál két nappal tovább tart a szemle, a játékfilmek mellett pedig több mint húsz kísérleti és kisjátékfilm szerepel a műsoron. A ma kezdő­dő rendezvény az életműdíjak át­adásával, majd Jancsó Miklós Kelj fel komám, ne aludjál! című alko­tásával nyit a Millenárius Teát­rumban, a záróakkordot pedig Makk Károly üti le frissen elké­szült Egy hét Budán és Pesten cí­mű opusával. Jancsó filmjében egy ifjú náci, egy magyar baka, egy sárga csillagos zsidó, egy gim- nasztyorkás orosz és egy NATO- katona közös biciklin hajt át a Lánchídon, Makk történetében egy férfi és három nő (a felesége, a régi kedvese és a közös lányuk) fordulatokkal teli drámáját követ­heti nyomon a néző. Hogy egészében véve milyen ké­pet mutat a bemutatásra váró har­mincegy játékfilm, s milyen ered­ménnyel szerepeltek a világban a tavalyi szemlén látott alkotások, arra Vezér Éva, a Magyar Film­unió ügyvezető igazgatója ad vá­laszt. Herendi Gábor alkotása, a Vala­mi Amerika az év legnagyobb magyar mozisikere lett, Pálfi György filmje, a Hukkle nemrég Fassbinder-díjat Rómában. De folytathatnánk a felsorolást, hi­szen a Szép napok, a Kísértések, Az utolsó Blues és A kanyaron túl is nyert. Az év felfedezése mindenképpen a Hukkle volt. San Sebastian, Ki- jev, Cottbus és Santa Fe fesztiválja után az Európai Filmakadémia legjobb elsőfilmesének járó díját is ez a film kapta, s ez utóbbi elis­merés már önmagában is hatal­mas siker, hiszen egy induló ren­dező rögtön az első munkájával ekkora elismerésben részesült. A szemle mindig egyfajta „hőmérő”. A külföldi vendégek visszajelzésé­ből mindig sejthető, hogy melyek Darvas Iván és Nagy-Kálózy Eszter az Egy hét Budán és Pesten című filmben (Kieb Attila felvétele) azok a filmek, amelyek később nagy köröket futnak majd a világ­ban. Mivel tavaly a külföldi kriti­kusok és fesztiválszervezők a Hukklénak és a Mundruczó Kor­nél által rendezett Szép napoknak adták a Moskowitz-díjat, tudtuk, hogy erre a két filmre újabb ko­moly elismerések várnak. A Szép napok aztán Locarnóban Ezüst Leopárdot kapott. A Hukkle most az Oscarért is „harcba indul”. Mennyi esélyt lát arra, hogy bekerül az első öt­be? Nehéz kérdés. A díj odaítélésében az Amerikai Filmakadémia min­den tagjának szavazata van. Sze­rintem már az is nagy eredmény, hogy a magyar szakma egyhangú­lag a Hukklét nevezte be a ver­senybe, ahol több mint százötven film küzd azért, hogy bejuthasson az első ötbe. Igazán esélye azon­ban csak annak az alkotásnak le­het, amelynek forgalmazója van Amerikában. Ezért én úgy gondo­lom, már a nevezés is rang. Cso­dák persze mindig vannak. Bízni tehát van miben. Pálfi György filmje rendkívül eredeti alkotás. Gyönyörű képekkel viszi végig a történetet, így ismét megállapít­hatjuk, hogy történetet képekkel is el lehet mesélni. Mit ígér az idei szemle? A kátyú­tól már nem kell tartanunk, hi­szen a jelek szerint ismét bein­dult a magyar film szekere. Számvetésünk szerint tavaly negy­venkilenc díjat nyertünk a világ­ban, ami nem kevés. Az elmúlt évek tapasztalatát figyelembe vé­ve pedig úgy gondolom, van egy­fajta pozitív tendencia a magyar filmgyártásban. Ezt jelezte egyéb­ként Mészáros Péter rövidfilmje, az Eső után is, amely tavaly Arany Pálmát nyert Cannes-ban. Az idei szemlén huszonkét játékfilm lesz a versenyben, de az információs programban további kilenc alko­tást láthatnak a nézők. Összesen tehát harmincegy játékfilmet kínál a program. Újításnak számít a szemlén, hogy a dokumentumfil­mek a játékfilmek vetítését meg­előző két napon kerülnek közön­ség elé, csak hogy több idő és fi­gyelem irányulhasson rájuk. Ösz- szesen harminchét munkáról van szó, és ehhez jön még huszonegy kísérleti és kisjátékfilm. A harmincegy játékfilmből há­nyat tudna kiemelni? Én a bemutatásra váró filmeknek eddig csupán az egyharmadát lát­tam, a program alapján azonban merem állítani: nagyon színes lesz az idei műsor, hiszen minden nemzedék képviseli magát, és is­mét sok elsőfilmes rendező mün­\\ A szemle mindig ' egyfajta „hőmérő”. A külföldi vendégek visszajelzéséből mindig sejthető, hogy melyek azok a filmek, amelyek később nagy köröket futnak majd a vi- . . lágban. \v káját láthatja a közönség. Jancsó Miklós és Makk Károly filmje mel­lett elsőként Gothár Péter Magyar szépségét emelném ki. Ez a film itt és most játszódik, két család nem­zedéki konfliktusait ábrázolva. Szomjas György Vagabondjának egy állami gondozottként felnőtt fiú a hőse, akit régi barátai bele­rángatnak egy betörésbe. Ez a film a berlini mustrán szerepel majd, ahová Fliegauf Benedek első játék­filmje, a Rengeteg is meghívást ka­pott. Az elsőfilmesek kategóriájá­ban versenyez majd a szemlén Bereczki Csaba filmje, a Bolondok éneke is, amely egy erdélyi elme­gyógyintézetben játszódik, ahol egy fiatal, magyar származású francia orvos leszámol a múltjá­val, és felfedi különleges titkát. A rövidfilmek közül Gyarmathy Lí­via Táncrendje nőtt a szívemhez. Ez a film egy világvégi kis magyar faluban játszódik, ahol nők és fér­fiak azt tanulják, hogyan kell ma­gasba szállni a muzsika dallamá­ra. És van még egy film, amelyet nagyon várok. A Jött egy busz bi­zonyára az utolsó pillanatban ké­szül el. Öt szkeccs, öt rendező. A No commentet Schilling Árpád, a Cipőket Török Ferenc, a Tál­tosember vs. Ikarust Pálfi György, a Negyedórát Bodó Viktor, A 78-as Szent Johannáját pedig Mund­ruczó Kornél készítette. Mind az öt rendezőt Jancsó Miklós támogatta a munkában, és a közös film alap­ötlete is tőle ered. Koprqdukciós alkotások az in­formációs szekcióban lesznek. A pozsonyi Miloslav Luther filmje, a Szökés Budára mellett Aydin Sayman török-magyar összefo­gásban készült alkotását, A titok gyermekeit láthatják a nézők. Lu­ther műve egy népszerű cseh re­gény nyomán készült, és több jele­netét Budapesten forgatták, Ä ti­tok gyermekei egy, kegyetlen mos­tohaapja elől elmenekült, török kisfiúról szól, aki Isztambul utcáin éli az életét tizenéves, hontalan társaival. Ma tehát kezdődik a dokumen­tumfilmek szemléje, holnap­után pedig Jancsó Miklós opusá­val indul a játékfilmek versenye. Összességében milyen program vár a nézőkre? Szerintem jó színvonalú rendez­vény lesz az idei szemle. Most, az Európai Unió küszöbén állva egy­értelműen megállapíthatjuk: a magyar film érett arra, hogy bent legyen Európa filmes vérkeringé­sében. A pozsonyi Petőfi Sándor Emlékmű Bizottság felhívása Petőfi Sándor születésének 180. és az 1848-as forradalom és szabadságharc 155. évfordulójának évében a szlovákiai magyarok s az egyetemes magyarság közös akaratából, együttes áldozatvállalásával állíttassák fel újra Pozsony belvárosában a felújított Petőfi-szobor! Legyen ez az 1911-ben úgyszintén közadakozásból emelt szobor 2002-ben is az összefogás jelképe, a kölcsönös megértés és megbecsülés ma­radandó szimbóluma! Az 1918 után sok-sok viszontagságon átesett, most a Petőfi Sándor Emlékmű Bizottság kezdeményezésére restaurált és immár méltó helyén, a pozsonyi Medikus-kertben felállítandó Petőfi-szobor ünnepélyes megkoszorúzását 2003. március 15-ére tervezzük, az 1848-as forradalom emlékét idéző ünnepség keretében. A szobor helyreállításához kérjük mind a szlovákiai, mind a külhoni szervezetek, közösségek, magánszemélyek támogatását. A megvalósítással és felajánlással kapcsolatos bővebb információk: Cséplő Éva, intéző Duka Zólyomi Árpád, elnök Miklósi Péter Szabó Rezső e-mail: cseploe@smk.sk mobil: + 421-(0)905/471999 mobü: + 421-(0)905/418 820 telefon: + 421-2-6280 2245 mobil: + 421-(0)903/422 197 telefon: + 421-2-5249 6847 fax: + 421 (0)31-5600 622 Petőfi Sándor Emlékmű Bizottság tagjai A hazai és külhoni felajánlásokhoz szükséges banki elérhetőség: HVB Bank Slovakia, a. s.; Mostová 6; 811 02 Bratislava; számlaszám: 51113 005/ 8080 Szervezetünk pontos neve (és levélcíme): Komisia památníka Sándora Petőfiho, n. f. Zabotová 2; 811 04 Bratislava Bízunk megtisztelő támogatásában, és reméljük, hogy e nemes ügy mellé áll! Köszönjük. 2003. január 1. UP 886

Next

/
Oldalképek
Tartalom